Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/70

Материал из LingvoWiki
Версия от 12:30, 28 февраля 2011; PhersuBot (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигацииПерейти к поиску
κεγχρεών, ῶνος ὁ мастерская для дробления металлической руды Dem.

κεγχρηία или κεγχρίς, ίδοςпредполож. птица просянка Arst.

κεγχριαῖος 3 размером с просяное зерно (κ. τὸ μέγεθος Luc.).

I κεγχρῖτις, ιδος adj. f просовидная, т. е. (предполож.) с мелкозернистой кожицей (ἰσχάς Anth.).

II κεγχρῖτις, ιδος ἡ кенхритис (целебное растение, применявшееся обычно для лечения душевных болезней) Plut.

Κεγχρο-βόλοι οἱ сеятели проса (баснословное племя) Luc.

κέγχρος 1) тж. pl. просо Hes., Her. etc.; 2) просяное зерно: σπέρμα ὅσον κ. τὸ μέγεθος Her. семя величиною с просяное зерно; 3) pl. рыбья икра Her.

κεγχρώμᾰτᾰ τά мелкие отверстия: ἀσπίδων κ. Eur. смотровые отверстия (вдоль края) щитов.

κεδάννῡμι (aor. ἐκέδασσα, aor. pass. ἐκεδάσθην) эп. (= σκεδάννυμι) 1) рассеивать, разгонять (Ἀχαιούς, Τρώων φάλαγγας Hom.): κεδασθέντες κατὰ νῆας Hom. (ахейцы), разойдясь к своим кораблям; κεδασθείσης ὑσμίνης Hom. в рассыпном бою; 2) разламывать, разбивать, сносить (γεφύρας Hom.); 3) накидывать (κρήδεμνον εἴς τινα κεδαννύμενον Anth.).

κεδνός 3 1) заботливый, добрый (τοκῆες Hom.); 2) преданный, верный (ἀμφίπολος, ἄλοχος Hom.): κεδνὰ ἰδυῖα Hom. верная долгу, честно преданная (Эвриклея); 3) почтенный, уважаемый (ἄναξ Hom.; στρατόμαντις Aesch.); 4) дельный, отличный (οἰακοστρόφος Aesch.); 5) доблестный, храбрый (Ἀστακοῦ τόκος Aesch.); 6) любимый, дорогой (οἱ κεδνότατοι καὶ φίλτατοι Hom.; παρθένος Pind.); 7) добродетельный, достойный (ἤθεα Hes.); 8) разумный, мудрый (βουλεύματα, ἐφετμαί Aesch.); 9) радостный, счастливый: εἰπεῖν κεδνά Aesch. сообщить радостные вести.

Κεδρεῖαι, ῶν αἱ Кедреи (город в Карии) Xen.

Κεδρείπολις, ιοςv. l. = Κεδρόπολις.

κεδρία, ион. κεδρίη ἡ кедровая смола Her., Diod.

κέδρῐνον τό (sc. ἔλαιον) кедровое масло Arst.

κέδρῐνος 3 сделанный из кедра, кедровый (θάλαμος Hom.; δόμοι Eur.; ξύλα Diod.).

κεδρίς, ίδος ἡ кедровый орех Arph.

Κεδρόπολις, ιος ἡ Кедрополь (старое название части Фракии) Arst.

κέδρος 1) кедр: τὸ ἀπὸ κέδρου ἄλειφαρ Her. (благовонное) кедровое масло; 2) кедровый гроб (ἐν τῇ κέδρῳ θάψαι παῖδα Eur.); 3) кедровый ящик Theocr.; 4) кедровое масло (τῇ κέδρῳ ἀλείφειν Luc.).

κεδρόω бальзамировать кедровым маслом (κεφαλήν τινος Diod.).

Κεδρών, ῶνος ὁ Кедрон (речка близ Иерусалима NT - v. l. οἱ Κέδροι).

κεδρωτός 3 построенный из кедра, кедровый (τέραμνα Eur.).

κέεσθαι ион. inf. к κεῖμαι.

κέεται ион. 3 л. sing. praes. к κεῖμαι.

κέηται 3 л. sing. praes. conjct. к κεῖμαι.

κεἰ in crasi = καὶ εἰ.

κειάμενος и κηάμενος эп. part. med. к καίω.

κείαντες и κήαντες part. pl. к καίω.

κείατο эп. 3 л. pl. impf. к κεῖμαι.

κεῖθεν adv. эп.-ион. = ἐκεῖθεν.

κεῖθι adv. эп.-ион. = ἐκεῖθι.

κεῖμαι (impf. ἐκείμην, fut. κείσομαι) 1) лежать, покоиться (ἐνὶ μεγάροις Hom.; ἐν τάφῳ Aesch.; ἐν κλίνῃ Isocr.): ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά NT многолетние запасы добра; 2) лежать (в прахе), быть поверженным (Αἴας νεοσφαγὴς κεῖται Soph.; ἐπανορθοῦν εἴ τι τῆς πόλεως ἔκειτο Plat.); 3) пребывать, находиться, быть погруженным (ἐν κακοῖς Eur.): εἰς ἀνάγκην κ. Eur. быть связанным необходимостью; πάντων κ. ἐν στόμασιν Anth. быть у всех на устах; ἐνὶ φρεσὶ κ. Hom. тяготить (досл. лежать на) сердце; θεῶν ἐν γούνασι κεῖται Hom. это - во власти (досл. на коленях у) богов; 4) находиться во власти, зависеть: ἐν ὑμῖν κείμεθα Soph. мы в вашей власти; 5) лежать, простираться, быть расположенным (εἰν ἁλί Hom.; ἐν πεδίῳ μεγάλω Her.; τῆς Ἰταλίας καὶ Σικελίας ἐν παράπλῳ Thuc.; πρὸς ἄρκτον Arst.; πόλις ἐπάνω ὄρους κειμένη NT): ἡ πόλις αὐτάρκη θέσιν κειμένη Thuc. город, занимающий выгодное положение; 6) стоять, помещаться: ἕλε δίφρον κείμενον Hom. (Телемах) взял стоявший (рядом) стул; δύο τράπεζαι ἐν τῷ πρόσθεν τῶν τριάκοντα ἐκείσθην Lys. два стола стояли перед коллегией Тридцати; ἤδη καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται погов. NT топор уже находится у корней деревьев, т. е. близок решающий час; 7) быть учрежденным, положенным, установленным (πάντα ὁπόσα κεῖται, νόμιμα παρὰ νομοθέτου Plat.; δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δέ NT): πάτρια ἔθη κείμενα Plat. заведенные предками обычаи; ἄλλ᾽ ἐπ᾽ ἄλλῃ φάρμακον κεῖται νόσῳ погов. Eur. ap. Plut. каждой болезни - свое лекарство; τῷ οὔνομα κεῖται Δύρας Her. имя ей (т. е. этой реке) - Дир; ὡμολογημένον ἡμῖν κεῖται Plat. между нами достигнуто соглашение (в том, что); ταῖς κειμέναις ζημίαις ἔνοχος γενέσθαι Lys. подвергнуться положенным (по закону) наказаниям; τὰ ἐν γράμμασι τεθέντα καὶ κείμενα Plat. писаные законоположения; τοῦτο κείσθω διηπορημένον Plat. пусть это останется под сомнением; κείσθω τὸ Α παντὶ τῷ Γ ὑπάρχειν Arst. положим, что А содержится во всяком Г; τὸ κείμενον Arst. допущение, (пред)положение; μὴ κινεῖν εὖ κείμενον погов. Plat. не затрагивать рискованных вопросов; 8) находиться в (том или ином) положении, обстоять: εὖ κειμένων τῶν πρηγμάτων Her. при благоприятном положении вещей; ἀνατεὶ κ. Soph. оставаться безнаказанным; εἰσορῶν, ὡς πάντα δεινὰ κἀπικινδύνως βροτοῖς κεῖται Soph. учитывая, как все страшно и опасно для людей; 9) (о деньгах) быть вложенным, быть внесенным, лежать: πολλὰ χρήματα ἐπὶ τῇ τούτου τραπέζῃ κεῖται Isocr. много денег вложено в его меняльную лавку; 10) возникнуть, быть (τί ἢ Λαβδακίδαις ἢ τῷ Πολύβου νεῖκος ἔκειτο; Soph.).

κειμήλιον τό 1) бережно хранимое достояние, ценность, сокровище (κειμήλια ταῦτα σῳζέσθω Soph.; κειμήλια βασιλικά Plut.): τῆ νῦν, καί σοι τοῦτο κ. ἔστω Hom. возьми же (эту чашу), и пусть будет она тебе памятью; 2) имущество, состояние (κειμήλιά τε πρόβασίς τε Hom.).

κειμήλιος 2 бережно хранимый, оберегаемый: (δῶρα ἐν οἴκῳ κειμήλια κεῖται Hom.): πατὴρ ὅτῳ καὶ μήτηρ ἐν οἰκίᾳ κεῖνται κειμήλιοι Plat. у кого отец и мать покоятся дома как драгоценное сокровище.

κεῖνος, κείνη, κεῖνο эп.-ион. = ἐκεῖνος.

κεινός 3 эп.-ион. = κενός.

κεινόω ион. = κενόω.

Κεῖος 3 родом с острова Кеос, кеосский Arph.

κειρία 1) тесьма, жгут или ремень (sc. τῆς χαμεύνης Arph.): κειρίαις, ἀλλὰ μὴ σανίσι, τῶν στρωμάτων ἐπιβαλλομένων Plut. (при этом для Алкивиада) постель накладывалась на (натянутые) ремни, а не на доски; 2) (погребальная) лента или пелена (τεθνηκὼς δεδεμένος κειρίαις NT).

Κειριάδαι, ῶν αἱ Кириады (дем в атт. филе Ἱπποθωντίς) Dem.

Κειριαδής, οῦ ὁ гражданин из дема Κειριάδαι Dem.

κειρύλος ὁ (шутл. вм. κηρύλος, по созвучию с κείρω) цирюльник Arph.

κείρω (fut. κερῶ - ион. κερέω, эп. aor. ἔκερσα; pass.: aor. 2 ἐκάρην с ᾰ, pf. κέκαρμαι, ppf. ἐκεκάρμην, aor. 2 conjct. καρῇ, inf. aor. 2 κᾰρῆναι) 1) стричь (τῆς κεφαλῆς τὰ πρόσθεν Plut.): κ. κόμην τινί Hom. остричь волосы в жертву кому-л.; κεκάρθαι τὰς κεφαλάς Her. остричь себе головы; (τὰς τρίχας) κ. ἐν χροΐ Her. коротко стричь волосы; ἄξιον ἦν ἐπὶ τῷδε τῷ τάφῳ τότε κείρασθαι τῇ Ἑλλάδι Lys. Элладе надлежало тогда остричь себе (в знак скорби) волосы на этой могиле (после поражения Афин в Пелопоннесской войне); βόστρυχοι κεκαρμένοι Eur. срезанные кудри; κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι NT быть остриженным или обритым; 2) срубать, вырубать (δοῦρ᾽ ἐλάτης Hom.; τὸ τέμενος Her.; ὕλην Soph.): τὸ οὖρος κ. Her. вырубить леса на горе; χθὼν πεύκας κειραμένη Anth. земля, на которой вырублены сосны; 3) глодать, пожирать: γῦπε δέ μιν ἧπαρ ἔκειρον Hom. два коршуна пожирали у него печень; 4) общипывать, поедать (λήϊον Hom.); 5) истреблять, уничтожать (κτήματα, βίοτον Hom.): κ. πολύκερων φόνον Soph. истреблять много рогатого скота; 6) разорять, опустошать (γῆν Her.; τὴν Ἑλλάδα Plat.).

