Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/57: различия между версиями

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Строка 998: Строка 998:
  
 
'''{{ДГ|ἠνιάθην}}''' ''aor. pass.'' ''к'' ἀνιάω.</div>
 
'''{{ДГ|ἠνιάθην}}''' ''aor. pass.'' ''к'' ἀνιάω.</div>
{{:Словарь древнегреческого языка/Шаблон:Навигация|57}}
+
{{:Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/Шаблон:Навигация|57}}

Версия 13:25, 28 февраля 2011

ἡ-δί атт. = ἥδε.

ἥδιον compar. к ἡδέως.

ἥδιστα superl. к ἡδέως.

ἥδιστος 3 superl. к ἡδύς.

ἡδίων 2 compar. к ἡδύς.

ἥδομαι (impf. ἡδομην, fut. ἡσθήσομαι, aor. ἥσθην - эп. редко ἡσάμην) радоваться, испытывать удовольствие, наслаждаться (τι Soph., τινι Her., Thuc., Xen., τινός Soph., ἐπί τινι Xen., Plat., ὑπέρ τινος Lys.): χρήμασιν ἥ. Xen. радоваться деньгам, любить деньги; τὸ ἔπος οὑξερῶ (= ὃ ἐξερῶ) ἥδοιο μέν Soph. слову, которое я скажу, ты, пожалуй, обрадуешься; ἥσθην πατέρα τὸν ἀμὸν εὐλογοῦντά σε Soph. мне (было) приятно, что ты хвалишь моего отца; ἕτερον ἥσθην Arph. обрадовало меня (и) другое; πάσας ἡδονὰς ἥ. διὰ βίου Plat. испытывать все радости в жизни; ἐπὶ τοῖς ἐμοῖς καλοῖς μᾶλλον ἐμοῦ ἥδεται Xen. тому, что у меня (бывает) хорошего, он радуется больше, чем я (сам); ἥσατο ἡδὺ ποτὸν πίνων Hom. (Киклоп) пришел в восторг, выпив сладкое питье; ἥδομαι σ᾽ εἰσιδών Soph. я рад, что вижу тебя; εἴ σοι ἡδομένῳ ἐστίν Plat. если тебе (это) доставляет удовольствие, если тебе угодно; ἡδομένοισι ἡμῖν οἱ λόγοι γεγόνασι Her. нам приятны эти речи; ἡδομένᾳ φωνᾷ Arph. с ликованием в голосе - см. тж. ἥδω.

ἡδομένως с радостью, с удовольствием, охотно Xen.

ᾖδον impf. к ᾄδω.

ἡδονά дор. = ἡδονή.

ἡδονή, дор. ἁδονά и ἡδονά1) удовольствие, наслаждение, удовлетворение, радость: αἱ τοῦ σώματος (или περὶ τὸ σῶμα) ἡδοναί Xen., αἱ κατὰ τὸ σῶμα ἡδοναί Plat. и αἱ σωρατικαὶ ἡδοναί Arst., NT физические (чувственные) наслаждения; ἡ ἀπὸ τοῦ εἰδέναι ἡ. Plat. удовольствие от (по)знания; ἡ ἐπὶ κακοῖς ἡ. Plat. злорадство; μεθ᾽ ἡδονῆς Thuc. с удовольствием, охотно; ἐν ἡδονῇ ἔχειν τινά Thuc. (высоко) ценить кого-л.; ἐν ἡδονῇ ἐστί μοι Her. или καθ᾽ (и πρὸς) ἡδονὴν ἐστί μοι Aesch. мне хочется, мне нравится, мне угодно; κότεροι ἀληθηΐῃ χρήσομαι ἢ ἡδονῇ; Her. говорить мне по правда или для (твоего) удовольствия?; ὑφ᾽ ἡδονῆς Soph. от (избытка) радости; ἡδοναῖς ἐξαίρειν βίον Soph. жить среди наслаждений, радостно; ἐν ἡδονῇ ἄρχειν Thuc. управлять, не вызывая неудовольствия; κρὸς ἡδονήν Her., Soph., Thuc. из-за (ради) удовольствия; οὐ πρὸς ἡδονὴν λέγω τάδε; Soph. разве не радуют (тебя) мои слова?; οὐ πρὸς ἡδονὴν οἱ ἦν τὰ ἀγγελλόμενα Her. эти вести пришлись ему (Орету) не по душе; но τἄλλ᾽ ἐγώ καπνοῦ σκιᾶς οὐκ ἂν πριαίμην πρὸς τὴν ἡδονήν Soph. остальное, если сравнить его с радостью, я не купил бы за тень дыма, т. е. богатство без радости есть ничто по сравнению с радостью; καθ᾽ ἡδονὴν κλύειν Soph. наслушаться вволю; καθ᾽ ἡδονὴν ποιεῖν Thuc. предаться удовольствиям; θᾶσσον ἢ καθ᾽ ἡδονὴν ποδός Soph. быстрее, чем это удобно ногам, т. е. как можно скорее; 2) редко филос. чувственное свойство (παντοίας ἔχειν καὶ χροιὰς καὶ ἡδονάς Anax.).

ἡδονικοί οἱ поздн. гедоники (философы, считавшие наивысшим благом наслаждение, т. е. сторонники Аристиппа, реже - Эпикура).

ἡδονικός 3 стремящийся к удовольствиям или полный наслаждений (βίος Arst. ap. Diog. L., Plut.).

ἡδονο-πλής, πλῆγος adj. упоенный наслаждением, опьяненный радостью (φύσις Anaxarchus ap. Plut.).

ἥδοντα τά удовольствия, наслаждения Plat.

ἦδος τό (только nom.) удовольствие, наслаждение (δαιτὸς ἐσθλῇς Hom.): οὔ σφιν τῶν ἦ. Theocr. никакой им радости от этого; ἐμοὶ τί τόδ᾽ ἦ.; Hom. что мне в том?

I ἡδύ τό удовольствие, наслаждение: τὸ δι᾽ ἀκοῆς τε καὶ ὄψεως ἡ. Plat. наслаждение, доставляемое слухом и зрением.

II ἡδύ adv. сладко, сладостно, беззаботно (γελᾶν, κνώσσουσα Hom.).

ἡδῠ-βόᾱς, ου adj. m дор. сладостно поющий (αὐλῶν πνεῦμα Eur.; κόσσυφος Anth.).

ἡδύ-γᾰμος 2 (ῠ) заключающийся в счастливом браке (κέρδος Anth.).

ἡδύ-γελως, ωτος adj. сладко смеющийся (υἱός HH; перен. λάγυνος Anth.).

*ἡδύ-γλωσσος, только дор. ἁδύγλωσσος 2 (ᾱ) сладкозвучный, певучий (βοά Pind.).

ἡδῠ-γνώμων 2, gen. ονος с привлекательными душевными качествами (Γανυμήδης Xen.).

ἡδῠέπεια Hes. adj. f к ἡδυεπής.

ἡδῠ-επής, дор. ἁδυεπής 2 1) сладкоречивый (Νέστωρ Hom.); 2) сладостный, сладкозвучный (φάτις Διός Soph.; λύρα, ὕμνος Pind.; Ἀπόλλων Anth.).

ἡδύ-θροος 2 Eur., Anth. = ἡδυεπής.

ἡδύ-κρεως, ων, gen. ω с приятным на вкус мясом (βόνασος Arst.).

Ἡδύλειον τό Гедилий (город в Фокиде и Беотии) Dem.

ἡδῠλίζω льстить Men.

ἡδῠ-λόγος, дор. ἁδυλόγος 2 (ᾱ) 1) сладкоречивый, вкрадчивый (κόπις Λαερτιάδης Eur.; σοφία Timon ap. Sext.); 2) сладкозвучный, нежно певучий (πνοαὶ μολπαί τε Pind.; γλῶσσα Anth.).

ἡδῠ-λύρης, ου (λῠ) adj. с певучей лирой (Πινδαρος Anth.).

ἡδῠ-μελής, дор. ἁδυμελής 2 (ᾱ) издающий сладкие звуки, сладко поющий (ἀηδών Arph.; φόρμιγξ Pind.; Μοῦσαι Anth.).

ἡδῠ-μελί-φθογγος 2 со сладким как мед голосом (Σιμωνίδης Anth.).

*ἡδῠ-μῐγής, только дор. ἁδυμιγής 2 (ᾱ) имеющий примесь сладости (χόνδρος ἐποψίδιος Anth.).

ἥδῠμος 2 сладкий, сладостный (ὕπνος HH).

ἠδυνάμην (= ἐδυνάμην) impf. к δύναμαι.

ἠδυνήθην (= ἐδυνήθην) Aesch., Thuc. aor. к δύναμαι.

ἡδυντικός 3 улучшающий вкус, услаждающий (τέχνη Plat.): τὰ ἡδυντικά Arst. вкусовые приправы.

ἡδύνω (aor. ἥδῡνα; pass.: aor. ἡδύνθην, pf. ἥδυσμαι) 1) сдабривать, приправлять (σῖτον καὶ ποτόν Xen., ὄψον Plat.); 2) перен. подслащивать, скрашивать: ἡ. θῶπας λόγους Plat. говорить льстивые речи; τοῖς ἄλλοις ἀγαθοῖς ἡ. τὸ ἄτοπον Arst. всяческими прикрасами скрасить бессмыслицу; λόγος ἡδυσμένος Arst. художественная речь.

I ἡδύ-οινος 2 (ῠ) дающий сладкое или наилучшее вино (ἄμπελοι Xen., Luc.).

II ἡδύοινος ὁ торговец лучшими сортами вин Xen.

ἡδύοσμον τό NT, Anth. = ἡδύοσμος II.

I ἡδύ-οσμος 2 душистый, благовонный, пахучий (στρώματα Arph.).

II ἡδύοσμος бот. душистая мята Arst.

ἡδῠ-πάθεια ἡ утопание в роскоши, в наслаждениях, жизнь, полная наслаждений Xen., Plut.

ἡδῠ-πᾰθέω утопать в роскоши, жить среди наслаждений Xen., Plut.

ἡδῠ-πάθημα, ατος (πᾰ) τὸ 1) склонность к веселью, веселый нрав Diog. L.; 2) изнеженность или чувственность Anth.

ἡδυ-πᾰθής 2 полный наслаждений (βίος Plut.).

ἡδύ-πνευστος 2 Anth. = ἡδύπνοος 2.

ἡδύ-πνοος, стяж. ἡδύπνους, дор. ἁδύπνοος 2 (ᾱ) 1) нежно обвевающий, тиховейный (αὖραι Eur.); 2) благоуханный, полный ароматов (μῆλον, χῶρος Anth.); 3) нежный, тихий (φωνή Pind.; ὀνείρατα Soph.).

*ἡδύ-πολις, только дор. ἁδύπολις (ᾱδῠ) adj. (только nom.) дорогой, т. е. дающий радость городу (sc. Οἰδίπους Soph.).

ἡδῠ-πορφύρα (φῠ) ἡ пурпурная улитка Arst.

ἡδῠ-πότης, ου ὁ приятный собутыльник Anth.

ἡδύ-ποτος 2 приятный для питья, вкусный (οἶνος Hom.).

ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ, дор. ἁδύς (gen. ἡδέος, ἡδείας, ἡδέος) (эп. f тж. ἡδύς; дор. f тж. ἁδέα) 1) сладкий (в более широком смысле, чем γλυχύς), вкусный (δεῖπνον, οἶνος Hom.); 2) приятно пахнущий, душистый, ароматный (ὀδμή, ἀμβροσίη Hom.); 3) приятный для уха, ласкающий слух (ἀοιδή Hom.); 4) сладостный (ὕπνος Hom., Eur.; κοῖτος Hom.; ἐλπίς Pind.); 5) приятный, радостный (μῦθος Soph.): ἡ. ἀκοῦσαι λόγος Plat. приятная для слуха речь; αἴ κέ περ ὔμμι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο Hom. если (это) вам желательно и приятно; 6) дорогой, милый (ἀνήρ Soph.); 7) ирон. милый мой, в смысле наивный, простодушный; ὦ ἥδιστε! Plat. ах, милый ты мой! (ср. лат. dulcissime rerum!); ὡς ἡ. εἶ! Plat. какой же ты наивный!; 8) испытывающий радость, восхищенный, довольный: ἡ. εἰμὶ ἀκούσας Dem. я рад, что слышал.

