Панграмма

Материал из LingvoWiki
Версия от 23:53, 6 марта 2011; Bhudh (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Логотип Википедии.png
В Википедии есть статья
«Панграмма»
Логотип Лингвофорума.png
На Лингвофоруме есть обсуждение по этой теме

Панграмма (от др.-греч. πᾶν γράμμα — «каждая буква») — фраза, содержащая все буквы определённого алфавита или иной системы письменности. Обычно применяется в типографии для демонстрации всех букв шрифта. Панграмма называется идеальной, если каждая буква встречается в ней исключительно один раз.

Известные панграммы

Ироха

Ироха — стихотворение на классическом японском языке, которое является идеальной панграммой, содержащим все 50 слогов годзюона. В прошлом порядок слогов в этом стихотворении использовался при сортировке японского.

いろはにほへと iro fa nifofeto Красота блистает миг —
ちりぬるを tirinuru wo И увяла вся.
わかよたれそ wa ka yo tare so В нашем мире что, скажи,
つねならむ tune naramu Пребывает ввек?
うゐのおくやま uwi no okuyama Грани мира суеты
けふこえて kefu koete Ныне перейди,
あさきゆめみし asaki yume misi Брось пустые видеть сны
ゑひもせす wefi mo sesu И пьянеть от них!

Панграммы в иврите

В Танахе есть 26 таких фраз («стихов»), каждая содержит весь алфавит:

שמות ט"ז, ט"ז: 16 16 זה הדבר אשר צוה יהוה , לקטו ממנו , איש לפי אכלו . עמר לגלגלת ` מספר נפשתיכם , איש לאשר באהלו תקחו:

דברים ד', ל"ד: 4 34 או הנסה אלהים ` לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי ; במסת באתת ובמופתים ובמלחמה ` וביד חזקה ובזרוע נטויה , ובמוראים גדלים . ככל אשר עשה לכם יהוה אלהיכם במצרים לעיניך:

יהושע כ"ג, י"ג: 23 13 ידוע תדעו , כי לא יוסיף יהוה אלהיכם ` להוריש את הגוים האלה מלפניכם . והיו לכם לפח ולמוקש ` ולשטט בצדיכם ולצננים בעיניכם , עד אבדכם ` מעל האדמה הטובה הזאת , אשר נתן לכם , יהוה אלהיכם:

מלכים ב' ד', ל"ט: 4 39 ויצא אחד אל השדה ללקט ארת ; וימצא גפן שדה , וילקט ממנו פקעת שדה מלא בגדו . ויבא ` ויפלח אל סיר הנזיד כי לא ידעו:

מלכים ב' ו', ל"ב: 6 32 ואלישע ישב בביתו , והזקנים ישבים אתו . וישלח איש מלפניו ` בטרם יבא המלאך אליו והוא אמר אל הזקנים ` הראיתם כי שלח בן המרצח הזה להסיר את ראשי , ראו כבא המלאך ` סגרו הדלת ולחצתם אתו בדלת , הלוא ` קול רגלי אדניו אחריו:

מלכים ב' ז', ח': 7 8 ויבאו המצרעים האלה עד קצה המחנה ` ויבאו אל אהל אחד ויאכלו וישתו , וישאו משם ` כסף וזהב ובגדים , וילכו ויטמנו . וישבו ` ויבאו אל אהל אחר , וישאו משם , וילכו ויטמנו:

ישעיהו ה', כ"ה: 5 25 על כן חרה אף יהוה בעמו ויט ידו עליו ויכהו ` וירגזו ההרים , ותהי נבלתם כסוחה בקרב חוצות . בכל זאת לא שב אפו , ועוד ידו נטויה:

ישעיהו ס"ו, י"ז: 66 17 המתקדשים והמטהרים אל הגנות ` אחר <אחד> [אחת] בתוך , אכלי בשר החזיר , והשקץ והעכבר . יחדו יספו נאם יהוה:

ירמיהו כ"ב, ג': 22 3 כה אמר יהוה ` עשו משפט וצדקה , והצילו גזול מיד עשוק . וגר יתום ואלמנה אל תנו אל תחמסו , ודם נקי , אל תשפכו במקום הזה:

ירמיהו ל"ב, כ"ט: 32 29 ובאו הכשדים ` הנלחמים על העיר הזאת , והציתו את העיר הזאת באש ושרפוה . ואת הבתים אשר קטרו על גגותיהם לבעל ` והסכו נסכים לאלהים אחרים , למען הכעסני:

יחזקאל י"ז, ט': 17 9 אמר ` כה אמר אדני יהוה תצלח . הלוא את שרשיה ינתק ואת פריה יקוסס ויבש ` כל טרפי צמחה תיבש , ולא בזרע גדולה ובעם רב , למשאות אותה משרשיה:

