Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/119

Материал из LingvoWiki
Версия от 12:54, 28 февраля 2011; PhersuBot (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигацииПерейти к поиску
συγχρωτίζομαι Diog. L. = συγχρώζομαι.

συγχύνω NT = συγχέω 8.

σύγχῠσις, εως1) слияние, смешение (sc. τῶν χυμῶν Plut.); 2) стирание, сглаживание (ὅρων Plut.); 3) разрушение, уничтожение (δόμων Eur.; sc. κόσμου Plut.): σ. βίου Eur. гибель; 4) смущение, смятение (ἐπλήσθη ἡ πόλις τῆς συγχύσεως NT): σύγχυσιν ἔχειν Eur. быть смущенным; σ. ὀμμάτων Eur. смущенный взгляд; 5) нарушение (τῶν σπονδῶν Thuc.; ὁρκίων Plut.).

συγ-χῠτικός 3 способный нарушить: τὸ ψυχρὸν ἁφῆς συγχυτικόν (sc. ἐστιν) Plut. холод притупляет осязание.

σύγχῠτο 3 л. sing. aor. 2 pass. к συγχέω.

συγ-χωνεύω сплавлять Dem.: χρυσίον συγκεχωνευμένον Plut. золото в слитках.

συγ-χώννῡμι и συγχόω (fut. συγχώσω; pf. pass. συγκέχωσμαι) 1) засыпать землей, заваливать (τοὺς τάφους, τὰ ὕδατα Her.); 2) насыпать, возводить (τὸ μνῆμα Plut.); 3) зарывать, хоронить (τοὺς νεκροὺς εἰς τὸ φρέαρ Plut.); 4) срывать, разрушать (τὰ τείχεα καὶ τὰ οἰκήματα Her.); 5) смешивать: σ. κῦμα πόντου τῶν τ᾽ ἄστρων διόδους Aesch. смешивать морские валы с путями звезд, т. е. ставить весь мир вверх дном.

°συγ-χωρέω (fut. συγχωρήσω и συγχωρήσομαι) 1) сближаться, сходиться, встречаться Arst.: πέτραι συγχωροῦσαι Eur. = αἱ Συμπληγάδες; σ. γνώμῃ μιᾷ Eur. приходить к единому мнению; 2) приходить к соглашению, договариваться: ξυγχωρήσαντες πρὸς Ἀθηναίους Thuc. договорившись с афинянами; ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις Thuc. прийти к взаимному соглашению; ἡ συγχωρηθεῖσα ἡμέρα Dem. обусловленный срок; τὰ συγκεχωρημένα ὑπὸ πάντων Plat. общепризнанные положения; 3) уступать дорогу или давать место (τινι Arph.); 4) делать уступку, уступать, соглашаться (ἀνάγκῃ Eur.): σ. τί τινι Her., Isocr. уступать кому-л. в чем-л.; τούτων συγχωρηθέντων Xen. по принятии этих условий; τοῖς εὖ λεχθεῖσι λόγοις σ. Eur. уступать разумно сказанным словам; σ. τινι τῆς ἡγεμονίης Her. уступить кому-л. первенство; τὸ συγκεχωρηκός Dem. уступчивость; σ. τῇ γνώμῃ Thuc. присоединяться к данному мнению; σ. τὴν εἰρήνην τινί Xen. соглашаться на мир с кем-л.; πρὸς πάντα τολμᾶν συγχωρῆσαι Plut. отважиться на все; τοῖς νόμοις καὶ τῇ τῶν ἄλλων βουλήσει σ. Dem. подчиняться законам и воле остальных; ἐγὼ συγχώρησα ἀληθῆ σε λέγειν Plat. я признал, что ты говоришь правду; ὅπῃ ἂν ξυγχωρῇ Thuc. как бы ни сложились обстоятельства; εἰ συγχωροίη (v. l. ἐγχωροίη) Xen. если бы это оказалось возможным.

συγ-χώρημα, ατος τό уступка, согласие, разрешение (περί τινος Polyb.): σ. τῆς τιμῆς Plut. оказание почестей.

°συγ-χώρησις, εως ἡ уступка, согласие Plut.: ἡ τῷ λόγῳ σ. Plat. согласие на словах; τὴν σιγήν σου συγχώρησιν θήσω Plat. твое молчание я приму за согласие.

σύ-δην (ῠ) adv. [σεύω] стремительно, поспешно (αἴρεσθαι φυγήν Aesch.).

σύεια τά (sc. κρέα) свинина Luc.

σύειος 3 свиной (χρῖσμα Xen.).

Συέννεσις, εως, ион. ιος ὁ Сиеннесий (титул наследственных государей Киликии) Aesch., Her., Xen.

°συ-ζάω 1) жить вместе (τινι и μετά τινος Arst., Dem., NT): τὸ συζῆν Arst., NT совместная жизнь, сожительство; 2) проводить жизнь, жить (ὕδατι Aesch.; τῇ φιλοπραγμοσύνῃ Dem.): βίῳ αὐχμηρῷ σ. Luc. вести суровую жизнь.

συ-ζεύγνῡμι (fut. συζεύξω; pass.: aor. 2 συνεζύγην с ῠ, pf. συνέζευγμαι) 1) вместе запрягать Xen.: τέσσερας ἵππους σ. Her. запрягать четверкой лошадей; 2) сопрягать, соединять, сочетать, связывать (ὃ ὁ θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω NT; αἱ πεντήρεις συνεζευγμέναι πρὸς ἀλλήλας Polyb.): ξυμφορᾷ συζευχθῆναι Eur. быть обреченным на несчастье; 3) сочетать браком (ἄλοχόν τινι Eur.; νέους καὶ νέας Arst.): συζεῦξαί τινα πρός τινα Arst. женить кого-л. на ком-л.

σύ-ζευξις, εως1) сопряженность, сочетание, связь Plat., Arst.; 2) супружество, брак Plat., Arst.; 3) мат. отношение (ἡ τοῦ Α ὅρου τῷ Γ σ. Arst.).

°συζῆν inf. к συζάω.

συ-ζητέω 1) вместе искать, совместно исследовать (τινι περί τινος или μετά τινος Plat., Sext.); 2) вступать в спор, спорить (τινι и πρός τινα NT); 3) (тж. σ. αὐτούς, v. l. πρὸς ἑαυτούς NT) спрашивать друг друга (τί ἐστιν τοῦτο NT).

συ-ζήτησις, εως ἡ совместное обсуждение NT.

συ-ζητητής, οῦ ὁ участник изыскания, т. е. исследователь NT.

συ-ζοφόω окутывать мраком (συνεζοφώθη πόντος Anth.).

°συ-ζῠγέω 1) досл. быть вместе запряженным, идти в одной упряжи, перен. быть связанным Aesch., Plut., Sext.; 2) стоять в одном ряду (σ. καὶ συστοιχεῖν Polyb.); 3) быть смежным, граничить (ἡ συζυγοῦσα τούτῳ τόπῳ χώρα Sext.).

συ-ζῠγία 1) соединение, связь (τῶν φλεβῶν Arst.); 2) парная запряжка (πώλων Eur.); 3) парное сочетание, пара Plat., Arst., Anth.: κατὰ συζυγίας Arst. попарно; 4) любовная связь Anth.; 5) спаривание (τῶν ζῴων Anth.); 6) грам. словоизменение (склонение или спряжение); 7) стих. (= διποδία) парная стопа.

συ-ζύγιος 3 (ζῠ) соединенный, сплетенный, по по друг. сочетающий, покровительствующий бракам (Χάριτες Eur.).

I σύ-ζῠγος 2 1) живущий парой (ζῷα Arst.); 2) супружеский, брачный (ὁμαυλίαι Aesch.); 3) парный, тж. сходный, соответствующий Plut.

II σύζῠγος 1) друг, товарищ Eur., Arph.; 2) брат Eur.

III σύζῠγος ἡ супруга Eur.

I σύ-ζυξ, ῠγοςи 1) сотоварищ Plat.; 2) супруг, супруга Eur.

II σύζυξ, υγος adj. соединенный, связанный (ἐπιμέλειαι Isocr.).

σύ-ζωμα, ατος τό пояс Aesch.

συ-ζώννῡμι опоясывать, подпоясывать Arph.; med. συζώννυσθαι Arph. подпоясываться.

συ-ζωοποιέω вместе (с кем-л.) оживлять, воскрешать (τινα σύν τινι NT).

Συήνη ἡ Сиена (самый южн. город Верхнего Египта, близ границы с Эфиопией) Her.

συηνία ἡ [σῦς] свинство Plut.

I Συηνίτης, ου (ῑ) ὁ житель Сиены Plut.

II Συηνίτης, ου adj. m сиенский: Σ. λίθος Diod. сиенский камень, сиенит (разновидность розового гранита) Diod.

σύθην Aesch. (= ἐσσύθην) aor. pass. к σεύω.

σύϊνος 3 свиной (Xen. - v. l. к σύειος).

σῡκάζω (тж. τὰ σῦκα σ. Xen.) собирать (поспевшие) фиги Arph.

σῡκᾰλίς, ίδος ἡ пеночка фиговая (Sylvia Ficedula) Arst.

σῡκάμῑνον (ᾰ) τό тутовая ягода Arst.

σῡκάμῑνος ἡ тутовое дерево, шелковица (Morus nigra) Diod., NT.

σῡκέα, эп.-ион. σῡκέη, стяж. σῡκῆ1) фиговое дерево, смоковница Hom., Her. etc.; 2) фига, смоква Arph.

Συκῆ ἡ Сика (укрепленный пункт в квартале Сиракуз αἱ Ἐπιπολαί) Thuc.

σῡκίδιον (κῐ) τό фиговое, деревцо Arst.

σῡκίζω откармливать фигами Anth.

Συκίνη ἡ Сикина (местность близ оз. Βόλβη в Македонии) Arst.

σύκῐνος 3 (ῑ) 1) из фигового дерева, смоковничный (κλῳός Arph.; τορύνη Plat.; φύλλα Arst.): καπνὸς ξύλου συκίνου Arph. дым от смоковничных дров, т. е. очень едкий; 2) (ввиду губчатости и непригодности фиговой древесины) негодный, дрянной (ἄνδρες Theocr.; σύζυγος Arph.): ἡ συκίνη γνώμη Luc. тупоумие; 3) приготовленный из фиг (πόμα Plut.).

συκίς, ίδος (ῐδ) ἡ смоковничный побег: μοσχίδια συκίδων Arph. отводки смоковниц.

σῡκο-λογέω собирать фиги Arph.

σῡκομορέα, v. l. σῡκομωρέα ἡ NT = συκάμινος.

σῦκον τό 1) плод смоковницы, фига Hom., Her., Arph., Plat.; 2) бородавка на веке (τὰ σῦκα ἐπὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς Arph.); 3) pudenda muliebria Arph.

σῡκο-πέδῑλος 2 шутл. (по созвучию с χρυσοπέδιλος) с фигами у пят, т. е. занимающийся доносами Arph.

σῡκο-φαντέω 1) клеветать, ложно обвинять, порочить (τινα Lys., Arph., Plat., Arst., NT): οἱ σεσυκοφαντημένοι Dem. оклеветанные, жертвы клеветы; 2) добывать путем шантажа, вымогать (τριάκοντα μνᾶς Lys.); 3) заниматься (ложными) доносами Lys., Arph., Plat.; 4) искажать, извращать (τὸ πρᾶγμα Dem.); 5) хитрить, плутовать, мошенничать Arst., Dem.

σῡκο-φάντημα, ατος τό 1) ложный донос, клевета Aeschin., Plut.; 2) мошенничество, передержка, плутовство, нечестный прием (τὸ σοφιστικὸν σ. Arst.).

σῡκο-φάντης, ου1) сикофант (осведомитель судебных властей о тех, кто, в нарушение закона, вывозил из Аттики фиги или рвал плоды священных смоковниц) Plut.; 2) перен. (профессиональный) доносчик, клеветник Arph., Dem., Plut.: τῶν συκοφάντων ἔργον ἐστὶ καὶ τοὺς μηδὲν ἡμαρτηκότας εἰς αἰτίαν καθιστάναι Lys. сикофанты занимаются тем, что привлекают к суду даже ни в чем не повинных людей; 3) крючкотвор, плут (ἐν τοῖς λόγοις Plat.).

σῡκο-φαντία 1) действия сикофанта, донос Lys., Xen.; 2) повод для доноса (συκοφαντίαν διδόναι τινί Dem.); 3) извращение, искажение: τὸ συκοφαντίαν τοῖς πράγμασι προσάγειν Dem. извращение фактов; 4) мошенничество Arst.

σῡκο-φαντίᾱς, ουшутл. (по созвучию с καικίας) ветер доносительства или клеветы Arph.

I σῡκο-φαντικός 3 построенный на (ложном) доносе, клеветнический (δίκη Dem.).

II σῡκοφαντικός ὁ клеветник Luc.

σῡκο-φαντικῶς по-сикофантски, клеветнически Isocr., Luc.

σῡκο-φάντρια ἡ сикофантка, доносчица Arph.

σῡκοφαντ-ώδης 2 имеющий сикофантский характер (κρίσεις Diod.).

σῡκόφᾰσις, εως ἡ Anth. = συκοφαντία.

σῡκο-φορέω приносить фиги Anth.

συκόω Anth. = συκίζω.

σῡκ-ώδης 2 как у фиги, фиговый (γλυκύτης Arst.).

°συλ- (перед λ) = συν-.

σῦλα τά pl. к σῦλον.

σύλᾱ эп. 3 л. sing. impf. к συλάω.

συλ-ᾰγωγέω досл. похищать как добычу, перен. увлекать, соблазнять (τινα διὰ τῆς φιλοσοφίας NT).

σῡλᾱθείς дор. part. aor. pass. к συλάω.

σῦλαι αἱ = σῦλον.

συλάσαις (λᾱ) дор. part. aor. к συλάω.

σύλασκε 3 л. sing. impf. iter. к συλάω.

σῡλάω 1) вынимать (из чехла) (τόξον Hom.); 2) снимать, удалять (πῶμα φαρέτρης Hom.); 3) снимать, стаскивать, срывать (τεύχεα ἀπ᾽ ὤμων Hom.): σ. νεκροὺς ἔναρα Hom. снимать доспехи с убитых; 4) грабить, обирать (τὰ ἱρά Her.; τοὺς Καρχηδονίους Arst.); 5) отнимать, похищать (χρήματα πολλά Her.): σ. τινά τι Her. похищать что-л. у кого-л.; σεσυλημένον ἄγαλμα Her. похищенное изображение; μή τι συλᾶται βίος τινός; Eur. уж не умер ли кто-л.? (досл. уж не похищена ли чья-л. жизнь?); σ. πάτρας τινά Eur. изгонять кого-л. из отечества; συλαθεὶς ἀγενείων Pind. вырванный из числа юношей, т. е. ставший мужем; σ. τὰ ἔργα τινός Dem. лишать кого-л. (славы его) дел, т. е. бесславить кого-л.; 6) вводить в расходы (ἄλλας ἐκκλησίας NT).