ἥδυσμα, ατος τό 1) приправа, пряность, соус Arph., Xen., Plat., Arst., Plut.; 2) перен. приправа, услада, украшение (ἡ μελοποιΐα μέγιστον τῶν ἡδυσμάτων Arst.; ἡ παιδιὰ τοῦ πόνου ἥ. Plut.): οὐκ ἡδύσματι χρῆται, ἀλλ᾽ ὡς ἐδέσματι τοῖς ἐπιθέτοις Arst. (Алкидамант) использует эпитеты не как приправу, а как (самое) пищу.

ἡδῠ-σώμᾰτος 2 обладающий красивым телом (Γανυμήδης Xen.).

ἡδῠ-φαής, дор. ἁδυφαής 2 1) мягко сияющий, бросающий приятный свет (ἥλιος Anth.); 2) с приятный блеском (πλινθίς Anth.).

ἡδύ-φρων 2, gen. ονος благосклонный, милостивый, ласковый (Ἀπόλλων Anth.).

ἡδυ-φωνία ἡ приятный голос, сладкозвучность Babr.

ἡδύ-φωνος 2 сладкозвучный Sappho.

ἡδῠ-χᾰρής 2 чрезвычайно приятный, радостный (κόπος Anth.).

ἡδύ-χροος, стяж. ἡδύχρους 2 нежного цвета (μέτωπον Anth.).

ἡδύ-χρουν τό благовонная мазь для кожи (hedychrum Cic.).

ἡδύχρους 2 стяж. = ἡδύχροος.

ἥδω (impf. ἧδον, fut. ἥσω, aor. ἧσα) редко услаждать, радовать, веселить Anacr., Sext. - см. тж. ἥδομαι.

Ἠδῶνες οἱ эдоны (племя во Фракии, в бассейне рек Стримон и Нест) Thuc.

Ἠδωνικός 3 эдонский Thuc.

Ἠδωνίς, ίδος ἡ (sc. γυνή) эдонянка Aesch., Her.

Ἠδωνοί οἱ Her., Soph. = Ἠδῶνες.

Ἠδωνός 3 Eur. = Ἠδωνιχός.

I ἠέ эп. = ἤ II.

II ἠέ Aesch. interj. ах!, увы!

ἦε и ἦεν эп. 3 л. sing. impf. к εἰμί.

ᾖε эп. 3 л. sing. impf. к εἶμι.

ἠείδη, v. l. ἠείδει эп. 3 л. sing. ppf. к *εἴδω.

ἠείδης эп. 2 л. sing. ppf. к *εἴδω.

ᾖειν impf. к εἶμι.

ἤειρα эп. aor. к ἀείρω.

ἤειρον эп. impf. к ἀείρω.

ἠέλιος эп.-ион. = ἥλιος.

ἦεν = ἦε.

ἠέ-περ эп. = ἤπερ.

ἠέρα эп. acc. к ἀήρ.

ἠερέθομαι (только 3 л. pl. praes. и impf.) развеваться, колыхаться: τῆς (αἰγίδος) ἑκατὸν θύσανοι ἠερέθονται Hom. развеваются сто кистей эгиды (Афины); ἀκρίδες ἠερέθονται Hom. летит (= несется) саранча; αἰεὶ ὁπλοτέρων ἀνορῶν φρένες ἠερέθονται Hom. настроения молодых людей находятся в вечном движении, т. е. весьма непостоянны.

ἠέρι эп. dat. к ἀήρ.

Ἠερίβοια ἡ Ээрибея (дочь Эвримаха, мать Ота и Эфиальта) Hom.

I ἠέριος 3 [ἦρι] ранний, утренний: Κίκονες ἦλθον ἠέριοι Hom. ранним утром явились киконы; Θέτις ἠερίη ἀνέβη Οὔλυμπον Hom. рано утром Фетида взошла на Олимп.

II ἠέριος 2, 3 [ἀήρ] эп.-ион. = ἀέριος.

ἠερο- ион. = ἀερο-.

ἠέρος эп.-ион. gen. к ἀήρ.

Ἠετίδης, ου ὁ Ээтид, сын Ээтиона, т. е. Κύψελος Her.

Ἠετίων, дор. Ἀετίων, ονος ὁ Ээтион 1) царь Фивы Плакийской в Киликии, отец Андромахи, убитый Ахиллом Hom.; 2) царь Имброса, друг Ликаона Hom.; 3) сын Эхекрата, отец Кипсела, тиранна коринфского Her.; 4) отец троянского воина Пода, убитый Менелаем Hom.

Ἠετιώνεια ἡ Ээтионея (мыс к сев. от Пирея со сторожевой башней для охраны порта) Thuc.

ἤην эп. (= ἦν) impf. к εἰμί.

ἠήρ эп. = ἀήρ.

ἠθαῖος дор. = ἠθεῖος.

ἠθάς, άδος adj. (преимущ. f) 1) привыкший, приученный: ἠ. εἰμι τῶν τῆσδε μύθων Soph. я привыкла к ее (Электры) речам; 2) привычный, знакомый, старый (φίλοι Eur.; παγαί Anth.): τὰ καινὰ ἐκ τῶν ἠθάδων ἡδίονά ἐστιν Eur. новое приятнее после обычного; 3) прирученный, ручной (ὄρνιθες Arph. - ср. 4); 4) охот. служащий приманкой, приманочный (ὄρνις Plut.).

ἠθεῖος, дор. ἠθαῖος 3 любимый, дорогой, родимый (в обращении) Hom., Pind.

ἤθελον impf. к ἐθέλω.

ᾔθεος стяж. к ἠΐθεος.

ἠθέω, атт. v. l. ἡθέω цедить, процеживать (χρυσὸς ἠθημένος διὰ πέτρας Plat.; τὸ διὰ τῆς τέφρας ἠθούμενον ὕδωρ Arst.; οἶνος ἠθημένος Plut.).

ἠθικόν τό учение о нравственности Diog. L.: τὰ ἠθιχά Arst., Plut. учение о нравах или нравственности, этика.

ἠθικός 3 1) касающийся нравственности, этический (ἀρεταὶ διανοηθικαὶ καὶ ἠθιχαί Arst.); 2) выражающий нравственные убеждения, насаждающий добрые нравы (λέξις, ἀρμονία Arst.); 3) выражающий нравственное свойство, характерный (λόγοι, ἀγαλματοποιοί Arst.).

ἠθικῶς 1) с точки зрения нравов или нравственности (λέγειν Arst.); 2) многозначительно, тонко, по друг. ласково, кротко (μειδιᾶν πρός τινα Plut.).

ἤθῐσις, εως ἡ процеживание Arst.

ἠθμο-ειδής 2 ситовидный, решетчатый (πλεύμων Plut.).

ἠθμός 1) сито, решето, тж. фильтр Xen., Plut., Anth.: τῷ ἠθμῷ ἀντλεῖν погов. Arst. черпать решетом (о бесполезной работе); 2) плетеная корзина, лукошко (ψηφῖδας ἀπ᾽ ἠθμοῦ βαλεῖν Anth.).

ἠθο-γράφος (ᾰ) ὁ изобразитель нравов (ὁ μὲν Πολύγνωτος ἀγαθὸς ἠ., ἡ δὲ Ζεύξιδος γραφὴ οὐδὲν ἔχει ἦθος Arst.).

ἠθο-λογία ἡ изображение нравов, описание характеров (descriptio virtutis: hanc Posidonius ἠθολογίαν vocat, quidam χαρακτηρισμὸν appellant Sen.).

ἠθο-λόγος ὁ изобразитель нравов, актер, мим Diod., Plut.

Ἠθο-νόη ἡ Этоноя, «нравственный разум» (вымышленное слово, от которого якобы произошло имя Ἀθηνᾶ) Plat., Cratyl. 407 b.

ἠθο-ποιέω 1) формировать характер, воспитывать нравы (τῇ μιμήσει Plut.); 2) воспитывать, нравственно определять (τὴν ψυχήν Sext.; τὴν τοῦ δήμου φύσιν Plut.).

ἠθο-ποιός 2 воспитывающий нравы, влияющий на душевный облик (τὸ θερμὸν χαὶ ψυχρόν Arst.; παίδευσις Plut.; μέλη Sext.).

ἦθος, εος τό 1) местопребывание, обиталище, жилье (ἤθεα Περσέων Her.; βάρβαρα ἤθη Eur.): ἤθη τῶν λεόντων Her. логова львов; ἤθεα ἵππων Hom. стойла для лошадей; ἦ. συῶν Hom. свиной хлев; ἦ. τοῦ ἡλίου Her. место восхода солнца; εἰς τὰ σφέτερα ἤθη καὶ νομούς Arst. восвояси; 2) (= ἔθος) навык, обыкновение, обычай, привычка (ἤθεά τε καὶ νόμοι Her.); 3) (тж. ἦ. τῆς ψυχῆς Plat.) душевный склад, нрав, натура, характер (μιαρόν Soph.): ἀσθενὴς τὸ ἦ. (acc.) Arst. вялый, ленивый; ἦ. τινος παιδεύειν Aesch. изменить чей-л. нрав; πρᾷος τὸ ἦ. Plat. кроткого нрава; τὸ τῆς πόλεως ἦ. Isocr. характер (особенности) государства; τὰ ἤθη Plat., τοῖς ἤθεσι Diod., ἐς τὰ ἤθη Luc. нравом, по характеру; ἤθεσι χαὶ ἔθεσι Plat. по душевному складу и по привычкам; τρόποι καὶ ἤθη Plat. обычаи и нравы; 4) нрав, норов (ἱππικὰ ἤθη Eur.).

I ἤϊα ион. (= ᾔειν) impf. к εἶμι.

II ἤῐα, ίων τά (в арсисе - ῑ) [предполож. εἶμι] 1) съестные припасы на дорогу, дорожный запас пищи: ἤ. νηός Hom. продовольственные запасы корабля; 2) пища, добыча (θώων παρδαλίων τε λύκων τε Hom.).

III ἤῐα τά мякина, солома (καρφαλέα Hom.).

ἤϊε(ν) эп. 3 л. sing. impf. к εἶμι.

I ἠΐθεος (ῐ), стяж. ᾖθεος, дор. ἀΐθεος (ᾱ) ὁ неженатый молодой человек Hom., Soph., Eur., Her., Plat., Plut.

II ἠΐθεος adj. m неженатый, холостой (παῖς Plut.).

ἤϊκτο эп. 3 л. sing. ppf. к ἔοικα.

ἤϊξα (стяж. ᾖξα) aor. к ἀΐσσω.

ἠϊόεις, όεσσα, όεν, gen. όεντος [ἠϊών] adj. с высокими берегами (Σκάμανδρος Hom.).

I ἤϊον эп. (= ᾔεσαν) 3 л. pl. impf. к εἶμι.

II ἤϊον Luc. (= ἄϊον) impf. к ἀΐω I.

Ἠϊόνες οἱ Эионы (город в Арголиде) Hom.

ἤϊος adj. [ἵημι] метко разящий, по друг. [εὔιος] приветствуемый торжественными кликами ἢ ἤ (один из эпитетов Феба) Hom., HH.

ἤϊσαν эп.-ион. (= ᾖεσαν) 3 л. pl. impf. к εἶμι.

ἤϊσκον impf. к ἐΐσκω.

ἠΐχθην aor. pass. к ἀΐσσω.

ἠϊών, атт. ᾐών, дор. ἀϊών и ᾀών, gen. όνος 1) (тж. ἠ. ἁλία Eur.) морской берег, морское побережье, взморье: ἐν πέτρῃσι καὶ ἠϊόνεσσι καθίζων Hom. сидя на прибрежных камнях; τῆς Ἀττικῆς ἐπὶ τὴν ἠϊόνα Her. к побережью Аттики; 2) вообще берег (озера, реки) Aesch., Pind.