κεἰς in crasi = καὶ εἰς.

κεῖσε ион. = ἐκεῖσε.

I κείω (только praes.; эп. inf. κειέμεν) [desiderat. к κεῖμαι] ложиться спать: ἴομεν κείοντες Hom. пойдем спать; ὄρσο κέων Hom. иди спать; κείω δε Hom. ну, я лягу (спать).

II κείω (только praes. = κεάζω) раскалывать: σχίζη, ἣν λίπε κείων Hom. полено, которое (Эвмей), наколов (дрова), отложил - см. тж. κεάζω.

κεκαδδίσθαι или κεκκαδεῖσθαι inf. pf. pass. к *καδδίζω.

κεκαδήσομαι эп. fut. 2 med. к κήδω.

I κεκαδήσω эп. fut. 2 к κήδω.

II κεκαδήσω эп. fut. к χάζω.

κεκαδμένος дор. part. pf. pass. к καίνυμαι.

κέκαδον эп. aor. 2 к χάζω.

κεκαδών эп. part. aor. 2 к χάζω.

κεκάλυμμαι pf. pass. к καλύπτω.

κεκαμμένος part. pf. pass. к κάμπτω.

κεκάμω эп. aor. 2 conjct. к κάμνω.

κέκαρμαι pf. pass. к κείρω.

κέκασμαι pf. pass. к *κάζομαι и καίνυμαι.

κέκαυμαι pf. pass. к καίω.

κεκαφηώς part. pf. к *κάπω.

κεκέρασμαι Anacr., Arst., NT = κέκραμαι.

κέκευθα pf. к κεύθω.

κεκλασμένος 3 [part. pf. к κλάω II] 1) искривленный, кривой (ὁδοί, φοραί Plut.): ἡ κεκλασμένη (sc. γραμμή) Arst. ломаная линия; 2) надломленный, расслабленный или томный (φωνή, ὄμματα Arst.; μέλη Plut.).

κεκλέαται ион. 3 л. pl. pf. pass. к καλέω.

κέκλεικα pf. к κλείω I.

κέκλειμαι = κέκλῃμαι.

κέκλήατο эп. 3 л. pl. ppf. pass. к καλέω.

κέκλήγοντες эп. part. pf. pl. к κλάζω.

κέκληκα pf. к καλέω.

κέκλημαι pf. pass. к καλέω.

κέκλῃμαι и κέκλει(σ)μαι pf. pass. к κλείω I.

κεκλίαται эп. 3 л. pl. ppf. pass. к κλίνω.

κέκλῐκα pf. к κλίνω.

κέκλῐμαι pf. pass. к κλίνω.

κεκλοίμαν Aesch. дор. opt. к κέλομαι.

κεκλόμην и ἐκεκλόμην эп. aor. 2 к κέλομαι.

κέκλοφα pf. к κλέπτω.

κέκλυθι эп. imper. aor. 2 sing. к κλύω.

κέκλῠτε эп. imper. aor. 2 pl. к κλύω.

κέκλωσμαι pf. pass. к κλώθω.

κέκμηκα pf. к κάμνω.

κεκμηώς, ῶτος эп. part. pf. к κάμνω.

κέκομμαι pf. pass. к κόπτω.

κέκονα pf. к καίνω.

κεκόρεσμαι pf. pass. к κορέννυμι.

κεκόρημαι эп.-ион. pf. pass. к κορέννυμι.

κεκορηώς ион. part. pf. act. (со знач. pass.) к κορέννυμι.

κεκορυθμένος part. pf. pass. к κορύσσω.

κεκοτηώς эп. part. pf. к κοτέω.

κεκράανται (ρᾱ) эп. 3 л. pl. pf. pass. к κραίνω.

κεκράαντο (ρᾱ) эп. 3 л. pl. ppf. pass. к κραίνω.

κέκρᾱγα pf. к κράζω.

κέκραγμα, ατος τό крик Arph.

κεκραγμός ὁ Eur., Plut. = κέκραγμα.

κεκράκτης, ου ὁ крикун, горлан Arph., Luc.

κέκρᾱμαι pf. pass. к κεράννυμι.

κεκραμένως adv. с должной мерой, с соблюдением правильных отношений (ζωγραφεῖν Plut.).

κέκρανται Aesch., Eur. 3 л. sing. и pl. pf. pass. к κραίνω.

κεκραξῐ-δάμᾱς, αντος (δᾰ) ὁ побеждающий криком т. е. горлан, крикун Arph.

κεκράξομαι fut. к κράζω.

κεκρᾰτημένως ярко, выразительно (ὑπογράφειν τι Sext.).

κέκραχθι 2 л. sing. imper. pf. к κράζω.

κέκρημαι ион. = κέκραμαι.

κέκρῑγα pf. к κρίζω.

κέκρῐκα pf. к κρίνω.

κεκριμένως тщательно, обдуманно Plut.

Κεκροπία ἡ Кекропия 1) афинский кремль, построенный, по преданию, Кекропом; 2) Eur. = Ἀθῆναι.

Κεκροπίδης, ου (ῐδ) ὁ кекропид, потомок Кекропа, т. е. афинянин Her., Eur., Arph.

Κεκρόπιος 3 кекропов: Κεκροπία πέτρα Eur. = Ἀκρόπολις; Κεκροπία χθών Eur. = Ἀττική.

Κεκροπίς, ίδος adj. f кекропова (φυλή Arph.).

Κέκροψ, οπος ὁ Кекроп (легендарный герой пеласгов, по преданию, первый царь Аттики, основатель Афин, отец Эрисихтона) Her., Thuc., Plat.

κέκρυμμαι pf. pass. к κρύπτω.

κέκρυφα pf. к κρύπτω.

Κέκρυφάλεια и Κεκρυφαλία Кекрифалия (небольшой о-в в Саронском заливе) Thuc., Diod.

κεκρύφᾰλος (ῠ и ῡ) ὁ 1) женская головная повязка Hom., Arph.; 2) (в конской узде) налобник Xen.; 3) (в охотничьей сети) мотня Xen.; 4) сетка Plut.; 5) рубец (второй отдел желудка жвачных) Arst.

κεκρύφαται ион. 3 л. pl. pf. pass. к κρύπτω.

κέκτημαι pf. к κτάομαι.

κεκτήμην Eur. ppf. к κτάομαι.

κεκτῄμην opt. к κτάομαι.

κέκτωμαι conjct. к κτάομαι.

κεκύθωσι эп. 3 л. pl. pf. conjct. к κεύθω.

κέκῡφα pf. к κύπτω.

Κελᾰδεινή ἡ «Шумливая» (эпитет охотницы Артемиды) Hom.

κελᾰδεινός 3 1) шумный, шумливый, воющий (Ζέφυρος Hom.); 2) гулкий (αὐλῶνες HH).

κελᾰδεννός 3 (gen. sing. f κελαδεννᾶς, gen. pl. κελαδεννᾶν) дор. Pind. = κελαδεινός.

κελαδέοντι дор. 3 л. pl. praes. к κελαδέω.

κελαδέω (fut. κελαδήσω и κελαδήσομαι, aor. κελάδησα) 1) шуметь, кричать (ἀτὰρ κελάδησαν Ἀχαιοί Hom.); 2) возглашать, петь (ὕμνον Pind.; παιᾶνα Eur.); 3) (о звуке) испускать (βοάς, φθόγγον κάλλιστον Eur.); 4) звучать, звенеть (κλύε κόμπους κελαδοῦντας Eur.): ὅταν χελιδὼν κελαδῇ Arph. в то время, как щебечет ласточка; 5) воспевать, славить (Ἣραν, τινα ἀμφ᾽ ἀρετᾷ Pind.).

κελάδημα, ατος (ᾰδ) τό шум, вой, гудение (ποταμῶν Arph.; Ζεφύρου Eur.).

κελᾰδῆτις, ῐδος adj. f звучная, певучая (γλῶσσα Pind.).

κέλαδος 1) шум: (Ἄρτεμις) θῆκε πολὺν κέλαδον καὶ ἀϋτήν Hom. Артемида разожгла шумный раздор; 2) звук, звучание, глас (κ. παιώνιος, κέλαδοι εὔφθογγοι Aesch.; ὀξύς Soph.; κ. ἑπτατόνου λύρας Eur.).

*κελάδω (ᾰ) (только part. praes.) (= κελαδέω) шуметь (ποταμὸς κελάδων Hom.; πόντος κελάδων Arph.): Ζέφυρος κελάδων ἐπὶ πόντον Hom. Зефир, гудящий над морем.

Κελάδων, οντος ὁ Келадонт (река в Элиде) Hom.

Κελαιναί αἱ Келены (главный город Фригии) Her., Xen.

κελαιν-εγχής 2 с черным (от крови) копьем (Ἄρης Pind.).

κελαι-νεφής 2 1) обволакивающий или окутанный темными тучами (πατήρ = Ζεύς Hom.); 2) черный как туча, темный (αἷμα Hom.); 3) черный, черноземный (πεδίον Pind.).

Κελαινίτης, ου (νῑ) adj. m 1) родом из Келен: κ. ποιμήν Anth. келенский пастух, т. е. Μίδας или Μαρσύας; 2) находящийся у Келен, келенский (πρών Anth.).

κελαινό-βρωτος 2 черный и истерзанный, т. е. окровавленный (ἧπαρ, sc. Προμηθέως Aesch.).

κελαινόομαι становиться черным, чернеть, т. е. наполняться ужасом (σπλάγχνα δέ μοι κελαινοῦται πρὸς ἔπος κλυοῦσᾳ Aesch.).

*κελαινό-ρις (только pl. κελαινόρῑνες) чернокожий, черный (σφηκοί Soph.).

κελαινός 3 1) черный, темный (νύξ, κῦμα, αἷμα, λαῖλαψ, χθών Hom.; νᾶες Soph.; κόνις Eur.); 2) чернокожий, темнокожий (φῦλον, т. е. Αἰθίοπες Aesch.); 3) покрывшийся мраком, потухший (βλέφαρα Soph.); 4) мрачный, страшный (Τάρταρος, Ἐρινύες Aesch.); 5) покрытый кровью, окровавленный (ξίφος, λόγχα Soph.).

Κελαινός ὁ, ἡ Plut. = Κελαιναί.

κελαινο-φαής 2 темноблещущий, т. е. чуть озаренный, почти непроглядный (νυκτὸς ὄρφνα Arph.).