σῡλέομαι красть, похищать (κηρίον ἐκ σίμβλων συλεύμενος Theocr.).

Συλέος πεδίον τό Силеева равнина (долина в Македонии, на берегу Стримонского залива) Her.

σῡλεύω 1) снимать оружие или доспехи (τινά Hom.); 2) обкрадывать, обманывать (τινά Hom.); 3) лишать, отнимать (βλεφάρων φάος ὄμμασιν σ. Anth.).

σύλη (ῡ) ἡ (только pl.) = σῦλον.

σύλησις, εως (ῡ) ἡ кража, хищение: σ. ἱερῶν Plat. ограбление храмов, святотатство.

σῡλήτειρα ἡ похитительница: σ. ἀγρωστᾶν Eur. грабительница поселян, т. е. златорогая лань Артемиды.

σῡλήτην эп. (= ἐσυλάτην) 3 л. impf. dual. к συλάω.

σῡλήτωρ, ορος ὁ похититель, грабитель: ὁ θεῶν σ. Aesch. святотатец.

°συλ-λᾰβή 1) завязка, повязка (συλλαβαὶ πέπλων Aesch.); 2) звукосочетание, слог Plat., Arst., Dem.: γραμμάτων ἐν ξυλλαβαῖς Aesch. по-писаному.

συλλαβίζω соединять звуки (буквы) в слоги, произносить или читать по складам Plut., Luc.

συλ-λαγχάνω (χᾰ) (fut. συλλήξομαι, aor. 2 συνείλαχον) совместно получать по жребию, т. е. получать одинаковый жребий, разделять участь (τοῖς ὁμοίοις Plat.): ταῖς ὥραις ἐκείναις συνειληχὼς μεσοβασιλεύς Plut. как раз в это время избранный интеррексом.

συλ-λαλέω беседовать, вести беседу или переговоры (τινι ὑπέρ τινος Polyb.; τινι, μετά τινος и πρὸς ἀλλήλους NT).

°συλ-λαμβάνω (βᾰ) (fut. συλλήψομαι, aor. 2 συνέλαβον, pf. συνείληφα) 1) собирать, соединять, объединять (τοὺς περιγενομένους τῆς στρατιῆς Her.; ἁπάσας τὰς δυνάμεις Plat.): ἑνὶ ἔπεϊ πάντα συλλαβόντα εἰπεῖν Her. чтобы охватить все (это) в одном слове, т. е. одним словом, короче говоря; ξ. εἰς ταὐτό Plat. объединять в одну группу, сводить воедино; 2) закрывать (τὸ στόμα τε καὶ ὀφθαλμούς Plat.): σ. τὸ στόμα τινός Arst. зажимать рот кому-л.; 3) забирать (с собою), уводить (τινά Soph., Eur., Arph., NT): ξ. ἑαυτὸν ἐκ τῆς γῆς Soph. поспешно уходить из страны; 4) захватывать: σ. τινὰ ζῶντα Eur. захватывать кого-л. живьем; σ. τινὰ ὅμηρον Eur. брать кого-л. в качестве заложника; κόμην συλλαβεῖν χερί Soph. схватиться руками за волосы; συλλαβεῖν τέττιγα τοῦ πτεροῦ Luc. поймать цикаду за крылышко; 5) задерживать, подвергать аресту (τινά Soph.): σ. ἐπὶ θανάτῳ Isocr., Luc. арестовать для предания смерти; 6) охватывать: πάντα σ. τὸν λόγον Her. охватывать вопрос полностью; ξ. τῷ λόγῳ τι Plat. выражать что-л. словами; 7) усваивать (τὴν Ἑλλάδα γλῶσσαν Her.): ἄτεγκτον συλλαβοῦσα καρδίαν Eur. обладательница неумолимого сердца, жестокосердая; 8) постигать, понимать (τι Plat.): σ. τὸ χρηστήριον Her. понять смысл прорицания; 9) принимать в себя (τὸ σπέρμα Arst.): συλλαβεῖν τὸ ἔμβρυον Luc. понести, забеременеть; 10) становиться беременной (τὸ θῆλυ συλλαμβάνει Arst.; συνέλαβεν ἡ γυνὴ αὐτοῦ NT); 11) тж. med. помогать, оказывать поддержку (τοῖς ἀθύμοις Soph.; τῇ πόλει Arph.; τινί NT): σ. τινί τινος Eur., Xen., τινί τι Her., Xen. и τινὶ εἴς τι Xen. помогать кому-л. в чем-л.; σ. τινί τινι Dem. помогать кому-л. чем-л.; σ. εἴς τι Xen. содействовать или способствовать чему-л.; νόσου κάμνοντι συλλαβέσθαι Soph. помочь больному в его страданиях; οὐχ ἥκιστα συλλαβεῖν τινος Thuc. немало способствовать чему-л.; συλλαβέσθαι τοῦ στρατεύματος Her. принять участие в походе; ξύμ μοι λάβεσθε τοῦ μύθου Plat. помогите мне в (моем) повествовании.

σύλ-λαμψις, εως1) слияние световых потоков Plut.; 2) всестороннее свечение Plut.

Συλλάνιος 3 силланийский (неизвестного нам значения эпитет Зевса и Артемиды) Plut.

συλ-λατρεύω совместно совершать богослужение (τῷ θεῷ Plut.).

°συλ-λέγω [λέγω II] (aor. συνέλεξα, pf. συνείλοχα; pass.: fut. συλλεγήσομαι, aor. συνελέχθην и συνελέγην, pf. συνείλεγμαι и συλλέλεγμαι) 1) собирать (κτέατα Hom.; τὰ ὀστέα Her.; ἐράνους Dem.; τὰ ζιζάνια NT; τὸ συλλεχθὲν εἰς τὰς ὑποδοχὰς ὕδωρ Arst.): σύλλεξαι σθένος Eur. соберись с силами; βίον σ. Eur. добывать себе пропитание; ἐκ τῆς ἀσθενείας σ. ἑαυτόν Plat. оправиться от слабости; εἰς αὑτὸν συλλέγεσθαι Plat. приходить в себя; 2) копить, накапливать (φερνάς τινι Her.): αὑτῷ σ. Men. копить себе добро; 3) созывать, собирать (ἐγχωρίους Eur.; τὴν ἐκκλησίαν Xen.): συλλέγεσθαι ἐς Σάρδις Her. собираться в Сардах; 4) формировать (στρατόν Thuc.; λόχον Xen.): ἐκ τούτων συνελέγετο αὐτῷ ἡ πολυλογία Xen. вследствие этого у него сложилась привычка к многословию; 5) составлять, сочинять (μονῳδίας Arph.; ῥήματα καὶ λόγους Dem.); 6) собирать сведения (σ. καὶ πυνθάνεσθαι Dem.).

συλ-λείβω сливать вместе, скапливать (τὸ ὕδωρ Arst.): ἐκ πέτρας συλλείβεσθαι Plut. стекаться со скалы.

I σύλ-λεκτρος 2 разделяющий ложе (Διός Eur. и τῷ Διί Luc.).

II σύλλεκτρος и ἡ супруг(а) Eur., Anth.

°συλλήβ-δην adv. 1) в сжатом виде, одним словом (πάντα μαθεῖν Aesch.); 2) в собранном виде, сразу, в целом (ἀγαθὰ ἅπαντά τινι φέρειν Arph.): οὐ κατὰ σμικρόν, ἀλλὰ σ. Plat. не постепенно, а сразу; 3) в общем виде, вообще (ἐρωτᾶν Xen.).

συλ-λήγω вместе кончаться, вместе погибать: συλλήξας ὁλκάδι Anth. погибший вместе с кораблем.

σύλ-ληξις, εως ἡ сочетание в порядке жребия Plut.: παλαιστῶν σ. Plat. распределение борцов по парам в порядке жребия.

συλληπτέος 3 adj. verb. к συλλαμβάνω.

συλ-ληπτικός 3 1) способный к зачатию (τὰ θήλεα Arst.); 2) грам. собирательный (ὀνόματα).

συλ-λήπτρια ἡ помощница (τῶν πόνων Xen.).

συλλήπτωρ, ορος ὁ помощник Aesch.: σ. τινί Plat. и τινός Eur. помощник в чем-л.

συλ-λῄστρια ἡ соучастница разбойных нападений Arph.

°σύλ-ληψις, εως1) задержание, арест Thuc., Lys., Aeschin.; 2) захват (τῇς νεώς Polyb.); 3) зачатие Arst., Plut.; 4) помощь, поддержка Plut.; 5) грам. слияние двух звуков; 6) рит. силлепсис (отнесение предиката к ряду субъектов при грамматической его согласованности с одним только из них, напр.: σύ τε γὰρ Ἓλλην εἶ καὶ ἡμεῖς Xen. ведь и ты грек, и мы тоже).

συλ-λῐπαίνω сплавлять (διὰ τοῦ πυρός συλλιπαινόμενος σίδηρος Plut.).

°συλ-λογή тж. pl. 1) собирание, сбор (φρυγάνων Thuc.; τῶν καρπῶν Arst.): ἐν γενείου ξυλλογῇ τριχώματος Aesch. в пору появления бороды, т. е. в пору ранней возмужалости; 2) наплыв, стечение, нашествие (sc. Ἀθηναίων καὶ Ἰώνων Her.); 3) собрание, сходка: συλλογὴν ποιεῖν Lys. созвать собрание; 4) скопление (αἵματος Arst.); 5) набор, вербовка: συλλογὴν ποιεῖσθαι Xen. набирать себе войско; 6) сводка, сжатое перечисление (sc. ὕβρεων Dem.); 7) сбор налогов Isae.

συλ-λογίζομαι (aor. συνελογισάμην и συνελογίσθην, pf. συλλελόγισμαι) 1) суммировать, подытоживать, подсчитывать (τὰ τείχεα Her.): σ. τι πρὸς τὸ κεφάλαιον Lys. подводить чему-л. итог; σ. τὰ κατηγορημένα Dem. подытожить пункты обвинения; 2) обдумывать, учитывать, взвешивать, определять (τὰς ἐν ταῖς πολιορκίαις χρείας Polyb.; πρὸς ἑαυτόν NT): σ. τί ἕκαστον Arst. определять, что представляет собой каждый предмет в отдельности; 3) умозаключать, делать выводы (ἐκ τῶν ὡμολογημένων Plat.): ἐκ τῶν εἰρημένων τὸ κεφάλαιον σ. Arst. извлечь выводы из сказанного; τὰ ἀσυλλόγιστα καὶ τὰ συλλελογισμένα Arst. что не может и что может быть логически выведено; σ. τὸ μέλλον ἐκ τῶν γεγονότων Polyb. на основании прошлого строить предположения о будущем; 4) рассчитывать, распределять (τι εἰς ἐνιαυτόν Plat.).

συλ-λογῐμαῖος 3 1) стекающийся (ὕδατα Arst.); 2) собравшийся отовсюду (ἄνθρωποι Luc.).

συλ-λογισμός 1) подытоживание, подсчет Diod.; 2) рассуждение, размышление Plat., Arst.; 3) лог. силлогизм, умозаключение от общего к частному: ἅπαντα πιστεύομεν ἢ διὰ συλλογισμοῦ ἢ ἐξ ἐπαγωγῆς Arst. всякая наша уверенность покоится или на силлогизме или на индукции; 4) лог. умозаключение (вообще), доказательство: ὁ ἐξ ἐπαγωγῆς σ. Arst. индуктивное умозаключение.

συλ-λογιστικός 3 1) умозаключающий (λόγος Plat.); 2) лог. силлогистический, дедуктивный Arst.; 3) грам. (о союзах ἄρα, οὐκοῦν, τοίνυν и т. п.) выражающий следствие, консекутивный.

συλ-λογιστικῶς силлогистически (λέγειν Arst.).

°σύλ-λογος 1) собрание, сборище, сходка Her., Arst.: ξύλλογοι γυναικοπληθεῖς Eur. многолюдные женские собрания; ἅπας σ. στρατεύματος Eur. полный сбор войска; καὶ ἐν ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν ἄλλῳ ξυλλόγῳ, ὅστις ἂν πολιτικὸς σ. γίγνηται Plat. и в народном собрании, и во всяком другом собрании, если оно только посвящено политическим вопросам; 2) сборный пункт Xen.; 3) присутствие духа, бодрость (σύλλογον ψυχῆς λαβεῖν Eur.).

συλ-λούομαι вместе купаться (ἀλλήλοις Plut.).

συλ-λοχίζω (о солдатах или войсковых подразделениях) 1) сводить, соединять (εἰς ἓν τάγμα Plut.); 2) разбивать, распределять (τὴν δύναμιν εἰς ἑκατοστύας Plut.); 3) выстраивать (τοὺς Ἀχαιοὺς κατὰ φῦλα Plut.).

συλ-λοχίτης, ου (ῑ) ὁ товарищ по отряду, боевой друг Her., Plut.

συλ-λῡπέω (ион. part. praes. pass. συλλυπεύμενος) одновременно печалить: σ. τοὺς φίλους αὑτῷ Arst. заставить друзей разделить с собой свою печаль; pass. вместе печалиться Arst., Plut.: συλλυπεῖσθαί τινι Her. скорбеть вместе с кем-л., NT вместе скорбеть о чем-л.

σύλ-λῠσις, εως ἡ улаживание распри, примирение Diod.

°συλ-λύω 1) помогать развязать (δέσμα τινός Eur.); 2) досл. вместе поднимать якорь, т. е. вместе плавать, перен. принимать в своем доме (τινά Aesch.); 3) улаживать, разрешать (τὰ νείκη Diod.): εἰ μὴ ξυνάψων, ἀλλὰ συλλύσων πάρει Soph. если ты хочешь не разжечь, а уладить (ссору); συλλύσασθαι πρὸς τοὺς Ἓλληνας Diod. помириться с греками.

σῦλον τό преимущ. pl. и σῦλαι αἱ (ῡ) только pl. право завладения (захвата) Dem.: σῦλον ἔχειν κατά τινος Arst. иметь право завладеть чем-л.; σῦλα ποιεῖσθαι Lys. применять репрессалии, принудительно взыскивать.

σῡλ-όνυξ, ονῠχος adj. [συλάω] снимающий (обрезающий) ногти (οἱ στόνυχες Anth.).

Συλοσών, ῶντος ὁ Силосонт 1) брат тиранна Поликрата Her.; 2) отец Поликрата, тиранн Самоса Her.

συμ- (перед β, μ, π, φ, ψ) = συν-.

°σῦμα, ατος τό лак. (= θῦμα) жертва Thuc.

Σύμαιθος ὁ Симет (река на вост. побережье Сицилии) Thuc., Anth.