יחזקאל ל"ח, י"ב: 38 12 לשלל שלל ולבז בז . להשיב ידך על חרבות נושבת ` ואל עם מאסף מגוים , עשה מקנה וקנין , ישבי על טבור הארץ:

הושע י', ח': 10 8 ונשמדו במות און ` חטאת ישראל , קוץ ודרדר , יעלה על מזבחותם . ואמרו להרים כסונו , ולגבעות נפלו עלינו:

הושע י"ג, ב': 13 2 ועתה יוספו לחטא ` ויעשו להם מסכה מכספם כתבונם עצבים , מעשה חרשים כלה . להם הם אמרים , זבחי אדם , עגלים ישקון:

עמוס ט', י"ג: 9 13 הנה ימים באים נאם יהוה , ונגש חורש בקצר , ודרך ענבים במשך הזרע . והטיפו ההרים עסיס , וכל הגבעות תתמוגגנה:

צפניה ג', ח': 3 8 לכן חכו לי נאם יהוה , ליום קומי לעד . כי משפטי לאסף גוים לקבצי ממלכות ` לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי , כי באש קנאתי , תאכל כל הארץ:

זכריה ו', י"א: 6 11 ולקחת כסף וזהב ועשית עטרות . ושמת ` בראש יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול:

קהלת ד', ח': 4 8 יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו ` ואין קץ לכל עמלו , גם <עיניו> [עינו] לא תשבע עשר . ולמי אני עמל ` ומחסר את נפשי מטובה , גם זה הבל וענין רע הוא:

אסתר ג', י"ג: 3 13 ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך ; להשמיד להרג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד , בשלושה עשר לחדש שנים עשר הוא חדש אדר . ושללם לבוז:

דניאל ב', מ"ה: 2 45 כל קבל די חזית די מטורא אתגזרת אבן די לא בידין ` והדקת פרזלא נחשא חספא כספא ודהבא , אלה רב הודע למלכא , מה די להוא אחרי דנה . ויציב חלמא ומהימן פשרה:

דניאל ג', כ"ב: 3 22 כל קבל דנה ` מן די מלת מלכא מחצפה , ואתונא אזה יתירא . גבריא אלך ` די הסקו לשדרך מישך ועבד נגו , קטל המון , שביבא די נורא:

דניאל ד', כ': 4 20 ודי חזה מלכא עיר וקדיש נחת מן שמיא ואמר גדו אילנא וחבלוהי ` ברם עקר שרשוהי בארעא שבקו , ובאסור די פרזל ונחש , בדתאא די ברא . ובטל שמיא יצטבע ` ועם חיות ברא חלקה , עד די שבעה עדנין יחלפון עלוהי:

דניאל ז', י"ט: 7 19 אדין ` צבית ליצבא , על חיותא רביעיתא , די הות שניה מן <כלהון> [כלהן] . דחילה יתירה ` <שניה> [שנה] די פרזל <וטפריה> [וטפרה] די נחש , אכלה מדקה , ושארא <ברגליה> [ברגלה] רפסה:

עזרא ז', כ"ח: 7 28 ועלי הטה חסד ` לפני המלך ויועציו , ולכל שרי המלך הגברים . ואני התחזקתי ` כיד יהוה אלהי עלי , ואקבצה מישראל ראשים לעלות עמי:

נחמיה ג', ז': 3 7 ועל ידם החזיק מלטיה ` הגבעני וידון המרנתי , אנשי גבעון והמצפה . לכסא פחת עבר הנהר:

דברי הימים ב' כ"ו, י"א: 26 11 ויהי לעזיהו חיל עשה מלחמה יוצאי צבא לגדוד ` במספר פקדתם , ביד <יעואל> [יעיאל] הסופר , ומעשיהו השוטר . על יד חנניהו , משרי המלך:

Панграммы в чешском

  • Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy! (чеш. Слишком жёлтенький конь стонал дьявольские оды!)

Панграммы лингвофорумчан

  • Ощущаешь туфлей подъёмную цифрочку? Эх. Рыжея, возблагодарствуй! (arseniiv)
  • Фыркающая электрочаша подъёмной вязью цистерну багажных! (arseniiv)
  • где много ежей в ступоре бзиком фыркают шипящие "цыц" на чашу, съязвив на этоть хлам? (Вадимий)
  • где ёж и много за туфлей рыком съязвили, шебурша на юг чащи "хлоп","эх", "цыц", "нельзя!"? (Вадимий)
  • Объехали жизнь и, шурша, чащу клюквы фыркающий где-то мэр, пес, я и цыган (Вадимий)
  • филателист счастием юлил как йогуртныя элизины тарелочки бо вёжливость пых хищничает цдшъ! (arseniiv)