Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/51

Материал из LingvoWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
*ἐρῑ-κλάγκτης, дор. ἐρῑκλάγχτας 2 громко звучащий, громкий (γόος Pind.).

ἐρί-κλαυτος 2 проливающий потоки слез, горько плачущий (γονεῖς Anth.).

ἐρί-κτῠπος 2 сильно грохочущий, многошумный (Ποσειδῶν Hes.).

ἐρῐ-κῡδής 2 преславный (Λητώ, θεῶν δῶρα Hom.; ἥβη Hes.; ἄστυ Her.; θεῶν οἶκοι Theocr.).

ἐρικυμάς, άδος (ῡ) adj. f v. l. = ἐρικύμων.

ἐρῐ-κύμων, ονος, v. l. ἐρικυμάς, άδος (ῡ) adj. f беременная многими детенышами, многоплодная Aesch.

ἐρί-μῡκος 2 1) громко мычащий, ревущий (βοῦς Hom., Hes.); 2) громкий (ὀλολυγή Anth.).

ἐρῑνεόν τό дикая фига Arst.

I ἐρῑνεός 1) дикая фига (плод) Hom.; 2) дикая смоковница (Ficus carica silvestris) Hes., Arst., Plut.

II ἐρῐνεός, стяж. ἐρινοῦς 3 (о фиге) дикий (σῦκον Arst.).

ἐρίνεος, ион. εἰρίνεος 3 (ρῐ) шерстяной (εἷμα, κιθών Her.).

Ἐρινέος ὁ Эриней 1) город в Дориде Her.; 2) порт в Ахайе Thuc.; 3) городок в Аттике близ Элевсина Plat.; 4) речка в Сицилии к югу от Сиракуз Thuc.

Ἐριννύς неправ. v. l. = Ἐρινύς.

ἐρῑνός Soph., Eur. = ἐρινεός I и II.

ἐρινους стяж. = ἐρινεός II.

Ἐρῑνύς, ύος (ῡ) ἡ (pl. Ἐρινύες, ύων, acc. ύας и ῦς; ῠ только в четырехсложных формах) Эриния (богиня возмездия, преимущ. за преступления против святости родственных уз, клятвы и т. п.: у Hom. то одна, то несколько Эриний, у Hes. - несколько, у Eur. - три, по поздним авторам - Тисифона, Мегера и Алекто; по Soph. они - Γῆς τε καὶ Σκότου κόραι).

ἐρῑνύς, ύος1) проклятие (μητρός Hom.; πατρός Soph.): ἐρινύες Λαΐου Her. проклятия, павшие на (род) Лаия; λόγου ἄνοια καὶ φρενῶν ἐρινύς Soph. бессмысленные речи и помраченный ум; 2) перен. проклятие, погибель: περγάμων Ἀπολλωνίων ἐ. Eur. (Елена -) проклятие Аполлоновой твердыни, т. е. причина гибели Трои.

ἐρῑνυ-ώδης 2 подобный Эриниям (συκοφαντίαι Plut.).

ἔριον, эп.-ион. εἴριον τό [demin. к ἔρος] (преимущ. pl., in crasi τἄρια) шерсть Arst., Plut.: χιτὼν οὔλων ἐρίων Arph. хитон из мягкой шерсти; εἴρια τὰ ἀπὸ ξύλων Her. древесная шерсть, т. е. хлопок.

ἐριο-πωλικῶς словно торговцы шерстью (которые смачивают свой товар для увеличения веса), т. е. обманным образом Arph.

*ἐριό-στεπτος 2 увитый шерстью (κλάδοι Aesch.).

ἐρι-ούνης ὁ Hom. = ἐριούνιος.

ἐρι-ούνιος ὁ спешащий на помощь, оказывающий помощь, благодетельствующий (эпитет Гермеса) Hom., HH, Arph.

ἐρι-ουργέω обрабатывать шерсть Xen.

ἐριπέντι Pind. dat. sing. part. aor. 2 pass. к ἐρείπω.

ἐρίπῃσι Hom. 3 л. sing. aor. 2 conjct. к ἐρείπω.