κελαινό-φρων 2, gen. ονος питающий черные замыслы, преступный (μήτηρ, т. е. Κλυταιμνήστρα Aesch.).

κελαινο-χρώς, ῶτος adj. чернокожий, черный (σίλφη Anth.).

*κελαιν-ώπης, только дор. κελαινώπας, α adj. m мрачный, злобный (θυμός Soph.).

κελαιν-ώπις, ῐδος adj. f мрачная, темная (νεφέλα Pind.).

κελαιν-ώψ, ῶπος adj. смуглолицый, смуглый (Κόλχοι Pind.).

κελαρύζω, дор. κελαρύσδω струиться с шумом, журчать (τὸ ὕδωρ κατειβόμενον κελαρύζει, ἀπὸ δ᾽ ἕλκεος αἷμα κελαρύζει Hom.; τὸ ἱερὸν ὕδωρ ἐξ ἄντροιο κελάρυζε - v. l. κελάρυσδε Theocr.).

κελέβη ἡ кубок, чаша Anacr., Theocr.

κελέοντες οἱ брусья ткацкого станка (между которыми натягивалась ткань) Theocr.

κελεός, предполож. дятел Arst.

Κελεός ὁ Келий (царь Элевсина, муж Метаниры, отец Демофонта и Триптолема) Hom., Arph.

Κέλερες οἱ (лат. Celeres) целеры (созданный Ромулом отряд отборной конницы, первоначально в составе 300 человек) Plut.

κέλευθα τά пути, дороги (θεῶν Hom.; ἀστέρων Eur.): κ. ἰχθυόεντα κ. Hom. рыбные, т. е. морские пути.

κελευθήτης, ου adj. m путешествующий, странствующий (ἄνθρωπος Anth.).

κελευθο-ποιός 2 прокладывающий дорогу (παῖδες Ἡφαίστου Aesch.).

κελευθο-πόρος ὁ путник, странник Anth.

κέλευθος ἡ (pl. αἱ κέλευθοι и τὰ κέλευθα) 1) путь, дорога: μέτρα κελεύθου Hom. длина пути; διαπρήσσουσα κέλευθον Hom. совершая (свой) путь; ἄρκτου στροφάδες κέλευθοι Soph. круговращения созвездия Медведицы; 2) расстояние (πολλά Soph.); 3) поход (κέλευθος καὶ στρατευμ᾽ ἐφ᾽ Ἑλλάδα Aesch.); 4) перен. путь, ход (ζωᾶς Pind.; βίου Eur.); 5) движение, поступь, походка (λύκου Eur.): δι᾽ ἀψόφου κελεύθου Eur. таинственным путем (досл. бесшумным движением).

κέλευμα, ατος τό Her., Plat. = κέλευσμα.

κέλευσις, εως ἡ призыв, увещевание, обращение (αἱ παρὰ τὰς μάχας κελεύσεις Plut.).

κέλευσμα и κέλευμα, ατος τό 1) приказ, приказание (Λοξίου κελεύσμασιν ἥκω Aesch.; κελεύματι ἐπακούσας или πειθόμενος Her.); 2) боевой клич, призыв (κ. δ᾽ ἦν κατ᾽ ἄστυ Τροίας τόδε Eur.; ἐν κελεύσματι καὶ ἐν σάλπιγγι NT); 3) команда: ἀπὸ ἑνὸς κελεύσματος Thuc. и ἐκ κελεύσματος Aesch. по общей команде, дружно, разом; 4) зов, крик (νυκτίπλαγκτα κελεύματα Aesch.).

κελευσμός ὁ Eur. = κέλευσμα 1.

κελευσμοσύνη (σῠ) ἡ Her. = κέλευσμα 1.

κελευστής, οῦ1) начальник команды гребцов, старший (отбивавший такт гребцам) Xen., Thuc., Plut.; 2) глашатай Diod., Plut.

κελευστική ἡ (sc. τέχνη) искусство приказывать Plat.

κελευστικός 3 приказывающий, повелительный: τὸ τοῦ ψόγου κελευστικόν Plut. повелительная сила порицания.

*κελευτιάω [frequ. к κελεύω] (только part. praes. κελευτιόων) постоянно убеждать, побуждать, приказывать (κελευτιόων ὦρσεν Ἀχαιούς Hom.): ἀμφοτέρω Λἴαντε κελευτιόωντ᾽ ἐπὶ πύργων πάντοσε φοιτήτην Hom. оба Эанта всюду обходят башни, непрерывно давая указания.

κελεύω 1) погонять, понукать (ἵππους μάστιγι Hom.); 2) убеждать, побуждать, предлагать, просить, советовать: πόλεμον δ᾽ οὐκ ἄμμε κελεύω δύμεναι Hom. не советую, чтобы мы вступили в бой; κελευούσης τῆς Πυθίης Her. по внушению Пифии; οὑδ᾽ ἂν κελεύσαιμι Soph. я и не стал бы убеждать; εἰ μὴ θυμός με κελεύει Hom. если не таково будет мое настроение; ὥς με κελεύεις Hom. как ты просишь меня; 3) понуждать, принуждать, указывать, приказывать, предписывать, велеть (τινὰ или τινὶ ποιεῖν τι NT): κ. ἐπὶ τὰ ὅπλα Xen. приказать взять оружие; κ. τινὰ ἐπί τινα Xen. приказать кому-л. схватить кого-л.; κελεύεσθαι ὑπό τινος Xen. получить приказание от кого-л.; τὸ κελευόμενον Xen. приказ, приказание.

*κελέων sing. к κελέοντες.

κέλης, ητος1) (тж. κ. ἵππος Hom.) верховая лошадь, скакун (κέλητες καὶ ἄρματα Her.); 2) быстроходная лодка, челн Her., Thuc., Xen., Plut.

κελήσομαι fut. к κέλομαι.

κελητίζω 1) ездить верхом, скакать, гарцевать (ἵπποισι Hom.); 2) Arph. = βινέω.

κελήτιον τό [demin. к κέλης 2] челнок Thuc.

κέλλιον τό чулан, конурка или подвал Anth.

*κέλλω (только fut. κέλσω и aor. ἔκελσα) 1) пригонять к берегу, причаливать (νῆα Hom.): νῆα κ. ἐν ψαμάθοισιν Hom. вытащить корабль на песок; Ἄργει κ. πόδα Eur. прибыть в Аргос; 2) приставать к берегу, приплывать (Σιμόεντος ἐπ᾽ ἀκτὰς, ἐς Ἄργος Aesch.; πρὸς γῆν τήνδε Soph.): κελσάσῃσι νηυσὶ καθείλομεν ἱστία πάντα Hom. на причаливших кораблях мы спустили все паруса; πᾷ ποτε τῶνδε πόνων χρή σε τέρμα κέλσαντ᾽ ἐσιδεῖν; Aesch. когда можно будет увидеть конец этих твоих страданий?; πᾷ βῶ, πᾷ στῶ, πᾷ κέλσω; Eur. куда мне пойти, где остановиться, где найти убежище?

κέλομαι (эп. impf. κελόμην, aor. 1 ἐκελησάμην, эп. aor. 2 ἐκεκλόμην и κεκλόμην; эп. 2 л. sing. praes. κέλεαι - иногда двухсложно, дор. 2 л. sing. impf. ἐκέλευ, дор. opt. κεκλοίμαν) 1) побуждать, поощрять, убеждать, подстрекать, предлагать (κ. τινα μάχεσθαί τινι Hom.): ἐς Μενέλαον ἐγὼ κέλομαι καὶ ἄνωγα ἐλθεῖν Hom. убеждаю (тебя) и требую, чтобы ты отправился к Менелаю; κέλεται δέ ἑ θυμός Hom. он повинуется душевному влечению; 2) заставлять, понуждать: ἰαίνετο κηρός, ἐπεὶ κέλετο μεγάλη ἴς Hom. воск растопился под сильным давлением; 3) звать, призывать (Ἣφαιστον Hom.; Ἐρινύν ἐπορθιάζειν Aesch.): φυλασσέμεναι κέλονται ἀλλήλοις Hom. (троянцы) призывают друг друга к бдительности; πρῶτά σε κεκλόμενος, ἄμβροτε Ἀθάνα! Soph. (я) первую призываю тебя, бессмертная Афина!; 4) обращаться с призывом (ἀμφιπόλοισι, ἵπποισιν Hom.).

κέλσω fut. к *κέλλω.

Κελτική 1) Кельтика, область кельтов Arst.; 2) Plut. = Галлия.

Κελτίς, ίδος adj. f кельтская: χιόσι Κελτίσι νιφόμενος Anth. занесенный кельтскими снегами.

Κελτιστί adv. по-кельтски Luc.

κελύφᾰνον (ῡ) τό Luc., v. l. = κέλυφος.

κελύφιον (ῡ) τό скорлупка, чешуйка (τῶν καρκίνων Arst.).

κέλῡφος, εος τό 1) оболочка, кожица (τοῦ σπέρματος, περί τι Arst.); 2) скорлупа (ᾠοῦ, τῶν καράβων καὶ τῶν καρκίνων Arst.); 3) полость, орбита: ἐρημαῖον κ. ὄμματος Anth. пустая глазница; 4) челнок, «скорлупка» Anth.; 5) шутл. вместилище: ἀντωμοσιῶν κελύφη Arph. старые крючкотворы, судейские крючки.

κέλωρ, ωρος ὁ сын (Ἀγαμεμνόνιος Eur.).

κεμάς, άδος (ᾰ) ἡ молодой олень Hom.

κέμμα, ατος τό логово зверя Emped. ap. Plut.

κεμμάς, άδος ἡ Anth. = κεμάς.

κέν перед гласными = κέ.

κεν-αγγής 2 опустошающий сосуды, т. е. создающий голод (ἄπλοια Aesch.).

κεν-αγγία ἡ пустота сосудов, т. е. голод: κεναγγίαν ἄγειν Arph. голодать.

κεν-ανδρία ἡ отсутствие мужского населения или безлюдье Aesch.

κέν-ανδρος 2 лишившийся мужского населения или безлюдный (ἄστυ Aesch.; πόλις Soph.).

κεν-αυχής 2 тщеславный, хвастливый (ἀβέλτερος καὶ κ. Plut.; τὸ κάλλος Anth.).

κένδῡλα τά Anth. v. l. = σχένδυλα.

κενε-ᾱγορία ἡ пустословие, болтовня Plut.

κενεαυχής 2 Hom., Diog. L. = κεναυχής.

κενέβρεια τά (sc. κρέα) падаль Arph.

κεν-εμβᾰτέω 1) попадать в пустоту Luc., Plut.; 2) перен. совершать ошибочный шаг, оступаться (κ. καὶ σφάλλεσθαι Plut.).

κενεός 3 эп.-ион. = κενός.

κενεό-φρων 2, gen. ονος тщеславный, пустой (αὖχαι Pind.).

κενεών, ῶνος1) пустота, полость: οὐράνιοι κενεῶνες Anth. небесные пространства; 2) пах (οὐτάμεναί τινα δουρὶ μέσον κενεῶνα Hom.; τὸν τοῦ ἵππου κενεῶνα σκεπάζειν Xen.).