°συμ-βαίνω (fut. συμβήσομαι, aor. 2 συνέβην, pf. συμβέβηκα; pass.: aor. συνεβάθην, pf. συμβέβασμαι) 1) сдвигать ноги: συμβεβηκώς Xen. со сдвинутыми ногами; 2) сходиться, собираться: συμβῆναι ποδί Soph. сойтись (для боя); ἐκ τῆς μάχης συμβῆναι Xen. собраться после боя; 3) сближаться, вступать в отношения: οὐδαμοῦ συμβέβηκέν μοι Eur. ничего общего у меня с ним нет; Ἀθηναίοισιν οὐ συνέβαιν᾽ Αἰσχύλος Arph. Эсхил держался вдали от афинян; 4) присоединяться, добавляться (τοῖσδε κακοῖς Eur.); 5) сходиться (на чем-л.), заключать условие, договариваться (πρός τινα или τινι Thuc.): ξυμβῆναί τι и περί τινος Thuc. договориться о чем-л.; λόγοις συμβάς Eur. договорившись (только) на словах; ξ. καθ᾽ ὁμολογίαν Thuc. приходить к соглашению; οὐδὲν ξυμβάντων Thuc. не прийдя ни к какому соглашению; 6) согласовываться, соответствовать, совпадать: σ. τινι Her., Lys.; соответствовать чему-л., согласовываться с чем-л.; εἰς ταὐτὸ σ. τινί Aesch. совершенно точно совпадать с чем-л.; 7) случаться, приключаться, происходить, складываться (καλῶς Eur.): αἴ μοι συμβαίνουσ᾽ ἆται Eur. приключившиеся со мной несчастья; Ὀλυμπιάδα ἀνελέσθαι συνέβη αὐτῷ Her. ему довелось одержать победу на Олимпийских состязаниях; συνέβη βαστάζεσθαι αὐτόν NT его пришлось нести на руках; τὰ συμβαίνοντα и τὰ συμβάντα Xen., τὰ συμβεβηκότα Isocr., NT; (случайные) обстоятельства, события; τὸ συμβεβηκός Arst. случайное (т. е. привходящее, несущественное) свойство; 8) удаваться, выходить: ἢν ξυμβῇ ἡ πεῖρα Thuc. если бы попытка удалась; εἴ μοι ξυμβαίνει τοῦτο; Plat. выйдет ли у меня это?; χρησμοὶ συμβαίνουσι Arph. предсказания складываются благоприятно; ξυνέβη αὐτοῖς ἡ τῶν Λακεδαιμονίων κακοπραγία Thuc. им оказалось на руку бедственное положение лакедемонян; 9) становиться, оказываться (ταῦτα λαμπρὰ συμβαίνει Soph.): χαλεπὸν σ. τινί Plat. оказываться тяжелым для кого-л.; ὀρθῶς ἡ φήμη συνέβαινε ἐλθοῦσα Her. дошедший слух оказался верным; 10) получаться, следовать, вытекать: τοῦτο συμβαίνει Plat. выходит так; ἐξ ἀμφοτέρων συμβαίνει Plat. из обоих положений следует (что); 11) наступать, приходить, являться (εἰ καιρὸς συμβαίνοι Xen.): τῶν (εἱμαρμένων) ναμέρτεια συμβαίνει Soph. обнаруживается истинность предсказаний; 12) (о числах) доходить, достигать, составлять (σ. οὐ πλέον ἢ εἰς δώδεκα Xen.).

°συμ-βακχεύω совместно справлять вакхическое торжество (μετά τινος Plat.): πᾶν συνεβάκχευ᾽ ὄρος καὶ θῆρες Eur. вся гора и (все) звери охвачены всеобщим вакхическим неистовством.

°σύμ-βακχος 2 охваченный вакхическим исступлением (Κασάνδρα σ. θεοῖς Eur.).

°συμ-βάλλω (fut. συμβαλῶ, aor. συνέβαλεν, pf. συμβέβληκα; pass.: aor. συνεβλήθην, pf. συμβέβλημαι) тж. med. 1) накоплять, собирать, насыпать: κριθαὶ ἵπποις συμβεβλημέναι πολλαί Xen. большие запасы ячменя для лошадей; ξ. τι εἰς ταὐτόν Plat. сводить к одному; συμβάλλεσθαι χρήματα Xen. собирать между собой деньги; 2) присоединять, добавлять: δάκρυα δάκρυσι σ. Eur. непрерывно лить слезы; μέρος συμβάλλεσθαι πρός и εἴς τι Plat. или τινος Dem. присоединять свою долю к чему-л., перен. содействовать чему-л.; ξυμβάλλεσθαι γνώμην περί τινος Plat. высказывать мнение о чем-л.; 3) подавать, оказывать (βοήθειάν τινι Plat.); 4) med. содействовать, способствовать (εἴς τι Xen., Plat.); 5) med. договариваться, уславливаться, приходить к соглашению: ξυμβαλέσθαι ποττὼς (= πρὸς τοὺς) Ἀργείως Thuc. заключить соглашение с аргивянами; συνεβάλοντο λόφον, εἰς ὃν δέοι πάντας ἁλίζεσθαι Xen. договорились о холме, на котором все должны были собраться; 6) соединять (ἧχι ῥοὰς Σιμόεις συμβάλλετον ἠδὲ Σκάμανδρος Hom.): βλέφαρα συμβαλεῖν ὕπνῳ Aesch. смежить вежды во сне; συμβαλεῖν τὸ ὄμμα Aesch. закрыть глаза (ср. 17); δεξιὰς συμβαλεῖν ἀλλήλοισι Eur. обменяться рукопожатием; 7) обменивать(ся): σ. πρὸς ἀλλήλους ἱμάτια Arph. обмениваться одеждами; σ. λόγους τινί Eur. беседовать с кем-л.; τὰ ἀγοραῖα ξυμβολαίων πρὸς ἀλλήλους σ. Plat. находиться в торговых взаимоотношениях; σ. ἔπη κακά Soph. отвечать бранью на брань; σ. ἔχθραν τινί Eur. быть во вражде с кем-л.; συμβαλέσθαι λόγους περί τινος Xen. побеседовать о чем-л.; ξενίαν ξυμβαλέσθαι Xen. быть связанным между собою узами гостеприимства; 8) переговариваться, разговаривать, беседовать (τινί Plut., NT); 9) (о военных действиях) начинать, завязывать (πολεμον καὶ δηϊοτῆτα Hom.; ξυμβαλὼν μάχην τινί Eur.); 10) одалживать, ссужать Isocr.: δανεισμῷ σ. Plat. ссужать под проценты; συμβόλαιον εἴς τι συμβεβλημένον Dem. ссуда, данная под залог чего-л.; ὁ συμβαλών Dem. заимодавец; 11) сталкивать, ударять друг о друга (ἀσπίδας Eur., Arph.); 12) ссорить (ἄνδρας φίλους Xen.): συμβαλεῖν Ἀλέξανδρον ἐν μέσσῳ καὶ Μενέλαον Hom. вывести на единоборство Александра и Менелая; σ. σκύμνον λέοντος σκύλακι κυνός Her. натравливать львенка на щенка; τοὺς ἀλεκτρυόνας σ. Xen. стравливать петухов; 13) сопоставлять, сравнивать (τινα и τί τινι Her. или τι πρός τι Her., Plat.); 14) предполагать, заключать, догадываться: οὐκ εὔγνωστα συμβαλὼν ἔχω Eur. я не в состоянии предположить ничего достоверного; τῷ δὲ τοῦτο συμβαλὼν ἔχεις; Soph. из чего ты делаешь это заключение?; οὐδ᾽ ἔχω συμβαλέσθαι Her. не могу догадаться; τῇδε συμβαλλόμενος Her. придя к следующему заключению; 15) прикидывать, определять, оценивать (ἡ ὁδὸς ἀνὰ διηκόσια στάδια συμβέβληταί μοι Her.): ἐπὶ δακτύλων συμβάλλεσθαί τι Her. считать что-л. по пальцам; 16) истолковывать, объяснять (τὴν μαντείαν Plut.): συμβάλλεσθαι περί τινος Xen. etc. высказываться о чем-л.; οὐκ εἶχον συμβαλέσθαι τὸ πρῆγμα Her. они не могли объяснить себе происшедшего; τὰ λεγόμενα συμβάλλεσθαι Her. обдумывать сказанное; 17) встречаться, сходиться (τὼ δ᾽ ἐν Μεσσήνῃ ξυμβλήτην ἀλλήλοιϊν Hom.): πολεμίοισι συμβαλεῖν Eur. встретиться с врагами; ἔνθα δίστομοι συμβάλλουσιν ὁδοί Soph. здесь встречаются оба пути; ποῖον ὄμμα συμβαλῶ; Eur. какими глазами я взгляну (на нее)? (ср. 6); οὕτω ἐχρῆτο τοῖς συμβάλλουσι Plut. так он поступал с теми, с кем имел дело; συμβαλεῖν μάχεσθαι и εἰς μάχην Polyb., Hom.; сойтись для боя; ὁ δὲ ξύμβλητο Νέστωρ Hom. (им) повстречался Нестор; ὅτε κεν συμβλήσεαι αὐτῷ Hom. если ты когда-л. встретишься с ним; 18) сходиться для боя, схватываться, завязывать бой (τινί Her., Aesch., Polyb. и πρός τινα Xen.).

σύμ-βᾱμα, ατος τό 1) случайное обстоятельство, случайность Luc.; 2) (у стоиков) полный предикат, т. е. глагольное сказуемое в личной форме Diog. L.

°συμβάς, ᾶσα, άν part. aor. 2 к συμβαίνω.

°συμβᾰσείω [desiderat. к συμβαίνω] желать прийти к соглашению, стремиться заключить договор (τινί Thuc.).

συμ-βᾰσιλεύω совместно царствовать (τινί Polyb., Plut., Luc., NT).

°σύμ-βᾰσις, εως1) соглашение, договор Her., Eur.: ἀπὸ ξυμβάσεως Thuc. по договору; 2) примирение: ξύμβασίν τισι δοῦναι или ἐς ξύμβασιν ἄγειν τινάς Eur. примирить кого-л.; 3) случай, случайность: ὑπὸ ξυμβάσεων πραγμάτων μεγάλων Plat. в силу стечения важных обстоятельств.

°συμ-βᾰτήριος 2 примирительный, направленный к соглашению (λόγοι Thuc.).

°συμβᾰτικός 3 Thuc., Polyb., Plut. = συμβατήριος.

συμ-βᾰτικῶς примирительно: σ. ἔχειν Plut. быть склонным к примирению.

συμ-βᾰτός 3 [adj. verb. к συμβαίνω] случающийся, могущий случиться, возможный: μὴ συμβατόν ἐστι Polyb. невозможно, немыслимо.

συμβεβάναι inf. pf. к συμβαίνω.

συμβεβηκώς, υῖα, ός part. pf. к συμβαίνω.

συμ-βελής 2 пораженный многими стрелами Polyb.

συμ-βιάζομαι вместе захватывать силой, порабощать Dem.

συμ-βῐβάζω [causat. к συμβαίνω] 1) приводить к соглашению, примирять (τινά τινι Her.): συμβιβάζων εἰς τὸ μέσον Plat. мировой посредник; 2) сопоставлять, разбирать, исследовать (τὰ λεγόμενα Plat.); 3) логически доказывать, (умо)заключать, выводить (τι ἔκ τινος Arst.); 4) наставлять, учить (τινά NT).

συμ-βῐβαστικόν τό примирение, улаживание разногласий Plut.

συμβῐβῶ атт. fut. к συμβιβάζω.

I σύμ-βιος 2 совместно живущий: συμβίων δέεσθαι Arst. нуждаться в обществе.

II σύμβιος и1) спутник (спутница), (со)товарищ Anth.; 2) супруг(а) Diod., Anth.

συμβιοτεύω Anth. = συμβιόω.

συμ-βιόω (fut. συμβιώσομαι, aor. 2 συνεβίων; inf. aor. συμβιῶναι и συμβιῶσαι) 1) вести совместную жизнь, жить вместе (τινι Isocr., Dem.; μετά τινος и πρός τινα Arst.): πρὸς τὸ συμβιοῦν χείρων Arst. невыносимый в общежитии, неуживчивый; 2) проводить жизнь: ἀγαθῇ τύχῃ συμβεβιωκώς Dem. проживший счастливую жизнь, насладившийся счастьем.

συμ-βίωσις, εως1) совместная жизнь (μετά τινος Polyb., Diod.); 2) тесное общение, близость (τινος Polyb.).

συμ-βιωτής, οῦ1) сотоварищ, близкий друг Polyb.; 2) наперсник, любимец Plut.

συμ-βλάπτω также причинять ущерб, pass. быть повреждаемым Arst.

συμβλήμην эп. aor. 2 med. к συμβάλλω.

συμβλήσεαι эп. 2 л. sing. fut. med. к συμβάλλω.

σύμ-βλησις, εως1) сопоставление, сравнение (πρός τι Diog. L.): κατὰ σύμβλησιν παρά τι Sext. по сравнению с чем-л.; 2) поддержка, помощь (πρὸς βίον Diog. L.).

συμ-βλήσομαι эп. fut. med. к συμβάλλω.

συμ-βλητικός 3 способствующий, располагающий (πρός τι Arst.).

συμβλητός 3 [adj. verb. к συμβάλλω] поддающийся сопоставлению, сравнимый (τινι, πρός и κατά τι Arst.).

συμ-βοάω 1) вместе кричать (οἱ δ᾽ ἐβόων, οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Γωβρύαν συνεβόων αὐτοῖς Xen.); 2) громко звать (ἀλλήλους Xen.).

°συμ-βοήθεια ἡ совместная помощь, помощь объединенными силами Thuc.

°συμ-βοηθέω одновременно или вместе приходить на помощь, оказывать помощь (τινι Xen., ἐπί τινα Arph. и εἴς τινα Thuc.): διὰ τὸ μήπω ξυμβεβοηθηκέναι Thuc. так как помощь еще не подоспела.

°συμ-βόλαιον τό 1) признак, довод: σ. πιστόν Her. достоверный признак; τὰ οὐκέτ᾽ ὄντος συμβόλαια Soph. симптомы близкой кончины; 2) преимущ. pl. соглашение, договор, сделка, контракт, обязательство: τὰ πρὸς ἀλλήλους συμβόλαια Plat. взаимные обязательства; συμβολαίου λαχεῖν τινα (sc. δίκην) Lys. предъявить кому-л. иск в связи с контрактом; μηδενὸς συμβολαίου γεγενημένου Lys. без заключения какого-л. договора; 3) долговое обязательство: σ. ἔγγειον Dem. заем под земельное обеспечение; τὰ Ἀθήναζε καὶ τὰ᾽ Αθήνηθεν συμβόλαια Dem. денежная ссуда под залог грузов, следующих в Афины и из Афин; οἱ ἀποστεροῦντες τὰ συμβόλαια Isocr. уклоняющиеся от уплаты (своих) долгов; 4) pl. сношения, дела: τὰ τοῦ καθ᾽ ἡμέραν βίου συμβόλαια Dem. повседневные деловые отношения; τὰ περὶ τὴν ἀγορὰν συμβόλαια Arst. рыночные операции; 5) связь, отношение (ἔς τινα Eur.; πρὸς γυναῖκα Plut.).