Ἠϊών, стяж. Ἠιών, όνος ἡ Эион 1) город во Фракии, в устье Стримона, в 25 стадиях от Амфиполя, для которого служил торговым портом Her., Thuc.; 2) македонский город в Пиерии Thuc.

*ἠΐων, ονος ἡ весть, известие: οὔτε τιν᾽ ἠΐονα - v. l. ἀγγελίην - ἔκλυον Hom. я не слышал никакой вести.

ἦκᾰ adv. 1) немного, чуть-чуть, слегка: ἦ. ἐπ᾽ ἀριστερά Hom. чуть влево; ἦ. παρακλίνας κεφαλήν Hom. слегка отклонивши голову; ἦ. ἐλαύνειν Hom. чуть-чуть ударить; ἦ. κιόντες Hom. медленно (еле) идущие; 2) тихо, шопотом (πρὸς ἀλλήλους ἀγορεύειν Hom.); 3) мягко, нежно (στίλβειν Hom.): ἦ. ἐπιμειδήσας Hes. кротко улыбаясь; 4) постепенно, мало-помалу (λύχνος ἦ. μαραινόμενος Anth.).

I ἧκα aor. 1 к ἵημι.

II ἧκα pf. к ἥκω.

ᾔκαζον и εἴκαζον impf. к εἰκάζω.

ἤκαχε эп. 3 л. sing. aor. 2 к ἀκαχίζω.

ἤκεστος 3 [ἀ privat. + κεντέω] нетронутый стрекалом, т. е. не ходивший никогда под ярмом, по друг. [одного корня с ἀκμή] достигший полной зрелости (βοῦς Hom.).

ἥκιστα adv. [superl. к ἥσσων] крайне мало, чуть-чуть, меньше всего, ни в малейшей степени, совсем нет, нисколько: δύε τώδε ἄνδρε, οἷν ἐγὼ ἥ. ἂν ἠθέλησα ὀλωλότοιν κλύειν Soph. оба эти мужа, о гибели которых я меньше всего желал бы слышать; τεθριπποβάται οὐκ ἥ., ἀλλὰ μάλιστα Λιβύων εἰσί Her. в мастерстве управления четверкой (они не только) не последние, но первые среди ливийцев; ὀρθοῖς ἔμελλον ὄμμασιν τούτους ὁρᾶν; - Ἣ. γε Soph. мог ли я глядеть им (гражданам Фив) прямо в глаза? - Конечно, нет; ἀδικῶν δὲ δὴ εὐδαίμων ἔσται, ἂν τυγχάνῃ δίχης; - Ἣ. γε Plat. ну а разве преступивший закон будет счастлив, если попадет в руки правосудия? - Нисколько, конечно; οὐ παραμενεῖς; - Ἣ. πάντων Arph. разве ты не останешься? - Совсем нет (и не подумаю); οὐχ ἥ. нисколько не менее или в особенности, больше всего: μέγιστον δὲ καὶ οὐχ ἥ. ἔβλαψεν ὁ παιωνισμός Thuc. наибольший же и особенный вред наносило (афинскому войску) пение пэанов; ὡς ἥ. ἐπιφανῶς Thuc. как можно менее открыто, т. е. всячески скрывая истинные намерения.

ἤκιστος 3 [superl. к ἦκα] самый медлительный, т. е. неискусный: ἤ. ἦν ἐλαυμένεν ἅρμα Hom. он был очень неискусен в управлении колесницей.

ἥκιστος superl. к μικρός.

ἦκου ион.-дор. = ἦπου.

ἥκω (impf. = aor. ἧκον, fut. ἥξω - дор. ἡξῶ, v. l. εἱξῶ, aor. 1 ἧξα, pf. ἧκα, ppf. ἥκειν; praes. = pf.) 1) прибыть, прийти, явиться (ἐς τὰς Ἀθήνας Her.; πρὸς πόλιν Soph.; ποταμόν, χθονὸς ἐς πέδον Aesch.; παρά τινα Her.; τινί Xen.): μάλα τηλόθεν ἥκω Hom. я прибыл издалека; οὐκ ὀΐω ἥ. εἰς Ἰθάκην Hom. не думаю, что нахожусь теперь на Итаке; ἥ. ἐπὶ τὸ στράτευμα Xen. прийти за войском; αὐτὰ ταῦτα καὶ ἥκω παρὰ σέ Plat. за этим-то я пришел к тебе; ἥ. ἐπ᾽ ὀλέθρῳ Eur. прийти для того, чтобы погибнуть, т. е. на свою погибель; μακρὰν ὁδὸν ἥκων Xen. пройдя длинный путь, после долгого путешествия; ἥκω σαφῆ φέρων Aesch. я прибыл с достоверными вестями; ἐγὼ αὐτίκα ἥξω Xen. я сейчас приду; ἐμοί ἀγγελίη ἥκει Her. я получил известие; εἰς ταὐτὸν ἥκεις Eur. ты пришел к тому же (что и я), т. е. я не спорю; εἰς τὸ μηδὲν ἥ. Plut. окончиться, погибнуть; 2) наступить, настать (οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου NT): ἥκει ὑμῖν ἐκεῖνος ὁ καιρός, ἑν ᾧ δεῖ συγγνώμην μὴ εἶναι Lys. наступил для вас, (судьи), такой момент, когда не должно быть снисхождения (к Эратосфену); ἤκει τῷδ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὶ βίου τελευτή Soph. пришла ему (Эдипу) кончина; 3) напасть или устремиться: ἦκεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ὡς διαρπασόμενος Plat. (Трасимах) набросился на нас словно хищный зверь; εἰ δι᾽ ὀργῆς ἥκων Soph. если я послушаюсь голоса гнева; διὰ μάχης ἥ. Soph. вступить в бой; 4) дойти, достигнуть: ὁ ἐνθάδε ἥκων Soph. дойдя (когда дело дошло) до этого; πῶς ἀγῶνος ἥκομεν; Eur. как кончилась борьба?; ἐς τοσήνδε ὕβριν ἥ. Soph. дойти до такой дерзости; εἰς ὅσον ἡλικίας ἥκει Plat. насколько он пришел в возраст, т. е. по своему возрасту; 5) достигнуть, обрести, обладать: τοῦ βίου εὖ ἥ. Her. преуспеть в жизни, быть счастливым; χρημάτων εὖ ἥκοντες Her. богатые люди; χώρη ὡρέων ἥκουσα οὐκ ὁμοίως Her. страна, не обладающая таким (благодатным) климатом (как Иония); εὖ ἥ. μορφῆς Luc. быть одаренным красотой; 6) догнать, настигнуть: φημὶ τιμωρίαν ὑμῖν ἥξειν Plat. я говорю, что настигнет вас возмездие; 7) случиться, произойти; ἥξει Δωριακὸς πόλεμος καὶ λοιμὸς ἅμ᾽ αὐτῷ Thuc. вспыхнет война с дорянами, а с ней и мор; ὃ καὶ νῦν ἥκει γενόμενον Polyb. что и теперь бывает; 8) быть связанным, иметь отношение, касаться: τὰ εἴς (или πρός) τι ἥκοντα Plat., Polyb.; то, что касается чего-л., имеет к чему-л. отношение; εἰς ἔμ᾽ ἥκει τῆς πόλεως τὰ πράγματα Arph. городские дела относятся ко мне (касаются меня); οἰόμεθα οὐ καὶ ἐς αὐτόν τινα ἥξειν τὸ δεινόν Thuc. мы думаем, что никого из нас не коснется это несчастье; 9) сделаться, стать, т. е. быть: θεοῖς ἔχθιστος ἥκω Soph. я (стал) ненавистен богам; μόνος ἥκω τοῖς ἴσοις ἀλγῶν κακοῖς Soph. я один терзаюсь равными (твоим) страданиями; σκόπει ἵν᾽ ἥκει τὰ μαντεύματα Soph. посмотри, что вышло из предсказаний.

ἠλάθην aor. pass. к ἐλαύνω.

ἠλαίνω Theocr. = ἀλαίνω.

ἠλάκᾰτα (λᾰ) τά шерсть на прялке: ἠ. στρωφᾶν и στροφαλίζειν Hom. прясть шерсть.

ἠλᾰκάτα дор. = ἠλᾰκάτη.

ἠλᾰκάτη, дор. ἠλᾰκάτᾱ и ἀλᾰκάτᾱ (ᾱλ, κᾰ) ἡ 1) прялка, веретено Eur., Anth., Plut.: ἱστόν τ᾽ ἠλακάτην τε κομίζειν Hom. заниматься тканьем и прядением; 2) ось, стержень (τοῦ ἀτράκτου Plat.).

ἡλάμην aor. к ἅλλομαι.

ἤλασα aor. к ἐλαύνω.

ἠλασκάζω 1) блуждать, носиться (ὑπὸ πτόλιν Hom.); 2) странствуя посещать, обходить (νήσους τε καὶ ἀνέρας HH); 3) убегать, избегать (μένος τινός Hom.).

ἠλάσκω 1) бродить, блуждать, странствовать (ἔλαφοι ἠλάσκουσαι Hom.); 2) носиться, кружиться, летать (μυῖαι ἠλάσκουσιν Hom.).

ἠλᾶτο 3 л. sing. impf. к ἀλάομαι.

ἥλατο 3 л. sing. aor. к ἅλλομαι.

ἤλδᾰνον эп. aor. 2 к ἀλδαίνω.

ἠλέ эп. voc. к ἠλεός.

ἠλεά adv. безрассудно, неразумно (μέμφεσθαί τινα Anth.).

Ἠλεία ἡ Thuc., Xen. = Ἦλις.

Ἠλειακοί οἱ философы элейской школы, элеаты Diog. L.

Ἠλεῖος 3 элейский Her., Xen.

ἠλείφθην aor. pass. к ἀλείφω.

ἤλειψα aor. к ἀλείφω.

Ἠλέκτρα, ион. Ἠλέκτρη ἡ Электра 1) дочь Океана и Фетиды, мать Ириды и Гарпий Hes.; 2) сестра Кадма, именем которой была названы Ἥλεκτραι πύλαι в Фивах; 3) тж. Λαοδίκη, дочь Агамемнона и Клитемнестры, сестра Ифигении и Ореста, впоследствии жена Пилада Trag. etc.

Ἥλεκτραι (πύλαι), дор. Ἄλεκτραι αἱ Врата Электры (в южн. части Фив Беотийских) Pind., Aesch., Eur.

Ἠλεκτρίδες νῆσοι αἱ Янтарные острова (в устье реки Пад, ныне По) Arst.

ἠλέκτρινος 2 янтарный (στήλη Luc.).

ἤλεκτρον τό и ἤλεχτρος и1) янтарь (χαλκοῦ στεροπὴ χρυσοῦ τ᾽ ἠλέκτρου τε καὶ ἀργύρου ἠδ᾽ ἐλέφαντος Hom.): Ἠριδανὸς ποταμός, ἀπ᾽ ὅτευ τὸ ἤ. φοιτᾶν λόγος ἐστί Her. река Эридан, откуда, говорят, приходит (привозится) янтарь; 2) электр(он) (сплав из 80 % золота и 20 % серебра): ὁ πρὸς Σάρδεων ἤ. Soph. сардское золото (река Пактол славилась золотым песком); αἱ ἤλεκτροι Arph. золотые колки (на лире Кратина).

ἠλεκτρο-φᾰής 2 блистающий как янтарь (δακρύων αὐγαί Eur.).

Ἠλεκτρύων, ωνος и Ἠλεκτρυών, ώνος ὁ Электрион (отец Алкмены) Hes., Eur.

Ἠλεκτρυώνη ἡ Электриона, дочь Электриона, т. е. Алкмена Hes.

I ἠλέκτωρ 2, gen. ορος сияющий, сверкающий, лучезарный (Ὑπερίων Hom., HH).