κεν-ήριον τό Anth. = κενοτάφιον.

κεν-όδοντις, ῐδος и κενοδοντίς, ίδος adj. f лишенная зубьев, беззубая (ἀγρεῖφνα Anth.).

κενο-δοξία ἡ тщеславие, суетность Polyb., Plut., Luc., NT.

κενό-δοξος 2 тщеславный Polyb., Diod., NT.

κενο-κοπέω трудиться попусту Chrysippus ap. Plut.

κενο-λογέω пустословить, говорить без толку Arst.

κενο-λογία ἡ пустая болтовня Plut.

κενόν τό пустота, пустое пространство Arst.

κενο-πάθεια (πᾰ) ἡ Democr. ap. Sext. = κενοπάθημα.

κενο-παθέω иметь обманчивые, чисто субъективные содержания (τινὲς κενοπαθεῖν τὰς αἰσθήσεις φασίν Sext.).

κενο-πάθημα, ατος (πᾰ) τό беспредметное чувствование, чисто субъективное ощущение Sext.

κενός, эп.-ион. κενεός и κεινός 3 (compar. κενότερος и κενώτερος, superl. κενότατος и κενώτατος) 1) пустой, порожний (τρυφάλεια, τὰ ὄχεα, νῆες Hom.; οἴκησις, εὐνή, τράπεζαι Soph.; τάφος Eur.): κενεὰς χεῖρας ἔχων Hom. или κ. NT с пустыми руками; ξὺν ἀνδράσιν κάλλιον ἢ κεινῆς (sc. γῆς) κρατεῖν Soph. лучше управлять мужами, чем безлюдной страной; 2) пустой, бесплодный, напрасный (εὔγματα Hom.; ἐλπίδες Aesch.; κήρυγμα NT); 3) пустой, неосновательный, бессмысленный (γνώμη Soph.; φόβος Eur.; φρόνημα, λόγοι Plat.; ἄνθρωπος NT): διὰ κενῆς Thuc., ἐν κενοῖς Soph. и εἰς κενόν Diod. бесцельно, попусту, впустую; ἡ διὰ κενῆς ἐπανάσεισις τῶν ὅπλων Thuc. пустое потрясание оружием; ἥκεις οὐ κενή Soph. ты пришла не даром; 4) лишенный, не имеющий (τοῦ νοῦ, φρενῶν Soph.; συμμάχων, δακρύων Eur.; τὸ πεδίον κενὸν δένδρων Plat.): κ. ἐπιστήμης Plat. невежественный; ὑπ᾽ ἄσθματος κ. Aesch. еле переводящий дыхание (от усталости); κενὴ λέαινα Soph. покинутая (львом, т. е. одинокая) львица; σῶμα κενόν Plut. изможденное тело; τὰ ιερὰ κενὰ πάντων Xen. совершенно опустошенные храмы; 5) пустой, глупый (ἀνόητος καὶ κ. Arph.).

κενο-σπουδία ἡ погоня за пустяками Diog. L.

κενό-σπουδος 2 1) занятый пустяками Plut.; 2) пустяковый, ничтожный: τὰ κενόσπουδα Cic. пустяки.

κενο-σπούδως (в состязании) как бы всерьез, по-настоящему Plut.

κενο-τᾰφέω воздвигать кенотаф (κ. τινα Eur.): κ. τὸν βίον Plut. перен. хоронить себя заживо.

κενο-τάφιον (ᾰ) τό кенотаф(ий) (гробница-памятник, воздвигавшаяся тому, чье тело не было найдено) Xen., Plut.

κενο-τάφιος 2 служащий кенотафом (οἶκος Plut.).

κενότης, ητος тж. перен. пустота Plat., Plut.

κενο-τομέω заниматься пустяками (παίζειν καὶ κ. Plut. - v. l. καινοτομέω).

κενο-φροσύνη ἡ душевная пустота, легкомыслие, несерьезность Plut.

κενό-φρων 2, gen. ονος пустой, легкомысленный, бессмысленный (βουλεύματα Aesch.).

κενο-φωνία pl. пустословие NT.

κενόω, ион. κεινόω 1) делать пустым, опорожнять (τὸ ἀγγεῖον Arst.): τὸ κενούμενον Thuc. выкапываемая яма; 2) опустошать (πᾶσαν ἠπείρου πλάκα Aesch.; ναούς Eur.): λοιμός, ὑφ᾽ οὖ κενοῦται δῶμα Καδμεῖον Soph. чума, которой опустошается град Кадмов; 3) отнимать, лишать (τὴν πόλιν ἀνδρῶν Aesch.; χέρας δώρων Eur.; τὸ καύχημά τινος NT): κεκεινωμένου τοῦ τείχεως πάντων Her. когда (крепостная) стена была лишена всех средств обороны; 4) оставлять, покидать (βωμόν, λόχμην Eur.); 5) удалять, извлекать (αἷμα Luc.); 6) (из)расходовать (πᾶν βέλος εἴς τινα Anth.; ἑαυτον NT); 7) сводить к нулю, подавлять (τι NT); pass. становиться тщетным (ἵνα μὴ τὸ καύχημα κενωθῇ NT).

κένσαι эп. inf. aor. 1 к κεντέω.

κέντᾱσε дор. 3 л. sing. aor. к κεντέω.

κενταυρέα предполож. василек Arst.

Κενταύρειος 3 кентавров (γένος Eur.).

Κενταυρίδης, ου (ῐ) adj. m кентаврский: ὁ Κ. ἵππος Luc. конь из страны кентавров, т. е. фессалийский.

Κενταυρικός 3 состоящий из кентавров (θίασος Plat.).

Κενταυρικῶς как кентавры, т. е. грубо Arph.

κενταύριον τό Plut. = κενταυρέα.

Κένταυροι οἱ кентавры 1) фессалийское горное племя Hom. etc.; 2) баснословные существа, полукони-полулюди Pind. etc.

Κενταυρο-μᾰχία ἡ битва кентавров Plut.

Κενταυρο-πληθής 2 полный кентавров: Κ. πόλεμος Eur. война против полчищ кентавров.

Κένταυρος ὁ, редкоsing. к Κένταυροι.

κενταυρο-φόνος ὁ истребитель кентавров, т. е. Геракл Theocr.

κεντέω (дор. 3 л. sing. aor. κέντᾱσε, эп. inf. aor. κένσαι) 1) колоть, жалить (κώνωπες γλώττῃ κεντοῦσιν Arst.): τὸ πρόσωπον κεντούμενος Arph. ужаленный в лицо; 2) колоть стрекалом, погонять (τὸν ἵππον Hom.); 3) колоть, ранить, поражать (τὰς κόρας Eur.; τινα Plat.; τὰ ὄμματα Plut.; μαστιγούμενος καὶ κεντούμενος Xen.): μηδ᾽ ὀλωλότα κέντει погов. Soph. не бей павшего.

κέντημα, ατος τό острие, кончик (γλώσσης Aesch.; sc. τοῦ ξίφους Polyb.).

κέντησις, εως ἡ нанесение уколов, прокалывание Arst.

κεντητήριον τό колющее орудие, шило Luc.

Κεντόριπα τά Кенторипы (город в Сицилии) Thuc.

Κεντόριπες οἱ жители города Кенторипы Thuc.

*κεντόω, v. l. κεντρόω ион. = κεντέω.

κεντρ-ηνεκής 2 подгоняемый стрекалом, пришпориваемый (ἵπποι Hom.).

κεντρίζω 1) подгонять стрекалом, подстегивать (τινά Xen.); 2) подстрекать, побуждать, поощрять (εἰς ἔρωτα Plat.; νύττειν καὶ κ. Plut.).

κεντρίνης, ου (ῐ) ὁ колючая акула Arst.

Κεντρίτης, ου ὁ Кентрит (река в древней Армении) Xen.

κεντρο-βαρικά τά учение о центрах тяжести (заглавие сочинения Архимеда).

κεντροδάλητις adj. f дор. = *κεντροδήλητις.

*κεντρο-δήλητις, дор. κεντροδάλητις, ιδος (δᾰ) adj. f пронзающая, пронизывающая (ὀδύναι Aesch.).

κεντρο-μᾰνής 2 1) бешено пришпоривающий, погоняющий (παῖς Anth. - v. l. κεντροπαγής или κεντροραγής); 2) уязвляющий (любовью), сводящий с ума (ἄγκιστρον Anth.).

κέντρον τό 1) кентр, стрекало (κέντρῳ ἐπισπέρχειν Hom.; κέντρα ἡνιοχικὰ καὶ μάστιξ Plat.): πρὸς κέντρα λακτίζειν погов. Pind., Soph. etc. лягать стрекала, т. е. идти против рожна; 2) колющее орудие, игла, скорпион (орудие пытки) Her.; 3) pl. уколы, мучения (κέντρα καὶ ὀδύναι Plat.); 4) жало (sc. μελίττης Plat.; ἐντόμων Arst.; sc. τοῦ σκορπίου NT; τῷ κέντρῳ κεντεῖν Arph.): εἴς τινα κέντρα ἀφιέναι κακά Eur. злобно бранить кого-л.; 5) кончик, острие (τοῦ στροβίλου Plat.); 6) membrum virile Sotades ap. Plut.; 7) срединная точка, средоточие, центр (ἐκ τοῦ κέντρου ἀγόμεναι γραμμαί Arst.): κύκλον κέντρῳ περι γράφειν Plut. описать окружность из центра; 8) побудительное начало, побуждение, желание, страсть: κ. ἐμοῦ Soph. желание увидеться со мной; τῆς ἐχθίστης θεῶν δηχθεῖσα κέντροις Eur. (Федра), уязвленная побуждениями самой ненавистной из богинь, т. е. соблазненная Афродитой; ἐκπεπληγμένη κέντροις ἔρωτος Eur. терзаемая любовными страстями; κ. ἐγερτικὸν θυμοῦ Plut. волнующее душу начало, возбуждающая сила.

κεντρο-παγής 2 Anth. = κεντροραγής.

κεντρο-ραγής 2 разрываемый шпорами, т. е. бешено погоняемый или подгоняемый (πῶλος Anth. - v. l. κεντρομανής).

κεντρο-τῠπής 2 уколотый стрекалом (πῶλοι Anth.).

κεντρόω 1) колоть (μαστιγοῦν καὶ κ. τινα Her.); 2) снабжать жалом (κεκεντρωμένοι κηφῆνες Plat., Plut.).

κέντρων, ωνος ὁ заслуживающий наказания «скорпионами», т. е. негодяй Soph., Arph.

κεντρωτός 3 1) вооруженный жалом (κηφῆνες Arst.); 2) утыканный гвоздями или шипами (σανίδες Plut.).

κεντυρίων, ωνος ὁ (лат. centurio, NT, Plut. тж. ἑκατόνταρχος) центурион NT.

κέντωρ, ορος ὁ погоняющий стрекалом, усмиритель (ἵππων Hom.; παρδαλίων Anth.).

