Транскрипция китайского языка

Материал из LingvoWiki
Версия от 06:56, 10 января 2011; Hellerick (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Иниц. Фин. Пиньинь Палладий Уэйд-Джайлс МФА Бопомофо
- -a a а a [a]
- -ai ai ай ai [aɪ̯]
- -an an ань an [an]
- -ang ang ан ang [ɑŋ]
- -ao ao ао ao [ɑʊ̯]
- -e e э e [ɤ]
 - -ei ei эй ei [eɪ̯]
 - -en en энь en [ən]
 - -eng eng эн eng [əŋ]
 - -er er эр er [ɑɻ]
- -i yi и i [i]
- -in yin инь yin [in] ㄧㄣ
 - -ing ying ин ying [iŋ] ㄧㄥ
 - -o o о o [u̯ɔ]
 - -ong weng вэн weng [u̯əŋ] ㄨㄥ
 - -ou ou оу ou [oʊ̯]
 - -u wu у wu [u]
 - yu юй [ɥ]
 - -üan yuan юань yüan [ɥɛn] ㄩㄢ
 - -üe yue юэ yüeh [ɥœ] ㄩㄝ
 - -ün yun юнь yün [ɥn] ㄩㄣ
b- -a ba ба pa [pa] ㄅㄚ
b- -ai bai бай pai [paɪ̯] ㄅㄞ
b- -an ban бань pan [pan] ㄅㄢ
b- -ang bang бан pang [pɑŋ] ㄅㄤ
b- -ao bao бао pao [pɑʊ̯] ㄅㄠ
b- -ei bei бэй peh [peɪ̯] ㄅㄟ
b- -en ben бэнь pen [pən] ㄅㄣ
b- -eng beng бэн peng [pəŋ] ㄅㄥ
b- -i bi би pi [pi] ㄅㄧ
b- -ian bian бянь pien [pi̯ɛn] ㄅㄧㄢ
b- -iao biao бяо piao [pi̯ɑʊ̯] ㄅㄧㄠ
b- -ie bie бе pieh [pi̯ɛ] ㄅㄧㄝ
b- -in bin бинь pin [pin] ㄅㄧㄣ
b- -ing bing бин ping [piŋ] ㄅㄧㄥ
b- -u bu бу pu [pu] ㄅㄨ
b- -uo bo бо po [pu̯ɔ] ㄅㄛ
c- -a ca ца ts'a [tsʰa] ㄘㄚ
c- -ai cai цай ts'ai [tsʰaɪ̯] ㄘㄞ
c- -an can цань ts'an [tsʰan] ㄘㄢ
c- -ang cang цан ts'ang [tsʰɑŋ] ㄘㄤ
c- -ao cao цао ts'ao [tsʰɑʊ̯] ㄘㄠ
c- -e ce цэ ts'e [tsʰɤ] ㄘㄜ
c- -en cen цэнь ts'en [tsʰən] ㄘㄣ
c- -eng ceng цэн ts'eng [tsʰəŋ] ㄘㄥ
c- -i ci цы tz'u [tsʰɨ]
c- -ong cong цун ts'ung [tsʰʊŋ] ㄘㄨㄥ
c- -ou cou цоу ts'ou [tsʰoʊ̯] ㄘㄡ
c- -u cu цу ts'u [tsʰu] ㄘㄨ
c- -uan cuan цуань ts'uan [tsʰu̯an] ㄘㄨㄢ
c- -ui cui цуй ts'ui [tsʰu̯eɪ̯] ㄘㄨㄟ