ἐρί-πλευρος 2 с крепкими боками (φυά Pind.).

ἐρίπνα, ион. ἐρίπνη, ης ἡ обрывистая скала, обрыв, круча (οὔρειαι ἐρίπναι Eur.; Ἀθωέος = Ἄθως Anth.): ἐπάλξεων ἐρίπναι Eur. высоты твердынь.

ἐρῐπών part. aor. 2 к ἐρείπω.

ἔρις, ιδος ἡ (acc. ιν и ιδα) 1) схватка, борьба, бой: ἔ. πτολέμοιο Hom. и ἔ. μάχης Xen. вооруженная схватка; ἔριδι или ἐξ ἔριδος μάχεσθαι, тж. ἔριδα ξυνάγειν Ἄρηος Hom. вступить в бой, начать сражение; 2) ссора, спор, раздор, вражда (ἔριν συμβάλλειν τινί Eur.): εἰς ἔριν ἐμπίπτειν или ἀφικνεῖσθαι Eur. и ἐλθεῖν Arph. начать спор, ввязаться в ссору; κατ᾽ ἔριν Plat. в порядке спора, через раздоры; ἐν πολλῇ πρὸς ἀλλήλους ἔριδι εἶναι Thuc. сильно враждовать между собой; 3) соперничество, состязание: ἔ. ἔργοιο Hom. соревнование в труде; ἔ. χερσί Hom. состязание в силе рук; κατ᾽ ἔριν τὴν Ἀθηναίων Her. из-за соперничества с афинянами; τινὰς εἰς ἔριν συμβάλλειν Xen. возбудить соревнование между кем-л.

Ἔρις, ιδος ἡ Эрида (богиня раздора, сестра и спутница Арея Hom.; дочь Ночи Hes.).

ἔρισδεν Theocr. 3 л. sing. impf. к ἐρίζω.

ἐρι-σθενής 2 1) могущественный, могучий (Ζεύς Hes., Hom.; Ἀλκμανιδᾶν γενεά Pind. - v. l. εὐρυσθενής); 2) мощный, крепкий (θέμεθλα Anth.).

ἔρισμα, ατος τό предмет спора, причина вражды Hom.

ἐρι-σμάρᾰγος 2 (μᾰ) оглушительно грохочущий, гремящий (Ζεύς Hes.; ἀστραπή Luc.).

ἐρισμός ὁ Timon ap. Diog. L. = ἔρις.

ἐρι-στάφῠλος 2 1) добываемый из крупных гроздьев (οἶνος Hom.); 2) богатый виноградными гроздьями (Βάκχος Anth.).

ἐριστικά τά эристика, искусство спора Arst.

ἐριστική ἡ (sc. τέχνη) Plat., Arst. = ἐριστικά.

ἐριστικοί οἱ (sc. φιλόσοφοι) спорщики, т. е. философы Мегарской школы Arst., Luc., Diog. L.

ἐριστικόν τό Plat. = ἐριστικά.

ἐριστικός 3 склонный к препирательствам, любящий повздорить: οἱ ἐριστικοὶ συλλογισμοί Isocr., Plat., Arst., Plut. обманчивые умозаключения, пустые препирательства; παιδιαὶ ἐριστικαί Arst. словесные диспуты, словопрения.

ἐριστός 3 [adj. verb. к ἐρίζω] оспариваемый, спорный: τὰ δὲ τοῖς δυνατοῖς οὐκ ἐριστὰ πλάθειν (v. l. οὐκ ἀρεστὰ πράσσειν) Soph. в этом не стоит спорить с сильными.

ἐρι-σφάρᾰγος 2 (φᾰ) мощно грохочущий, многошумный (Ποσειδῶν HH; sc. Ζεύς Pind., Anth.).

ἐρί-τῑμος 2 высоко ценящийся, драгоценный (χρυσός, αἰγίς Hom.; τρίποδες HH, Arph.).

ἐρίφειος 2 козлячий: κρέας ἐρίφειον Xen. мясо козленка, молодая козлятина.