II ἠλέκτωρ, ορος1) лучезарное светило, солнце: τεύχεσι παμφαίνων ὥστ᾽ ἠ. Hom. сверкая доспехами словно солнце; 2) огненная стихия, (космический) огонь: ἠ. τε χθών τε καὶ οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα Emped. огонь, земля, небо (воздух) и море (вода).

ἠλέ-μᾰτος, дор. ἀλέματος 2 1) пустой, ничтожный, глупый (ψυχά Theocr.; γλαῦξ Timon ap. Diog. L.; φαντασίη Anth.); 2) тщетный, напрасный (χερὸς ἑκηβολία Anth.).

ἠλεός 3 1) безрассудный, безумный (φρένες Hom.); 2) лишающий рассудка, помрачающий сознание (οἶνος Hom.).

ἠλεύατο эп. 3 л. sing. aor. med. к ἀλεύω.

ἠλήθην aor. к ἀλάομαι.

ἠληλάμην ppf. к ἐλαύνω.

ἦλθαν NT 3 л. pl. aor. f к ἔρχομαι.

ἦλθον aor. 2 к ἔρχομαι.

Ἡλιάδης, ου ὁ Гелиад, сын Гелиоса Luc.

I ἡλιάζομαι [Ἡλιαία] (fut. ἡλιάσομαι - дор. 2 л. sing. ἡλιάξει, aor. ἡλιασάμην) быть членом гелиеи (Ἡλιαία), исполнять обязанности гелиаста Arph.

II ἡλιάζομαι [ἥλιος] греться на солнце Arst.: ἢν ἐξέχῃ εἵλη κατ᾽ ὄρθρον, ἡλιάσει πρὸς ἥλιον Arph. когда утром будет тепло, ты будешь греться или судить (игра слов с ἡλιάζομαι I) на солнце.

Ἡλιαία ἡ Гелиея (площадь в Афинах, на которой происходили заседания суда гелиастов) Arph., Arst.

ἡλιαία ἡ гелиея, суд гелиастов (суд присяжных в Афинах в составе 6000 человек; гелиасты ежегодно переизбирались из числа афинян, достигших 30-летнего возраста, по 600 от каждой из 10 фил; ἡ. делилась на 10 секций по 500 человек в каждой; 1000 членов ее оставлялись вне этого распределения, в качестве резерва) Lys., Dem.

ἡλιᾰκή ἡ (sc. περίοδος) круговорот солнца Plut.

ἡλιᾰκός 3 астр. солнечный (ἐνιαυτός Diod., Plut.): ἡ. κύκλος Diod., Plut. эклиптика; ἔκλειψις ἡλιακή Diog. L. солнечное затмение.

ἡλιάς, άδος adj. f солнечная (ἀκτίς Luc.): ἡ. Ῥόδος Luc. Родос, посвященный богу солнца.

ἡλίᾰσις, εως ἡ обязанности гелиаста Dem.

ἡλιαστής, οῦ ὁ гелиаст, член гелиеи (суда присяжных в Афинах) Arph., Dem.

ἡλιαστικός 3 судейский (ὅρκος Dem.): ὀβολὸς ἡ. Arph. судейское жалование; γέρων ἡ. Arph. старый судья.

ἡλιάω 1) сиять как солнце (κόμη ἡλιῶσα Anacr.); 2) выставлять на солнце, подвергать действию солнечных лучей (τὰς σταφυλάς Arst.).

ἠλί-βᾰτος, дор. ἀλίβατος 2 1) высокий, крутой, обрывистый (πέτρη Hom., Hes., Pind., Xen., Plut.; ὄρος Aesch.; τόποι Polyb.; κρημνοί Luc.); 2) высоко вознесенный (θρόνοι, sc. Ζηνός Arph.); 3) высокоствольный (ἐλάται, δρύες HH); 4) огромный, громадный (κῦμα Plut.); 5) густой, темный (σκιαί Plut.); 6) глубокий, бездонный (ἄντρον Hes.; κευθμών Eur.).

ἤλῐθᾰ adv. немало, изрядно, довольно: ληῒς ἤ. πολλή Hom. немалая добыча; φύλλων χύσις ἤ. πολλή Hom. большая груда (опавшей) листвы.

ἠλῐθιάζω говорить или делать глупости, быть глупцом Arph.

ἠλίθιον Arph., Arst. = ἠλιθίως.

ἠλίθιος, дор. ἀλίθιος 3 (ῐθ, ᾱ) 1) безрассудный, глупый, нелепый (εὐηθίη Her.; ὅστις μὴ πιὼν κῶμον φιλεῖ Eur.; βλάψ τε καὶ ἠ. Xen.; θάρρος Plat.; φρένες ἀνδρῶν Plut.): ἠλιθιώτατος ἁπαξαπάντων Arph. глупейший из всех; 2) бесполезный, бесплодный, напрасный (χόλος Pind.; βέλος Aesch.; ὁδός Theocr.).

ἠλῐθιότης, ητος ἡ безрассудство, глупость Plat.

ἠλῐθιόω приводить в состояние отупения, ошеломлять (φρένας τινός Aesch.).

ἠλῐθίως безрассудно, глупо Lys.: ἠ. οἰόμενοι Plat. придерживающиеся глупых взглядов.

ἡλῐκία, ион. ἡλικίη, дор. ἁλικία1) возраст: νέος ἡλικίην Her. и ἡλικίᾳ Thuc. молодой; πόρρω τῆς ἡλικίας Plat. в немолодом (в пожилом) возрасте; 2) возмужалость, юность, зрелый возраст (приблиз. от 18 до 50 лет): ἐν τῇ ἡλικίᾳ Plat. в молодом возрасте (во цвете лет); εἰς τὴν ἡλικίαν ἀφικέσθαι и εἰς ἡλικίαν ἐλθεῖν Plat. стать юношей, достигнуть возмужалости; οἱ ἐν ἡλικίᾳ Thuc., Plut. способные носить оружие; ἔξω τῆς ἡλικίας εἶναι Dem. перешагнуть предельный (с точки зрения военной службы) возраст, т. е. быть старше 60 лет; 3) юный пыл, увлечения молодости: μὴ πάντα ἡλικίῃ ἐπίτραπε Her. не следуй во всем юношеской горячности; 4) преклонный возраст, старость: αἱ δι᾽ ἡλικίαν ἄτοκοι Plat. женщины, которые по своему возрасту (уже) не могут рожать; προεληλυθὼς τῇ ἡλικία Xen. достигший преклонных лет; ὑπὸ τῆς ἡλικίας Plat. ввиду (пожилого) возраста; παρὰ καιρὸν ἡλικίας NT несмотря на старость; 5) собир. сверстники: ὃς ἡλικίην ἐκέκαστο ἔγχεϊ Hom. (Эвфорб), превосходивший своих сверстников в копьеметании; παῖδές τε καὶ ἄνδρες καὶ πᾶσο ἡ. Plat. дети, мужчины и (вообще) люди всякого возраста; 6) годы, пора, время, период, эпоха, век: ἡλικίην κατὰ Οἰδίπουν Her. во времена Эдипа; ἐπὶ τῆς νῦν ἡλικίας Dem. в наше время; 7) поколение: ἡ νῦν ζῶοα ἡ. Dem. нынешнее поколение; πολλαῖς ἔμπροσθεν ἡλικίαις Plut. много поколений тому назад; 8) рост, вышина: ἔχων τὴν αὐτὴν ἡλικίην Ἀμάσι Her. бывший того же роста, что и Амасий; οὐ πολύ τι τὴν ἡλικίαν διαφέρειν τινος Plat. ростом немногим отличаться от кого-л.; τῇ ἡλικία μικρός NT небольшого роста.

ἡλῐκιώτης, дор. ἁλικιώτης, ου (ᾱ) ὁ однолеток, ровесник, сверстник (ἡλικιῶται καὶ ἑταῖροι Plat.): ἐμὸς ἡ. Plat. мой ровесник; ὁ ἡμῖν ἡ. Lys. человек одних лет с нами, человек нашего возраста.

I ἡλῐκιῶτις, ιδος ἡ ровесница, сверстница Luc., Plut.

II ἡλικιῶτις, ιδος adj. f 1) современная (ἱστορία Plut.); 2) совершенная в том же или в одинаковом возрасте (πράξεις Diod.).

ἡλίκος, дор. ἁλίκος 3 (ᾱλῐ) 1) какого размера (роста), как велик, какой, каков: πόσος τις; - Μικρός, ἡ. Μόλων Arph. какой же? - Небольшой, такой, как Молон; ἡλίκα ἐστὶ τὰ διάφορα Dem. как велика разница; εἴσει ἡ. γέγονε Plat. ты увидишь, как он вырос; ἰδοῦ ἡλίκον πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει NT взгляни, как малый огонь зажигает большой лес; 2) какого возраста, скольких лет: οἱ (sc. τηλίκοι) ἡλίκοι ἐγώ Plat. люди моего возраста; ἀνὴρ ἡ. Θουκυδίδης Arph. человек в возрасте Фукидида; ὁρᾷς ἡμᾶς, ἡλίκοι προσήμεθα βωμοῖοι τοῖς σοῖς Soph. ты видишь нас, (граждан) всякого возраста, с мольбой припавших к твоим алтарям; 3) какой по могуществу, как могуществен: τηλικοῦτος, ἡ. οὐδείς πω βασιλεὺς γέγονε Dem. такой могущественный, каким ни один царь никогда не был; ἡλίκων (v. l. ἡ.) ἤδη καὶ ὅσων κύριός ἐστι Φίλιππος Dem. властелином скольких и каких могущественных стран является ныне Филипп; 4) удивительно какой, поразительный, величайший: μέγιοτα ἡλίκα ἀγαθά Luc. величайшие, чрезвычайные блага; θαυμαστὸς ἡ. Dem. поразительно большой.

I ἧλιξ, дор. ἇλιξ, ῐκος adj. одних лет, одинакового возраста (βόες Hom.; παρθένοι Pind.; νεάνιδες Arph.): παιδὸς δαλὸς ἧ. Aesch. головня, одного возраста с сыном (Мелеагром; см. Μελέαγρος 1).

II ἧλιξ, ικος ὁ, ἡ однолеток, ровесник, сверстник: ἥλικες ἥβης ἐμῆς Aesch. спутники моей юности; ἧ. ἥλικα τέρπει погов. Plat., Arst. сверстник радует сверстника (т. е. всякий любит общество своих сверстников).

ἡλιό-βλητος 2 выжженный солнцем (πλάκες Περσῶν Eur.).

Ἡλιόδωρος ὁ Гелиодор 1) по прозвищу ὁ Περιηγητής «проводник», афинский писатель, составивший описание афинского Акрополя; ум. в середине II в. до н. э.; 2) родом из Эмесы, в Сирии, автор любовного романа «Αἰθιοπικά», IV-V вв. н. э.

ἡλιο-ειδής 2 сходный с солнцем, родственный солнцу (ὀφθαλμὸς ἡλιοειδέστατον τῶν περὶ τὰς αἰσθήσεις ὀργάνων Plat.; ἀήρ Arst.).

ἡλιο-κᾰής 2 обожженный солнцем Luc.

ἡλιο-κᾱΐα ἡ солнечный зной, солнцепек Diog. L.

ἡλιο-κάμῑνος ὁ комната на солнечной стороне дома, солярий Plin. J.

*ἡλιό-καυστος, дор. ἁλιόκαυστος 2 (ᾱλ) Theocr. = ἡλιοκαής.

*ἡλιό-κτῠπος 2 опаленный солнцем (γένος Aesch.).

ἡλιο-μᾰνής 2 обезумевший от солнца, опьяненный солнцем (ὁ ἀχέτας Arph.).

ἡλιόομαι (pass.) 1) подвергаться действию палящего солнца (ἰσχνὸς ἀνὴρ πένης, ἡλιωμένος Plat.; ἡλιωθέντες καὶ ῥιγώσαντες πάλιν Plut.); 2) быть освещенным или согреваемым солнцем (τὰ ἄκρα ἡλιοῦται Arst.): τὸ ἡλιούμενον Xen., Arst. (тж. pl.) освещенное солнцем место, солнцепек.