c- -un cun цунь ts'un [tsʰu̯ən] ㄘㄨㄣ
c- -uo cuo цо ts'o [tsʰu̯ɔ] ㄘㄨㄛ
ch- -a cha ча ch'a [tʂʰa] ㄔㄚ
ch- -ai chai чай ch'ai [tʂʰaɪ̯] ㄔㄞ
ch- -an chan чань ch'an [tʂʰan] ㄔㄢ
ch- -ang chang чан ch'ang [tʂʰɑŋ] ㄔㄤ
ch- -ao chao чао ch'ao [tʂʰɑʊ̯] ㄔㄠ
ch- -e che чэ ch'e [tʂʰɤ] ㄔㄜ
ch- -en chen чэнь ch'en [tʂʰən] ㄔㄣ
ch- -eng cheng чэн ch'eng [tʂʰəŋ] ㄔㄥ
ch- -i chi чи ch'ih [tʂʰɨ]
ch- -ong chong чун ch'ung [tʂʰʊŋ] ㄔㄨㄥ
ch- -ou chou чоу ch'ou [tʂʰoʊ̯] ㄔㄡ
ch- -u chu чу ch'u [tʂʰu] ㄔㄨ
ch- -uai chuai чуай ch'wai [tʂʰu̯aɪ̯] ㄔㄨㄞ
ch- -uan chuan чуань ch'wan [tʂʰu̯an] ㄔㄨㄢ
ch- -uang chuang чуан ch'wang [tʂʰu̯ɑŋ] ㄔㄨㄤ
ch- -ui chui чуй ch'wei [tʂʰu̯eɪ̯] ㄔㄨㄟ
ch- -un chun чунь ch'un [tʂʰu̯ən] ㄔㄨㄣ
ch- -uo chuo чо ch'o [tʂʰu̯ɔ] ㄔㄨㄛ
d- -a da да ta [ta] ㄉㄚ
d- -ai dai дай tai [taɪ̯] ㄉㄞ
d- -an dan дань tan [tan] ㄉㄢ
d- -ang dang дан tang [tɑŋ] ㄉㄤ
d- -ao dao дао tao [tɑʊ̯] ㄉㄠ
d- -e de дэ te [tɤ] ㄉㄜ
d- -ei dei дэй tei [teɪ̯] ㄉㄟ
d- -eng deng дэн teng [təŋ] ㄉㄥ
d- -i di ди ti [ti] ㄉㄧ
d- -ia dia дя tia [ti̯a] ㄉㄧㄚ
d- -ian dian дянь tien [ti̯ɛn] ㄉㄧㄢ
d- -iao diao дяо tiao [ti̯ɑʊ̯] ㄉㄧㄠ
d- -ie die де tieh [ti̯ɛ] ㄉㄧㄝ
d- -ing ding дин ting [tiŋ] ㄉㄧㄥ
d- -iu diu дю tiu [ti̯oʊ̯] ㄉㄧㄡ
d- -ong dong дун tung [tʊŋ] ㄉㄨㄥ
d- -ou dou доу tou [toʊ̯] ㄉㄡ
d- -u du ду tu [tu] ㄉㄨ
d- -uan duan дуань tuan [tu̯an] ㄉㄨㄢ
d- -ui dui дуй tui [tu̯eɪ̯] ㄉㄨㄟ
d- -un dun дунь tun [tu̯ən] ㄉㄨㄣ
d- -uo duo до to [tu̯ɔ] ㄉㄨㄛ
f- -a fa фа fa [fa] ㄈㄚ
f- -an fan фань fan [fan] ㄈㄢ
f- -ang fang фан fang [fɑŋ] ㄈㄤ
f- -ei fei фэй fei [feɪ̯] ㄈㄟ
f- -en fen фэнь (уст. фынь) fen [fən] ㄈㄣ
f- -eng feng фэн (уст. фын) feng [fəŋ] ㄈㄥ
f- -ou fou фоу fou [foʊ̯] ㄈㄡ
f- -u fu фу foo [fu] ㄈㄨ