°συμ-βόλαιος 3 связанный с договорами (δίκη Thuc.).

συμ-βολέω сталкиваться, натыкаться (τινι Aesch.).

°συμ-βολή 1) соединение, стык или скрещение (τριῶν κελεύθων Aesch.; sc. τῶν ὁδῶν Xen.); 2) сращение (τῶν νεύρων Arst.); 3) слияние (τῶν ποταμῶν Diod.); 4) встреча, непосредственное соседство (φωνηέντων Arst.); 5) сочленение, шов (τῶν ὀστέων Plat.); 6) смыкание (τῶν χειλῶν Arst.); 7) край, конец, застежка (τοῦ ζωστῆρος Her.); 8) столкновение, стычка, схватка (sc. τῶν νηῶν Aesch.): νικᾶν τῇ συμβολῇ Her. победить в сражении; 9) соглашение, контракт (συνθῆκαι καὶ συμβολαί Arst.); 10) преимущ. pl. денежный взнос, вклад, пожертвование Luc.; συμβολὰς πράττεσθαι Arph. взимать взносы, устраивать складчину; συμβολὰς μεγάλας τῷ κοινῷ δοῦναι Plut. сделать большой вклад в общегосударственное дело; οὐκ ἐλάττονας συμβολὰς παρασχέσθαι εἴς τι Plut. сыграть немалую роль в чем-л.; 11) обед вскладчину Xen.

συμ-βολικόν τό символичность, символизм Plut.

I συμ-βολικός 3 [σύμβολον] выражаемый жестами или символами (τὰ Αἰγυπτίων μυστικώτερα Luc.).

II συμβολικός 3 [συμβολή] устраиваемый вскладчину, на общий счет (πρόποσις Anth.).

συμ-βολικῶς 1) с помощью жестов, знаками (φράζειν Plut.); 2) символически, в качестве символа: ἐπὶ τοῦ μνήματος ἐπῆν Σειρὴν σ. Plut. на памятнике было символическое изображение Сирены.

°σύμβολον τό 1) (условный) знак, сигнал: λαμπάδος σ. Aesch. сигнальный огонь; τῆς ἐπιχειρήσεως σ. Plut. сигнал к атаке; 2) внешний знак, признак (λύπης Soph.); 3) примета, предзнаменование, знамение: ξύμβολα δεξιά Aesch. счастливые предзнаменования; 4) намек: μανθάνω τὸ σ. Eur. я понимаю этот намек; 5) знак достоинства: τὰ σύμβολα τῆς βασιλείας Plut. царские регалии; 6) эмблема, символ (εἰράνας καὶ πολέμου Anth.); 7) знак, залог: τὸν δακτύλιόν τινι δοῦναι, σ. φιλίας Plat. дать кому-л. перстень в знак дружбы; 8) pl. знаки взаимной дружбы (половинки переломленного предмета - монеты и т. п. - которыми обменивалась заключившие между собой союз гостеприимства - ξένοι - и по предъявлении которых одна сторона оказывала гостеприимство родственникам или друзьям другой) Her., Plat., Arst.: ἕτοιμος ξένοις πέμπειν ξύμβολ᾽, οἵ δράσουσί σ᾽ εὖ Eur. я готов послать знаки дружбы (т. е. рекомендовать тебя) друзьям, чтобы они оказали тебе гостеприимство; 9) pl. опознавательные знаки (удостоверяющие личность) Eur., Xen.; 10) жетон, марка (которые вручались участникам судебных или других заседаний и по предъявлении которых это участие оплачивалось) Arph., Dem.; 11) разрешение на въезд, виза (σ. ἐπιβαλεῖν τινι Arph.); 12) пароль (sc. στρατοῦ Eur.); 13) символическое изречение, иносказание (τὰ Πυθαγόρου σύμβολα Plut.); 14) (международный) договор о судебно-торговой экстерриториальности (обусловливающий право или обязанность индивидуальных контрагентов судиться по законам своей страны) Xen., Arst., Dem.

Σύμβολον τό Симбол (местность во Фракии) Plut.

I °σύμ-βολος 2 попавшийся навстречу, встречный Aesch.

II σύμβολος ὁ примета, знамение (οἰωνῶν Aesch.).

συμ-βούλευμα, ατος τό совет, указание, наставление Xen., Arst.

συμ-βούλευσις, εως ἡ советование Plat.

συμ-βουλευτής, οῦ ὁ дающий совет, советующий Plat.

συμ-βουλευτική ἡ (sc. τέχνη) искусство обсуждения Sext.

συμ-βουλευτικόν τό (sc. γένος τῶν λόγων) рассуждение, убеждение, увещание Plut.

συμ-βουλευτικός 3 убеждающий, увещевающий, советующий (νόμος Plat.; γένος τῶν λόγων Arst.).

°συμ-βουλεύω 1) давать совет, советовать (τινί τι Her. и περί τινος Plat.; σ. τινὶ - реже τινὰ Plat. - ποιεῖν τι Her., Thuc.): οὐ σ. τινὶ ποιεῖν τι Her. отговаривать кого-л. от чего-л.; συμβουλὰς σ. Plat. давать советы; τὰ παρά τινος συμβουλευόμενα Xen. подаваемые кем-л. советы; τὰ συμβουλεύοντα τῶν ποιημάτων Isocr. назидательные поэмы; 2) med. советоваться, совещаться, просить совета: συμβουλεύεσθαί τι μετά τινος Arph. или περί τινός τινι Plat. советоваться с кем-л. о чем-л.; 3) aor. med. прийти к соглашению, договориться (συνεβουλεύσαντο ἀνελεῖν αὐτόν NT).

°συμ-βουλή 1) совет, наставление Her., Xen., Plat.; 2) совещание, совместное обсуждение (τινος, περί и ἕνεκά τινος, εἰς συμβουλὴν παρακαλεῖν τινα Plat.).

°συμ-βουλία, ион. συμβουλίη ἡ Her., Xen., Arst., Dem., Men. = συμβουλή.

συμ-βούλιον τό 1) совет, наставление Plut.; 2) государственный совет, совещательный орган Plut., NT.

συμ-βούλομαι желать одного и того же, т. е. быть солидарным, соглашаться (τινι Eur., Plat.): συμβουλομένης τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Plut. договорившись со своей женой.

°σύμ-βουλος ὁ, редко1) подающий советы, советник: ὁ σ. τινος Aesch., Arph., περί τινος Aesch., Plat. и ὑπέρ τινος Isocr. советник в чем-л.; σύμβουλοι λόγου τοῦδέ μοι γένεσθε Aesch. будьте моими советниками в этом; σ. εἰμι Aesch., Plat. я советую; 2) член совета, советник Dem., Thuc.; 3) (в Риме; лат. legatus) легат Polyb.; 4) (в Риме; лат. senator) сенатор Plut.

°συμ-βύω стискивать, сдавливать: οἱ πρὸς τοῖς τειχίοις ξυμβεβυσμένοι Arph. (плотно) прижатые к стенам.

σύμ-βωμος 2 чтимый пред тем же алтарем, имеющий общий алтарь (τινι Plut.).

Σύμη (ῡ) ἡ Сима (остров между Родосом и южн. побережьем Карии) Her., Thuc.

Σύμη-θεν (ῡ) adv. с острова Сима Her., Arst.

συμ-μαθητής, οῦ ὁ соученик Plat.

συμ-μαίνομαι (pf. 2 συμμέμηνα) 1) вместе безумствовать, вместе неистовствовать: σ. τῷ Αἴαντι Luc. безумствовать вместе с Эантом; 2) вместе шалить, дурачиться: καὶ συμμανῆναι δ᾽ ἔνια δεῖ Men. иногда нужно и подурачиться (с друзьями).

συμ-μανθάνω 1) совместно или одновременно учиться (τινί Plat.): οὐδεὶς ἐπίσταταί με σ. τόπος Soph. ни одно место не может меня научить, т. е. нигде не могу я узнать (где Эант); 2) привыкать: ἡδὺ συμμαθόντι τὸ πῶμα ἦν Xen. этот напиток был приятен для того, кто привык (к нему).

συμ-μάρπτω выхватывать, схватывать, вырывать Her., Eur.: συμμάρψας δόνακας Hom. нарвав тростника.

°συμ-μαρτῠρέω (NT med., v. l.) совместно свидетельствовать, подтверждать своим свидетельством (τι Xen., Eur.): ξυμμαρτυρῶ σοι Soph. я подтверждаю твои слова; ξυνεμαρτύρησε ταῦτα ἐσαγγείλας Thuc. высказав это, он (лишь) подтвердил (слова Фриниха); τὰ πάλαι ῥηθέντα τοῖς παροῦσιν ἔργοις συμμαρτυρεῖ Isocr. древние слова подтверждаются нынешними фактами.

°συμ-μάρτῠς или σύμμαρτυς, ῠροςи ἡ совместно свидетельствующий, (дополнительный) свидетель: ξυμμάρτυρας ὔμμ᾽ ἐπικτῶμαι Soph. я беру вас (всех) в свидетели; σ. εἶναί τινί τινος Plat. свидетельствовать в пользу кого-л. о чем-л.

°συμ-μαστῑγόω одновременно бичевать: ξυμμαστιγούμενός τινι Luc. избиваемый кнутом вместе с кем-л.

°συμ-μᾰχέω 1) совместно сражаться, помогать в борьбе, быть (боевым) союзником Aesch., Thuc.; 2) помогать, содействовать (τινι Soph., Plat.): τὸ χωρίον συμμαχέει κολωνὸς ἐὸν ὥστε τοιοῦτο εἶναι Her. холмистый характер местности способствует этому; ὑπὸ τούτων ἁπάντων συμμαχούμενος Luc. поддерживаемый всеми ими.

°συμ-μᾰχία, ион. συμμᾰχίη 1) (оборонительно-наступательный) военный союз (συμμαχίαν ποιεῖσθαί τινι Thuc. и πρός τινα Her., Xen.); 2) собир. союзники Her., Eur., Aeschin.: ἐλθόντων τῶν πρεσβέων ἀπὸ τῆς ξυμμαχίας Thuc. когда пришли послы от союзников; 3) союзное войско Thuc.: ξυμμαχίαν πέμπειν τινί Xen. посылать кому-л. (на помощь) отряды союзников; 4) территория союзников: τὴν ξυμμαχίαν φρουρεῖν Thuc. охранять территорию союзников своим гарнизоном.

°συμ-μᾰχικόν τό 1) союзное войско, вспомогательные отряды союзников Her., Thuc., Arph.; 2) военный союз: ἐς τὸ ξ. τινος ἰέναι Thuc. вступать в военный союз с кем-л.; 3) pl. союзные дела (вопросы) Plut.

°συμ-μᾰχικός 3 союзнический, союзный (αἵρεσις Polyb.; δύναμις Plut.): οἱ θεοὶ ξυμμαχικοί Thuc. боги, именем которых освящался военный союз.

συμ-μᾰχικῶς как союзники, как подобает союзникам (περί τινος βουλεύεσθαι Isocr.).

I °συμ-μᾱχίς, ίδος (ῐδ) adj. f союзническая, союзная (ναῦς Thuc., Xen.; πόλις Thuc., Isocr.).

II °συμμᾰχίς, ίδος1) (sc. πόλις) союзное государство, союзный город Thuc., Xen.; 2) (sc. δύναμις) союзное войско Thuc.

°συμ-μάχομαι (ᾰχ) (fut. συμμαχοῦμαι) 1) вместе сражаться, воевать в союзе (τινι Xen., Plat.): τὴν ἐν Μαντινεία μάχην σ. Aeschin. участвовать в сражении при Мантинее; σ. πρός τινα Arst. совместно бороться против кого-л.; 2) оказывать помощь, помогать (τινι Xen.): τὸ οἰκὸς ἐμοὶ συμμάχεται (v. l. συμμαχέεται) Her. правдоподобие (здесь) на моей стороне; οὐ μόνος, ἀλλὰ μετὰ τοῦ ξίφους τοῦ συμμεμαχημένου Luc. не один, а в сопровождении верного меча.

I °σύμ-μᾰχος 2 1) совместно сражающийся, воюющий в союзе, союзный (τινι Her., Aesch.); 2) оказывающий помощь, служащий поддержкой (δόρυ Aesch.): τὸ χωρίου τὸ δυσέμβατον ἡμέτερον ξύμμαχον γίγνεται Thuc. (самая) неприступность местности оказывается нам на руку; σύμμαχον τάχος Xen. обеспечивающая успех быстрота; πολλά ἐστι τὰ σύμμαχά τινι Xen. в чьем-л. распоряжении имеется множество средств.

II °σύμμᾰχος и1) союзник: ξυμμάχους τινὰς ποιεῖσθαι ἐπί τινα Xen. сделать кого-л. своими союзниками в борьбе против кого-л.; 2) помощник: τὸ δίκαιον ἔχειν σύμμαχον Lys. иметь справедливость на своей стороне, т. е. защищать правое дело.

σύμ-με Anth. = σύν με.

συμ-μέθεξις, εως ἡ (совместное) участие (τινος Arst.).

συμ-μεθέπω совместно управлять, совместно владеть (σκῆπτρα βασιλείης Anth.).

συμ-μεθίστημι вместе перемещать, увлекать за собой (τὴν τοῦ ἀέρος κίνησιν Arst.): συμμεθίστασθαί τινι Plut. перемещаться или изменяться вслед за или вместе с кем(чем)-л.

συμ-μεθύσκομαι совместно опьяняться, вместе напиваться допьяна (τινι Plut.).

συμμει- v. l. = συμμι-.

συμ-μελαίνομαι становиться совершенно черным, совершенно чернеть (καπνῷ Plut.).

συμ-μελετάω совместно упражняться Anth.

°συμ-μένω 1) оставаться вместе, держаться сплоченно: στράτευμα ξυνέμενέ τε καὶ προὔλαβε Thuc. армия сплоченной массой продвигалась вперед; τῶν στρατιωτῶν συμμεινάντων Isocr. так как воины держались сплоченно; 2) сохраняться, длиться, продолжаться Her., Plat., Arst.: ὀλίγον χρόνον ξυνέμεινεν ἡ ὁμαιχμία Thuc. недолго продолжалось боевое содружество (Афин и Спарты); τὸ ἓν εἶναι καὶ σ. Arst. составлять неразрывное и постоянное единство.

συμ-μερίζομαι 1) раздавать по частям, распределять Diog. L.; 2) принимать участие (ἑκατέραις ταῖς γνώμαις Diod.); 3) получать свою долю (τῷ θυσιαστηρίῳ NT).

συμ-μεταβαίνω вместе переходить, одновременно распространяться (ἡ νόσος συμμεταβαίνει ἅμα τῷ δήγματι Luc.).

συμ-μεταβάλλω 1) одновременно (из)менять (τὰς χώρας Plut.): ταῖς ὥραις σ. τὰς διαίτας Plut. менять образ жизни в соответствии со сменой времен года; συμμεταβάλλεσθαί τινι Aeschin., Anth. разделять превратности чьей-л. судьбы; 2) одновременно или совместно (из)меняться (τινί Arst.).