ἐρίφιον τό козленочек NT.

ἔρῐφος ὁ (in crasi ὥριφος) козленок (ἔριφοί τε καὶ ἄρνες Hom.); pl. οἱ Ἔριφοι Theocr., Anth. Козлята (три небольших звезды, в созвездии Возничего, восхождение которых 6-го октября считалось предвестником бурь).

Ἐρῐφύλη, дор. Ἐριφύλα (ῡ) ἡ Эрифила (жена аргосского царя Амфиарая) Hom., Pind., Arst.

Ἐρι-χθόνιος ὁ Эрихтоний 1) сын Дардана, отец Троя, царь Дардании Hom.; 2) сын Гефеста и Геи, обычно отождествлялся с Эрехтеем 1; Ἐ. γηγενής Eur.

ἐρί-χρῡσος 2 богатый золотом (βασιλεῖς Anth.).

ἐρι-ώδης 2 подобный шерсти, шерстистый (ἡ βονάσου θρίξ Arst.).

ἐριώλη 1) вихрь, ураган (πρὸς τὴν ἐριώλην χωρεῖν Arph.); 2) шутл. (о зимней одежде, на которую пошло много шерсти - по созвучию с ἔριον и ὄλλυμι) погубительница шерсти Arph.

ἐρι-ῶπις, ιδος ἡ большеглазая (κούρη Hom.).

Ἐριῶπις, ιδος ἡ Эриопида (жена Оилея, мать Эанта) Hom.

ἑρκεῖος, атт. ἕρκειος 2 и 3 принадлежащий ограде, относящийся к дому, домашний (πύλαι, θύρα Aesch.): ἕ. στέγη Soph. наружная часть палатки.

Ἑρκεῖος ὁ (лат. Penetralis, у Овидия Herceus) находящийся в ограде дома, т. е. хранитель домашнего очага (эпитет Зевса) Hom., Soph., Her., Eur., Plat.

ἐρκίον τό [demin. к ἕρκος] ограда (αὐλῆς Hom.).

ἑρκο-θηριχός 3 касающийся тенетного звероловства Plat.

ἕρκος, εος τό 1) ограда, забор, изгородь (ἀλωάων Hom.): ἕ. κασσιτέρου Hom. оловянная ограда; τὸ ἕ. ὑπερθορεῖν Her. перескочить через ограду; ἑρκέων ἐγκεκλῃμένοι Soph. запертые внутри лагерного ограждения; 2) защитный вал, защита, оплот (ἔρκεσιν εἴργειν κῦμα θαλάσσης Aesch.): φράσσειν νῆας ἕρκεϊ χαλκείῳ Hom. оградить суда медной стеной, т. е. сомкнутым строем щитов преградить (врагу) путь к кораблям; ἕ. ὀδόντων Hom. ограда (из) зубов, т. е. уста; σφραγῖδος ἕ. Soph. скрепляющая печать; ἕ. ἀκόντων Hom. защита от копий, т. е. щит; ἕ. Ἀχαιῶν Hom. оплот ахейцев (= Λἴας); ἕ. πολέμοιο Hom. боевая твердыня, т. е. храбрейшие бойцы; 3) огороженное место, обнесенный стеной участок: ἕ. ἱερόν Soph. освященное место, алтарь; γαίας ἕ. Eur. страна, край; τὸ Κίσσιον ἕ. Aesch. Киссийская область (в Сузиане); 4) двор: μέσῳ ἕρκεϊ Hom. посреди двора; ἕρκεα καὶ δόμοι Hom. дворы и внутренние помещения; 5) преимущ. pl. петля, силок, аркан (ἕρκεσιν ἁλίσκεσθαι Arst.; перен. ἕρκεα γυναικῶν Soph.): οἱ ἐν ἕρκεσι ἐμπαλλασόμενοι Her. попавшиеся на аркан; 6) преимущ. pl. сети (ἐνιπλήσσειν ἕρκει Hom.; перен. τῆς Δίκης ἐν ἕρκεσιν Aesch.): ἕ. ἅλμας Pind. рыболовная сеть, невод.

