Панграмма

Материал из LingvoWiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
{{ВП}}
{{ВП}}
 +
{{ЛФ|20829}}
'''Панграмма''' (от {{lang-gr|πᾶν γράμμα}} — «каждая буква») — фраза, содержащая все буквы определённого алфавита или иной системы письменности. Обычно применяется в типографии для демонстрации всех букв шрифта. Панграмма называется '''идеальной''', если каждая буква встречается в ней исключительно один раз.
'''Панграмма''' (от {{lang-gr|πᾶν γράμμα}} — «каждая буква») — фраза, содержащая все буквы определённого алфавита или иной системы письменности. Обычно применяется в типографии для демонстрации всех букв шрифта. Панграмма называется '''идеальной''', если каждая буква встречается в ней исключительно один раз.

Версия 04:42, 19 марта 2010

В Википедии есть статья
«Панграмма»
На Лингвофоруме есть обсуждение по этой теме

Панграмма (от др.-греч. πᾶν γράμμα — «каждая буква») — фраза, содержащая все буквы определённого алфавита или иной системы письменности. Обычно применяется в типографии для демонстрации всех букв шрифта. Панграмма называется идеальной, если каждая буква встречается в ней исключительно один раз.

Содержание

Известные панграммы

Ироха

Ироха — стихотворение на классическом японском языке, которое является идеальной панграммой. В прошлом порядок слогов в этом стихотворении использовался при сортировке японского.

Панграммы в иврите

В Танахе есть 26 таких фраз («стихов»), каждая содержит весь алфавит:

שמות ט"ז, ט"ז: 16 16 זה הדבר אשר צוה יהוה , לקטו ממנו , איש לפי אכלו . עמר לגלגלת ` מספר נפשתיכם , איש לאשר באהלו תקחו:

דברים ד', ל"ד: 4 34 או הנסה אלהים ` לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי ; במסת באתת ובמופתים ובמלחמה ` וביד חזקה ובזרוע נטויה , ובמוראים גדלים . ככל אשר עשה לכם יהוה אלהיכם במצרים לעיניך:

יהושע כ"ג, י"ג: 23 13 ידוע תדעו , כי לא יוסיף יהוה אלהיכם ` להוריש את הגוים האלה מלפניכם . והיו לכם לפח ולמוקש ` ולשטט בצדיכם ולצננים בעיניכם , עד אבדכם ` מעל האדמה הטובה הזאת , אשר נתן לכם , יהוה אלהיכם:

מלכים ב' ד', ל"ט: 4 39 ויצא אחד אל השדה ללקט ארת ; וימצא גפן שדה , וילקט ממנו פקעת שדה מלא בגדו . ויבא ` ויפלח אל סיר הנזיד כי לא ידעו:

מלכים ב' ו', ל"ב: 6 32 ואלישע ישב בביתו , והזקנים ישבים אתו . וישלח איש מלפניו ` בטרם יבא המלאך אליו והוא אמר אל הזקנים ` הראיתם כי שלח בן המרצח הזה להסיר את ראשי , ראו כבא המלאך ` סגרו הדלת ולחצתם אתו בדלת , הלוא ` קול רגלי אדניו אחריו:

מלכים ב' ז', ח': 7 8 ויבאו המצרעים האלה עד קצה המחנה ` ויבאו אל אהל אחד ויאכלו וישתו , וישאו משם ` כסף וזהב ובגדים , וילכו ויטמנו . וישבו ` ויבאו אל אהל אחר , וישאו משם , וילכו ויטמנו:

ישעיהו ה', כ"ה: 5 25 על כן חרה אף יהוה בעמו ויט ידו עליו ויכהו ` וירגזו ההרים , ותהי נבלתם כסוחה בקרב חוצות . בכל זאת לא שב אפו , ועוד ידו נטויה:

ישעיהו ס"ו, י"ז: 66 17 המתקדשים והמטהרים אל הגנות ` אחר <אחד> [אחת] בתוך , אכלי בשר החזיר , והשקץ והעכבר . יחדו יספו נאם יהוה:

ירמיהו כ"ב, ג': 22 3 כה אמר יהוה ` עשו משפט וצדקה , והצילו גזול מיד עשוק . וגר יתום ואלמנה אל תנו אל תחמסו , ודם נקי , אל תשפכו במקום הזה:

ירמיהו ל"ב, כ"ט: 32 29 ובאו הכשדים ` הנלחמים על העיר הזאת , והציתו את העיר הזאת באש ושרפוה . ואת הבתים אשר קטרו על גגותיהם לבעל ` והסכו נסכים לאלהים אחרים , למען הכעסני:

יחזקאל י"ז, ט': 17 9 אמר ` כה אמר אדני יהוה תצלח . הלוא את שרשיה ינתק ואת פריה יקוסס ויבש ` כל טרפי צמחה תיבש , ולא בזרע גדולה ובעם רב , למשאות אותה משרשיה:

יחזקאל ל"ח, י"ב: 38 12 לשלל שלל ולבז בז . להשיב ידך על חרבות נושבת ` ואל עם מאסף מגוים , עשה מקנה וקנין , ישבי על טבור הארץ:

הושע י', ח': 10 8 ונשמדו במות און ` חטאת ישראל , קוץ ודרדר , יעלה על מזבחותם . ואמרו להרים כסונו , ולגבעות נפלו עלינו:

הושע י"ג, ב': 13 2 ועתה יוספו לחטא ` ויעשו להם מסכה מכספם כתבונם עצבים , מעשה חרשים כלה . להם הם אמרים , זבחי אדם , עגלים ישקון:

עמוס ט', י"ג: 9 13 הנה ימים באים נאם יהוה , ונגש חורש בקצר , ודרך ענבים במשך הזרע . והטיפו ההרים עסיס , וכל הגבעות תתמוגגנה:

צפניה ג', ח': 3 8 לכן חכו לי נאם יהוה , ליום קומי לעד . כי משפטי לאסף גוים לקבצי ממלכות ` לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי , כי באש קנאתי , תאכל כל הארץ:

זכריה ו', י"א: 6 11 ולקחת כסף וזהב ועשית עטרות . ושמת ` בראש יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול:

קהלת ד', ח': 4 8 יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו ` ואין קץ לכל עמלו , גם <עיניו> [עינו] לא תשבע עשר . ולמי אני עמל ` ומחסר את נפשי מטובה , גם זה הבל וענין רע הוא:

אסתר ג', י"ג: 3 13 ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך ; להשמיד להרג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד , בשלושה עשר לחדש שנים עשר הוא חדש אדר . ושללם לבוז:

דניאל ב', מ"ה: 2 45 כל קבל די חזית די מטורא אתגזרת אבן די לא בידין ` והדקת פרזלא נחשא חספא כספא ודהבא , אלה רב הודע למלכא , מה די להוא אחרי דנה . ויציב חלמא ומהימן פשרה:

דניאל ג', כ"ב: 3 22 כל קבל דנה ` מן די מלת מלכא מחצפה , ואתונא אזה יתירא . גבריא אלך ` די הסקו לשדרך מישך ועבד נגו , קטל המון , שביבא די נורא:

דניאל ד', כ': 4 20 ודי חזה מלכא עיר וקדיש נחת מן שמיא ואמר גדו אילנא וחבלוהי ` ברם עקר שרשוהי בארעא שבקו , ובאסור די פרזל ונחש , בדתאא די ברא . ובטל שמיא יצטבע ` ועם חיות ברא חלקה , עד די שבעה עדנין יחלפון עלוהי:

דניאל ז', י"ט: 7 19 אדין ` צבית ליצבא , על חיותא רביעיתא , די הות שניה מן <כלהון> [כלהן] . דחילה יתירה ` <שניה> [שנה] די פרזל <וטפריה> [וטפרה] די נחש , אכלה מדקה , ושארא <ברגליה> [ברגלה] רפסה:

עזרא ז', כ"ח: 7 28 ועלי הטה חסד ` לפני המלך ויועציו , ולכל שרי המלך הגברים . ואני התחזקתי ` כיד יהוה אלהי עלי , ואקבצה מישראל ראשים לעלות עמי:

נחמיה ג', ז': 3 7 ועל ידם החזיק מלטיה ` הגבעני וידון המרנתי , אנשי גבעון והמצפה . לכסא פחת עבר הנהר:

דברי הימים ב' כ"ו, י"א: 26 11 ויהי לעזיהו חיל עשה מלחמה יוצאי צבא לגדוד ` במספר פקדתם , ביד <יעואל> [יעיאל] הסופר , ומעשיהו השוטר . על יד חנניהו , משרי המלך:

Панграммы в чешском

  • Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy!

Панграммы лингвофорумчан

  • Ощущаешь туфлей подъёмную цифрочку? Эх. Рыжея, возблагодарствуй! (arseniiv)
  • Фыркающая электрочаша подъёмной вязью цистерну багажных! (arseniiv)
  • где много ежей в ступоре бзиком фыркают шипящие "цыц" на чашу, съязвив на этоть хлам? (Вадимий)
  • где ёж и много за туфлей рыком съязвили, шебурша на юг чащи "хлоп","эх", "цыц", "нельзя!"? (Вадимий)
  • Объехали жизнь и, шурша, чащу клюквы фыркающий где-то мэр, пес, я и цыган (Вадимий)
  • филателист счастием юлил как йогуртные элизины тарелочки бо вёжливость пых хищничает цшъ! (arseniiv)

Форум

Тема [1] на Лингвофоруме

Личные инструменты