συμ-μεταδίδωμι (δῐ) передавать, сообщать (τινί τινος или περί τινος Polyb.).

συμ-μεταίτιος 2 являющийся дополнительной причиной, сопричинный: τὰ συμμεταίτια πρός τι Plat. вся совокупность причин чего-л.

συμ-μετακοσμέομαι одновременно изменять свой внешний облик, внешне приспособляться (τινι Plut.).

συμ-μεταπίπτω одновременно претерпевать изменения, соответственно меняться (τινί Aesch., Arst., Anth.): σ. ταῖς χρείαις Plut. меняться в зависимости от потребностей.

συμ-μετασχημᾰτίζομαι соответственно преображаться, одновременно изменяться (τοῖς καιροῖς Aesop.).

συμ-μετατίθεμαι 1) одновременно перемещать: (τὸν θυρεὸν) σ. πρὸς τὸν τῆς πληγῆς καιρόν Polyb. подставлять щит туда, откуда (направляется) удар; 2) соответственно изменять: ταῖς τῶν πραγμάτων μεταβολαῖς σ. Polyb. приспособляться к меняющимся обстоятельствам.

συμ-μεταφέρω одновременно переносить, т. е. уносить, увлекать (τί τινι Plut.): ἑλκόμενος ὑπό τινος καὶ συμμεταφερόμενος Plut. увлекаемый кем-л. и всюду за ним следующий.

συμ-μεταχειρίζομαι одновременно или совместно управлять (τι μετά τινος Isae.).

°συμ-μετέχω (fut. συμμετασχήσω) совместно участвовать (со)участвовать (του ἔργου Xen.; βουλῆς Arst.): σ. τινί τινος Eur., Plut. принимать участие с кем-л. в чем-л.

°συμμετίσχω Soph. = συμμετέχω.

συμ-μετοικέω вместе переселяться (τινι εἰς ῥώμην Plut.).

I συμ-μέτοχος 2 сопричастный (ἔθνη συμμέτοχά τινος NT).

II συμμέτοχος ὁ соучастник, сотоварищ (τινος Arst.).

°συμ-μετρέομαι 1) med. соразмерять, соизмерять: τὰ ἄστρα πρὸς ἄλληλα σ. ἀριθμοῖς Plat. устанавливать числовые соотношения между небесными светилами; 2) med. рассчитывать, исчислять (τὰ διανύσματα Polyb.): σ. τὴν ὥρην τῆς ἡμέρης Her. вычислять часы суток; ξ. (τὸ τεῖχος) ταῖς ἐπιβολαῖς τῶν πλίνθων Thuc. подсчитывать высоту стены по слоям кирпичей; 3) pass. быть соизмеряемым, исчисляться: ἦμαρ ξυμμετρούμενον χρόνῳ (sc. καθήκοντι) Soph. день, исчисленный по отношению к потребному времени, т. е. сравнение протекшего времени с тем, которое было нужно; 4) pass. быть отмериваемым: τῷ μακρῷ συμμετρούμενος χρόνῳ Soph. проживший долгий век; οἷς ὁ βίος ἐντελευτῆσαι (v. l. ἐνταλαιπωρῆσαι) ξυνεμετρήθη Thuc. (те), которым суждено было закончить жизнь.

°συμ-μέτρησις, εως ἡ (со)измерение, исчисление, подсчет Thuc., Diog. L.

°συμ-μετρία 1) соразмерность, правильное соотношение (νυκτὸς πρὸς τὴν ἡμέραν Plat.; θερμῶν καὶ ψυχρῶν Arst.); 2) сообразность, пригодность: ἡ τοῦ χρόνου σ. Plat. своевременность; 3) измерение (τῶν κλιμάκων Polyb.); 4) соизмеримость Arst.

°σύμ-μετρον τό соразмерность, (правильная) мера (τὸ ξ. καὶ καλόν Plat.): δένδρον πολυκαρπότερον τοῦ συμμέτρου Plat. дерево, чрезмерно отягощенное плодами.

°σύμ-μετρος 2 1) соразмерный, подходящий, соответствующий: σ. τῷ ποδί Eur. как раз по ноге; σ. τοῖς νῦν λεγομένοις Isocr. соответствующий настоящей теме; ἡ χώρα πρὸς τὴν τῶν πεζῇ δρόμων ἄσκησιν σ. Plat. местность, подходящая для пеших переходов; ξ. ὡς κλύειν Soph. он на таком расстоянии, что услышит; σ. δ᾽ ἀφίκετο Eur. он пришел кстати; 2) складный, хорошо сшитый (χιτώνιον Plut.); 3) одинакового возраста, ровесник (τινι Soph.); 4) весьма сходный, похожий (τινι Aesch.); 5) имеющий общую меру, соизмеримый (αἱ γραμμαί Arst.): ξ. τινι Plat. имеющий общую меру с чем-л.; 6) умеренный (στέγη Xen.): τὰ σώματα τοῖς συμμέτροις πόνοις αὔξεσθαι πέφυκε Isocr. тело обычно развивается умеренным трудом; 7) правильный, истинный (ἔπος Aesch.).

°συμμέτρως 1) соразмерно, сообразно (πρός τι Xen. и εἴς τι Arst.); 2) умеренно, в надлежащей мере (ἀπολαύειν τινός Isocr.): σ. ἔχειν λεπτότητος Plat. быть в меру разреженным; 3) вовремя, кстати (ἀφικέσθαι Eur. - v. l. к σύμμετρος ἀφίκετο); 4) удобно, складно: σ. ἐμπεριλαμβάνειν τι Plut. хорошо облегать что-л.

συμ-μητιάομαι (только эп. inf. συμμητιάασθαι) совместно обсуждать, совещаться Hom.

συμ-μηχανάομαι 1) совместно изыскивать, добывать (τὰ ἐπιτήδεια τοῖς στρατιώταις Xen.); 2) совместно придумывать, изобретать или затевать: σ. ἀτοπώτερά τινι Plut. строить вместе с кем-л. еще более фантастические планы; 3) быть устроенным (τῇ φύσει Arst.).

συμ-μιαιφονέω вместе убивать Heracl.

σύμ-μῐγᾰ adv. совместно, вместе (τισι ποιεῖν τι Her.).

°συμ-μῐγής 2 1) смешанный, разнородный (βοσκήματα Soph.): κεχωρισμένος ἢ σ. Plat. обособленный (чистый) или смешанный; αἱματηρὸς πέλανος Σκύθης Θρῄξ τε σ. φόνος Eur. кровь скифская, смешавшаяся с фракийской; πόνοι νέοι παλαιοῖσι συμμιγεῖς κακοῖς Aesch. новые беды, прибавившиеся к старым несчастьям; 2) смешанный, беспорядочный (ἤχη Plut.): τεύχη συμμιγῆ Eur. разбросанные в беспорядке сосуды; 3) совместный, общий (ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ συμμιγῆ κακά Soph.); 4) плотный, густой (σκιά Plat.; δρυμός Plut.); 5) мутный (ὁ Νεῖλος Plut.).

σύμ-μιγμα, ατος τό смесь (ἀέρος καὶ πυρός Plut.).

συμ-μίγνῡμι, редко συμμιγνύω, эп.-ион. συμμίσγω (fut. συμμίξω, aor. συνέμιξα, pf. συμμέμῐχα) 1) смешивать, соединять, сочетать (τι καί τι HH, Pind. и τί τινι Her., Aesch., Eur., Plat.): συμμῖξαι τὰ στρατόπεδα Her. объединить свои лагери; ἐν ταὐτῷ συμμεμιγμένος Lys. слившийся воедино; ἐξ ἀμφοῖν συμμιχθείς или συμμισγόμενος Plat. представляющий собой сочетание обоих; συμμιγέντων τούτων πάντων Her. когда все это вместе произошло; 2) тж. pass. вступать в связь (γυναιξί HH; ἀλλήλοις Plat.): συμμίσγεσθαί τισι Her. завязывать сношения или общаться с кем-л.; κακῷ ἐσθλὸν οὐ συμμίγνυται Eur. с дурным честное не общается; ξ. συμβόλαια Plat. завязывать деловые сношения; 3) вступать в переговоры; κοινόν τι πρᾶγμα συμμῖξαί τινι Her. переговорить с кем-л. по одному общему делу; συμμῖξαι διὰ λόγων τινά Plat. побеседовать с кем-л.; 4) встречаться, сближаться, подходить (ἀλλήλοις Diod.; πρός τινα Xen., Arst.); 5) вступать в борьбу, схватываться (ἀλλήλοις Xen.): συμμισγόντων τῇ ναυμαχίῃ Her. вступив в морской бой.

συμμικτέον adj. verb. к συμμίγνυμι.

°σύμ-μικτος 2 1) смешанный (ἐκ γῆς τε καὶ, ὕδατος Plat.); 2) разнообразный (καρπός Hes.); 3) пестрый, разношерстный (ὄχλος Thuc.).

°συμ-μῑμέομαι совместно подражать (ξ. καὶ ξυνέπεσθαί τινι Plat.).

συμ-μῑμητής, οῦ ὁ подражатель (σ. τινι γενέσθαι NT).

συμ-μιμνῄσκομαι совместно вспоминать (συμμέμνησθέ μοι ταῦτα Dem.).

°σύμ-μιξις, εως1) смешение, смесь, тж. сочетание, соединение (τινος καί τινος и τινος πρός τι Plat.): ἐκ συμμίξεως Plat., Arst. вследствие смешения; ἡ τῶν γάμων ξ. Plat. заключение браков; 2) общение, сношение Plat., Plut.

συμμίσγω (только praes. и impf.) эп.-ион. = συμμίγνυμι.

συμ-μῑσέω вместе или одновременно ненавидеть (σ. τοῖς φίλοις τοὺς ἐχθρούς Polyb.).

συμ-μνημόνευσις, εως ἡ одновременное или совместное воспоминание (τινος Sext.).

συμ-μνημονεύω одновременно вспоминать (τῶν ὁμοίων Plut.).

σύμ-μολπος 2 совместно поющий, т. е. вторящий (φόρμιγξ Eur.).

συμ-μονή ἡ сплоченность, связность, сцепление Plut., Sext.

συμ-μορία ἡ симмория (каждое из двадцати подразделений самого зажиточного класса афинского населения; каждая фила выделяла по 2 симмории по 60 человек в каждой; симмории были созданы в 378 г. до н. э. для обложения их подоходным налогом - εἰσφορά, - а с 357 г. до н. э. на них была возложена и τριηραρχία; во главе каждой симмории стояли ἡγεμών и ἐπιμελητής, а общими вопросами симмории ведал комитет из 300 членов, по 15 человек от каждой) Xen., Dem., Plut.

°σύμ-μορος 2 обложенный данью или налогами, т. е. зависимый, подвластный (Θηβαῖοι καὶ οἱ ξύμμοροι αὐτοῖς Thuc.).

συμ-μορφίζομαι NT v. l. = συμμορφόομαι.

συμ-μορφόομαι быть похожим: σ. τινί τινος NT уподобляться кому-л. в чем-л.

σύμ-μορφος 2 похожий с виду или лицом (τινος и τινι NT): γρᾶες καὶ θεραπαινίδων ὁ σ. ὄχλος Luc. старухи и толпа похожих на них служанок.

συμ-μοχθέω совместно трудиться, разделять труды (τινι Eur.).

συμ-μυέω совместно посвящать: συμμυηθείς τινι Plut. вместе с кем-л. посвященный в мистерии.

συμ-μύω 1) закрываться (σὺν δ᾽ ἕλκεα πάντα μέμυκε Hom.; ὅταν τὰ βλέφαρα συμμύσῃ Plat.); 2) держать глаза закрытыми: κάτω συμμεμυκώς Plat. склонившись вниз с закрытыми глазами; 3) держать рот закрытым, т. е. молчать: συμμύσαντες Polyb. безмолвные или молча.

συμ-πᾰγής 2 уплотненный, плотный (ὕδατος εἶδος Plat.).

συμ-πάθεια (πᾰ) ἡ 1) общность чувств, симпатия, сочувствие Arst., Polyb.; 2) филос. (у стоиков) духовная склонность, взаимное тяготение (τῆς διανοίας Plut.).

συμ-πᾰθέω 1) питать одинаковые чувства, относиться с сочувствием, питать симпатию (ἀλλήλοις Arst.); 2) соболезновать, сострадать (ταῖς ἀτυχίαις τινός - v. l. συμπενθέω Isocr.): τῷ μέλλοντι γίνεσθαι συμπαθῆσαι Plut. почувствовать жалость к обреченным (на разрушение Сиракузам).

συμ-παθής 2 1) относящийся с симпатией: σ. ἐστιν ὁ ἀκροατὴς τῷ ᾄδοντι Arst. певец находит отклик в слушателе; νεῦρα ἀλλήλοις συμπαθέα Anth. созвучные друг другу струны; 2) сочувствующий, соболезнующий: συμπαθεῖς τινας ποιεῖν τοῖς λεγομένοις Polyb. возбудить в ком-либо сострадание (своими) словами.

συμ-πᾰθῶς 1) сочувственно, с симпатией (διακεῖσθαι πρός τινα Plut.); 2) с нежностью, с любовью (γηροβοσκεῖν τοὺς γονεῖς Plut.); 3) с состраданием (θρηνεῖν τινα Plut.).

συμ-παιᾱνίζω 1) вместе петь пэан (τινί Dem.); 2) поднимать общий крик Polyb.

συμ-παιδεύω воспитывать вместе или одновременно (συμπαιδευθῆναί τινι или μετά τινος Isae.): οἱ συμπαιδευθέντες Isocr. воспитанные вместе, друзья детства; σ. εἰς τὸ ἐπαρκεῖν ἀλλήλοις Xen. воспитывать в духе взаимопомощи; συμπεπαιδευμένος τινί Polyb. с детства приученный к чему-л.

°συμ-παίζω (fut. συμπαίξομαι, дор. inf. συμπαῖσδεν) 1) играть вместе (τινί Soph., Plut. и μετά τινος Plut.); 2) совместно справлять, вместе праздновать (τὴν ἑορτήν Arph.).

συμπαίκτης, ου ὁ Anth. = συμπαίκτωρ.

συμ-παίκτωρ, ορος ὁ соучастник игр, друг детства (Xen., Anth. - v. l. συμπαίστωρ).

συμπαῖσδεν, v. l. συμπαίσδεν дор. inf. к συμπαίζω.

συμπαιστής, οῦ ὁ Plat. = συμπαίκτωρ.

συμ-παίστρια ἡ соучастница игр, подруга детства Arph.

συμπαίστωρ, ορος ὁ Xen. v. l. = συμπαίκτωρ.

°συμ-παίω вместе или сразу ударять(ся): σ. μέτωπά τινι Soph. столкнуться лбами с кем-л.; ἔριδος ξυνέπαισε κλύδων Eur. разразилась буря войны.

συμ-πᾰλαίω совместно упражняться в борьбе, вместе заниматься (гимнастической) борьбой Plut.