f- -uo fo фо fo [fu̯ɔ] ㄈㄛ
g- -a ga га ka [ka] ㄍㄚ
g- -ai gai гай kai [kaɪ̯] ㄍㄞ
g- -an gan гань kan [kan] ㄍㄢ
g- -ang gang ган kang [kɑŋ] ㄍㄤ
g- -ao gao гао kao [kɑʊ̯] ㄍㄠ
g- -e ge гэ ko [kɤ] ㄍㄜ
g- -ei gei гэй kei [keɪ̯] ㄍㄟ
g- -en gen гэнь ken [kən] ㄍㄣ
g- -eng geng гэн keng [kəŋ] ㄍㄥ
g- -ong gong гун kung [kʊŋ] ㄍㄨㄥ
g- -ou gou гоу kou [koʊ̯] ㄍㄡ
g- -u gu гу ku [ku] ㄍㄨ
g- -ua gua гуа kua [ku̯a] ㄍㄨㄚ
g- -uai guai гуай kuai [ku̯aɪ̯] ㄍㄨㄞ
g- -uan guan гуань kuan [ku̯an] ㄍㄨㄢ
g- -uang guang гуан kuang [ku̯ɑŋ] ㄍㄨㄤ
g- -ui gui гуй kuei [ku̯eɪ̯] ㄍㄨㄟ
g- -un gun гунь kun [ku̯ən] ㄍㄨㄣ
g- -uo guo го kuo [ku̯ɔ] ㄍㄨㄛ
h- -a ha ха ha [xa] ㄏㄚ
h- -ai hai хай hai [xaɪ̯] ㄏㄞ
h- -an han хань han [xan] ㄏㄢ
h- -ang hang хан hang [xɑŋ] ㄏㄤ
h- -ao hao хао hao [xɑʊ̯] ㄏㄠ
h- -e he хэ ho [xɤ] ㄏㄜ
h- -ei hei хэй hei [xeɪ̯] ㄏㄟ
h- -en hen хэнь hen [xən] ㄏㄣ
h- -eng heng хэн heng [xəŋ] ㄏㄥ
h- -m hm хм hm [xm̩] (нет)
h- -ng hng хнг hng [xŋ̍] (ㄏㄥ)
h- -ong hong хун hung [xʊŋ] ㄏㄨㄥ
h- -ou hou хоу hou [xoʊ̯] ㄏㄡ
h- -u hu ху hu [xu] ㄏㄨ
h- -ua hua хуа hua [xu̯a] ㄏㄨㄚ
h- -uai huai хуай huai [xu̯aɪ̯] ㄏㄨㄞ
h- -uan huan хуань huan [xu̯an] ㄏㄨㄢ
h- -uang huang хуан huang [xu̯ɑŋ] ㄏㄨㄤ
h- -ui hui хуэй (хой, хуй) hui [xu̯eɪ̯] ㄏㄨㄟ
h- -un hun хунь hun [xu̯ən] ㄏㄨㄣ
h- -uo huo хо huo [xu̯ɔ] ㄏㄨㄛ
j- -i ji цзи chi [tɕi] ㄐㄧ
j- -ia jia цзя chia [tɕi̯a] ㄐㄧㄚ
j- -ian jian цзянь chien [tɕi̯ɛn] ㄐㄧㄢ
j- -iang jiang цзян chiang [tɕi̯ɑŋ] ㄐㄧㄤ
j- -iao jiao цзяо chiao [tɕi̯ɑʊ̯] ㄐㄧㄠ
j- -ie jie цзе chieh [tɕi̯ɛ] ㄐㄧㄝ
j- -in jin цзинь chin [tɕin] ㄐㄧㄣ
j- -ing jing цзин ching [tɕiŋ] ㄐㄧㄥ
j- -iong jiong цзюн chiung [tɕi̯ʊŋ] ㄐㄩㄥ
j- -iu jiu цзю chiu [tɕi̯oʊ̯] ㄐㄧㄡ