ἥλιος, эп. преимущ. ἠέλιος, дор. ἀέλιος и ἅλιος (ᾱ) ὁ 1) солнце: ἡλίου κύκλος Trag., Arst. солнечный диск; ἡλίου βολαί или τόξα Eur. (= ἀκτῖνες) солнечные стрелы, т. е. лучи; ἡλίου θάλπη Aesch., θάλπος Eur. и καύματα Soph. солнечный зной; ἠέλιος ἀνόρουσε Hom. солнце взошло; ἅμ᾽ ἠελίῳ ἀνιόντι Diod. с восходом солнца; ἐς ἠέλιον καταδύντα Hom. до захода солнца; δύσετο ἠέλιος Hom. солнце зашло; ἀφ᾽ ἡλίου ἀνιόντος μέχρι δυομένου Aeschin. от восхода солнца до (его) заката; ὑπὸ ἡλίου ἑωρᾶσθαι Thuc. быть освещенным солнцем; μικρὸν πρὸ δύντος ἡλίου Xen. незадолго до захода солнца; περὶ ἡλίου ἔκλειψιν Xen. во время солнечного затмения; ὁρᾶν φάος ἠελίοιο Hom. видеть солнечный свет, т. е. быть в живых, жить; ὑπ᾽ ἠελίῳ Hom., ὑφ᾽ ἡλίῳ Eur., ὑπὸ ἡλίου Thuc., ὑπὸ τὸν ἥλιον Dem. под солнцем, т. е. на земле, на свете; οὐκέτ᾽ εἶναι ὑφ᾽ ἁλίῳ Eur. не быть больше в живых; 2) место восхода солнца, восток: πρὸς ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε Hom., πρὸς ἠῶ τε καὶ ἡλίου ἀνατολάς или πρὸς ἠῶ τε καὶ ἥλιον ἀνατέλλοντα Her. к востоку, на восток; οἱ ἀπὸ ἡλίου ἀνατολέων Αἰθίοπες Her. восточные эфиопы; 3) дневной путь солнца, т. е. день: φῶς ἓν ἡλίου Eur. свет одного дня, т. е. всего лишь один день; ἁλίῳ ἀμφ᾽ ἑνί Pind. в течение одного лишь дня; ἡλίους δέκα Luc. десять дней; 4) солнечная жара, зной: ὁ ἥ. πολύς Luc. сильная жара; οἱ ἥλιοι καὶ τὸ πνῖγος ἐλύπει Thuc. зной и духота мучили (пленников); 5) солнечный свет (ἐκ τοῦ ἡλίου εἰς τὸ σκότος ἰέναι Arst.; ἐν ἡλίῳ κατακεῖσθαι Plut.); 6) светлое настроение, ясность (τῆς ψυχῆς Plut.).

Ἣλιος эп. чаще Ἠέλιος ὁ (обычно Ὑπεριονίδης, но тж. Ὑπερίων) Гелиос бог солнца, сын титана Гипериона и Теи (или Эврифаэссы), брат Селены и Эос; считался всевидящим и всеслышащим богом; впоследствии его стали отождествлять с Аполлоном (Фебом); его эпитеты у Hom.: ἄναξ «властитель», παμφανόων «блистающий», φαέθων «лучезарней», φαεσίμβροτος «озаряющий смертных», τερψίμβροτος «услаждающий смертных», ἀκάμας «неутомимый» Hom., HH, Pind. etc.

ἡλιοσκεπής 2 Soph. v. l. = ἡλιοστερής.

ἡλιο-σκόπιον τό предполож. молочай (Euphorbia helioscopia L) Arst.

ἡλιο-στερής 2 защищающий от солнца (κυνῆ Θεσσαλίς Soph.).

ἡλιο-στῐβής 2 проходимый солнцем, т. е. освещаемый лучами солнца (ἀντολαί Aesch. - v. l. ἡλίου στίβει).

ἡλιοτρόπιον τό 1) предполож. гелиотроп (Heliotropium Europaeum L) Plut.; 2) солнечные часы Plut.; 3) гелиотроп (драгоценный камень) Plin.

Ἡλιοτρόπιον τό Гелиотропий (селение близ Фив Фтиотидских) Polyb.

Ἡλιουπολιῆται οἱ Her. = Ἡλιουπολῖται.

Ἡλιού-πολις, εως и Ἡλίου πόλις ἡ Гелиополь, «Город Солнца» 1) город в Нижнем Египте, к востоку от Пелусийского рукава дельты Нила, где в древности был наиболее распространен культ солнца (библ. Он или Бет-шемеш) Her., Diod.; 2) греч. название Баальбека, города в Келесирии, где был распространен культ Ваала Luc.

Ἡλιου-πολῖται οἱ жители города Гелиополя Plut.

*ἡλιόω употр. только в pass. ἡλιόομαι (см.).

Ἦλις, дор. Ἆλις, ιδος ἡ (acc. Ἦλιν - эп. Ἦλιδα) Элида 1) страна в вост. Пелопоннесе, делившаяся на: ἡ κοίλη Ἦ. - собственно Элиду - на севере, главный г. Элида, ἡ Πισᾶτις, в центре, главный г. Писса, и ἡ Τριφυλία на юге, главный, г. Палос Hom., Pind., Her., Thuc. etc.; 2) главный город собственно Элиды, на реке Пеней Xen., Plut.

ἡλίσκος ὁ гвоздик Arph.

ἤλῐτε эп. 3 л. sing. aor. к ἀλιταίνω.

ἠλῐτο-εργός 2 потерпевший неудачу, неудачливый Anth.

ἠλῐτό-μηνος 2 преждевременно рожденный (Εὐρυσθεύς Hom.; παῖς Anth.).

ἤλῐτον aor. 2 к ἀλιταίνω.

ἠλι-φάρμακος ὁ элифармак (растение, сок которого обладал кровоостанавливающим свойством) Plut.

ἡλιώδης 2 Arst. = ἡλιοειδής.

ἡλίωσις, εως ἡ подвергание действию солнечных лучей, длительное пребывание на солнце Sext.

Ἡλιῶται οἱ (баснословные) жители солнца Luc.

ἡλιῶτις, ιδος adj. f солнечная (ἀκτίς Soph.; αἴγλη Anth.).

ἥλκησα aor. к ἑλκέω.

ἠλλάγην и ἠλλάχθην aor. pass. к ἀλλάσσω.

ἡλλόμην impf. к ἅλλομαι.

ἡλόμην aor. 2 к ἅλλομαι.

ἧλος, дор. ἇλος ὁ гвоздь (ἧλοι σιδηροῖ καὶ ξύλινοι Xen.; ἧ. προσλαμβάνει τι πρός τι Arst.): σκῆπτρον χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον Hom. жезл (Ахилла), усаженный золотыми гвоздями; ἧλῳ ἐκκρούειν τὸν ἧλον погов. Arst., Luc. клин клином вышибать.

*ἠλός неупотреб. nom. к ἠλε (см.).

ῆλοσύνη, эол. ἀλλοσύνα ἡ Theocr. = ἠλιθιότης.

ἤλουν impf. к ἀλέω.

ἠλύγη (ῠ) ἡ досл. мрак, тьма, перен. непроницаемость, туман (τῆς δίκης Arph.).

ἤλῠθον эп. aor. 2 к ἔρχομαι.

ἤλυξα aor. к ἀλύσκω.

Ἠλύσιος 3 (ῠ) Элисийский: Ἠλύσιον πεδίον Hom., Ἠλύσια πεδία или Ἠλύσιος λειμών Luc. Элисийские (неправ. Елисейские) поля (по Hom. - благодатная местность на крайнем западе, где продолжалась жизнь людей, родством связанных с Зевсом, напр., Радаманта и Менелая; по Hes. и Pind. - она находится на «Островах блаженных» - Μακάρων Νῆσοι - на «Океане»; впоследствии - часть подземного царства, где жили души «блаженных», тогда как души грешников отправлялись в Тартар).

ἤλῠσις, εως ἡ хождение, движение: βραδύπους ἤλυσις ἄρθρων Eur. медленное передвижение (старческих) членов (Гекубы); πικρὰν ἤλυσιν διώκειν Eur. совершать мучительный путь.

ἦλφον aor. 2 к ἀλφάνω.

ἠλῶ 2 л. sing. impf. к ἀλάομαι.

I ἥλω 2 л. sing. aor. 1 к ἅλλομαι.

II ἥλω 3 л. sing. aor. 2 к ἁλίσκομαι.

ἥλωκα ион. (= ἑάλωκα) pf. к ἁλίσκομαι.

ἠλώμην impf. к ἀλάομαι.

ἥλων эп.-ион. (= ἑάλων) aor. 2 к ἁλίσκομαι.

Ἠλώνη ἡ Элона (город в Фессалии, впосл. Λειμώνῃ) Hom.

ἧμα, ατος τό метание копий: ἥμασιν ἄριστος Hom. лучший в метании копий.

Ἠμᾰθίη ἡ Эматия 1) главная область Македонии; 2) Hom., Hes. = Μακεδονία.

Ἠμᾰθιῆες οἱ эматийцы, поэт. македоняне Anth.

Ἠμᾰθίς, ίδος adj. f эматийская, т. е. македонская Anth.

Ἠμᾰθίων, ωνος ὁ Эматион (сын Тифона и Эос, брат Мемнона, убитый Гераклом) Hes.

ἠμᾰθόεις, όεσσα, όεν ион. песчаный (Πύλος Hom., Hes.).

ἧμαι (2 и 3 л. sing. praes. ἧσαι, ἧσται, 3 л. pl. praes. ἦνται, inf. ἦσθαι, part. ἥμενος, imper. ἧσο, ἥστω; impf. ἥμῃν, ἧσο, ἧστο, 3 л. pl. ἧντο) 1) сидеть, восседать (σεμνὸν σέλμα, ἐν θρονοις Aesch.): ἐγὼ ἥμην ἐκπεπληγμένη φόβῳ Soph. я сидела, пораженная страхом; 2) сидеть, пребывать, находиться, быть (ἐνὶ δίφρῳ, ἄκρῳ Ὀλύμπῳ Hom.; κατ᾽ οἴκους Eur.): παρὰ νηυσὶν ἧσθαι Hom. сидеть, т. е. оставаться у кораблей; ἐρετμοῖς ἥμενοι Eur. сидящие на веслах; οἱ ἐν ἀρχαῖς ἥμενοι Eur. заседающие в государственных учреждениях, т. е. должностные лица, власти; πρὸς ἐμᾷ ψυχᾷ θάρσος ἧσται Eur. в душе моей есть уверенность; ἧσθαι πόλιν ἀμφί Hom. расположиться вокруг города; ἧσθαι πρόσθε τειχέων Eur. находиться у (городских) стен; τῇ καὶ Δήμητρος ἱρὸν ἧσται Her. (там), где находится святилище Деметры; πεφυλαγμένος ἦσο Her. будь настороже; 3) глубоко сидеть, быть низко расположенным (ἥμενος χῶρος Theocr.).

ἦμαρ, ἤμᾰτος, дор. ἆμαρ, ἆματος τό 1) день: νύκτας τε καὶ ἦ. Hom. денно и нощно; νύκτες τε καὶ ἤματα Hom. ночи и дни; πᾶν ἦ. Hom. весь день; ἤματα πάντα Hom. ежедневно, всегда; τότ᾽ ἦ. (или κατ᾽ ἦ. Soph.) καὶ κατ᾽ εὐφρόνην Aesch. днем и ночью; δείελον ἦ. Hom. вечером; μέσον ἦ. Hom. в полдень; ἐπ᾽ ἤματι δακρύσαντες Hom. проплакав (один) день (над умершим); τοσσάδε μέρμερα ἐπ᾽ ἤματι μητίσασθαι Hom. столь трудные дела совершить за (один лишь) день; τρὶς ἐπ᾽ ἤματι Hom. трижды в день (ежедневно); (ἀεὶ) κατ᾽ ἦ. Soph. каждый день, всегда, постоянно; κατ᾽ ἦ. τοὐμφανὲς τὸ νῦν τόδε Soph. (еще) в этот, ныне сияющий, день, т. е. еще сегодня; τὸ κατ᾽ ἦ. Soph. ежедневное пропитание, хлеб насущный; παρ᾽ ἦ. Soph. по прошествии дня, когда один день сменится другим или через день; ἤματι τῷ, ὅτε ἐπὶ νηυσὶν ἔβαινον Ἀργεῖοι Hom. в тот день, когда взошли на корабли аргивяне; 2) пора, время: ἤματι ὀπωρινῷ Hom. в осеннюю пору; ἤματι χειμερίῳ Hom. в зимнее время.