I °σύμ-πᾰν, αντος τό 1) совокупность, целое Plat., Arst.; 2) вселенная, мир (ἡ τοῦ σύμπαντος φύσις Isocr.).

II °σύμπᾰν τό в целом, вообще: τὸ σ. εἰπεῖν Thuc. вообще говоря, в общем; τὸ σ. δῆλος ἦν ὡς σπεύδων Xen. в общем было ясно, что (Кир) торопится.

συμ-πᾰνηγῠρίζω совместно справлять праздник, вместе участвовать в торжестве (τινί Plut.).

συμ-πανουργέω совместно замышлять козни Plut.

σύμπαντα adv. Plat. = σύμπαν II.

°συμ-παραβύω (вместе) набивать, впихивать (в повозку) (τινά τινι Luc.): μετὰ τῶν ἐσιόντων ξυμπαραβυσθείς Luc. смешавшись с толпой входящих.

συμ-παραγγέλλω поддерживать кандидатуру, оказывать поддержку (соискателям государственных должностей) (τινί Plut.).

°συμ-παραγίγνομαι, ион. συμπαραγίνομαι 1) одновременно появляться, подоспевать, приходить (ἐπὶ τὴν θεωρίαν NT): ὥστε καταβέβρωται ὁ πρῶτος καρπὸς καὶ ὁ τελευταῖος συμπαραγίνεται Her. когда съеден первый урожай, поспевает последний (т. е. новый); βραχεῖ μορίῳ ξυμπαραγενόμενοι Thuc. подоспев (на помощь) с небольшим отрядом; 2) помогать (τινι Dem., NT).

συμ-παράγω (ρᾰ) вести одновременно вдоль (τὴν πεζὴν ταῖς ναυσίν Diod.).

συμ-παραθέω бежать вместе или рядом, бегом сопровождать (ἄνω καὶ κάτω Dem.; τὸν αὐτὸν δρόμον Plut.).

συμ-παραινέω одновременно подавать совет, советовать (τινι Soph., Arph.).

συμ-παρακᾰθέζομαι садиться вместе или рядом, присаживаться Plat.

συμ-παρακᾰθίζομαι сажать рядом с собой (τινα Dem.).

°συμ-παρακᾰλέω 1) призывать, приглашать (ἐπὶ ξυμμαχίαν Plat.; εἰς τὴν θήραν Xen.): σ. ἀπὸ τῶν συμμάχων πρέσβεις Xen. предложить союзникам прислать (своих) послов; 2) призывать в молитвах (ἥρωας σ. οἰκήτορας Xen.); 3) совместно убеждать, увещевать (τινα Polyb., Plut.); 4) совместно утешать (συμπαρακληθῆναι διά τινος NT).

συμ-παράκειμαι находиться рядом Diog. L.

συμ-παρακελεύομαι совместно побуждать, вместе увещевать Isocr.

°συμ-παρᾰκολουθέω 1) сопровождать, следовать (τινι Plat., Aeschin.): φόβος πάντων τῶν ἡδέων συμπαρακολουθῶν Xen. опасения, сопровождающие все наслаждения; ἡ μνήμη ἡ τῷ χρόνῳ συμπαρακολουθοῦσα Isocr. память в веках; 2) следить: τῷ λόγῳ ξ. Plat. следить за беседой.

°συμ-παρακομίζω 1) сопровождать, эскортировать (τὰς ναῦς Thuc.): ἀγγελίαν πέμπειν ἐπὶ τὰς ναῦς τοῦ ξυμπαρακομισθῆναι Thuc. посылать за флотом для собственного эскортирования; 2) med. плавать рядом Diod.

συμ-παρακύπτω совместно или также наклоняться, нагибаться Luc.

°συμ-παραλαμβάνω 1) забирать с собой (τινά Plat.): σ. τινά ἐν τῇ ζητήσει κοινωνόν Plat. делать кого-л. соучастником (своих) поисков; 2) приобщать, включать, присоединять (σ. τοὺς ἐκτὸς τῆς πολιτείας Arst.); 3) принимать во внимание, учитывать (τὰς τῶν προτέρων δόξας Arst.).

συμπαραληπτέος 3 Arst. adj. verb. к συμπαραλαμβάνω.

°συμ-παραμένω оставаться вместе (τινί Thuc., Men.).

συμ-παραμιγνύω смешивать вместе (ὀπὸν καὶ σχῖνον Arph.).

συμ-παρανεύω давать согласие, соглашаться Arst.

συμ-παρανήχομαι плавать рядом Luc.

συμ-παραπέμπω следовать вместе, сопровождать (τὴν παραπομπήν Aeschin.; τὸν κῶμον Plut.): σ. τὴν ὄψιν τινί Plut. провожать кого-л. глазами.

συμ-παραπλέω плыть вместе или рядом Polyb., Diod., Plut.

συμ-παραπόλλῠμαι вместе погибать Dem.

συμ-παρασκευάζω 1) вместе или одновременно подготавливать, устраивать (τί τινι Xen., Dem.); 2) снаряжать (πλοῖα Xen.; μυρίους ὁπλίτας Dem.; τὸν ἔκπλουν Plut.): συμπαρασκευσάμενος δύναμιν Isocr. снарядив войско.

συμ-παραστᾰτέω оказывать поддержку, помогать (τινι Aesch., Arph.).

°συμπαραστάτης, ου (τᾰ) ὁ помощник Arph.: ξυμπαραστάτην τινὰ λαβεῖν Soph. получить помощь от кого-л.

°συμ-παρατάσσομαι, атт. συμπαρατάττομαι выстраиваться вместе в боевом порядке Xen., Dem.: σ. τινα σφίσιν αὐτοῖς Isocr. выстраивать кого-л. к бою рядом с собой.

συμ-παρατηρέω совместно или одновременно наблюдать Dem.: τὸ συμπαρατηρηθέν τινι Sext. бывшее предметом наблюдения вместе с чем-л.

συμ-παρατήρησις, εως ἡ одновременное наблюдение Sext.

συμ-παρατίθημι расставлять рядом (в качестве прикрытия), выстраивать вдоль (πεζούς Polyb.).

συμ-παρατρέφω вместе или одновременно выкармливать (θηρία Xen.).

συμ-παρατρέχω бежать рядом (τινί Plut.).

συμπαρατροχάζω Plut. = συμπαρατρέχω.

συμ-παραφέρομαι вместе уноситься прочь Xen.: συμπαρηνέχθησαν τῷ ῥεύματι τῆς φορᾶς Plut. (сенаторы) были увлечены потоком бегущих.

συμ-παρ-εδρεύω сидеть вместе или рядом (Luc. - v. l. συμπάρειμι I).

I °συμ-πάρειμι [εἰμί] 1) присутствовать, быть в наличии: αὐτῶν τινες συμπαρόντες Xen. из которых кое-кто (был) налицо; οἱ συμπαρόντες ἡμῖν NT присутствующие здесь; 2) оказывать помощь, помогать (τινι Xen.); 3) (о судебном защитнике) вести защиту, защищать (τινι Dem.).

II °συμ-πάρειμι [εἶμι] продвигаться вместе, сопровождать, сопутствовать: ξυμπαρῄει καὶ Θώραξ τὸ πεζὸν ἔχων Xen. (Лисандру) сопутствовал Торак с пехотой; σ. ἐφ᾽ ἵππου Aeschin. сопровождать верхом.

συμ-παρεισέρχομαι одновременно входить, вместе прокрадываться (μετά τινος Luc.).

συμ-παρέπομαι сопровождать, сопутствовать (τινι Xen., Plat.; αἱ συμπαρεπόμεναι ὀσμαί Arst.).

συμ-παρέχω тж. med. 1) вместе доставлять, обеспечивать (ἀσφάλειάν τινι Xen.); 2) одновременно причинять, внушать (φόβον τοῖς πολεμίοις Xen.).

συμ-παρήκω одновременно появляться, сопутствовать (τινί Plut.).

συμ-παρίπτᾰμαι пролетать вместе, лететь рядом (τῷ ἀετῷ Luc.).

°συμ-παρίστημι (дор. 3 л. sing. aor. 1 συμπαρέστᾱσεν) ставить вместе, помещать рядом (τινά τινι Pind.): εἰ σὺ τἠμῇ ξυμπαραστήσῃ φρενί Soph. если бы ты склонился к моему намерению.

συμ-παροίχομαι проходить вместе: σ. τινι Sext. миновать вместе с чем-л.

συμ-παρολισθαίνω вместе проскальзывать (τινί Plut.).

συμ-παρομαρτέω сопровождать, сопутствовать (τινι и ἐπί τι Xen., Luc.).

συμ-παροξύνω 1) возбуждать: σ. εἰς τὸ ἀλκίμους εἶναι Xen. воспитывать бодрость; 2) раздражать (τινά Plut.).

συμ-παρορμάω одновременно возбуждать (τὴν φιλοτιμίαν τινός Plut.): σ. πρός τι Arst. побуждать к чему-л.

°σύμ-πᾱς, σύμπᾱσα, σύμπᾰν весь целиком, в совокупности (στρατός Soph.; πόλις Plat.; ὁδός Xen.): αἰῶνα τὸν ξύμπαντα Eur. в течение всей жизни; πέντ᾽ ἦσαν οἱ ξύμπαντες Soph. всех их было пятеро; ἡ ξύμπασα γνώμη τῶν λεχθέντων Thuc. главное содержание сказанного - см. тж. σύμπαν, σύμπαντα и σύμπασα.

°σύμπᾱσα ἡ (sc. γῆ) вся земля Soph., Arph.

συμ-πάσσω посыпать (τινά, sc. κόνει Plut.).

°συμ-πάσχω 1) испытывать то же самое, разделять чужое ощущение (ξ. ταὐτὸν τοῦτο Plat.): σ. ἀλλήλοις Arst. находить отклик друг в друге или находиться во взаимном соответствии; 2) сочувствовать, сострадать (ταῖς ἀτυχίαις τινός Polyb.); 3) страдать вместе, испытывать те же страдания (εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη NT).

συμ-πᾰτᾰγέω ударять, хлопать: χειρῶν συμπατ γουσῶν Sext. при рукоплескании.

συμ-πᾰτάσσω сталкиваться, сшибаться: συμπατάξαντες ἔκτεινον, ἐκτείνοντο Eur. столкнувшись, (воины обеих армий) убивали, (и сами) падали убитыми.

συμ-πᾰτέω топтать, растаптывать (τινα Babr.); pass. быть растаптываемым, давимым (ὑπὸ τῆς ἵππου Aeschin.; ὑπὸ τῆς βίας, sc. τῶν ἐλεφάντων Polyb.).

συμ-πατριώτης, ου ὁ соотечественник, земляк Luc.

συμ-πεδάω связывать, сковывать Plut.

°συμ-πείθω 1) совместно убеждать, увещевать, уговаривать (τινὰ ποιεῖν τι Xen., Aesch.): ξυνέπειθε τοῦ ταῖς ναυσὶ μὴ ἀθυμεῖν ἐπιχειρήσειν Thuc. (Гермократ) убеждал не бояться напасть на корабли (афинян); συμπείθεσθαί τι Aeschin. быть склоняемым к чему-л., соглашаться на что-л.; 2) подстрекать, возбуждать: συμπεπεισμένος κατά τινος Luc. восстановленный против кого-л.

σύμ-πειρος 2 опытный, знающий, знакомый (ἀγωνίᾳ Pind.).

συμ-πείρω (pf. pass. συμπέπαρμαι) со всех сторон прокалывать (sc. τοὺς θυρεούς Plut.).

°συμ-πέμπω 1) вместе или одновременно посылать (τινά τινι Her., Thuc., Eur., NT; τινὰ σύν τινι и μετά τινος Xen., NT); 2) участвовать в сопровождении, сопровождать (πομπήν Isae., Luc.).

συμ-πενθέω сообща горевать, вместе печалиться (τινι Aesch.): σ. τοὺς τεθνεῶτας Isocr. вместе скорбеть об умерших.

συμ-πένομαι разделять (чью-л.) бедность, вместе нуждаться: σ. τινί τινος Plat. подобно кому-л. ощущать недостаток в чем-л.

°συμ-περαίνω 1) приводить в исполнение, доводить до конца, заканчивать, довершать: ξυμπερᾶναι φροντίδα Eur. продумать до конца, поразмыслить; κλῇθρα σ. μοχλοῖς Eur. крепко запирать на запоры; ταῦτα οὕτω συνεπεραίνετο Xen. вот какие меры были приняты; 2) совместно совершать, помогать закончить: μετεῖναι τῶν βουλευμάτων καὶ ξ. Eur. участвовать в планах и помогать их выполнению; συμπεραίνεσθαί τινι ἔχθραν πρός τινα Dem. разжигать чью-л. вражду к кому-л.; 3) простирать, распространять: τὰ πρὸς ἄλληλα συμπερανθέντα τάχη Plat. сравнявшиеся друг с другом скорости; 4) простираться, распространяться, доходить (σ. καὶ ἐπεκτείνεσθαι εἴς τι Arst.); 5) (преимущ. med.) делать вывод, умозаключать: συμπεράνασθαι τὴν πρότασιν Arst. вывести (логически) положение; οὐ συμπεραίνεται Arst. (логически) не следует; τὸ συμπερανθέν Arst. и τὸ συμπεπερασμένον Arst., Plut. логический вывод, умозаключение; ξ. ἀπέραντα Luc. делать спорный или неправильный вывод.

συμ-περαντικῶς в виде умозаключения, в порядке вывода (εἰπεῖν Arst.).

συμ-πέρασμα, ατος τό умозаключение, вывод Arst.: τὰ ἀντικείμενα τῶν συμπερασμάτων Plut. противоположные выводы.

συμ-περασματικῶς Arst. = συμπεραντικῶς.

°συμ-πέρθω вместе разрушать: ξύν γε πέρσας (sc. Ἰλίου πόλιν) Eur. вместе с разрушением Илиона.

°συμ-περιάγω (ᾰ) вместе водить кругом, возить повсюду (πολλὰ ὅπλα Xen.): συμπεριάγεσθαι περὶ τῆς γῆς Arst. кружиться вокруг земли; ὁπλοφόρους συμπεριάγεσθαι Xen. разъезжать в сопровождении вооруженных людей.

συμ-περιᾰγωγός 2 водящий повсюду, т. е. руководящий во всем (αἱ τέχναι Plat.).

συμ-περιγράφω (ᾰ) совместно описывать, одновременно определять (τοῖς ἄλλοις ἑαυτόν Sext.).

συμ-περιδῑνέομαι вращаться вместе (τᾷ ταὐτῶ φορᾷ Plat.).

συμ-περίειμι ходить вокруг, обходить Xen., Luc., Diog. L.

συμ-περιέλκω увлекать вокруг, уносить с собой: συμπεριελκόμενος τῇ κινήσει Plut. увлекаемый вращательным движением.

συμ-περιθέω бегать вокруг да около, метаться (ἄνω καὶ κάτω Luc.).