ἑρκ-οῦρος и ἕρκουρος ὁ страж ограды Anth.

ἑρκτή ион. Her. = εἱρκτή.

Ἓρκυνα v. l. = Ἓρκυννα.

Ἑρκυναῖος 2 Anth. = Ἑρκύνιος.

Ἑρκύνιος adj. m Герцинский: Ἐρκύνιοι δρυμοί Diod., Plut. и Ἑρκύνια δρυμά Arst. Герцинский лес, ныне Гарц.

Ἓρκυννα ἡ Геркин(н)а 1) источник близ пещеры Зевса - Трофония в Беотии Plut.; 2) нимфа этого источника Plut.

I ἕρμα, ατος τό 1) подпора, стойка: ἕρματα νηῶν Hom. подпоры для (вытащенных на сушу) судов; 2) столб: ἀφετήριον ἕ. Anth. стартовый столб (на ристалищах); 3) перен. устой, опора, столп, основание (πόληος Hom., Plat.; πολιτείας Plut.): ἕρματα τῶν θεμελίων Diod. капитальные стены; 4) досл. основание, причина, перен. источник: ἰός, ἕ. ὀδυνάων Hom. стрела, причина страданий; 5) балласт, груз Arph., Plut.: λίθον ἕ. φέρειν Arst. нести для устойчивости камень; 6) бремя, плод чрева: λαβοῦσα ἕ. δῖον Aesch. (Ио), понесшая божественный плод (от Зевса); 7) утес, подводная скала Aesch., Her., Plat., Plut.: περὶ ἕ. τὴν ναῦν περιβάλλειν Thuc. направить корабль (наскочить) на подводный камень; 8) холм, курган (ἕ. τυμβόχωστον Soph. - v. l. ἔργμα).

II ἕρμα, ατος τό (только в pl. ἕρματα) серьга Hom.

ἑρμ-ᾰγέλη ἡ стадо Гермеса, т. е. сонм усопших или привидений Anth.

Ἑρμ-αγόρας, ου ὁ Гермагор, «Гермес с рыночной площади» (т. е. статуя Гермеса) Luc.

Ἑρμάδιον τό [demin. к Ἑρμῆς] милый Гермес Luc.

Ἑρμ-ᾰθήνη ἡ Гермафина (бюст Афины в виде гермы или соединенные бюсты Афины и Гермеса) Cic.

Ἑρμαῖα, ων τά Гермеи 1) праздник юношества в честь Гермеса как основателя гимнастики Plat.; 2) состязание эфебов, покровителем которых считался Ἑρμῆς - Ἐναγώνιος Pind.

ἕρμαιον τό (in crasi θοὔρμαιον) «дар Гермеса», т. е. неожиданная удача Soph., Dem., Luc., Plut.: ἑρμαίῳ ἐντυγχάνειν Plat. набрести на счастливую находку.

Ἑρμαῖον τό Гермей, Гермеон (название ряда селений в Беотии) Thuc.

Ἑρμαῖον λέπας Гермейский мыс 1) южн. оконечность Белых гор - Λευκὰ ὄρη, на южн. побережье Крита; 2) лат. Promunturium Mercurii, ныне Cap Bon, название сев.-зап. части Зевгитаны в Сев. Африке Polyb.; 3) сев. оконечность гор Малый Катабатм на Ливийском побережье; ныне Ras-el-Kanais; 4) мыс на о-ве Лемнос Aesch., у Soph. Ἑ. ὄρος.

Ἑρμαῖος 3 [adj. к Ἑρμῆς 1] 1) Гермесов, посвященный Гермесу: Ἑ. λόφος Гермесов холм на о-ве Итаке, у горы Νήϊον Hom.; 2) Гермесов, ниспосланный Гермесом, т. е. благодетельный, дающий богатство (δαιμόνων δόσις Aesch.).

Ἑρμ-άνουβις, ιδος (ᾰ) ὁ Германубис (соединенные изображения Гермеса и Анубиса) Plut.

Ἑρμᾰς дор. = Ἑρμῆς I.

