Названия китайских иероглифических ключей

Материал из LingvoWiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
 

Текущая версия на 02:35, 23 октября 2011

Радикал Название Пиньинь Примеры
人、⺅ 人字头、单人旁 rén zì tóu, dān rén páng 介、伴
儿字底 ér zì dǐ 光、兄
八字头、八字底 bā zì tóu, bā zì dǐ 公、内
两点水 liǎng diǎn shuǐ 冰、冬
秃宝盖 tū bǎo gài 冠、冤
山字底 shān zì dǐ 凶、出
刀 、刂 刀字旁、立刀旁 dāo zì páng, lì dāo páng 切、刻
偏厂儿、厂字头、雁字头 piān chǎng ér, chǎng zì tóu, yàn zì tóu 厚、原
卜字旁 bǔ zì páng 占、卦
三框儿、三框栏、匠字框 sān kuāng ér, sān kuāng lán, jiàng zì kuāng 匠、汇
扁框儿、区字框 biǎn kuāng ér, qū zì kuāng 匹、区
单耳旁、单耳刀、硬耳朵 dān ěr páng, dān ěr dāo, yìng ěrduo 即、印
私字儿 sī zì ér 去、参
夏字底、折文儿 xià zì dǐ, zhé wén ér 夏  
宝盖头、宝盖儿 bǎo gài tóu, bǎo gài ér 寂、寞
尤字旁 yóu zì páng 尤、就
尸字头 shī zì tóu 屋、居
三拐儿 sān guǎi ér
广 广字旁、广字头 guǎng zì páng, guǎng zì tóu 店、座
建字旁 jiàn zì páng 延、建
弄字底 nòng zì dǐ 弄、弊
寻字头、横山儿 xún zì tóu, héng shān ér 彗、汇
三撇儿 sān piě ér 形、彩
双人旁、双立人 shuāng rén páng, shuāng lì rén 行、从
心 、忄 心字底、竖心旁、竖心底 xīn zì dǐ, shù xīn páng, shù xīn dǐ 慈、快、恭
手、才 手字底、提手旁 cái shǒu zì, dǐ tíshǒu páng 拿、打
攴、攵 反文旁 fǎn wén páng 收、放
水 、氵 水字底、三点水 shuǐ zì dǐ, sān diǎn shuǐ 浆、河
火 、灬 火字旁、火字底、四点底  huǒ zì páng, huǒ zì dǐ, sì diǎn dǐ 熨、炊、煎
爪 、爫 爪字旁、爪字头 zhǎo zì páng, zhǎo zì tóu 爬、采
病字头、病字旁 bìng zì tóu, bìng zì páng 痴、病
登字头 dēng zì tóu 登、发
示 、礻 示字旁、示补儿 shì zì páng, shì bǔ ér 祭、社
禹字旁 zì páng 禹、禽
穴宝盖 xué bǎo gài 空、穷
竹 、⺮ 竹字头 zhú zì tóu 笑、箭
网 、罒 四字头、扁四儿 sì zì tóu, biǎn sì ér 罪、罗
羊、⺶、⺷ 羊字头、羊字旁、斜羊旁 yáng zì tóu, yáng zì páng, xié yáng páng 羡、羚
肉、月 肉月底、肉月儿、肉字旁  ròu yuè dǐ, ròu yuè ér, ròu zì páng 腐、胃、肺
艸、艹 草字头 cǎo zì tóu 花、蓉
衣、衤 衣字框、衣字底、衣字旁 yī zì kuāng, yī zì dǐ, yī zì páng 裹、袋、衫
足、⻊ 足字旁、足字底 zú zì páng, zú zì dǐ 踅、跳
辵、辶 走之底 zǒu zhī dǐ 迎、返
豸字旁 zhì zì páng 豹、貉
邑、⻏ 右耳旁 yòu ěr páng 部、都
金字底、金字旁 jīn zì dǐ, jīn zì páng 铜、钱
阜、阝 左耳旁 zuǒ ěr páng 陪、随
食、飠、饣 食字底、食字旁 shí zì dǐ, shí zì páng 餐、饭
鱼字旁 yú zì páng 鲸、鲜
黑字头、黑字旁、黑字底 hēi zì tóu, hēi zì páng, hēi zì dǐ 墨、默、黛
Личные инструменты