j- ju цзюй chü [tɕy] ㄐㄩ
j- -üan juan цзюань chüan [tɕy̯ɛn] ㄐㄩㄢ
j- -üe jue цзюэ chüeh [tɕy̯œ] ㄐㄩㄝ
j- -ün jun цзюнь chün [tɕyn] ㄐㄩㄣ
k- -a ka ка k'a [kʰa] ㄎㄚ
k- -ai kai кай k'ai [kʰaɪ̯] ㄎㄞ
k- -an kan кань k'an [kʰan] ㄎㄢ
k- -ang kang кан k'ang [kʰɑŋ] ㄎㄤ
k- -ao kao као k'ao [kʰɑʊ̯] ㄎㄠ
k- -e ke кэ k'o [kʰɤ] ㄎㄜ
k- -en ken кэнь k'en [kʰən] ㄎㄣ
k- -eng keng кэн k'eng [kʰəŋ] ㄎㄥ
k- -ong kong кун k'ung [kʰʊŋ] ㄎㄨㄥ
k- -ou kou коу k'ou [kʰoʊ̯] ㄎㄡ
k- -u ku ку k'u [kʰu] ㄎㄨ
k- -ua kua куа k'ua [kʰu̯a] ㄎㄨㄚ
k- -uai kuai куай k'uai [kʰu̯aɪ̯] ㄎㄨㄞ
k- -uan kuan куань k'uan [kʰu̯an] ㄎㄨㄢ
k- -uang kuang куан k'uang [kʰu̯ɑŋ] ㄎㄨㄤ
k- -ui kui куй k'uei [kʰu̯eɪ̯] ㄎㄨㄟ
k- -un kun кунь k'un [kʰu̯ən] ㄎㄨㄣ
k- -uo kuo ко k'uo [kʰu̯ɔ] ㄎㄨㄛ
l- -a la ла la [la] ㄌㄚ
l- -ai lai лай lai [laɪ̯] ㄌㄞ
l- -an lan лань lan [lan] ㄌㄢ
l- -ang lang лан lang [lɑŋ] ㄌㄤ
l- -ao lao лао lao [lɑʊ̯] ㄌㄠ
l- -e le лэ le [lɤ] ㄌㄜ
l- -ei lei лэй lei [leɪ̯] ㄌㄟ
l- -eng leng лэн leng [ləŋ] ㄌㄥ
l- -i li ли li [li] ㄌㄧ
l- -ia lia ля lia [li̯a] ㄌㄧㄚ
l- -ian lian лянь lien [li̯ɛn] ㄌㄧㄢ
l- -iang liang лян liang [li̯ɑŋ] ㄌㄧㄤ
l- -iao liao ляо liao [li̯ɑʊ̯] ㄌㄧㄠ
l- -ie lie ле lieh [li̯ɛ] ㄌㄧㄝ
l- -in lin линь lin [lin] ㄌㄧㄣ
l- -ing ling лин ling [liŋ] ㄌㄧㄥ
l- -iu liu лю liu [li̯oʊ̯] ㄌㄧㄡ
l- -ong long лун lung [lʊŋ] ㄌㄨㄥ
l- -ou lou лоу lou [loʊ̯] ㄌㄡ
l- -u lu лу lu [lu] ㄌㄨ
l- -uan luan луань luan [lu̯an] ㄌㄨㄢ
l- люй [ly] ㄌㄩ
l- -üe lüe люэ lüeh [ly̯œ] ㄌㄩㄝ
l- -un lun лунь lun [lu̯ən] ㄌㄨㄣ
l- -uo luo ло lo [lu̯ɔ] ㄌㄨㄛ
- -m m м m [m̩] (нет)
m- -a ma ма ma [ma] ㄇㄚ
m- -ai mai май mai [maɪ̯] ㄇㄞ
m- -an man мань man [man] ㄇㄢ
m- -ang mang ман mang [mɑŋ] ㄇㄤ
m- -ao mao мао mao [mɑʊ̯] ㄇㄠ