συμ-περιλαμβάνω 1) окружать со всех сторон, обволакивать (ὀστᾶ τοῖς νεύροις Plat.): συμπεριληφθεὶς ὑπὸ ὑγρότητος Plat. окруженный влагой; 2) обхватывать, обнимать (sc. τινά NT); 3) охватывать, включать: συμπεριειλημμήνοι ἐν ταῖς συνθήκαις Dem. включенные в условия договора; ἐν τῇ περὶ τῆς Ἑλλάδος ὑποθέσει συμπεριλαβεῖν τι Polyb. включать что-л. в историю Эллады; ἐν τῷ λόγῳ συμπεριειλῆφθαι Arst. быть охваченным в (общем) определении; 4) med. принимать участие, приобщаться: συμπεριλαμβάνεσθαι τῶν περί τινος λόγων Luc. принять участие в беседе о чем-л.

συμ-περινοστέω вместе ходить вокруг, обходить: σ. τινι Luc. бродить вокруг кого-л.

συμ-περιοδεύω вместе описывать круг: αἱ ἀμιτώτεις λέγονται σ. τῇ σελήνῃ Arst. говорят, что периодичность отливов (и приливов) связана с луной.

συμ-περιπᾰτέω вместе прогуливаться, прохаживаться (τινι Plat., Men., Luc.): οἱ συμπεριπατοῦντες Arst. вместе гуляющие.

°συμπεριπλέκω обвивать, охватывать, (Plut. - v. l. к συμπλέκω).

συμ-περιπλέω вместе плавать вокруг, огибать на корабле Plut.

συμ-περιπλοκή ἡ тесное переплетение, связывание (τῶν πραγμάτων Luc.).

συμ-περιποιέω помогать добыть (τὴν ἀρχήν τινι Polyb.; τὴν τῆς Βοιωτίας ἡγεμονίαν Diod.).

συμ-περιπολέω повсюду ходить вместе, всюду сопровождать Plut.

συμ-περιστέλλω помогать скрыть (τὰς ἁμαρτίας Polyb.).

συμ-περιστρέφομαι вместе вращаться, кружиться: τῷ σύμπαντι οὐρανῷ σ. Arst. вращаться вместе со всем небесным сводом; τῇ δίνῃ σ. Plut. совершать вихревое движение.

συμ-περιτειχίζω вместе или одновременно обносить стеной (τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὴν καλουμένην νῆσον Plut.).

συμ-περιτίθημι облагать вокруг, окружать: συμπεριτιθέναι τινὶ ὄγκον καὶ δόξαν Plut. окружать кого-л. авторитетом и славой.

συμ-περιτρέπω вместе или одновременно опрокидывать (ἑαυτόν τινι Sext.).

συμ-περιτρέχω бегать вместе кругом, увиваться вокруг (πανταχοῦ Luc.).

συμ-περιτυγχάνω случайно наталкиваться, натыкаться (τινί Xen. - v. l. к συντυγχάνω).

συμ-περιφέρω 1) носить с собой кругом, таскать повсюду (ἀγγεῖα Plat.): ἐπὶ τῶν κύκλων (τῆς ἀνάγκης) συμπεριφέρεσθαι Plat. носиться по кругам необходимости, т. е. описывать закономерные циклы; 2) вращать, pass. вращаться, общаться, находиться в общении Diod.; 3) увлекать с собой, pass. следовать, подчиняться (τινι Polyb.): ταῖς δεήσεσί τινος συμπεριενεχθείς Plut. уступив чьим-л. просьбам; τοῖς πράγμασι σ. Plut. подчиняться обстоятельствам; 4) побуждать, возбуждать: τῷ ζήλῳ συμπεριενεχθείς Plut. движимый ревностью.

συμ-περιφθείρομαι вместе или одновременно погибать Luc.

συμπεριφορά 1) общение: τῆς συμπεριφορᾶς μετέχειν Polyb. бывать в обществе; 2) сношение, связь (ἡ πρὸς τὴν Ἣραν σ. Diod.); 3) снисхождение: συμπεριφορὰν ἐπί τινι διδόναι Polyb. оказывать снисхождение в чем-л.; 4) разгул, попойка (οἴνωσις καὶ σ. Plut.).

°συμ-περιφράσσω, атт. συμπεριφράττω Arst. v. l. = συμφράσσω.

συμ-περονάω прикалывать, пригвождать, прибивать (συμπεπερονημένος τινί Plut.).

συμ-πέσσω, атт. συμπέττω (fut. συμπέψω) 1) разваривать, размягчать (ὑπὸ τῆς θερμότητος Arst.); 2) переваривать (ἡ τροφὴ συμπέττεται Arst.); 3) нагревать или кипятить (θάλαττα συμπεττομένη Arst.); 4) высиживать (sc. τὰ ᾠά Arst.).

συμ-πέτομαι лететь одновременно или вместе Luc.

°συμ-πήγνῡμι (fut. συμπήξω; дор. aor. συνέπαξα; pf. 2 в знач. pass. συμπέπηγα) 1) сгущать, уплотнять (γάλα Hom.); 2) делать твердым: τὸ συμπαγὲν ἐκ δρόσου γενόμενον Plat. замерзшая роса; 3) слаживать, складывать, строить (τάφον Eur.): σ. σύριγγα Theocr. мастерить свирель; 4) сколачивать, сбивать (sc. ξύλα Plut.; τὸ ἅρμα Luc.).

°σύμ-πηκτος 2 1) сколоченный, сложенный, построенный (ἔκ τινος Her.); 2) плотный, твердый (πλαίσια Arph. - v. l. ξύμπτυκτος).

σύμ-πηξις, εως1) сгущение, уплотнение (τοῦ ὑγροῦ Arst.); 2) плотность (τῶν ἁρμῶν Plut.); 3) сплоченность, тж. связь, близость (ἑνότης καὶ σ. Plut.); 4) сочетание (ἀρχῆς καὶ δυνάμεως Plut.).

°συμ-πιέζω 1) сжимать, сдавливать (τι ταῖς χερσίν Plat.): τὰ συμπιεζόμενα Xen. сокращающиеся органы; 2) приглаживать (τὰς τρίχας Plat.); 3) прижимать (χείλεα χείλεσι Anth.).

συμπίεσις, εως ἡ сжимание, сжатие Plat.

συμπιεσμός ὁ Arst., Sext. = συμπίεσις.

συμπῑλᾱτικός 3 дор. = * συμπιλητικός.

°συμ-πῑλέω 1) сбивать в плотную массу, сваливать: κόμη συμπεπιλημένη Luc. спутанные (досл. свалявшиеся) волосы; πορφύρα συμπεπιλημένη Plut. уплотненная пурпурная ткань; 2) сбивать в кучу, сдавливать: συμπιλούμενοι πρὸς ἀλλήλους Plut. прижатые друг к другу (солдаты Пирра); 3) сгущать, уплотнять: σ. τὸ μέσον τινός Plat. уплотнять середину чего-л.

συμ-πίλησις, εως (πῑ) ἡ уплотнение, сгущение Arst., Plut.

*συμ-πῑλητικός, дор. συμπῑλᾱτικός 3 уплотняющий, сжимающий (τὸ ψυχρόν Plat.).

°συμ-πίνω (ῑ) пить вместе, принимать участие в попойке (μετά τινος Her., Arph., παρά τινι Xen. и τινί Plat., NT): συμπίεσθε ἢ οὔ; Plat. будете вы пить со мной или нет?

*συμ-πίπρημι сжигать (τι Plut. - v. l. к ἐμπίπρημι).

°συμ-πίπτω (fut. συμπεσοῦμαι, aor. 2 συνέπεσον, pf. συμπέπτωκα) 1) вместе падать, сразу обрушиваться: σὺν δ᾽ Εὖρός τε Νότος τε πέσον Hom. сразу ринулись Эвр и Нот; σ. ἔς τινα Her. (о гневе) обрушиваться на кого-л.; 2) бросаться друг на друга, сталкиваться: σύν ῥ᾽ ἔπεσον λείουσιν ἐοικότες Hom. они бросились друг на друга подобно львам; τὰ στρατόπεδα συμπεσόντα Her. устремившиеся друг на друга войска; σ. τινί Xen., Soph., Polyb. и πρός τινα Thuc., Plut. или σ. εἰς ἀγῶνά τινι Soph. вступать в бой с кем-л.; ξυμπεσούσης νηῒ νεώς Thuc. когда один корабль завяжет сражение с другим; 3) наталкиваться, попадать, оказываться: σ. κλύδωνι Eur. попадать в бурное течение; τοῖς κακοῖς σ. Soph. становиться жертвой несчастий; ἀσιτίῃσι συμπεπτωκώς Her. изголодавшийся; σ. τῷ φόνῳ Soph. пасть от руки убийцы; 4) (одновременно) случаться, приключаться (ἀσθένειά τις αὐτῷ συνέπεσεν Plat.): καὶ τόδε ἕτερον συνέπεσε γενόμενον Her. случилось еще и вот что; συνέπιπτε τοιοῦτο, ὥστε … Her. вышло так, что …; καὶ τόδε ἄλλο (τοῖσι Πέρσῃσι) ὧδε συμπέπτωκε γίνεσθαι Her. у персов сложился вот еще какой обычай; τὸ συμπεσόν Arst. и τὰ συμπίπτοντα Eur., Isocr. сложившиеся обстоятельства; πρὸς τὸ συμπίπτον Xen. смотря по обстоятельствам; τοιούτων καιρῶν συμπεσόντων Lys. при таких обстоятельствах; 5) совпадать, согласоваться: συμπεσέειν τούτοισι καὶ τόνδε τὸν λόγον Her. (говорят, что) с этим согласуется следующий факт; εἰς ταὐτὸν σ. Plat. сводиться к тому же (самому); ἐμοὶ σὺ συμπέπτωκας ἐς ταὐτὸν λόγον Eur. твое мнение сошлось с моим; 6) валиться, обваливаться, рушиться (ἡ οἰκία ξυνέπιπτεν Xen.; πόλις ὑπὸ σεισμοῦ ξυμπεπτωκυῖα Thuc.); 7) смешиваться, спутываться: σ. ἐπ᾽ ἀλλήλων Plat. перемешиваться друг с другом; 8) встречаться, пересекаться Arst.: αἱ πλευραὶ συμπίπτουσαι πρὸς ἀλλήλας Polyb. взаимно пересекающиеся стороны (треугольника); ὁ Ἄσσος συμπίπτων τῷ Κηφισῷ Plut. (река) Асс, впадающая в Кефис; 9) падать, бросаться ниц (σ. τινὶ πρὸς τὰ γόνατα Polyb.); 10) гибнуть, умирать: τὸ σῶμα συμπεσόν Plat. мертвое тело; 11) проваливаться, вваливаться: οἱ ὀφθαλμοὶ συμπίπτουσιν Arst. глаза становятся впалыми; μυκτῆρες συμπεπτωκότες Xen. втянутые ноздри (у лошади).

συμ-πιστόομαι подтверждать (τὸ δόγμα Sext.).

°συμ-πίτνω 1) устремляться друг на друга сталкиваться: βοᾷ κλύδων ξυμπίτνων Aesch. сшибаясь, ревут волны; 2) встречаться, сходиться: εἰς ἓν σ. Aesch. сводиться к одному; εἰς ταυτὸν σ. τινί Eur. как раз в этот момент повстречаться с кем-л.; 3) случаться, приключаться, выпадать на долю (τινί Eur.).

συμ-πλάζομαι Soph. = συμπλανάομαι.

συμ-πλᾰνάομαι 1) совместно блуждать, вместе странствовать Plut.: παρακολουθεῖν καὶ σ. τινι Diod. сопровождать кого-л. в (его) странствиях; 2) вместе заблуждаться: σ. ταῖς ἀγνοίαις τινός Polyb. быть введенным в заблуждение чьей-л. неосведомленностью.

σύμ-πλᾰνος 2 вместе блуждающий, сопровождающий в странствиях: κώμων σ. νύξ Anth. ночь, спутница пирушек.

°συμ-πλάσσω, атт. συμπλάττω 1) лепить Arst. σ. γαίης Hes. лепить из земли (глины); σησαμῆ ξυμπλάττεται Arph. готовится (свадебный) кунжутный пирог; 2) совместно придумывать, сочинять Aeschin., Dem.: συνομολογεῖν καὶ σ. Plat. придумывать общими усилиями.

συμ-πλᾰτᾰγέω хлопать, всплескивать (χερσί Hom.).

συμ-πλείονες (n ονα) pl. многие Arst.

συμ-πλεκτικός 3 1) сплетающий, занимающийся переплетением Plat.; 2) грам. соединительный (δεσμός Diog. L.).

σύμ-πλεκτος 2 сплетенный вместе (τινι Anth.).

°συμ-πλέκω 1) сплетать (στέφανον Plut.; τὼ χεῖρε Thuc.): σ. τινὶ τὰς χεῖρας Polyb. сплетать с кем-л. руки, т. е. заключать с кем-л. дружбу; 2) связывать (σῶμα λύγοισι Eur.); 3) сочетать, соединять (τὰς φύσεις ἀλλήλαις Plat.): σ. τὰς Ἑλληνικὰς καὶ τὰς Ἰταλικὰς πράξεις Polyb. излагать во взаимной связи события из греческой и италийской истории; σ. εἰς τὸ αὐτὸ κίνησιν καὶ ἀριθμόν Arst. объединять движение и число в одном понятии; 4) слагать, составлять (τὰ ῥήματα τοῖς ὀνόμασι Plat.): αἱ κατηγορίαι ἁπλαὶ καὶ συμπεπλεγμέναι Arst. категории простые и сложные (составные); 5) запутывать: ἴχνη συμπεπλεγμένα Xen. запутанные следы; σ. τοῖς ὀνόμασι τοὺς νόμους Dem. путанно излагать законы; σ. ἀλλήλαις τὰς πράξεις Polyb. излагать факты вперемешку; 6) преимущ. pass. схватываться, вступать в рукопашный бой (τινί Her., Polyb.): συμπλέκεσθαι διαγωνίζεσθαι Dem. вести рукопашный бой; 7) pass. вступать в связь (τινι Eur., Arst.); 8) завязывать, затевать (πόλεμον Dem.).

σύμ-πλεξις, εως ἡ сплетение, сочетание, Arst.

°συμ-πλέω, ион. συμπλώω (fut. συμπλεύσομαι - ион. συμπλώσομαι) плыть вместе, совершать совместное плавание (τινι Her., Eur. и μετά τινος Thuc.).

σύμ-πλεως 2 заполненный, сплошь покрытый (δένδρων καὶ ἀμπέλων Xen. - v. l. ἔμπλεως).

συμ-πληγάς, άδος (ᾰδ) ἡ столкновение Arst.

Συμπληγάς, άδος (ᾰδ) ἡ (sc. πέτρα или νῆσος) Симплегадский остров (один из двух смежных островков у выхода Боспора Фракийского в Понт Эвксинский, которые, по преданию, сталкивались друг с другом при прохождении между ними корабля и разбивали его; преимущ. в pl. αἱ Συμπληγάδες, тж. Κυάνεαι νῆσοι) Eur., Arst.