ἑρμᾰτίζω [ἕρμα I] 1) тж. med. подпирать, удерживать в равновесии, делать устойчивым (ἑαυτοὺς λιθιδίοις Plut.); 2) med. брать себе в качестве груза (τινὰ εἰς οἴκους Eur.).

Ἑρμ-αφρόδῑτος ὁ Гермафродит (сын Гермеса и Афродиты, обоеполое существо Diod., Luc., Anth.).

Ἑρμάων, ωνος дор. Hes., Anth. = Ἑρμῆς I.

Ἑρμέας эп.-ион. нестяж. форма к Ἑρμῆς I.

Ἑρμείας эп. = Ἑρμέας.

Ἑρμείης ион. = Ἑρμέας.

Ἑρμεῖον τό Гермий (местечко в Аттике) Plut.

Ἑρμέω эп.-ион. gen. к Ἑρμῆς I.

ἑρμηνεία 1) словесное выражение мыслей, умение изъясняться (διὰ τῆς ὀνομασίας Arst.): τὸ ἑρμηνείαν δοῦναι Xen. наделить даром речи; χρῆσθαι τῇ γλώσσῃ πρὸς ἑρμηνείαν Arst. обладать членораздельной речью; 2) разъяснение, объяснение, истолкование, раскрытие смысла (τῆς διαφορότητος Plat.; ἑρμηνείαν ποιεῖν Arst.).

ἑρμήνευμα, ατος τό 1) разъяснение, истолкование (οὐ δεῖ ποικίλων ἑρμηνευμάτων Eur.): ἄθλια ἑρμηνεύματα Eur. печальная повесть; 2) (наглядное) напоминание, памятник (γάμων τινός Eur.).

ἑρμηνεύς, έως1) истолкователь (τῶν νόμων Plat.): ἑ. τῶν θεῶν Plat. истолкователь (воли) богов; ἑρμηνέως δεῖσθαι Aesch. нуждаться в пояснениях, т. е. говорить бессвязные слова; 2) переводчик Her., Xen., Plut.

ἑρμηνευτής, οῦ ὁ Plat. = ἑρμηνεύς 1.

ἑρμηνευτική ἡ (sc. τέχνη) герменевтика, искусство (ис)толкования Plat.

ἑρμηνευτικός 3 истолковывающий, разъясняющий (δύναμις Luc.; τὸ τῶν δαιμονων γένος Plat. ap. Plut.).

ἑρμηνεύω 1) разъяснять, объяснять, растолковывать (τι Xen., Arst.): γνῶναι τὰ δέοντα καὶ ἑρμηνεῦσαι ταῦτα Thuc. знать, что следует делать, и (уметь) разъяснить это (другим); ἑρμήνευέ μοι Soph. (рас)скажи мне; 2) толковать, комментировать, разбирать: τὰ τῶν ποιητῶν ἑ. Plat. истолковывать творения поэтов; 3) переводить (на другой язык) (ἔλεξε μὲν Ξενοφῶν, ἡρμήνευε δὲ Τιμησίθεος Xen.); 4) med. сообщать, уведомлять (τι πρός τινα Plat.).

Ἑρμ-ηρακλῆς, έους ὁ Герм(г)еракл (соединенные изображения Гермеса и Геракла) Cic.

I Ἑρμῆς, ου ὁ Гермес (сын Зевса и Майи, родившийся в пещере горы Κυλλήνη - отсюда его эпитет Κυλλήνιος; посланец и вестник богов, исполняющий их волю; покровитель красноречия - поэтому ему предназначались языки жертвенных животных; покровитель гимнастических состязаний молодежи, торговли - διέμπορος, ἐμπολαῖος, παλιγκάπηλος, ἀγοραῖος, κερδέμπορος - а следовательно, хитрости, ловкости и богатства - ἐριούνιος, ἀκάκητα, πλουτοδότης; тж. покровитель обмана и воровства, утренних и вечерних сумерек, путешествий, дорог и перекрестков - ὅδιος, ἐνόδιος; изобретатель лиры и сиринги, алфавита и цифр, мер и весов, астрономии и музыки; он приносит людям ниспосылаемые Зевсом сновидения и уводит в царство теней души усопших - ψυχοπομπός, ψυχαγωγός, νεκροπομπός; его аттрибуты; широкополая дорожная шляпа, золотой магический жезл - ῥάβδος или σκῆπτρον, увитый белыми лентами, а впосл. змеями, и золотые сандалии с крыльями - πτηνοπέδιλος; с ним отожд. впосл. римск. Mercurius): κοινὸς Ἑ. Arst., Luc. Гермес (т. е. счастливая находка) пополам; ὁ Ἑ. ἐπεισῆλθε Plut. Гермес пришел (шутл. о внезапно воцарившемся молчании).