m- -e me мэ men [mɤ] ㄇㄜ
m- -ei mei мэй mei [meɪ̯] ㄇㄟ
m- -en men мэнь (уст. мынь) men [mən] ㄇㄣ
m- -eng meng мэн (уст. мын) meng [məŋ] ㄇㄥ
m- -i mi ми mi [mi] ㄇㄧ
m- -ian mian мянь mien [mi̯ɛn] ㄇㄧㄢ
m- -iao miao мяо miao [mi̯ɑʊ̯] ㄇㄧㄠ
m- -ie mie ме mieh [mi̯ɛ] ㄇㄧㄝ
m- -in min минь min [min] ㄇㄧㄣ
m- -ing ming мин ming [miŋ] ㄇㄧㄥ
m- -iu miu мю miu [mi̯oʊ̯] ㄇㄧㄡ
m- -m mm мм mm [mm̩] (нет)
m- -ou mou моу mou [moʊ̯] ㄇㄡ
m- -u mu му mu [mu] ㄇㄨ
m- -uo mo мо mo [mu̯ɔ] ㄇㄛ
- -n n н n [n̩] (нет)
n- -a na на na [na] ㄋㄚ
n- -ai nai най nai [naɪ̯] ㄋㄞ
n- -an nan нань nan [nan] ㄋㄢ
n- -ang nang нан nang [nɑŋ] ㄋㄤ
n- -ao nao нао nao [nɑʊ̯] ㄋㄠ
n- -e ne нэ ne [nɤ] ㄋㄜ
n- -ei nei нэй nei [neɪ̯] ㄋㄟ
n- -en nen нэнь nen [nən] ㄋㄣ
n- -eng neng нэн neng [nəŋ] ㄋㄥ
- -ng ng нг ng [ŋ̍] (нет)
n- -i ni ни ni [ni] ㄋㄧ
n- -ian nian нянь nien [ni̯ɛn] ㄋㄧㄢ
n- -iang niang нян niang [ni̯ɑŋ] ㄋㄧㄤ
n- -iao niao няо niao [ni̯ɑʊ̯] ㄋㄧㄠ
n- -ie nie не nieh [ni̯ɛ] ㄋㄧㄝ
n- -in nin нинь nin [nin] ㄋㄧㄣ
n- -ing ning нин ning [niŋ] ㄋㄧㄥ
n- -iu niu ню niu [ni̯oʊ̯] ㄋㄧㄡ
n- -ong nong нун nung [nʊŋ] ㄋㄨㄥ
n- -u nu ну nu [nu] ㄋㄨ
n- -uan nuan нуань nuan [nu̯an] ㄋㄨㄢ
n- нюй [ny] ㄋㄩ
n- -üe nüe нюэ nüeh [ny̯œ] ㄋㄩㄝ
n- -uo nuo но no [nu̯ɔ] ㄋㄨㄛ
p- -a pa па p'a [pʰa] ㄆㄚ
p- -ai pai пай p'ai [pʰaɪ̯] ㄆㄞ
p- -an pan пань p'an [pʰan] ㄆㄢ
p- -ang pang пан p'ang [pʰɑŋ] ㄆㄤ
p- -ao pao пао p'ao [pʰɑʊ̯] ㄆㄠ
p- -ei pei пэй p'eh [pʰeɪ̯] ㄆㄟ
p- -en pen пэнь p'en [pʰən] ㄆㄣ
p- -eng peng пэн p'eng [pʰəŋ] ㄆㄥ
p- -i pi пи p'i [pʰi] ㄆㄧ
p- -ian pian пянь p'ien [pʰi̯ɛn] ㄆㄧㄢ
p- -iao piao пяо p'iao [pʰi̯ɑʊ̯] ㄆㄧㄠ
p- -ie pie пе p'ieh [pʰi̯ɛ] ㄆㄧㄝ
p- -in pin пинь p'in [pʰin] ㄆㄧㄣ