κένωμα, ατος τό 1) пустое пространство, пустой промежуток, пустота Polyb., Plut.; 2) мед. опорожнение, очистка (κ. ἰατρικόν Plut.).

κενῶς пусто, бессодержательно (εἴρειν Arst.; λέγειν NT; ἐντείνεσθαι εἰς τὰ ἐκτός Plut.).

κένωσις, εως тж. pl. 1) опоражнивание (τοῦ σώματος Plat., Plut.; πληρώσεις καὶ κενώσεις Plat.); 2) пустота (πεῖνα καὶ δίψα κενώσεις τινές εἰσι τῆς περὶ τὸ σῶμα ἕξεως Plat.; κένωσιν πολλὴν ποιεῖν Arst.).

κέομαι ион. (3 л. sing. praes. κέεται, 3 л. pl. κέονται) = κεῖμαι.

Κέος ἡ Кеос 1) = Κυνόσουρα, коса на вост. берегу Саламина Her.; 2) ион. = Κέως.

κέπφος, v. l. κίπφος 1) предполож. буревестник (Procellaria) Arst.; 2) простак, простофиля Arph.

κεπφόω морочить, обманывать Cic.

κέρᾱ эп. dual. и nom. pl. к κέρας.

κεραία 1) досл. рог, перен. роговой лук (ἐξᾶλτο κεραίας ἰός Anth.); 2) щупальце (τῶν καρκίνων, τῶν ἐντόμων Arst.); 3) мор. рея Aesch. etc.: κεραίας ὑφιέναι Plut. спускать паруса; 4) брус, балка (κεραῖαι δελφινοφόροι Thuc.; κεραῖαι ἀπὸ τῶν τειχῶν ὑπεραιωρούμεναι Plut.); 5) ножка циркуля (ἡ κ. κυκλογραφοῦσα Sext.); 6) выступ, конец (κεραῖαι γραμμῆς Plut.); 7) черточка или значок (γραμμάτων Plut.; ἰῶτα ἓν ἢ μία κ. NT); 8) сук или жердь (δύο κεραίας ἔχουσιν οἱ χάρακες Polyb.); 9) выступ, мыс или коса (ἠπείροιο Anth.); 10) отросток, мыщелка (τοῦ ἀστραγάλου Arst.).

κεραΐζω 1) разорять, опустошать (σταθμούς Hom.); 2) разрушать (πόλιν Hom.; ἄστυ Her.); 3) грабить, похищать (τὰ χρήματα Her.); 4) умерщвлять, убивать (Τρῶας Hom.; θῆκας Pind.; τὰς καμήλους Her.); уничтожать, истреблять (νυμφιδίους εὐνάς Eur.); 5) повреждать, топить (τὰς φευγούσας τῶν νεῶν Her.); 6) изгонять, прогонять (τοὺς ἱκέτας ἐκ τοῦ νηοῦ Her.).

κεραίρω Hom. v. l. = κεραίω.

κεραϊστής, οῦ ὁ разбойник, грабитель HH.

κεραίω Hom. = κεράννυμι.

κερᾰμαῖος 3 Polyb. = κεράμεος.

κερᾰμεία ἡ гончарное ремесло: ἐν τῷ πίθῳ τὴν κεραμείαν μανθάνειν погов. Plat. изучать гончарное искусство на самых крупных сосудах, т. е. начинать со слишком трудного, не с того конца.

I κερᾰμεικός 3 гончарный (τροχός Xen., Arst., Sext.).

II κερᾰμεικός ὁ гончар, горшечник Xen.

Κερᾰμεικός ὁ Керамик, «Гончарный квартал» (сев.-зап. часть Афин, разделенная городской стеной на две части; его загородная часть - внешний Κ. - служил с 491 г. до н. э. местом погребения, для павших на войне афинян) Thuc.

κερᾰμεῖον τό гончарная мастерская Aeschin., Plut.

κεράμειος, эп.-ион. κεραμήϊος 3 (ᾰ) глиняный (ποτήρια Plut.).

Κεράμειος κόλπος ὁ Xen. = Κεραμικὸς κόλπος.

Κερᾰμεῖς, атт. Κεραμῆς, έων οἱ Керамии (дем в атт. филе Ἀκαμαντίς) Plat.

κεράμεος Plut. и κερᾰμεοῦς, ᾶ, οῦν Plat., Luc., Plut. = κεράμειος.

κεραμεύς, έως ὁ горшечник, гончар Hom., Plat., Arst., Plut.: καὶ κ. κεραμεῖ κοτέει погов. Hes. и гончар гончару завидует.

κεραμευτικός 3 гончарный (τροχός Diod., Sext.; τέχνη Diod.).

κεραμεύω заниматься гончарным делом, лепить (τὰ τρύβλια Arph.; ἡ χύτρα κεκεραμευμένη ὑπ᾽ ἀγαθοῦ κεραμέως Plat.).

κερᾰμήϊος 3 эп.-ион. = κεράμειος.

Κεραμῆς οἱ атт. = Κεραμεῖς.

κερᾰμῐδόω крыть черепицей (κεραμιδουμένη ἡ οἰκία Arst.).

κερᾰμική ἡ (sc. τέχνη) гончарное искусство (дело) Plat.

κερᾰμικός 3 гончарный (τροχός Xen., Plut.; ῥύμη Arph.; σκεύη NT).

Κερᾰμικὸς κόλπος ὁ Керамский залив (у берегов Карии против о-ва Кос) Xen.

κεράμῐνος 3 глиняный (κύλιξ, πίθος Her.; πλίνθος Xen.).

κεράμιον (ᾰ) τό глиняный сосуд, кувшин, жбан (οἰνηρόν Her.; οἴνου Xen.; ὕδατος NT).

κεράμιος 3 Xen. v. l. = κεράμινος.

I κεραμίς, ίδος (ῐδ) adj. f гончарная (γῆ Plat.).

II κεραμίς, ίδος1) черепица Thuc., Polyb.; 2) черепичная кровля Arst.; 3) (sc. γῆ) горшечная глина Plat.

κεραμῖτις, ῐδος (ῑτ) adj. f горшечная, гончарная (γῆ Plut.).

κέρᾰμος 1) горшечная глина: ὁ ὠμὸς κ. Arst. сырая глина; ὁ ὀπτώμενος κ. Arst. обожженная глина; 2) глиняный сосуд, жбан (κ. πλήρης οἴνου Her.; πολλὸν ἐκ κεράμων μέθυ πίνετο Hom.); 3) собир. глиняная посуда Arph.; 4) черепица (ὁ κ. τοῦ τέγους Arph.; λίθοις καὶ κεράμῳ βάλλειν Thuc.); 5) черепичная кровля Arph., Anth., pl. NT; 6) скорлупа или щит (sc. χελώνης Arph.); 7) темница: χαλκέῳ ἐν κεράμῳ δέδετο Hom. в медной темнице был заключен (Арей).

κερᾰμόω крыть черепицей (οἰκία κεραμουμένη Arst.).

κερᾰμών, ῶνος ὁ глиняный сосуд Arph.

Κερᾰμῶν, v. l. Κεράμων ἀγορά ἡ Керамонагора, «Гончарный рынок» (город в Мисии) Xen.

κερᾰμωτόν τό досл. черепичная кровля, воен. черепаха (лат. testudo) Polyb.

κερᾶμωτός 3 крытый черепицей, т. е. защищенный щитом (sc. χελώνη Polyb.).

κεράννῡμι и κεραννύω (impf. ἐκεράννυν, fut. κεράσω (ᾰ) - атт. κερῶ, aor. ἐκέρᾰσα - эп. κέρασσα и κέρᾰσα, pf. κέκρᾱκα; aor. med. ἐκερασάμην - эп. κερασσάμην; pass.: fut. κραθήσομαι, aor. ἐκεράσθην и ἐκράσθην, pf. κέκρᾱμαι - NT κεκέρασμαι, ppf. ἐκεκράμην) 1) смешивать, т. е. разбавлять водой (οἶνον, νέκταρ Hom.; ἄκρατον Arph.): θυμῆρες κ. Hom. разбавлять (кипяток) комнатной водой; οἶνος κερασθείς Xen. разбавленное вино; 2) наполнять разбавленным вином (κρητῆρα Hom.): κύλιξ ἴσον ἴσῳ κεκραμένη Arph. бокал с равными частями (вина и воды); 3) смешивать, приготовлять (ὁ κεκερασμένος ἄκρατος οἶνος NT); 4) умерять: ὧραι μάλιστα κεκραμέναι Her. самый умеренный, т. е. благодатный климат; εὖ κεκραμέναι πολιτεῖαι Arst. вполне уравновешенные политические системы; 5) мешать, смешивать, перемешивать, тж. сочетать (τί τινι, τι πρός τι и τι μετά τινος Plat.; γάλα καὶ ὕδωρ Arst.; πλοῦτος ἀρετᾷ κεκραμένος Pind.): νοῦς μετὰ τῶν καλλίστων αἰσθήσεων κραθείς Plat. ум в сочетании с прекраснейшими чувствами; κεκραμένος πρὸς χαλκὸν ἄργυρος Dem. серебро, сплавленное с медью; φωνὴ μεταξὺ τῆς τε Χαλκιδέων καὶ Δωρίδος ἐκράθη Thuc. (у населения Гимеры) язык представлял собой смесь (наречий) халкидян и Дориды; ἤθει γεννικωτέρῳ κεκρᾶσθαι Plat. обладать большим благородством.

κεραννύω (только praes.) Plat. = κεράννυμι.

κερᾰο-ξόος 2 обтачивающий вещество рога, т. е. производящий роговые изделия (τέκτων Hom., Anth.).

κερᾰός 3 1) украшенный рогами, рогатый (ἔλαφος, ἄρνες Hom.; ὑληκοῖται Hes.; τράγος, βόες Theocr.); 2) сделанный из рога, роговой (βιός Anth.).

κερα-οῦχος 2 украшенный рогами (βωμός Anth.).