II Ἑρμῆς ὁ (тж. Ἑρμοῦ ἀστήρ) планета Меркурий Arst.; поздн. Ἑρμοῦ ἡμέρα день Гермеса, т. е. среда.

ἑρμῆς, тж. Ἑρμῆς, οῦ ὁ герма (невысокая четырехгранная колонна с головой Гермеса, реже - другого божества; ἑρμαῖ устанавливалась на улицах, площадях, перекрестках и т. п. - ἑρμαῖ λίθινοι Thuc.): ἐν τῷ λίθῳ ἑ. Arst. в камне (содержится) изображение Гермеса, т. е. в материи - форма.

Ἑρμίδιον (μῑ) τό [demin. к Ἑρμῆς I] Гермидий 1) статуэтка Гермеса Arph.; 2) ласк. в обращении к Гермесу Arst.

*ἑρμίν, ῖνος ὁ Hom. = *ἐρμίς.

Ἑρμῖνος ὁ Гермин (ученик и комментатор Аристотеля) Luc.

Ἑρμιόνα дор. = Ἑρμιόνη.

Ἑρμιονεύς, εως ὁ гермионянин, житель Гермионы Her., Thuc., Anth.

Ἑρμιόνη ἡ Гермиона 1) дочь Менелая и Елены, обещанная в жены Оресту, но после Троянской войны выданная за Неоптолема; в возникшей между обоими соперниками борьбе Неоптолем был убит, и Гермиона стала женой Ореста Hom., Eur.; 2) приморский город в Арголиде - ныне Castri - первоначально заселенный дриопама; впосл. примкнул к Ахейскому союзу Hom., Plut.

Ἑρμιονικός 3 Plut. adj. к Ἑρμιόνη 2.

I Ἑρμιονίς, ίδος adj. f к Ἑρμιόνη 2 (νηῦς Thuc.).

II Ἑρμιονίς, ίδος ἡ (sc. γῆ) Гермионида (область города Гермионы в Арголиде) Thuc., Xen.

Ἓρμιππος ὁ Гермипп 1) афинский драматург, автор комедий и ямбов, современник и противник Перикла Arph., Plut.; 2) из Смирны, философ, ученик Каллимаха, III-II вв. до н. э. Diog. L.; 3) из Берита, александрийский грамматик, современник Траяна и Адриана Plut.; 4) уроженец Атарнея, посланник милетского тиранна Гистиея в Сардах Her.

*ἑρμίς, ῖνος ὁ (только acc. sing. ἑρμῖνα и dat. pl. ἑρμῖσι) подпорка (ножка) кровати Hom.

Ἑρμιών, όνος ὁ Eur., Xen. = Ἑρμιόνη 2.

Ἑρμογένης, ους ὁ Гермоген 1) сын Гиппоника, участник беседы в «Кратиле» Платона, считающий, что слова «условны»; 2) ритор из Тарса, II в. н. э.

Ἑρμο-γλύφαι οἱ «Ваятели» (название улицы в Афинах) Plut.

ἑρμο-γλῠφεῖον τό мастерская ваятеля Plat.

ἑρμο-γλῠφεύς, έως ὁ ваятель герм, скульптор Luc.

ἑρμογλῠφία ἡ портретная скульптура (Plut. - v. l. Ἑρμογλύφαι).