ἡμαρτημένως adv. неправильно, ошибочно (ἡγεῖσθαί τινι Plat.): ἡ. ἔχειν Plat. быть неправильным.

ἥμαρτον aor. 2 к ἁμαρτάνω.

ἡμᾶς, эп. тж. ἧμᾰς acc. к ἡμεῖς.

ἤματι dat. к ἦμαρ.

ἠμάτιος 3 (ᾰ) 1) дневной (φέγγος Anth.); 2) работающий днем (μέλισσαι Hes.): ἠματίη ὑφαίνεσκεν ἱστόν Hom. днем (Пенелопа) ткала полотно; 3) ежедневный: οἶνος, τὸν νῆες ἠμάτιαι ἄγουσιν Hom. вино, которое корабли ежедневно привозят.

ἤμβροτον эп. aor. 2 к ἁμαρτάνω.

ἡμέας ион. = ἡμᾶς.

I ἡμε-δᾰπός 3 (лат. nostras) наш, отечественный (ὁ ἡ. χαρακτὴρ τῶν ῥημάτων Arph.).

II ἡμεδᾰπός ὁ земляк (ὁ ἡ. Ἀμφίλυτος Plat.; Περίλαος ἦν τις ἡ. Luc.).

ἡμείον = ἡμέων.

ἡμεῖς (pl. к ἐγώ) мы.

ἠμελημένως небрежно, неаккуратно Xen., Isocr.

ἤμελλον и ἔμελλον атт. impf. к μέλλω.

ἠ-μέν эп. conj. 1) и: ἠ. νέοι ἠδὲ γέροντες Hom. и молодые, и старые; ἠ. θεὸς ἠδὲ καὶ ἀνήρ Hom. как божество, так и человек; 2) или: ἠ. ἀνακλῖναι ἠδ᾽ ἐπιθεῖναι Hom. или открывать, или задвигать.

ἦμεν 1) 1 л. pl. impf. к εἰμί; 2) дор. inf. praes. к εἰμί.

ᾖμεν 1 л. pl. impf. к εἶμι.

ἤμεναι или εἴμεναι дор. inf. к εἰμί.

ἥμερα τά 1) возделываемые (т. е. культурные) растения Plat.; 2) прирученные животные Xen.

I ἡμέρα adj. f к ἥμερος.

II ἡμέρα, эп.-ион. ἡμέρη, дор. ἁμέρα (ᾱμ) ἡ 1) день (в противоп. ночи): ἅμ᾽ ἡμέρῃ διαφωσκούσῃ Her. и ἅμα (τῇ) ἡμέρᾳ или ἐπεὶ ἡ. ὑπεφαίνετο Xen. с наступлением дня; οὔτε νυκτὸς οὐτ᾽ ἐξ ἡμέρας Soph. ни ночью, ни днем; πρὸς ἡμέραν Xen. к рассвету; μεθ᾽ ἡμέρην Her., ἀφ᾽ ἡμέρας Polyb. днем; 2) день, сутки: ἀφ᾽ ἡμέρας τῆς νῦν Soph. с нынешнего дня, отныне; τῆς ἡμέρας ὀψέ Xen. к концу дня, к вечеру; πέντε ἡμέρας Thuc. в течение пяти дней; ἡμερῶν ὀλίγων Thuc. в течение нескольких дней; ἐν τρισὶν ἡμέραις Lys. в три дня; ἀνὰ πᾶσαν ἡμεραν, ἐπ᾽ ἡμέρης ἑκάστης или τῆς ἑκάστης ἡμέρης Her., ἑκάστης ἡμέρας или τὸ καθ᾽ ἡμέραν Plat., καθ᾽ ἑκάστην (τὴν) ἡμέραν Isocr. каждый день, ежедневно; καθ᾽ ἡμέραν Thuc. каждый день, но Soph. ныне, сегодня; ἐπ᾽ ἡμέρην Her., ἐφ᾽ ἡμέραν Thuc. изо дня в день, повседневно; ὁ ἐπ᾽ ἡμέρην ἔχων Her. перебивающийся со дня на день, т. е. имеющий (лишь) насущный хлеб; τῇδε (ἐν) ἡμέρᾳ Soph., Eur.; в этот (самый) день; τῆς αὐτῆς ἡμέρας Isocr. в тот же день; τρίτην ἡμέραν Thuc. на третий день; διὰ τρίτης ἡμέρης Her. каждый третий день; ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς погов. NT довлеет дневи злоба его; 3) дни, время, пора, возраст: νέα ἡ. Eur. юность; τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ Arst. в раннем возрасте; παλαιὰ ἁμέρα Soph. старость; 4) век, жизнь (ἐπίπονος Soph.; λυπρά Eur.): ἐχθρὰ ἡ. Eur. жизнь, исполненная вражды; αἱ μακραὶ ἡμέραι Soph. долгая жизнь.

Ἡμέρα ἡ Гемера (дочь Эреба и Ночи, богиня дня) Hes.

ἡμερεύω проводить день (ἐν πόνοις Eur.; ἐν τόπῳ ἐρήμῳ, πρὸς πῦρ Xen.; ἐν τῇ ἀγορᾷ Dem.): νῦν ἕκηλα ἡμερεύσομεν Soph. нынешний день мы проведем спокойно; ἡ. μακρᾶς κελεύθου Aesch. провести день в долгом путешествии.

ἡμέρη эп.-ион. = ἡμέρα.

ἡμερήσιος 2 и 3 1) дневной (φάος Aesch.); 2) однодневный (ὁδός Her.; πορεία Polyb.; ζωή Plut.): λόγοι ἡμερήσιοι Isocr. речи, продолжающиеся целый день (т. е. длинные речи); 3) ежедневный: φʹ (= πεντακοσίους) γράφειν στίχους ἡμερησίους Diog. L. писать ежедневно пятьсот строк.

ἡμερία ἡ (sc. ὥρα) день (Soph. - v. l. εὐμαρία и ἠρεμία).

I ἡμερίδης, ου ὁ нежное, тонкое вино Plut.

II ἡμερίδης, ου adj. m дающий нежное вино (эпитет Вакха) Plut.

ἡμερῐνός 3 1) дневной (φῶς Plat.; φυλακή Plut.); 2) дневной, прибывающий днем (ἄγγελος Xen.); 3) совершающийся днем (θεωρία Polyb.); 4) повседневный, ежедневный (σῖτα Arph.).

ἡμέριος, дор. ἁμέριος 3 (ᾱ) 1) однодневный, живущий не долее дня, т. е. недолговечный (ἄνθρωποι Soph.; γέννα, αἷμα Eur.): οἱ ἡμέριοι Anth. смертные, человеческий род; 2) совершающийся днем, дневной (πλοῦς Xen. - v. l. ἡμερινός).

ἡμερίς, ίδος ἡ (sc. ἄμπελος) возделанная (культурная) виноградная лоза Hom., Arph., Anth.

ἡμερο-δᾰνειστής, οῦ ὁ заимодавец, взимающий проценты за каждый день в отдельности Diog. L.

ἡμερο-δρομέω бегать по поручениям, быть на побегушках Luc.

ἡμερο-δρόμος ὁ скороход, гонец Her., Plat., Arst.

ἡμερο-ειδής 2 имеющий подобие дня (φάντασμα Sext.).

ἡμερο-θᾱλής 2 культурно (красиво) растущий (δάφναι Anth.).

ἡμερο-θηρική ἡ (sc. τέχνη) искусство ловить прирученных животных Plat.

ἡμερό-κοιτος, дор. ἁμερόκοιτος 2 (ᾱ) 1) спящий днем, проводящий день во сне (ἀνήρ Hes. - о воре); 2) умолкающий на день (βλαχαὶ σμικρῶν τεκέων Eur.).

ἡμερο-λεγδόν adv. 1) считая (в нетерпении) дни Aesch.; 2) в точно высчитанный день: δέκα μῆνας ἡ. Arst. ровно через десять месяцев.

ἡμερολογεῖον τό v. l. = ἡμερολόγιον.

ἡμερο-λογέω считать по дням (τὸν χρόνον Her.).

ἡμερο-λόγιον, v. l. ἡμερολογεῖον τό календарь Plut.

ἥμερος, дор. ἅμερος 2, редко 3 (ᾱ) 1) прирученный, ручной, домашний (χήν Hom.; ζῷα Plat., Arst., Plut.; ἀγέλαι Plat.); 2) возделываемый, взращенный человеком, культурный (ἐλαίη, δένορεα Her.; καρπός Plat.; φυτά Arst.); 3) упорядоченный, содержащийся в порядке, удобный (ὁδοί Plat.); 4) воспитанный, культурный, учтивый (ἄνδρες Her., Dem.).

I ἡμερο-σκόπος 2 бодрствующий днем, несущий дневную стражу (φύλαξ Arph.).

II ἡμεροσκόπος ὁ дневной страж, караульный дневной стражи Her., Soph.

ἡμερότης, ητος1) ласковость, кротость (καὶ ἡ. καὶ ἀγριότης ἔνεισιν ἐν πολλοῖς, sc. ζῴοις Arst.); 2) культурность (φυτῶν Arst.); 3) мягкость, любезность Plat.

ἡμερο-φᾰνής 2 видимый днем (ἄστρον Plat., Arst.).

ἡμερό-φαντος 2 появляющийся днем, дневной (ὄναρ Aesch.).

ἡμερο-φύλαξ, ᾰκος (ῠ) ὁ Xen. = ἡμεροσκόπος II.

ἡμερόω 1) делать ручным, приручать, укрощать (θρέμματα φωναῖς Plat.); 2) приводить в порядок, делать благоустроенным (πορθμόν Pind.; χθόνα ἀνήμερον Aesch.); 3) смягчать, облагораживать (πάντα τὰ ἀνθρώπινα Plat.; τοῖς ἀνθρωπίνοις παραδείγμασί τινα Plut.); 4) делать культурным (τὰ φυτά Arst.); 5) тж. med. смирять, покорять, подчинять (πᾶν ἔθνος τινί Her.; τὴν Κελτικήν Plut.).

ἡμέρως мягко, кротко Plat., Polyb., Plut.

ἡμέρωσις, εως1) приведение в порядок, в культурный вид (τῆς χώρας Diod.); 2) облагораживание (ἀνθρώπων ἡμερώσεις Plut.).

ἦμες ap. Plut. и ἦμεν ap. Thuc., Arph., Theocr. (= εἶναι) дор. inf. к εἰμί.

ἡμετέρα ἡ (sc. χώρα) наша страна или родина Thuc.

ἡμετέρειος 2 Anacr. = ἡμεδαπός I.

ἡμέτερον τό тж. pl. наша сторона, наше отношение, наше дело, наша часть, мы: τὸ ἡ. Plat. что касается нас; αἱ μὲν τὰ ὑμέτερα, αἱ δὲ τὰ ἡμέτερα φρονοῦσαι Xen. одни (греческие города) на вашей стороне, другие на нашей; τὰ μὲν Κύρου οὕτως ἔχει πρὸς ἡμᾶς, ὥσπερ τὰ ἡμέτερα πρὸς ἐκεῖνον Xen. отношения Кира к нам таковы, каковы наши отношения к нему.