κέρας τό (gen. κέρᾱτος - эп. κέρᾰος, ион. κέρεος, атт. κέρως; dat. κέρᾱτι - эп. κέραϊ, ион. κέρεϊ, атт. κέρᾳ; dual.: nom. и acc. κέρᾱτε, κέρᾶε - эп. κέρᾱ; gen. и dat. κεράτοιν, κεράοιν и κερῷν; pl.: nom. κέρᾱτα, κέρᾰα - эп. κέρᾱ, gen. κεράτων, κεράων и κερῶν, dat. κέρᾱσι, κεράεσσι; в эп. формах - ᾰ, в атт. трехсложных - ᾱ) 1) рог (βοός Hom.; ταύρειον Soph.): κόλοβος ἀγέλη κεράτων Plat. безрогое стадо; ταῦρος εἰς κ. θυμούμενος Eur. бодливый бык; как символ мощи κ. σωτηρίας NT рог спасения, т. е. могучий оплот; 2) рог, вещество рога (αἱ μὲν - sc. πύλαι - κεράεσσι τετεύχαται, αἱ δ᾽ ἐλέφαντι Hom.); 3) роговой лук (τοξότης κέρᾳ ἀγλαός Hom.); 4) роговая втулка (для защиты рыболовной лесы), т. е. удочка (ὅτε ἁλιεὺς ἐς πόντον προΐησι βοὸς κέρας Hom.); 5) рогообразныи брусок, «рог» (λύρας Soph.); 6) роговой выступ (τέσσαρα κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου NT); 7) рог (служивший сосудом для питья) (κέρατα οἴνου Xen.; ἐξ ἀργυρέων κεράτων πίνειν Pind.); 8) рог, рожок (духовой инструмент) (ἐπειδὰν σημήνη τῷ κέρατι Xen.; αὐλεῖν τῷ κέρατι Luc.); 9) ответвление, рукав (Ὠκεανοῦ Hes.; Νείλου Pind.): τὸ Μενδήσιον κ. Thuc. Мендесский рукав (Нила); 10) воен., мор. крыло, фланг (δεξιόν, λαιόν Eur.): κατὰ κ. ἐπιπίπτειν Xen. (προσβάλλειν Thuc.; συμπίπτειν Polyb.) и πρὸς τὸ κ. προσάγειν Xen. атаковать во фланг; κατὰ τὸ εὐώνυμον τῶν Ἑλλήνων κ. εἶναι Xen. оказаться против левого фланга греков; ἀναπτύσσειν τὸ κ. Xen. отвести назад фланг; κατὰ κ. ἄγειν Xen. двигаться фланговым маршем; ἐκ κέρατος εἰς φάλαγγα καταστῆσαι Xen. перестроиться из походной колонны в боевой порядок; κατὰ μίαν ἐπὶ κέρως παραπλέοντες Thuc. (афинские корабли), проплывающие по одному в кильватерной колонне; 11) вершина (τοῦ ὄρους Xen.); 12) роговой наконечник (τοῦ καλάμου Anth.); 13) membrum virile Anth.; 14) рея Luc.: κ. ἱστῷ κυρτοῦται Anth. рея гнется на мачте; 15) клешня (τοῦ ἀστακοῦ Arst.); 16) щупальце (τοῦ σκώληκος Arst.); 17) Luc., Sext. = κερατίνης.

Κέρας τό Керат, «Рог» (мыс в Индии) Arst.

κερασ-βόλος 2 1) не размягчающийся при варке, не разваривающийся (σπέρματα Plut. - по поверью, семена, упавшие при посеве на рога волов); 2) несговорчивый, неподатливый, упорный (πολίτης Plat., Plut.).

κέρασος ὁ вишневое дерево Arst.

Κερασούντιοι οἱ жители Керасунта Xen.

Κερασοῦς, οῦντος ὁ Керасунт, «Вишневый город» (портовый город на понтийском побережье Черного моря, колония Синопы) Xen.

I κεράστης, ου adj. m рогатый (ἔλαφος Soph.; Σάτυροι Luc.).

II κεράστης, ου ὁ рогатая змея Diod., Sext.

κεράστις, ιδος Aesch. adj. f к κεράστης I.

κεραστός 3 adj. verb. к κεράννυμι.

κερασ-φόρος 2 рогоносный, украшенный рогами (Ἰώ, Διόνυσος Eur.; τὸ μέρος τῆς ἀγέλης Plat.; Πάν Luc.).

Κέρατα τά Кераты (горная гряда вдоль границы между Аттикой и Мегаридой) Plut.

κερᾰτίας, ου ὁ рогатый (Διόνυσος Diod.).

κερᾰτίνας, ου ὁ Luc. = κερατίνης.

κερᾰτίνη и κερᾰτίνης, ου ὁ (sc. λόγος) «рогатый» софизм «εἴ τι οὐκ ἀπέβαλες, τοῦτο ἔχεις κέρατα δὲ οὐκ ἀπέβαλες, κέρατα ἄρα εχεις» Diog. L.

κεράτινος 3 (ᾰ) 1) выточенный из рога, роговой (ποτήρια Xen.; πλῆκτρα Plat.); 2) сделанный из рогов (βωμός Plut.); 3) рогатый: κ. λόγος Diog. L. = κερατίνης.

κεράτιον (ᾰ) τό [demin. к κέρας] 1) pl. клешни (καράβου Arst.); 2) pl. щупальцы (τῶν στρομβοειδῶν Arst.); 3) pl. яйцеводы (tubae Fallopii) Arst.; 4) муз. рожок (μετὰ κερατίου καὶ συμφωνίας Diod.); 5) pl. бот. рожки (Ceratonia siliqua) NT; 6) Plut. = κέρας 4.

κερᾱτῖτις, ιδος adj. f рогатая Plin.

κερᾱτο-φόρος 2 Arst. = κερασφόρος.

κερᾱτ-ώδης 2 рогатый (sc. ζῷα Arst.).

κερατών, ῶνος ὁ Plut. = κεράτινος 2.

κερ-αύλης, ου ὁ трубач, горнист Luc.

κεραύνειος 2 поражающий громом, мечущий молнии (Ζεύς Anth.).

Κεραύνια ὄρη τά Керавнские горы (в Иллирии, ныне Кимары) Polyb.

κεραύνιον τό керавний, «галочка» (условный значок для обозначения испорченных мест в рукописи) Diog. L.

κεραύνιος 2 и 3 1) громовой, грозовой (φλόξ, βολαί Aesch.; πέμφιξ Soph.; πλαγή, λαμπάδες, πλῆκτρον Eur.; πῦρ, ὕδατα καὶ πνεύματα Plut.); 2) поражающий громом (Ζεύς Arst.); 3) пораженный громом (sc. Σεμέλη Soph.; Καπανέως δέμας Eur.).

κεραυνο-βολέω поражать громом, метать молнии Plut., Anth.

κεραυνο-βολία ἡ метание молний Plut.

κεραυνο-βόλος ὁ мечущий гром, поражающий громом (ἀγγεῖον Luc.; πῦρ Anth.).

κεραυνό-βολος ὁ пораженный громом (sc. Σεμέλα Eur.; δένδρον Diod.).

κεραυνο-βρόντης, ου ὁ бросающий молнии, поражающий громом (Ζεύς Arph.).

κεραυνο-μάχης, дор. κεραυνομάχας adj. сражающийся громами (Ἔρως Anth.).

κεραυνός ὁ громовой удар, гром (преимущ. одновременный со вспышкой молнии), тж. молния (πληγεὶς κεραυνῷ Hom.; καταιβάτης, πυρῶπός, πυρφόρος Aesch.; κ. τοῦ Διός, ἀργής, πτερόεις Arph.): κεραυνοί Hes., Her., κεραυνοῦ βολαί Aesch., κεραυνῶν πτώματα Plat. или πτώσεις Arph. удары грома или молнии; κεραυνὸν ἐν γλώσσῃ φέρειν Plut. метать молнии языком.

κεραυνο-σκοπία ἡ наблюдение за молниями, т. е. гадание по молниям Diod.

κεραυνο-φαής 2 яркий как молния (πῦρ Eur.).

κεραυνο-φόρος 2 несущий молнии, разящий как молния (Ἔρως Plut.).

κεραυνόω (тж. κ. βέλεσι Pind.) поражать молнией (τινα Her., Plat.; κεραυνωθείς Φαέθων Arst. и Ἴναχος Plut.).

κεραύνωσις, εως ἡ поражение молнией (ἱερῶν τινων Plut.).

I κεράω [κέρας] занимать место на флангах Polyb.

II κεράω (только praes.; part. κερῶν) Hom. = κεράννυμι.

Κερβέριοι οἱ керберии Arph. = Κιμμέριοι.

Κέρβερος ὁ Кербер (сын Тифаона и Эхидны, трехглавый - по друг., пятидесятиглавый - и змеехвостый пес, страж подземного царства) Hes., Xen. etc.

Κέρβης ὁ Кербес (река на о-ве Эвбея) Arst.

κερδαίνω (fut. κερδᾰνῶ - ион. κερδανέω, поздн. κερδήσω, aor. 1 ἐκέρδηνα и ἐκέρδᾱνα, pf. κεκέρδηκα и κεκέρδαγκα; ион. fut. med. κερδήσομαι) 1) (тж. κ. κέρδος Soph., Plat. или τὰ κερδαντά Diog. L.) извлекать пользу, получать выгоду (τινός Plat., ἀπό τινος Xen., Arst., ἔκ τινος Soph. и παρά τινος Lys.): Μεγάροισι κερδανέομεν περιεοῦσι Her. мы добьемся (этим) спасения Мегар; 2) приобретать, получать (τι πρός τινος Soph.; τὸν κόσμον NT): χρηστὰ κ. ἔπη Soph. заслужить похвалу; τῇ ἀσφαλείᾳ κ. Eur. достичь безопасности; 3) извлекать прибыль, наживать, зарабатывать (μέγιστα ἐκ φορτίων Her.; ἄλλα δὺο τάλαντα NT): κακὰ κ. Hes. нечестно наживаться; 4) получать в удел (τὸν πολὺ χείρω βίον Xen.; διπλᾶ δάκρυα Eur.); 5) освобождаться (от чего-л.), уметь избегнуть (ἐνόχλησιν Diog. L.; ὕβριν καὶ ζημίαν NT; θανάτου προσδοκίαν Anth.).

κερδᾰλέη, стяж. κερδαλῆ ἡ (sc. ἀλώπηξ) хитрая лиса Archilochus ap. Plat.

κερδᾰλέον τό выгода, польза Aesch.

κερδᾰλέος 3 1) полезный (βουλή Hom.; ἐργασίαι Isocr.); 2) прибыльный, доходный (αἱ ἐμπορίαι Arph.); 3) выгодный (κερδαλεώτερόν ἐστι ὁμολογέειν ἤπερ πολεμέειν Her.); 4) хитрый, лукавый (μῦθος, νοήματα, κ. καὶ ἐπίκλοπος Hom.; ἡ ἀλώπηξ Plat.).

κερδᾰλεό-φρων 2, gen. ονος корыстолюбивый, алчный (Ἀγαμέμνων, Ὀδυσσεύς Hom.).

κερδαλέως по соображениям выгоды (δικαίως μᾶλλον ἢ κ. Thuc.).

κερδᾰλῆ стяж. = κερδαλέη.

κερδαντός 3 дающий выгоду, выгодный (τὰ κερδαντὰ κερδαίνειν Diog. L.).

κέρδιστον τό самое полезное, наибольшая польза Soph.

κέρδιστος 3 superl. 1) хитрейший, чрезвычайно лукавый (Σίσυφος Hom.); 2) самый полезный, выгодный: κέρδιστον εὖ φρονοῦντα μὴ φρονεῖν δοκεῖν погов. Aesch. для умного самое выгодное не казаться умным.

κερδίων 2, gen. ονος (ῑ) compar. более полезный Hom., Pind.