ἑρμογλῠφική ἡ (sc. τέχνη) Luc. = ἑρμογλυφία.

ἑρμογλύφος ὁ Luc. = ἑρμογλυφεύς.

Ἑρμοδάμας, αντος ὁ Гермодамант (учитель Пифагора) Diog. L.

Ἑρμόδωρος ὁ Гермодор (из Эфеса; изгнанный из родного города, отправился в Рим, где в 451 г. до н. э. якобы участвовал в составлении законов XII таблиц) Cic.

Ἑρμο-καϊκό-ξανθος ὁ [Κάϊκος река в Мисии] Гермокаикоксант (пример напыщенного и бессмысленного словосложения) Arst.

ἑρμο-κοπίδης, ου ὁ увечащий гермы (намек на Алкавиада, который в 415 г. до н. э. был обвинен в организации массового обезображения статуй Гермеса в Афинах) Arph., Plut.

Ἑρμοκράτης, ου ὁ Гермократ (сиракузский военачальник в войне против Афин в 414 г. до н. э.; будучи изгнан из Сиракуз в 410 г., заручался поддержкой персидского сатрапа Фарнабаза и предпринял поход в Сицилию, но был убит при попытке штурма Сиракуз в 407 г.) Thuc., Xen.

Ἑρμόλᾱος ὁ Гермолай (спутник Александра Македонского, организовавший неудачный заговор против царя и поплатившийся за это жизнью) Plut.

ἑρμο-λογέω сооружать из (собранных) камней (τάφον Anth.).

Ἑρμόπολις и Ἑρμούπολις, εως ἡ [Ἑρμέω πόλις] Гермополь, «Град Гермеса» 1) Ἑ. ἡ μικρά Гермополь Малый, главный город Александрийского нома в Нижнем Египте, на канале, соединяющем Канопский рукав с оз. Мареотида; 2) Ἑ. ἡ μεγάλη Гермополь Большой, главный город Гермополитского нома в Среднем Египте, близ границы с Верхним Египтом, центр культа Анубиса Plut.

I Ἓρμος ὁ Герм 1) сын Океана Hes.; 2) один из спутников Тесея Plut.; 3) река, протекающая через Фригию и Лидию и впадающая в Смирнский - Гермейский - залив, образуя приблизительную границу между Эолией и Ионией Hom., Her.

II Ἓρμος, εος τό Герм (атт. дем в филе Ἀκαμαντίς, на пути из Афин в Элевсин) Plut.

Ἑρμότῑμος ὁ Гермотим 1) главный евнух Ксеркса Her.; 2) из Колофона, математик, один из ближайших предшественников Эвклида; 3) из Клазомен, считавший, как и Анаксагор, разум верховным началом бытия Arst.; 4) название одного из диалогов Лукиана.

Ἑρμοτύβιες, ων οἱ гермотибии (одно из двух подразделений военного сословия у египтян) Her.

Ἑρμούπολις Plut. = Ἑρμόπολις.

Ἑρμώνειος 2 гермонов: Ἑ. χάρις погов. Diod. Гермонов дар, т. е. вынужденный подарок (в связи с преданием о Лемносском царе Гермоне - Ἓρμων, ωνος, который во время Персидских войн вынужден был подарить свой остров афинянам).

ἔρνος, εος τό 1) побег, молодая ветвь (ἐλαίης Hom.; φοίνικος Hom., Pind.; δάφνης Eur.); 2) перен. отпрыск, дитя (ἔρνεα Λατοῦς Pind.; φίλτατα ἔρνη Soph.; Κύπριδος Arph.); 3) плод (τῆς νηδύος Eur.; sc. τῆς ἐρίκης Plut.).

ἔρνυξ, ῠγος поэт. (= κέρας) рог Arst.

ἔρξα aor. к ἔρδω.

ἕρξα ион. aor. к εἵργω.

Ἐρξείης и Ἐρξίης ὁ [ἔργω] могущественный, могучий, по друг. [εἵργω] укротитель, покоритель (греч. значение персидского имени Δαρεῖος = Darayavahush Her.).

ἔρξω fut. к ἔρδω.