ἡμέτερος, дор. ἁμέτερος, эол. ἀμμέτερος 3 (ᾱ) 1) наш: εἰς ἡμέτερον (sc. δῶμα) и ἐφ᾽ ἡμέτερα (sc. δώματα) Hom. или ἡμέτερόνδε Hom. (к себе) домой; ἐν ἡμετέρου Her. (= ἐν ἡμῶν, sc. οἴκῳ) (у нас) дома; ἡμέτερον (= ἡμῶν) αὐτῶν (sc. οἰκοδόμημα) Plat. наш собственный дом; ἡμέτερα κέρδη τῶν σοφῶν Arph. добыча для нас, умников; 2) иногда (= ἐμός) мой: ἄγε δεῦρο, ἵν᾽ ἔπος καὶ μῦθον ἀκούσῃς ἡμέτερον Hom. подойди сюда, чтобы послушать мои слова.

ἡμέων и ἡμείων (= ἡμῶν) эп. gen. pl. к ἐγώ.

ἤμην NT (= ἦν) impf. к εἰμί.

ἥμην impf. к ἧμαι.

ἠμί (только praes., 1 л. sing. impf. ἦν и 3 л. sing. impf. ἦ) (вводно) говорить, сказать: παῖ, ἠμί, παῖ! Arph. мальчик, (тебе) говорю, мальчик!; ἦ καὶ ἐπὶ κώπῃ σχέθε χεῖρα Hom. сказал (Ахилл) и положил руку на рукоять (меча); ἦ ῥα γυνὴ ταμίη Hom. (так) сказала ключница; ἔστιν ἄρ᾽, ἦ δ᾽ ὅς … Plat. имеются, ведь, сказал он (Сократ), …; ὥσπερ τί; ἦν δ᾽ ἐγώ Plat. как что (например)?, сказал (спросил) я; ἀλλὰ περιμενοῦμεν, ἦ δ᾽ ὃς ὁ Γλαύκων Plat. что же, подождем, сказав он, Главк-то.

ἡμι- приставка со знач. полу-, наполовину.

ἡμί-ανδρος ὁ полумужчина Luc.

ἡμι-άνθρωπος ὁ получеловек Luc.

ἡμι-ασσάριον (ᾰρ) τό пол-асса (лат. semissis) Polyb.

ἡμι-αστρᾰγάλιον τό, v. l. ἡμιαστράγαλος ὁ (словно) пол-лодыжки Arst.

ἡμι-βρεχής 2 наполовину мокрый, влажный (θέρμοι Anth.).

ἡμι-βρώς 2, gen. ῶτος Anth. = ἡμίβρωτος.

ἡμί-βρωτος 2 наполовину съеденный (χήν Xen.).

ἡμῐ-γένειος 2 наполовину бородатый, с бородой лишь наполовину выросшей (βουκόλος Theocr.).

ἡμῐ-γενής 2 половинчатый, смешанный (ὀσμή Plat.).

ἡμί-γρᾰφος 2 наполовину написанный Men.

ἡμί-γῠμνος 2 полунагой Luc., Plut.

ἡμι-γύναις, αικος ἡ полуженщина Anth.

I ἡμῐ-δαής 2 [δαίω II] полусожженный, наполовину сгоревший (νηῦς Hom.).

II ἡμῐ-δαής 2 [δαίομαι и δατέομαι] наполовину растерзанный или съеденный (σκύβαλον Anth.).

ἡμῐ-δακτῠλιαῖος 3 длиной в полдактиля Sext.

ἡμῐ-δακτύλιον (ῠ) τό полудактиль (= 9.65 мм) Plut.

ἡμῐ-δᾱρεικόν τό полударик (персидская монета) Xen.

ἡμῐ-δεής 2 до половины полный (βῖκος οἴνου Xen.).

ἡμῐ-διπλοΐδιον, атт. ἡμῐδιπλοίδιον τό короткая женская накидка Arph.

ἡμί-δουλος ὁ полураб Eur.

ἡμι-ἐκτέον τό Arph. = ἡμίεκτον.

ἡμί-εκτον τό половина эктея (= 4.377 л) Dem., Plut.

ἡμι-έλλην, ηνος ὁ полугрек Luc.

ἡμι-εργής 2 Luc. = ἡμίεργος.

ἡμί-εργος 2 наполовину сделанный, т. е. незаконченный (τείχεα Her.; ἀναθήματα Arst.): ἃ καὶ ἡμίεργά ἐστιν, τὰ δὲ καὶ ἐξειργασμένα κατελείπετο Thuc. одни (части стен) были закончены наполовину, другие же доведены до конца.

ἡμί-εφθος 2 [ἕψω] наполовину сварившийся (Ἐμπεδοκλῆς ἡ. ἀπὸ τῆς Αἴτνης παρών Luc.).

ἡμι-ζύγιος 2 взаимно уравновешенный Arst.

ἡμῐ-θᾰλής 2 наполовину зеленый (στέφανοι Anth.).

ἡμῐ-θᾰνής 2 полумертвый NT, Anth.

ἡμί-θεος, дор. ἀμίθεος и ἁμίθεος (ᾱ, ῐ) ὁ полубог (ἡμιθέων γένος ἀνδρῶν Hom.; ἀνδρῶν ἡρώων θεῖον γένος, οἱ καλέονται ἡμίθεοι Hes.; θεοὶ καὶ ἡμίθεοι Isocr.).

Ἡμῐθέων, ωνος ὁ Гемитеон (родом из Сибариса; ему приписывается стихотворение Sybaritis или Sybaritica; ср. Ov. Tristia 2, 417) Luc.

ἡμί-θηλυς, εος adj. m являющийся полуженщиной (Ἄττις Anacr.).

ἡμι-θνής, ῆτος adj. полумертвый Thuc., Arph., Aeschin., Polyb.

ἡμί-θραυστος 2 наполовину разбитый, полуразрушенный (λάϊνον τύκισμα Eur.; αὔλιον Anth.).

ἡμῐ-θωράκιον (ᾱ) τό передняя половина брони Plut.

ἡμί-κᾰκος 2 (ῐ) наполовину плохой, посредственный, плоховатый Soph.

ἡμῐκάκως adv. довольно плохо, с грехом пополам Arph.

ἡμί-κενος 2 наполовину пустой (ἀμφορεὺς ἢ πλήρης ἢ ἡ. Sext.).

ἡμί-κλαστος 2 1) полуразбитый (λάφυρα Plut.); 2) наполовину сломанный, надломленный (δόρατα Plut.).

ἡμι-κλήριον τό (тж. τὸ τοῦ κλήρου ἡ. Isae.) половина наследства Dem.

ἡμῐ-κοτύλιον (ῠ) τό полкотилы (= 0.137 л) Arst.

ἡμί-κραιρα ἡ половина головы или лица: τὴν ἡμίκραιραν τὴν ἑτέραν ψιλὴν ἔχων Arph. с одной (лишь) выбритой половиной лица.

ἡμῐ-κύκλιον τό 1) полуокружность, полукруг Arst.; 2) полукружная скамья (ἐν τοῖς ἡμικυκλίοις καθέζεσθαι Plut.).

ἡμῐ-κύλινδρος (ῠ) ὁ полуцилиндр Diog. L.

Ἡμί-κῠνες οἱ полупсы, «псоглавцы» (баснословное племя) Hes.

ἡμί-λεπτος 2 (ῐ) наполовину освобожденный от скорлупы, наполовину вылупившийся Anacr.

ἡμί-λευκος 2 (ῐ) наполовину белый (ἄνθροπος Luc.).

ἡμί-λιτρον (μι) τό половина римской libra (= 163.73 г) Plut.

ἡμῐ-μᾰνής 2 полубезумный Aeschin., Luc.

ἡμῐ-μάραντος 2 (μᾰ) наполовину поблекший, полузавядший (στέφανοι Luc.).

ἡμῐ-μέδιμνον τό полмедимна (= 26.26 л) Dem., Plut.

ἡμῐ-μεθής 2 полупьяный, хмельной (στόμα Anth.).

ἡμῐ-μναῖον, v. l. Plut. ἡμίμναιον τό полмины (= 218.3 г) Plat., Xen.

ἡμίμνεον τό Plut. = ἡμιμναῖον.

ἡμῐ-μόχθηρος 2 наполовину дурной Plat.

ἡμῖν dat. pl. к ἐγώ.

ἡμίνα или ἡμῖνα ἡ Plautus = κοτύλη.

ἡμί-ξηρος 2 полусухой Anth.

ἡμι-ξύρητος 2 (ῠ) наполовину остриженный или бритый Diog. L.

ἡμι-οβόλιον τό Diog. L. = ἡμιωβέλιον.

ἡμι-όδιος 2 прошедший полпути Arst.

ἡμι-ολία ἡ (sc. ναῦς) 1) гемиолия (легкое судно, преимущ. пиратское, с полуторным рядом гребцов) Diod.; 2) полуторное количество: ἡ ἡ. τοῦ τιμήματος Plat. в полтора раза больше исковой суммы.

ἡμιόλιον τό Arst. = ἡμιολία 2.

I ἡμι-όλιος 3 [ὅλος] полуторный: λόγος ἡ. Plat. отношение 3: 2; ἡ. τοῦ κατεστῶτος μέτρου Her. в полтора раза больше прежнего размера; αὐξῆσαι ἡμιολίῳ μεγέθει Diod. увеличить в полтора раза; ἡ. ναῦς Diod. = ἡμιολία 1.

II ἡμιόλιος 1) = ἡμιολία 1; 2) (sc. στίχος) полуторный стих.

ἡμιόνειος 3 1) надеваемый на мула (ζυγόν Hom.); 2) влекомый мулами (ἅμαξα Hom., Her.).

ἡμιονικός 3 запряженный мулами: ζεύγη ἡμιονικά Xen. запряжки мулами.

I ἡμί-ονος ἡ, реже ὁ мул или лошак Hom., Hes., Pind. etc.

II ἡμίονος 2 1) имеющий свойства мула: βρέφος ἡμίονον Hom. зародыш мула; 2) перен. гибрид: βασιλεὺς ἡ. Her. царь смешанной крови (о Кире, мать которого была мидянкой).

ἡμί-οπος 2 1) имеющий (лишь) половину отверстий: ἡ. αὐλός Anacr. свирель с тремя отверстиями (вместо обычных шести); 2) неполный, маленький Aesch.

ἡμί-οπτος 2 наполовину изжаренный (κρέα Luc.).

ἡμῐ-πᾰγής 2 наполовину сгустившийся, полуотвердевший (ὑγρόν Plat.): δρόσος ἡ. Arst. иней.

ἡμῐ-πέλεκκον τό полусекира, т. е. боевая секира с односторонним лезвием Hom.

ἡμί-πεπτος 2 (ῐ) наполовину сваренный или полузрелый (καρποί Plut.).

ἡμῐ-πήχειον τό пол-пехия (т. е. 23 см) Sext.

ἡμί-πηχυς, υ adj. протяжением в пол-пехия (διάστημα Sext.).

ἡμί-πλεθρον τό пол-плетра (= 0.047 га) Her., Xen.

ἡμι-πλίνθιον τό полукирпич (прямоугольная плитка размером 1 х 2) Her.

ἡμί-πνοος, стяж. ἡμίπνους 2 полубездыханный, полумертвый Batr.

ἡμῐ-πόδιον τό (или δίχας) пол-подия (= 192.7 мм) Polyb.

ἡμῐ-πόνηρος 2 наполовину порочный Arst.

ἡμί-πῠρος 2 (ῐ) наполовину воспламененный Arst., Plut.

ἡμῐ-πύρωτος 2 (ῠ) полусожженный (λείψανα Anth.).

I ἡμίσεα τά adv. наполовину Plat.

II ἡμίσεα τά половина (ἄρτων Xen.; τῆς χορείας Plat.): τὰ μὲν ἡ. φιλόπονος, τὰ δε ἡ. ἄπονος Plat. с одной стороны прилежный, с другой же ленивый.

ἡμίσεια ἡ (sc. μοῖρα) половина (τῆς γῆς Thuc.; τοῦ τιμήματος Plat.): ἐφ᾽ ἡμισείᾳ Dem. наполовину, пополам.

ἡμίσεως (ῐ) наполовину Plat.

ἡμίση (= ἡμίσεα) стяж. nom. и acc. pl. n к ἥμισυς.

ἡμί-σοφος 2 (ῐ) наполовину мудрый Luc.