κέρδος, εος τό 1) выгода, польза Hom. etc.: ἐν κέρδεϊ ποιέεσθαι Her. считать важным (что-л.); διὰ τὰ κέρδη Xen. из-за выгоды, ввиду полезности; 2) прибыль (οἴκαδε κ. ἀρέσθαι Hes.): ἐπίσκοπος ὁδαίων κερδέων τε Hom. (купец), думающий о товарах и прибылях; 3) корыстолюбие, страсть к наживе (ἄνδρας τὸ κ. πολλάκις διώλεσεν Soph.; αἰσχροῦ κέρδους χάριν NT); 4) pl. полезные советы, разумные мысли: ὃς δέ κε κέρδεα εἰδῇ Hom. (возница), который знает, что полезно; κέρδη παραινεῖς Soph. ты даешь благие советы; 5) pl. хитрые замыслы, коварные планы: κέρδεα εἰδώς Hom. (Одиссей), мастер на (всякие) хитрости; κακὰ κέρδεα βουλεύειν Hom. лелеять коварные замыслы.

*κερδοσύνη ἡ хитрость; (только dat.) κερδοσύνῃ Hom. хитро.

Κερδύλιον τό Кердилий (населенный пункт во Фракии) Thuc.

κερδώ, οῦς ἡ лиса Arph., Luc.

I κερδῷος, ῴου [κέρδος] дающий прибыль (Ἑρμῆς Plut., Luc.).

II κερδῷος 3 [κερδώ] хитрый как лиса Babr.

κέρεα ион. pl. к κέρας.

κερέειν эп.-ион. inf. fut. к κείρω.

Κερησσός ὁ Кересс (укрепленный пункт у Теспий) Plut.

κερητίζω Plut. предполож. = κελητίζω.

κερθείς part. aor. 1 pass. к κείρω.

κέρθιος предполож. птица пищуха (Certhia familiaris) Arst.

Κερκάσωρος πόλις ἡ Керкасор (город в южн. части Нильской дельты) Her.

Κερκᾰφίδαι οἱ потомки Керкафа, т. е. родосцы Anth.

Κέρκᾰφος ὁ Керкаф (один из семи сыновей Гелиоса, миф. предок родосцев) Diod.

κερκῐδο-ποιϊκή ἡ (sc. τέχνη) искусство изготовления ткацких челноков Arst.

κερκίζω ткать с помощью челнока Plat., Arst.

Κέρκινα ἡ Керкина (город на о-ве того же названия в заливе Малый Сирт, в Сев. Африке) Plut.

Κερκίνη ἡ Керкина (горная цепь на зап. границе Пеонии) Thuc.

κερκίς, ίδος (ῐδ) ἡ 1) ткацкий челнок Hom., Soph., Plat.; 2) pl. ткацкий станок: κερκίσιν ἐφεστάναι Eur. стоять у станка, т. е. ткать; 3) pl. ткань Eur.; 4) большая берцовая кость Plut.; 5) осина (Populus tremula) Arst.; 6) измерительная линейка Anth.

κέρκισις, εως ἡ тканье с помощью челнока Arst.

κερκιστική ἡ (sc. τέχνη) умение пользоваться ткацким челноком, ткацкое искусство Plut.

κέρκος 1) хвост (в отличие от οὐρά, преимущ. у млекопитающих) (ἵππου Plat.; λαγώ Arph.): κέρκῳ σαίνειν Arph. вилять хвостом; 2) membrum virile Arph.; 3) рукоятка, ручка (εὐλαβής Luc.).

κέρκουρος или κερκοῦρος ὁ керкур (легкое кипрское судно) Her., Diod.

κερκο-φόρος 2 хвостатый Arst.

Κέρκῡρα, поздн. Κόρκυρα ἡ Керкира (о-в Ионического моря, у побережья Эпира, ныне Корфу) Her., Thuc. etc.

Κερκῡραϊκός 3 = Κερκυραῖος I: τὰ Κερκυραϊκά Thuc. керкирские события.

I Κερκῡραῖος 3 керкирский: Κερκυραῖα πτερά (= μάστιξ) шутл. Arph. плеть с несколькими концами.

II Κερκῡραῖος ὁ керкирец, житель Керкиры Her., Thuc., Xen.

Κερκυών, όνος ὁ Керкион (сын Посидона, разбойник, убитый Тесеем) Luc., Plut.

Κέρκωπες οἱ Керкопы (миф. обезьяноподобные проказливые карлики, см. Κέρκωψ 1) Her.

κερκώπη ἡ керкопа (длиннохвостая цикада) Arph.

Κέρκ-ωψ, ωπος1) Керкоп («обезьяноподобный человек»; по преданию, племя Керкопов жило в области Фермопил; Керкопы напали на спящего Геракла, который, проснувшись, схватил их, связал и понес, но в пути они так рассмешили его своими проказами, что он отпустил их на волю): Κερκώπων ἀγορά Площадь Керкопов (в Афинах) Diog. L.; Κερκώπων ἕδραι Жилище Керкопов (местность близ Фермопил) Her.; 2) плут, мошенник Aeschin.

κέρμα, ατος τό pl. мелкие монеты, деньги Dem., NT, Plut., Anth.: τὸ στόμα τινὸς ἐπιβύειν κέρμασιν Arph. заткнуть кому-л. рот некоторой суммой денег, т. е. подкупить кого-л.

Κερμαλός ὁ Plut. = лат. Germalus.

κερμᾰτίζω (fut. κερματίσω - атт. κερματιῶ) 1) делить на мелкие части, дробить (τὸ ἕν, τὰ σώματα κατὰ σμικρά Plat.; τι εἰς πολλά Arst.; εἰς μόρια Plut.); 2) расчленять (τὴν ἀρετήν Plat.); 3) перечеканивать в мелкую монету (χαλκείην δαίμονα Anth.).

κερμάτιον (ᾰ) τό мелкая монетка Plut., Anth.

κερμᾰτιστής, οῦ ὁ меняла NT.

κερνᾶς, ᾶ ὁ корибант, несущий τὸ κέρνος, т. е. глиняную чашу с жертвенными плодами Anth.

κερο-βάτης, ου adj. m шествующий на копытах, т. е. козлоногий (Πάν Arph.).

κερο-βόᾱς, ου adj. m издающий звук рога, звучащий как рог (λωτός Anth.).

κερό-δετος 2 стянутый рогом, т. е. роговой (τόξον Eur.).

κερόεις, όεσσα (стяж. κεροῦσσα), όεν 1) рогатый (ἔλαφος Anacr.; ποίμνη Eur.); 2) роговой или выложенный рогом, оправленный в рог (λωτός Anth.).

κερ-οίαξ, ᾱκος ὁ канат для управления реей Luc.

κερο-τῠπεω бить (словно) рогами, бодать: ναῦς κεροτυπούμεναι χειμῶνι Aesch. корабли, швыряемые бурей.

κερ-ουλίς, ίδος с витыми рогами (Theocr. - v. l. κερουχίς).

κερ-ουλκός 2 1) натягивающий (роговой) лук (Τρῶες Soph.); 2) (о роговом луке) натягиваемый (τόξα Eur.).

κεροῦσσα стяж. = κερόεσσα (f к κερόεις).

κερουτιάω досл. вскидывать рога, перен. входить в задор, горячиться Arph.

κεροῦτις, ιδος adj. f бодливая, т. е. задорная (Theocr. - v. l. κερουχίς).

κερ-ουχίς, ίδος adj. f рогатая (αἶγες Theocr.).

κερ-οῦχος 2 рогатый (αἶξ Babr.).

κερο-φόρος 2 носящий рога, рогатый (βόες Eur.).

κέρσας part. aor. 1 к κείρω.

Κέρσικα νῆσος ἡ остров Корсика Plut.

κερτομέω оскорблять насмешками, зло осмеивать (τινα Hom.; ὥστε παῖδά τινα Aesch.); уязвлять, задевать (ἐπέεσσι Hom.): παραιβόλα κ. HH обмениваться колкостями; πότερα δὴ κερτομῶν λέγεις τάδε; Soph. ты, что же, в насмешку говоришь это?; κεχερτομημένη τοῖς κερτομοῦσι γοργὸν ὡς ἀναβλέπει σὴ πατρίς Eur. подвергшаяся осмеянию твоя родина смотрит грозным взглядом на (своих) насмешников.

κερτόμησις, εως ἡ насмешка, глумление Soph.

κερτομία ἡ Hom. (только pl.) = κερτόμησις.

κερτόμιος 2 насмешливый, язвительный, оскорбительный (ἔπεα Hom.; γλῶσσαι, ὀργαί Soph.): κερτομίοισι (sc. ἐπέεσσι) προσαυδᾶν Hom. обратиться с насмешливой речью.

κέρτομος 2 1) насмехающийся, издевающийся, осыпающий насмешками (οἱ χοροί Her.): κέρτομα βάζειν Hes. говорить насмешливые слова, вышучивать; 2) плутоватый, лукавый (παῖς HH); 3) обманчивый, ложный (χαρά Eur.; ἁρμονία Anth.).

Κερτόνιον τό v. l. = Κερτωνός.

Κερτωνός ἡ Кертон (город в Мисии) Xen.

Κερχνεία и Κεγχρεία ἡ Керхния (источник близ Лерны) Aesch.

κερχνηΐς, ηΐδος, стяж. κερχνῄς, ῇδος предполож. птица пустельга (Falco tinnunculus) Arph.

κέρχνος ὁ шероховатость, бугристость (χελώνης Soph.).

I κερῶ fut. к κείρω.

II κερῶ атт. fut. к κεράννυμι.

κέρωνται эп. 3 л. pl. conjct. pass. к κεράννυμι (v. l. κερῶνται к κεράω II).

κἐς in crasi = καὶ εἰς.

κέσκετο эп. (= ἔκειτο) 3 л. sing. impf. к κεῖμαι.

I κεστός 3 [κεντέω] вышитый, расшитый, покрытый шитьем (ἱμάς Hom.).

II κεστός ὁ вышитый пояс, преимущ. волшебный пояс Афродиты Luc., Plut., Anth.

κέστρα 1) остроконечный молоток Soph.; 2) (дор. gen. pl. κεστρᾶν) предполож. рыба кефаль Arph.

κεστρεύς, έως ὁ Arph., Arst., Plut. = κέστρα 2.

Κεστρίνη ἡ Кестрина (прибрежная область в Эпире) Thuc.

κέστρος ὁ кестр (род стреломета) Polyb.

Κέτος ὁ Кет (река близ г. Κύμη) Arst.

κεὖ in crasi Theocr. = καὶ εὖ.

*κευθάνω (только impf.) Hom. = κεύθω.

κευθμός ὁ Hom. = κευθμών.

κευθμών, ῶνος, Hom. κευθμός 1) скрытое (потайное или укромное) место, тайник: μαιομένη κευθμῶνας Hom. ощупывая потайные места (в стенах пещеры); 2) закут, хлев Hom.; 3) глубь, недра или пропасть, бездна (Ταρτάρου Aesch.); 4) ущелье, овраг (κευθμῶνες ὀρέων Pind.); 5) священное место, тайное убежище (ἕδραι καὶ κευθμῶνες, sc. τῶν θεῶν Aesch.).