p- -ing ping пин p'ing [pʰiŋ] ㄆㄧㄥ
p- -ou pou поу p'ou [pʰoʊ̯] ㄆㄡ
p- -u pu пу p'u [pʰu] ㄆㄨ
p- -uo po по p'o [pʰu̯ɔ] ㄆㄛ
q- -i qi ци ch'i [tɕʰi] ㄑㄧ
q- -ia qia ця ch'ia [tɕʰi̯a] ㄑㄧㄚ
q- -ian qian цянь ch'ien [tɕʰi̯ɛn] ㄑㄧㄢ
q- -iang qiang цян ch'iang [tɕʰi̯ɑŋ] ㄑㄧㄤ
q- -iao qiao цяо ch'iao [tɕʰi̯ɑʊ̯] ㄑㄧㄠ
q- -ie qie це ch'ieh [tɕʰi̯ɛ] ㄑㄧㄝ
q- -in qin цинь ch'in [tɕʰin] ㄑㄧㄣ
q- -ing qing цин ch'ing [tɕʰiŋ] ㄑㄧㄥ
q- -iong qiong цюн ch'iung [tɕʰi̯ʊŋ] ㄑㄩㄥ
q- -iu qiu цю ch'iu [tɕʰi̯oʊ̯] ㄑㄧㄡ
q- qu цюй ch'ü [tɕʰy] ㄑㄩ
q- -üan quan цюань ch'üan [tɕʰy̯ɛn] ㄑㄩㄢ
q- -üe que цюэ ch'üeh [tɕʰy̯œ] ㄑㄩㄝ
q- -ün qun цюнь ch'ün [tɕʰyn] ㄑㄩㄣ
r- -an ran жань jan [ʐan] ㄖㄢ
r- -ang rang жан jang [ʐɑŋ] ㄖㄤ
r- -ao rao жао jao [ʐɑʊ̯] ㄖㄠ
r- -e re жэ je [ʐɤ] ㄖㄜ
r- -en ren жэнь jen [ʐən] ㄖㄣ
r- -eng reng жэн jeng [ʐəŋ] ㄖㄥ
r- -i ri жи jih [ʐɨ]
r- -ong rong жун jung [ʐʊŋ] ㄖㄨㄥ
r- -ou rou жоу jou [ʐoʊ̯] ㄖㄡ
r- -u ru жу ju [ʐu] ㄖㄨ
r- -uan ruan жуань juan [ʐu̯an] ㄖㄨㄢ
r- -ui rui жуй jui [ʐu̯eɪ̯] ㄖㄨㄟ
r- -un run жунь jun [ʐu̯ən] ㄖㄨㄣ
r- -uo ruo жо jo [ʐu̯ɔ] ㄖㄨㄛ
s- -a sa са sa [sa] ㄙㄚ
s- -ai sai сай sai [saɪ̯] ㄙㄞ
s- -an san сань san [san] ㄙㄢ
s- -ang sang сан sang [sɑŋ] ㄙㄤ
s- -ao sao сао sao [sɑʊ̯] ㄙㄠ
s- -e se сэ se [sɤ] ㄙㄜ
s- -en sen сэнь sen [sən] ㄙㄣ
s- -eng seng сэн seng [səŋ] ㄙㄥ
s- -i si сы ssu, szu [sɨ]
s- -ong song сун sung [sʊŋ] ㄙㄨㄥ
s- -ou sou соу sou [soʊ̯] ㄙㄡ
s- -u su су su [su] ㄙㄨ
s- -uan suan суань suan [su̯an] ㄙㄨㄢ
s- -ui sui суй sui [su̯eɪ̯] ㄙㄨㄟ
s- -un sun сунь sun [su̯ən] ㄙㄨㄣ
s- -uo suo со so [su̯ɔ] ㄙㄨㄛ
sh- -a sha ша sha [ʂa] ㄕㄚ
sh- -ai shai шай shai [ʂaɪ̯] ㄕㄞ
sh- -an shan шань shan [ʂan] ㄕㄢ
sh- -ang shang шан shang [ʂɑŋ] ㄕㄤ