συμπλήγ-δην adv. хлопая, рукоплеща Theocr.

συμ-πληθύνω (ῡ) приумножать, увеличивать Xen.

συμ-πληθύω наполнять, делать полноводным (sc. τὸν ποταμόν Her.).

σύμ-πληξις, εως ἡ столкновение Arst., Plut.

συμ-πλήρης 2 переполненный, преисполненный (τινός Plut.).

°συμ-πληρόω 1) заполнять (τὸ διάστημα Plat.; τὸ μεταξύ τινος Arst.): ἔρανον κοινὸν σ. Plut. устраивать складчину; 2) составлять, образовывать: ἐξ ἁπάντων δὲ συμπληρουμένης τῆς εὐδαιμονίας Diod. так как из всего (этого) и состоит счастье; 3) комплектовать людьми, полностью снаряжать (ναῦς Thuc.); 4) совместно снаряжать: σ. τινι τὰς νέας Her. вместе с кем-л. снаряжать суда; 5) pass. быть заливаемым волнами (σ. καὶ κινδυνεύειν NT); 6) pass. (о времени) наступать: ἐν τῷ σ. τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς NT с наступлением дня Пятидесятницы.

συμ-πλήρωμα, ατος τό (результат действия) 1) восполнение Plat.; 2) заполнение, переполнение Arst.

συμ-πλήρωσις, εως1) заполнение Arst.; 2) доведение до конца, довершение (τῆς εὐδαιμονίας Polyb.).

συμ-πληρωτικός 3 выполняющий, довершающий, доводящий до конца (τινος Plut. Epicur. ap. Diog. L., Sext.).

συμ-πλοϊκός 3 относящийся к совместному плаванию: αἱ συμπλοϊκαὶ φιλίαι Arst. дружба между товарищами по морскому путешествию.

συμ-πλοκή 1) сплетение, соединение, связь, сочетание (ἀτόμων Democr. ap. Arst.; ὀνομάτων Plat.; ἁπάντων πρὸς ἄλληλα Polyb.): κατὰ συμπλοκὴν λέγεσθαι Arst. употребляться в (грамматической) связи, т. е. в контексте; 2) схватка: ἡ ἐν ταῖς συμπλοκαῖς μάχη Plat. борьба врукопашную; 3) соитие Plat., Arst.; 4) грам. связка или союз.

σύμ-πλοκος 2 сплетенный (ἡμερίδος στελέχη Anth.): φλογὶ σ. Anth. объятый пламенем.

°σύμ-πλοος, стяж. σύμπλους 1) спутник по морскому путешествию, попутчик Her., Eur., Xen., Plat., Anth.; 2) сотоварищ, соучастник: ξύμπλουν ἑαυτὸν τοῦ πάθους ποιεῖσθαι Soph. разделять (чьи-л.) страдания.

συμπλώω ион. = συμπλέω.

συμ-πνέω (aor. συπέπνευσα) 1) дышать вместе или одновременно: ἐμπνείοντι σ. Anth. вместе с другими пользоваться жизнью; 2) быть единодушным, согласным Plat., Arst.; συμπνευσάντων ἡμῶν καὶ τῶν Θηβαίων Dem. при наличии единодушия между нами и фиванцами; ἡ πόλις οὔπω συμπεπνευκυῖα Plut. город, раздираемый еще междоусобиями; 3) соглашаться, покоряться (τύχαισι Aesch.).

συμ-πνῑγής 2 удушливый (περίστασις Diod.).

συμ-πνίγω (ῑ) 1) душить, давить, подавлять (τὸν λόγον NT); 2) теснить, жать (οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν NT).

σύμ-πνοια ἡ единодушие, согласие Diog. L., Sext.

σύμ-πνοος, стяж. σύμπνους 2 единодушный, проникнутый единством (ὁ κόσμος Plut.): σ. τινι Anth. единодушный с кем(чем)-л.

συμ-ποδηγέω одновременно руководить, направлять (τὸ πᾶν Plat.).

συμ-ποδίζω 1) связывать (τινά Arph.): σ. τινὰ χεῖράς τε καὶ πόδας Plat. связывать кого-л. по рукам и ногам; 2) сковывать, спутывать Xen.: συμποδισθῆναι ὑπό τινος Plat. попасться в чьи-л. сети; ἀμφοῖν ποδοῖν συμποδισθῆναι Luc. не владеть обеими ногами.

συμ-ποιέω совместно делать, сотрудничать, помогать Luc.: σ. τι Isae. помогать в чем-л.; σ. τινί τι Eur. сотрудничать с кем-л. в чем-л.

συμ-ποιμαίνομαι вместе пастись (σὺν δ᾽ ἐποιμαίνοντο λύγκες Eur.).

°συμ-πολεμέω совместно (т. е. в качестве союзника) вести войну, вместе воевать (τινι Xen. и μετά τινος Plat.): σ. μετά τινος πρός τινα Dem. воевать в союзе с кем-л. против кого-л.

°συμ-πολιορκέω совместно вести осаду, вместе осаждать Her., Thuc., Dem.

συμ-πολῑτεία ἡ симполития, содружество государств, политический союз или федерация: σ. τῶν Ἀχαιῶν Polyb. Ахейский союз.

°συμ-πολῑτεύω тж. med. 1) жить среди сограждан, быть согражданином: σ. τισί Thuc. составлять вместе с кем-л. гражданское общество; οἱ συμπολιτευόμενοι Isocr. сограждане; 2) образовывать союз государств: τὸ μετὰ τῶν Ἀχαιῶν συμπολιτεύεσθαι Polyb. Ахейский союз; 3) совместно управлять государственными делами (τινί Thuc.); 4) med.-pass. досл. иметь право гражданства, перен. быть обычным явлением: τὰ συμπολιτευόμενα ἀδικήματα Plut. обычные (для римского общества) злоупотребления.

συμ-πολίτης, ου (ῑ) ὁ согражданин Eur., NT.

συμ-πολῖτις, ιδος ἡ согражданка Diod.

°σύμ-πολλοι, αι, α многие в совокупности, множество: ἕνα κατὰ μόνας πείθειν καὶ ξυμπόλλους Plat. убеждать каждого в отдельности и всех вместе.

°συμ-πομπεύω участвовать в шествии, сопровождать в процессии (τινί Aeschin., Arst., Plut.).

°συμ-πονέω 1) вместе трудиться: εἰ ξυμπονήσεις, σκόπει Soph. подумай, станешь ли ты (мне) помощницей в трудах; πολλὰ ξ. Arph. немало потрудиться вместе; σ. τινι πόνους Eur. делить с кем-л. труды; 2) вместе страдать (σ. καὶ συγκινδυνεύειν τινί Xen.); 3) сострадать (τῷ πονοῦντι Aesch.).

συμ-πονηρεύομαι вместе совершать беззакония: σ. τισι Arph., Isocr. участвовать в чьих-л. безобразиях.

συμ-πορεύομαι 1) вместе совершать путь, сопровождать (τινι Xen., Plat., NT); 2) сходиться, собираться Polyb., NT: σ. ἐπί τινι συμφέροντι Arst. объединяться для общей пользы; οἱ συμπορευόμενοι Plut. участники собрания; σ. ἀλλήλοις Plut. встречаться друг с другом.

συμ-πορθέω вместе разрушать: σ. τινι Φρύγας Eur. помогать кому-л. разорять Фригию.

°συμ-πορίζω вместе или одновременно добывать, доставать (ἐπιτήδειον ἐκ τῶν ξυμμάχων Thuc.): ξύλα ξυμπορισάμενοι Thuc. раздобыв себе (строительного) лесу; πάντων συμπορισθέντων Plut. когда все было доставлено.

συμ-ποσία ἡ пирушка, попойка Pind.

συμ-ποσιᾰκός 3 пиршественный Plut.

συμ-ποσιαρχέω быть председателем пира Arst., Plut.

συμποσιάρχης, ου ὁ Plut. = συμποσίαρχος.

συμ-ποσιαρχία ἡ председательство на пиру Plut.

συμποσί-αρχος ὁ председатель пира, распорядитель попойки Xen., Plut.

συμ-πόσιον τό 1) попойка, пиршество, пир Pind., Her., Xen., Plat. etc.; 2) собир. участники пирушки, пирующие Plut.; 3) пиршественный зал, столовая Luc.; 4) группа сотрапезников: ἀνακλιθῆναι συμπόσια συμπόσια NT усесться по группам.

συμ-πότης, ου ὁ собутыльник, участник попойки или сотрапезник Pind., Her., Eur., Arph., Plat.

I συμ-ποτικός 3 пиршественный (πράγματα Arph.; νόμοι Plat.): συμποτικαὶ ἁρμονίαι Plut. застольные песни.

II συμποτικός ὁ приятный собутыльник Arph., Polyb.

σύμ-πους 2, gen. ποδος с сомкнутыми ногами Arph.

συμ-πραγμᾰτεύομαι совместно делать, помогать, сотрудничать: σ. τὰ περὶ τοὺς νόμους Plut. участвовать в законодательстве; σ. τινι Plut. заниматься делами с кем-л., быть чьим-л. компаньоном.

συμ-πράκτωρ, ион. συμπρήκτωρ, ορος ὁ соучастник, сотоварищ, помощник Her.: σ. τινὶ γενέσθαι Xen. стать чьим-л. помощником; σ. ὁδοῦ Soph. спутник.

σύμ-πραξις, εως ἡ сотрудничество, помощь Plut.

°συμ-πράσσω, атт. συμπράττω, ион. συμπρήσσω 1) содействовать, помогать: σ. τινί τι Aesch., Eur., Arst., τινὶ περί τινος Xen. и τινὶ ὑπέρ τινος Polyb. помогать кому-л. в чем-л.; σ. εἰρήνην Xen. содействовать заключению мира; μὴ ἑτέρων συμπραττόντων Lys. без посторонней помощи; 2) действовать вместе, сотрудничать (τινί Xen.): οἱ συμπράσσοντες Thuc., Xen. члены союза, союзники; σ. (v. l. συμπάσχειν) κακῶς σύν τινι Eur. разделять чьи-л. страдания; 3) med. совместно мстить, помогать отмщению (ὅσοι συνεπρήξαντο Μενέλεῳ τὰς Ἑλένης ἁρπαγάς Her.).

συμ-πράτης, ου ὁ участник продажи Lys.

°συμπράττω атт. = συμπράσσω.

συμ-πρεπής 2 приличествующий, подобающий, соответствующий (τινι Aesch.).

συμ-πρέπω приличествовать, подобать, соответствовать (τινί Pind., Plut.).

συμ-πρεσβευτής, οῦ ὁ соучастник посольства Lys., Aeschin., Arst.

°συμ-πρεσβεύω тж. med. быть членом посольства, участвовать в посольстве: σ. τινι Thuc., Aeschin., Dem. вместе с кем-л. отправляться с посольством.

°σύμπρεσβυς, εως ὁ Thuc., Xen., Dem. = συμπρεσβευτής.

συμ-πρεσβύτερος ὁ товарищ по священническому сану, сопресвитер NT.

συμπρη- ион. = συμπρα-.

συμπρίασθαι Lys., Arst. inf. aor. 2 к συνωνέομαι.

συμ-πρίω пилить друг о друга, т. е. скрежетать (σ. τοὺς ὀδόντας Luc. - v. l. ἐμπρίω).

συμ-προάγω (ᾰ) вместе выступать, одновременно продвигаться Plut.

συμ-πρόβουλος ὁ член коллегии пробулов arg. ad Arph.

συμ-πρόεδρος ὁ совместно председательствующий, член президиума Aesch., Diog. L.

°συμ-προθῡμέομαι 1) горячо сочувствовать (кому-либо), разделять (чье-л.) желание Thuc., Plat., Xen.; 2) усердно содействовать, деятельно помогать (τινι Thuc., Diod., Luc.): σ. τὸν ἔκπλουν Thuc. горячо поддерживать план морской экспедиции; κελεύειν τινὰ σ. ὅπως διαβῇ τὸ στράτευμα Xen. просить кого-л. помочь проходу войска.

συμ-προΐημι выбрасывать вперед, проталкивать (τὴν ναῦν Arst.).

συμ-προξενέω оказывать помощь, помогать Eur.

°συμ-προπέμπω совместно следовать (за кем-л.), вместе сопровождать, эскортировать (τινά Her., Thuc., Arph., Xen.).

συμ-προπίπτω вместе устремляться, выбегать: ἀπηλλάττετο, συμπροπεσόντων αὐτῷ (v. l. συμπροπεμπόντων αὐτὸν) τῶν φίλων Polyb. он ушел, сопровождаемый друзьями.

συμ-προσίσχομαι цепляться, привязываться, льнуть (τῆς Τύχης ἰξευτρίας ἑλκούσης Plut.).

συμ-προσμίγνῡμι вступать в сношения, завязывать беседу (τινι Plat.).

συμ-προσψαύω одновременно, прикасаться (τινί Aesop.).

συμ-προφητεύω одновременно пророчествовать Plut.

°συμ-πρῶτα adv. прежде всего Emped.

°σύμ-πτυκτος 2 сложенный или складной (πλαίσια Arph. - v. l. к σύμπηκτος).

συμ-πτύσσω складывать, укладывать (δῶρον κοίλῳ ζυγάστρῳ Soph.).

°σύμ-πτωμα, ατος τό 1) стечение обстоятельств, случайность: ἀπὸ συμπτώματος Arst. случайным образом; 2) несчастная случайность, несчастье, беда Thuc., Arst., Dem., Men.; 3) болезненный припадок, приступ: συμπτώματος ἀνασφῆλαι Plat. оправиться от болезни.

σύμ-πτωσις, εως1) встреча, слияние (σ. τῶν ποταμῶν πρὸς ἀλλήλους Polyb.); 2) соприкосновение, стык (τῶν Ἀπεννίνων ὀρῶν καὶ τῶν Ἀλπεινῶν Polyb.); 3) столкновение, стычка: αἱ συμπτώσεις ἄπαυστοι Polyb. беспрерывные стычки; 4) случайность, случай (διὰ σύμπτωσίν τινα Arst.).

συμ-πῠκάζω совершенно покрывать, сплошь закрывать (συμπεπυκασμένος δένδρεσι αὐλών Diod.).

σύμ-πυκνος 2 плотный, твердый, жесткий Xen.

συμ-πυνθάνομαι (θᾰ) совместно вопрошать, вместе выведывать: συμπυθέσθαι τινί τι Eur. вместе с кем-л. (раз)узнать что-л.

°συμ-πῠρόω вместе сжигать (τι Eur.).

συμφᾰγεῖν inf. aor. 2 к συνεσθίω.

συμφάναι inf. к σύμφημι.

συμ-φᾰνής 2 ясно видный, совершенно ясный, очевидный Arst., Polyb.

συμ-φαντάζομαι вместе являться в воображении, совместно представляться: σ. τινι Plut. одновременно с чем-л. возникать в представлении.