κεῦθος, εος τό 1) глубина, недра (ὑπὸ κεύθεσι γαίης Hom.): κ. οἴκων Eur. внутренность дома, дальние покои; 2) тайное местопребывание, убежище (νεκύων Soph.).

κεύθω (aor. 2 ἔκῠθον - эп. 3 л. sing. aor. 2 κύθε, pf. κέκευθα - эп. 3 л. pl. pf. conjct. κεκύθωσι) 1) скрывать, принимать в свои недра (ὁπότ᾽ ἄν σε δόμοι κεκύθωσι Hom.): εἴπερ τόδε κέκευθεν αὐτὸν τεῦχος Soph. если эта урна приняла в себя его (т. е. останки Ореста); ἃ δὲ κέκευθε δέλτος ἐν πτυχαῖς Eur. то, что содержит (это) письмо на (своих) страницах; 2) скрывать, содержать, хранить: ὅπου κύθε γαῖα Hom. (узнать), где хранит (его) земля, т. е. где он погребен; εἰσόκεν αὐτὸς ἐγὼν Ἄϊδι κεύθωμαι Hom. пока я сам не буду поглощен Аидом; 3) скрывать, таить в себе (νοήμασι, δάκρυα, θυμῷ τι Hom.): κρυφῇ δὲ κεῦθε Soph. тщательно скрывай (это); 4) быть погребенным, покоиться (πολεμίας ὑπὸ χθονός Aesch.; Ἃιδᾳ и ἐν Ἃιδου, κάτω γῇς Soph.).

κεύσω fut. к κεύθω.

κεφᾰλά ион. = κεφαλή.

Κεφᾰλαί αἱ Кефалы 1) мыс в заливе Большой Сирт Plut.; 2) αἱ τρεῖς Κ. «Три головы» или Δρυὸς Κ. «Дубовые верхушки», проход из Киферона к Платеям Her.

κεφάλαιον (φᾰ) τό тж. pl. 1) главное, основное, сущность (κ. παιδείας Plat.; κεφάλαιά τινος λέγειν Arst.; ἐπὶ τοῖς λεγομένοις NT): ἔστι δὲ τὸ κ. ὦν ζητεῖς Plat. сущность того, что ты ищешь, такова; τὸ κ. εἰς τοῦτο τελευτᾷ Plat. суть дела сводится к следующему; πολλῶν γεγραμμένων κ. ἦν Thuc. основное в пространном письме (персидского царя) гласило; 2) общая сумма, итог, общее, целое: ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἰπεῖν Plat. вообще говоря; τὸ πλῆθος ἐν κεφαλαίῳ Xen. общее количество; ἐν κεφαλαίοις ἀποδείξειν Lys. показать в общих чертах; βραχυτάτῳ κεφαλαίῳ Thuc. в самом сжатом виде; 3) итог, завершение (κ. ἐπιτιθέναι ἐπί τινι Dem.); 4) глава, главное лицо: τὸ κ. τῶν κάτωθεν Plut. важнейшее лицо среди умерших (о Перикле); τὰ κεφάλαια τῶν μαθημάτων Luc. главные философы; 5) капитал (ἀποδιδόναι τῷ δανεισαμένῳ μήτε τόκον μήτε κ. Plat.): πολλοῦ κεφαλαίου NT за большие деньги; 6) утолщенный конец, головка (τῆς ῥαφανῖδος Arph.).

κεφᾰλαῖος 3, v. l. κεφάλαιος 2 главный, основной: κεφαλαῖον ῥῆμα Arph. решительное слово.

κεφᾰλαιόω 1) тж. med. представлять в основных чертах (τὰ μέγιστα Thuc.): κ. ἐκ πολλῶν Thuc. охватить многие вопросы в главных чертах; κεφαλαιοῦσθαί τινα Plat. дать общую характеристику кого-л.; 2) распределять, расчленять (τὸ τῶν πλανήτων πλῇθος εἰς ἑπτὰ μέρη Arst.); 3) ранить в голову (ἐκεῖνον λιθοβολήσαντες ἐκεφαλαίωσαν NT).

κεφᾰλαι-ώδης 2 главный, основной, важнейший (κεφαλαιώδη μανθάνειν Luc.).

κεφᾰλαιωδῶς в основных чертах (συντόμως καὶ κ.; βραχὺ καὶ κ. Polyb.).

κεφᾰλαίωμα, ατος τό общая сумма (πέντε μυριάδων τὸ κ. συνῆλθε Her.).

κεφᾰλ-αλγής 2 1) причиняющий головную боль Xen., Plut.; 2) страдающий головной болью Plut., Sext.

κεφᾰλ-αλγία тж. pl. головная боль Arst., Plut.

κεφᾰλαλγός 2 Plut. v. l. = κεφαλαλγής.

κεφᾰλαργία ἡ Luc. = κεφαλαλγία.

κεφᾰλή 1) голова: ἄγχι σχὼν κεφαλήν Hom. прислонив голову; ἐς πόδας ἐκ κεφαλῇς Hom. с головы до ног; ἐκ τῶν ποδῶν ἐς τὴν κεφαλήν Arph. с начала до конца; ἐπὶ κεφαλὴν ὠθεῖν τινα Plat. сбрасывать кого-л. головой вниз; ἐπὶ κεφαλὴν βαδίζειν εἴς τι Dem. стремглав помчаться куда-л.; κατὰ κεφαλὴν τὸ τεῖχος Xen. часть стены, находящаяся над головой (ср. 3); (ὁ λίθος) οὕτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας погов. NT этот (отброшенный прочь) камень стал краеугольным; 2) перен. голова, глава (ὁ ἀνὴρ κ. ἐστι τῆς γυναικός NT); 3) перен. голова, жизнь: ἔργον, ὃ σῇ κεφαλῇ ἀναμάξεις Hom. дело, за которое поплатишься своей головой; κεφαλης παρθέμενοι Hom. рискующие (своими) головами; 4) лицо, человек, душа (πεντακόσιαι κεφαλαί πολεμίων Her.): κατὰ κεφαλήν Arst. подушно, (каждый) в отдельности (ср. 1); τὸν ἐγὼ τῖον ἶσον ἐμῇ κεφαλῇ Hom. я его любил как самого себя; πολλαὶ ἴφθιμοι κεφαλαί Hom. многие храбрецы; 5) (в обращении) душа моя, друг, приятель (обычно не переводится): Τεῦκρε, φίλη κ.! Hom. Тевкр, дорогой мой!; Ἄπολλον, ὦ δία κεφαλά! Eur. о, божественный Аполлон!; ὦ μιαρὰ κ.! Dem. ах ты негодяй!; ὦ μέλεοι θνητοὶ καὶ νήπιοι! - Ἐς κεφαλὴν σοί! Arph. о, жалкие и нелепые люди! - Ты сам такой!; ἐς κεφαλὴν τρέποιτ᾽ ἐμοί! Arph. пусть (это пожелание) обратится на меня!; 6) толстый конец, головка (σκορόδου Arph.); 7) верх, край: ὑπὲρ κεφαλᾶς Theocr. через край; 8) исток, верховье (ποταμοῦ Her.); 9) насыпь, вал (κ. τῆς τάφρου Her.); 10) головной убор (κ. περίθετος Arph.); 11) сущность, главное: κεφαλὴν ἔχειν Arst. иметь основное значение; 12) итог, завершение: κεφαλὴν ἀποδοῦναι τοῖς εἰρημένοις Plat. подвести итог сказанному; ἵνα ὁ λόγος κεφαλὴν λάβῃ Plat. чтобы завершить беседу.

Κεφᾰλή ἡ Кефала (дем в атт. филе Ἀκαμαντίς).

κεφᾰλ-ηγερέτης, ου ὁ (шутл. по аналогии с νεφεληγερέτης) собиратель голов, т. е. предполож. многоглавый, мудрейший (о Перикле) Cratinus ap. Plut.

Κεφᾰλῆ-θεν adv. из Кефалы Dem.

Κεφᾰλῆ-σιν adv. в Кефале Arph.

κεφᾰλῆφι эп. gen. и dat. к κεφαλή.

κεφάλιον (ᾰ) τό головка Plut.

κεφᾰλίς, ίδος (ῐδ) ἡ 1) головка (σκορόδου Luc.): κ. (sc. τῶν ὑποδημάτων) Arst. головки сапог; 2) начало (ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται NT).

κεφᾰλισμός ὁ таблица умножения чисел первого десятка Arst.

Κεφαλλήν, ῆνος adj. m кефалленийский (ξένος Soph.).

Κεφαλλῆνες οἱ кефалленцы (жители Кефаллении или Кефалленийской группы о-вов - Итаки, Закинта, Дулихия и др.) Hom. etc.

Κεφαλληνία, ион. Κεφαλληνίη ἡ Кефалления (остров Ионического моря) Her. etc.

κεφᾰλο-βᾰρής 2 имеющий тяжелую голову или верхушку (τὰ φυτά Arst.).

κέφᾰλος ὁ кефаль Arst.

Κέφᾰλος ὁ Кефал 1) сын Гермеса, муж Эос, отец Тифона Hes.; 2) отец оратора Лисия Lys.

κεφᾰλωτός 3 имеющий голову (ζῷον Arst.).

κέχανδα pf. к χανδάνω.

κεχάνδει эп. 3 л. sing. ppf. к χανδάνω.

κεχάρηκα (χᾰ) pf. к χαίρω.

κεχάρημαι pf. pass. к χαίρω.

κεχᾰρησέμεν эп. inf. fut. к χαίρω.

κεχᾰρήσω эп. fut. к χαίρω.

κεχάρισμαι pf. к χαρίζομαι.

κεχᾰρισμένως adv. 1) приятным образом, приятно (πράττειν Plat.); 2) с наслаждением, с радостью (Arph.).

κέχαρμαι = κεχάρημαι.

κεχαρμένος part. pf. pass. к χαίρω.

κεχαροίατο эп. 3 л. aor. 2 opt. к χαίρω.

κέχηνα pf. 2 к χάσκω (или χαίνω).

Κεχηναῖοι οἱ [κέχηνα] (по аналогии с Ἀθηναῖοι) кехеняне, т. е. ротозеи Arph.

κεχηνός τό 1) зияющее отверстие, дыра (τοῦ πίθου Luc.); 2) рит. зияние, разрыв (τοῦ ῥυθμοῦ Luc.).

κεχηνώς, ότος1) part. pf. к χάσκω (или χαίνω) Hom.; 2) ротозей, зевака Arph.

κέχλᾱδον дор. aor. 2 к *χλάδω.

κεχλᾱδώς, άδοντος, v. l. αδόντος дор. part. к *χλάδω.

κέχρηκα pf. к χράω III.

κέχρημαι pf. med. к χράω IV.

*κέω (только part. praes.) (= κείω) ложиться спать: ὄρσεο κέων Hom. встань, т. е. иди и ляг спать.

κέων part. praes. к *κέω.

Κέως, ион. Κέος, ω ἡ Кеос (остров из группы Киклад, родина Симонида и Вакхилида) Pind., Xen. etc.

κή ион. энкл. = πή.