sh- -ao shao шао shao [ʂɑʊ̯] ㄕㄠ
sh- -e she шэ shay [ʂɤ] ㄕㄜ
sh- -ei shei шэй shei [ʂeɪ̯] ㄕㄟ
sh- -en shen шэнь shen [ʂən] ㄕㄣ
sh- -eng sheng шэн sheng [ʂəŋ] ㄕㄥ
sh- -i shi ши shih [ʂɨ]
sh- -ou shou шоу shou [ʂoʊ̯] ㄕㄡ
sh- -u shu шу shu [ʂu] ㄕㄨ
sh- -ua shua шуа shua [ʂu̯a] ㄕㄨㄚ
sh- -uai shuai шуай shuai [ʂu̯aɪ̯] ㄕㄨㄞ
sh- -uan shuan шуань shuan [ʂu̯an] ㄕㄨㄢ
sh- -uang shuang шуан shuang [ʂu̯ɑŋ] ㄕㄨㄤ
sh- -ui shui шуй shui [ʂu̯eɪ̯] ㄕㄨㄟ
sh- -un shun шунь shun [ʂu̯ən] ㄕㄨㄣ
sh- -uo shuo шо shuo [ʂu̯ɔ] ㄕㄨㄛ
t- -a ta та t'a [tʰa] ㄊㄚ
t- -ai tai тай t'ai [tʰaɪ̯] ㄊㄞ
t- -an tan тань t'an [tʰan] ㄊㄢ
t- -ang tang тан t'ang [tʰɑŋ] ㄊㄤ
t- -ao tao тао t'ao [tʰɑʊ̯] ㄊㄠ
t- -e te тэ t'e [tʰɤ] ㄊㄜ
t- -en ten тэнь t'en [tʰən] ㄊㄣ
t- -eng teng тэн t'eng [tʰəŋ] ㄊㄥ
t- -i ti ти t'i [tʰi] ㄊㄧ
t- -ian tian тянь t'ien [tʰi̯ɛn] ㄊㄧㄢ
t- -iao tiao тяо t'iao [tʰi̯ɑʊ̯] ㄊㄧㄠ
t- -ie tie те t'ieh [tʰi̯ɛ] ㄊㄧㄝ
t- -ing ting тин t'ing [tʰiŋ] ㄊㄧㄥ
t- -ong tong тун t'ung [tʰʊŋ] ㄊㄨㄥ
t- -ou tou тоу t'ou [tʰoʊ̯] ㄊㄡ
t- -u tu ту t'u [tʰu] ㄊㄨ
t- -uan tuan туань t'uan [tʰu̯an] ㄊㄨㄢ
t- -ui tui туй t'ui [tʰu̯eɪ̯] ㄊㄨㄟ
t- -un tun тунь t'un [tʰu̯ən] ㄊㄨㄣ
t- -uo tuo то t'o [tʰu̯ɔ] ㄊㄨㄛ
- -ua wa ва wa [wa] ㄨㄚ
- -uai wai вай wai [waɪ̯] ㄨㄞ
- -uan wan вань wan [wan] ㄨㄢ
- -uang wang ван wang [wɑŋ] ㄨㄤ
- -uei wei вэй wei [weɪ̯] ㄨㄟ
- -uen wen вэнь wen [wən] ㄨㄣ
- -uo wo во wo [wu̯ɔ] ㄨㄛ
x- -i xi си hsi [ɕi] ㄒㄧ
x- -ia xia ся hsia [ɕi̯a] ㄒㄧㄚ
x- -ian xian сянь hsien [ɕi̯ɛn] ㄒㄧㄢ
x- -iang xiang сян hsiang [ɕi̯ɑŋ] ㄒㄧㄤ
x- -iao xiao сяо hsiao [ɕi̯ɑʊ̯] ㄒㄧㄠ
x- -ie xie се hsieh [ɕi̯ɛ] ㄒㄧㄝ
x- -in xin синь hsin [ɕin] ㄒㄧㄣ
x- -ing xing син hsing [ɕiŋ] ㄒㄧㄥ