ἡμί-σπαστος 2 наполовину совлеченный или сорванный (ἀπὸ κροκέων παστῶν Anth.).

ἡμι-στᾰδιαῖος 3 протяжением в один полустадий Luc.

ἡμι-στάδιον τό полустадий (= 62.5 м) Polyb.

ἡμι-στίχιον (τῐ) τό полустишие Sext.

ἡμι-στρᾰτιώτης, ου ὁ полувоин Luc.

ἡμι-στρόγγῠλος 2 полукруглый (τομή Luc.).

I ἥμῐσυ τό (sc. μέρος) половина (τοῦ στρατοῦ Thuc.): ἥ. οὗ δεῖ Plat. половина того, что нужно.

II ἥμῐσυ adv. пополам Hes., Pind.

ἥμισυς, ἡμίσεια, ἥμισυ, дор. ἅμισυς (ᾱ) составляющий половину, половинный (ἀριθμός Plat.; χρόνος Arst.): ἡμίσεες ἐς ποταμὸν εἰλεῦντο Hom. половина (троянцев) была отброшена к реке; τοὺς ἡμισέας τοῦ στρατοπέδου ἀποστέλλειν πρὸς τὸν Κιθαιρῶνα Her. отправить половину войска в Киферон; τὸ ἥμισυ τεῖχος Thuc. половина (крепостной) стены; преимущ. в именит. пад., но в роде и числе существительного, к которому относится: ὁ ἡ. τοῦ ἀριθμοῦ Plat. половина числа; οἱ ἡμίσεις, τῶν ἄρτων Xen. половина хлебов; αἱ ἡμίσειαι τῶν νεῶν Thuc. половина кораблей; ἡ ἀρχὴ ἥμισυ παντός погов. Arst. начало - половина всего (дела).

ἡμι-σφαίριον τό полушарие Plat.

ἡμῐ-τάλαντον (τᾰ) τό пол-таланта (у Hom. только весовая единица = 13.1 кг) (χρυσοῦ Hom.): τρία ἡμιτάλαντα Her. полтора таланта; τρίτον ἡ. Her. два с половиной таланта (досл. полтретья).

ἡμι-τέλεια (ῐ) ἡ скидка в половинном размере, уменьшение наполовину (налога, пени и т. д.) (τῶν κακῶν Luc.).

ἡμῐ-τέλεστος 2 полуоконченный: τὰ τῶν τειχῶν ἡμιτέλεστα Thuc. доведенные до половины работы по возведению стен.

ἡμῐ-τελής 2 1) наполовину (лишь) законченный, доведенный до половины, т. е. неоконченный, незавершенный: οὐδὲν ἡμιτελὲς καταλείπειν Xen. ничего не оставить невыполненным, т. е. выполнить все в точности; 2) лишь наполовину совершенный, несовершенный, неполноценный (ἀνήρ Xen.); 3) неполный, лишившийся хозяина, осиротелый (δόμος Hom.; θάλαμος Anth.).

ἡμι-τετράγωνος, дор. ἁμιτετράγωνος 2 составляющий половину четырехугольника Plat.

ἡμί-τομον (ῐ) τό половина (τοῦ ποδός Her.): τὰ ἡμίτομα διαθεῖναι Her. разложить (разрубленные) половины.

ἡμί-τομος 2 (ῐ) рассеченный пополам: τὸ νότιον τῆς γῆς ἡμίτομον Luc. северная половина земли.

ἡμῐ-τόνιον τό муз. полутон Plut.

ἡμι-τρίγωνον τό полутреугольник Plut.

ἡμι-τρίγωνος, дор. ἁμιτρίγωνος 2 составляющий половину треугольника Plat.

ἡμιτύβιον (ῡ) τό егип. платок или полотенце Arph.

ἡμῐ-φαής 2 наполовину видимый, т. е. полуоткрытый (λάρναξ Anth. - v. l. ἡμιχανής).

ἡμῐ-φάλακρος 2 (φᾰ) наполовину плешивый Anth.

ἡμί-φαυλος 2 (ῐ) наполовину негодный Luc.

ἡμί-φλεκτος 2 наполовину обгоревший, полусгоревший Theocr., Luc., Plut.

ἡμῐ-φυής 2 выросший наполовину, недоразвитый Men.

ἡμί-φωνον τό (sc. γράμμα или στοιχεῖον) полугласный звук, т. е. сонант (напр. σ и ρ), а также аффриката (ζ, ξ и ψ) Arst., Plut.

ἡμῐ-φωσώνιον τό полуфосоний (род полотняной накидки) Arph.

ἡμι-χανής 2 полуоткрытый (Luc. - v. l. ἡμιφαής).

ἡμί-χοον, стяж. ἡμίχουν (ῐ) τό половина χόος (= 4.64 л) Arst.

ἡμί-χρηστος 2 наполовину, т. е. недостаточно хороший (ἦθος Arst.).

ἡμι-ωβέλιον τό пол-обола (вес и монета = 364 г) Arst.

ἡμι-ωβολιαῖος 3 1) ценой в пол-обола (κρέα Arph.); 2) величиной с монету в пол-обола (φαλάγγιον Xen.).

ἡμιωβόλιον τό Xen. v. l. = ἡμιωβέλιον.

ἡμι-ώριον τό полчаса Men., NT.

ἡμίωρον τό NT v. l. = ἡμιώριον.

ἧμμαι pf. pass. к ἅπτω I.

ἡμμένος part. pass. к ἅπτω II.

ἠμορίς, ίδος adj. f (= ἄμοιρος) обездоленная, несчастная Aesch.

ἡμός, дор. ἁμός Hom., Pind., Trag. etc. = ἡμέτερος.

ἦμος, дор. ἀμος (ᾱ) conj. ион.-эп.-поэт. 1) в то время как, когда (преимущ. с ind. истор. времен): ἦ. ἠέλιος κατέδυ, δὴ τότε κοιμήσαντο Hom. когда солнце зашло, тогда они заснули; ἦ. δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς Hom. когда же ранняя показалась розоперстая Эос; 2) редко с conjct. (без ἄν) со значением всякий раз как, лишь только: ἦ. δ᾽ ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκει, τῆμος ἄρ᾽ ἐξ ἁλὸς εἶσι γέρων ἅλιος Hom. всякий раз как солнце взойдет до середины неба, тогда из пучины выходит морской старец; 3) в то время как, пока (с praes. или impf. ind.): ἦ. ὁ ξένος θροεῖ ταῖς αἰχμαλώτοις παισίν Soph. пока чужеземец беседует с пленницами.

ἤμπλακον aor. 2 к ἀμπλακίσκω.

ἠμύω (ῠ) (fut. ἠμύσω с ῡ, aor. ἤμῡσα реже с ῠ) 1) склонять, наклонять: ἑτέρωσε ἤμυσε κάρη Hom. он склонил на бок голову; ἤμυσε καρήατι Hom. (конь Ксант) опустил голову; λήϊον ἠμύει ἀσταχύεσσιν Hom. (колеблемая ветром) нива поникает колосьями; 2) падать, рушиться: τάχ᾽ ἡμύσειε πόλις Πριάμοιο Hom. (если бы мужественны были все ахейцы), быстро пал бы град Приама; 3) погибать, пропадать: οὔνομα οὐκ ἤμυσε Λεωνίδου Anth. не погибло имя Леонида (Спартанского).

ἠμφεγνόησα aor. к ἀμφιγνοέω.

ἠμφεγνόουν и ἠμφιγνόουν impf. к ἀμφιγνοέω.

ἠμφέσβ- в формах с двойным удвоением к ἀμφισβητέω.

ἠμφιγνόουν impf. к ἀμφιγνοέω.

ἠμφίεσα aor. к ἀμφιέννυμι.

ἠμφίεσμαι pf. med. и pass. к ἀμφιέννυμι.

ἠμφισβ- в формах с простым удвоением к ἀμφισβητέω.

Ἠμωδὰ (ὄρη) τά Эмодские горы (горная цепь в сев. Индии, примыкающая к Гималаям и составляющая продолжение Паропамиса) Plut.

ἤμων impf. к ἀμάω.

ἡμῶν gen. pl. к ἐγώ.

ἥμων, ονος ὁ [ἵημι] копьеметатель (ἀνήρ Hom.).

I ἤν стяж. = ἐάν.

II ἤν interj. вот!: ἢν ἰδού Eur., Arph., Luc. вот, посмотри (= взгляни-ка)!; ἤν, οὐχ ἡδύ; Arph. ну вот, (т. е. ну что), разве не приятно (это)?

I ἦν 1 и 3 л. sing. impf. и дор. 3 л. pl. impf. Her. к εἰμί.

II ἦν 1 л. sing. impf. к ἠμί.

I ἥν acc. sing. к ἥ (f к ὅς).

II ἥν поэт. (= ἑήν) acc. sing. к ἑός.

ἠναινόμην, эп. ἀναινόμην impf. к ἀναίνομαι.

ἤναρον Pind., Eur. aor. 2 к ἐναίρω.

ἥνδανον impf. к ἁνδάνω.

ἤνεγκα aor. 1 к φέρω.

ἤνεγκον aor. 2 к φέρω.

ᾐνέθην aor. pass. к αἰνέω.

ἤνεικα и ἔνεικα эп.-ион. aor. к φέρω.

ἠνεικάμην эп.-ион. aor. 1 med. к φέρω.

ἠνείχθην ион. = ἠνέχθην.

ἠνειχόμην impf. med. к ἀνέχω.

ἠνεκέως непрерывно, сплошь Emped.

ἠνεμόεις, дор. ἀνεμόεις, όεσσα, όεν [ἄνεμος] 1) находящийся на ветру, сильно продуваемый (πτύχες Hom.); 2) надутый ветром (ἱστίον Pind.); 3) овеваемый ветрами, т. е. высоко вознесенный, высокий (ἄκρις, Ἴλιον, ἐρινεός Hom.; ὄχθος Eur.); 4) стремительный, бурный (αἰγίδες Aesch.; αὔρα Soph.); 5) возвышенный или быстрый как ветер (φρόνημα Soph.).

ᾔνεσα aor. к αἰνέω.

ἠνεσχόμην, редко ἀνεσχόμην aor. 2 med. к ἀνέχω.

ἠνέχθην aor. pass. к φέρω.

ἠνέῳγμαι Diod., NT pf. pass. к ἀνοίγνυμι и ἀνοίγω.

ἠνηνάμην aor. 1 к ἀναίνομαι.

ἦνθον дор. (= ἦλθον) aor. 2 к ἔρχομαι.

I ἡνία τά возжи, поводья Hom., NT, Hes.

II ἡνίᾱ, дор. ἁνία (ᾱν) ἡ 1) вожжа, повод: λύειν ἡνίαν ἀριστεράν Soph. отпустить левую вожжу; ἡνίαν χαλᾶν Eur. и ἡνίας χαλάσαι Plat. отпустить вожжи; ἡνίας ἐπισχεῖν Soph. натянуть вожжи; τὰς ἡνίας τινὶ ἀνιέναι Plut. дать волю кому(чему)-л.; πρὸς ἡνίας μάχεσθαι Aesch. не слушаться поводьев, перен. упрямиться; ἐφεῖναι καὶ χαλάσαι τὰς ἡνίας τοῖς λόγοις Plat. отпустить и ослабить поводья речам, т. е. не скупиться на слова; ἐφ᾽ ἡνίαν (τῷ χαλινῷ) воен. Plut., Polyb. (поворот) налево (вожжи и поводья держались в левой руке); 2) бразды правления, руководство (τῆς πόλεως τὰς ἡνίας παραλαβεῖν Arph.): τὰς ἡνίας τινὸς παραδοῦναί τινι передать кому-л. бразды правления чем-л.; πᾶσαν ἡνίαν τινὸς κρατεῖν Men. держать что-л. в полном своем подчинении; 3) ремень обуви, ременная шнуровка (χαλᾶν συναπτοὺς ἡνίας Λακωνικάς Arph.).

ἠνιάθην aor. pass. к ἀνιάω.