x- -iong xiong сюн hsiung [ɕi̯ʊŋ] ㄒㄩㄥ
x- -iu xiu сю hsiu [ɕi̯oʊ̯] ㄒㄧㄡ
x- xu сюй hsü [ɕy] ㄒㄩ
x- -üan xuan сюань hsüan [ɕy̯ɛn] ㄒㄩㄢ
x- -üe xue сюэ hsüeh [ɕy̯œ] ㄒㄩㄝ
x- -ün xun сюнь hsün [ɕyn] ㄒㄩㄣ
- -ia ya я ya [ja] ㄧㄚ
- -ian yan янь yen [jan] ㄧㄢ
- -iang yang ян yang [jɑŋ] ㄧㄤ
- -iao yao яо yao [jɑʊ̯] ㄧㄠ
- -ie ye е yeh [jɛ] ㄧㄝ
- -iong yong юн yung [jʊŋ] ㄩㄥ
- -iou you ю you [joʊ̯] ㄧㄡ
z- -a za цза tsa [tsa] ㄗㄚ
z- -ai zai цзай tsai [tsaɪ̯] ㄗㄞ
z- -an zan цзань tsan [tsan] ㄗㄢ
z- -ang zang цзан tsang [tsɑŋ] ㄗㄤ
z- -ao zao цзао tsao [tsɑʊ̯] ㄗㄠ
z- -e ze цзэ kieh [tsɤ] ㄗㄜ
z- -ei zei цзэй tsei [tseɪ̯] ㄗㄟ
z- -en zen цзэнь tsen [tsən] ㄗㄣ
z- -eng zeng цзэн tseng [tsəŋ] ㄗㄥ
z- -i zi цзы tzu [tsɨ]
z- -ong zong цзун tsung [tsʊŋ] ㄗㄨㄥ
z- -ou zou цзоу tsou [tsoʊ̯] ㄗㄡ
z- -u zu цзу tsu [tsu] ㄗㄨ
z- -uan zuan цзуань tsuan [tsu̯an] ㄗㄨㄢ
z- -ui zui цзуй tsui [tsu̯eɪ̯] ㄗㄨㄟ
z- -un zun цзунь tsun [tsu̯ən] ㄗㄨㄣ
z- -uo zuo цзо tso [tsu̯ɔ] ㄗㄨㄛ
zh- -a zha чжа cha [tʂa] ㄓㄚ
zh- -ai zhai чжай chai [tʂaɪ̯] ㄓㄞ
zh- -an zhan чжань chan [tʂan] ㄓㄢ
zh- -ang zhang чжан chang [tʂɑŋ] ㄓㄤ
zh- -ao zhao чжао chao [tʂɑʊ̯] ㄓㄠ
zh- -e zhe чжэ che [tʂɤ] ㄓㄜ
zh- -ei zhei чжэй chei [tʂeɪ̯] ㄓㄟ
zh- -en zhen чжэнь chen [tʂən] ㄓㄣ
zh- -eng zheng чжэн cheng [tʂəŋ] ㄓㄥ
zh- -i zhi чжи chih [tʂɨ]
zh- -ong zhong чжун chung [tʂʊŋ] ㄓㄨㄥ
zh- -ou zhou чжоу chou [tʂoʊ̯] ㄓㄡ
zh- -u zhu чжу chu [tʂu] ㄓㄨ
zh- -ua zhua чжуа chua [tʂu̯a] ㄓㄨㄚ
zh- -uai zhuai чжуай chuai [tʂu̯aɪ̯] ㄓㄨㄞ
zh- -uan zhuan чжуань chuan [tʂu̯an] ㄓㄨㄢ
zh- -uang zhuang чжуан chuang [tʂu̯ɑŋ] ㄓㄨㄤ
zh- -ui zhui чжуй chwei [tʂu̯eɪ̯] ㄓㄨㄟ
zh- -un zhun чжунь chun [tʂu̯ən] ㄓㄨㄣ
zh- -uo zhuo чжо cho [tʂu̯ɔ] ㄓㄨㄛ