ἐρόεις, όεσσα, όεν, gen. εντος прелестный, восхитительный (σπεῖος HH; Ἱπποθόη Hes.; λειμών Arph.): φυὴν ἐρόεσσα HH прелестная наружностью, очаровательная.

Ἐροιάδης, ου ὁ житель или уроженец Эреад (атт. дема в филе Ἱπποθωντίς) Dem.

*ἔρομαι (impf. εἰρόμην, fut. ἐρήσομαι, aor. 2 ἠρόμην, imper. ἐροῦ - эп. ἔρεο и εἴρειο, inf. ἐρέσθαι - эп. εἴρεσθαι) спрашивать, расспрашивать (τινά τι Hom., Pind., Plat., τινα ἀμφί τι и ἀμφί τινι Hom.; τινα περί τινος Hom., Her., Eur.): εἴροντο ὅττι ἑ κήδοι Hom. (сбежавшиеся киклопы) спрашивали (Полифема), что его беспокоит; ἤρετο Ξενοφῶντα Xen. (Сократ) обратился с вопросом к Ксенофонту; ἔ. δώματα πατρός Hom. разузнать, где находится дом отца; εἴρειν πρός τινά ἐρόμενον Arst. отвечать на чей-л. вопрос.

ἔρος (acc. ἔρον, dat. ἔρῳ) эп.-поэт. Hom., Luc. = ἔρως.

Ἔρος Hes., Theocr. = Ἔρως.

ἔροτις эол. Eur. = ἑορτή.

ἑρπετόν τό 1) пресмыкающееся (ὄφις καὶ σαῦροι καὶ τοιαῦτα τῶν ἑρπετῶν Her.; τὰ ἔνυδρα καὶ τὰ ἑρπετά Arst.; ἑρπετά τε καὶ δάκετα Arph.); 2) змея Theocr.; 3) животное Hom.: τοῖς μὲν ἄλλοις ἑρπετοῖς πόδας ἔδωκαν, ἀνθρώπῳ δὲ καὶ χεῖρας προσέθεσαν Xen. остальным животным дали (боги только) ноги, человеку же придали также и руки.

ἑρπηστής, οῦ adj. m ползучий (πούς, sc. τοῦ κισσοῦ Anth.): πάμφαγος ἑ. Anth. = μῦς.

ἕρπνουν слово, выдуманное для этимол. объяснения слова τερπνόν Plat. Cratyl. 419 d.

ἑρπύζω (impf. εἵρπυζον) 1) ползти, тащиться, влачиться (ἀνὰ γουνὸν ἀλωῆς, παρά τι Hom.; θύραζε Arph.); 2) вползать, проникать (εἰς θαλάμους Anth.); 3) подползать (ἐπὶ τὴν τράπεζαν Diog. L.); 4) (о плюще) ползти, виться (ὑπὲρ τύμβοιο Anth.); 5) долго тянуться: ὁ χρόνος ἑρπύζων Anth. течение (ход) времени или долгое время.

Ἑρπυλλίς, ίδος ἡ Герпиллида, «Кузнечик» (жена Аристотеля, мать его сына Никомаха) Diog. L.

ἕρπυλλος поэт. тж.бот. тимьян (Thymus serpyllum L) Arph., Arst., Theocr., Anth.

ἑρπυστής, οῦ ὁ ползающий на четвереньках ребенок Anth.

ἑρπυστικός 3 ползающий, пресмыкающийся (ζῷα Arst.).

ἕρπω (impf. εἷρπον, fut. ἕρψω - дор. ἑρψῶ, aor. εἶρψα) 1) ползать, пресмыкаться (ἐπὶ τῆς γῆς Arst.): πάντα, ὅσσα τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει Hom. все, что на земле дышит и движется; 2) влачиться, тащиться, бродить: ἥμενος ἢ ἕρπων Hom. сидящий (дома) или бродящий (вне дома); ὁ στίβου κατ᾽ ἀνάγκαν ἕρπων Soph. с трудом влачащийся по дороге (Филоктет); 3) слезать (ἐξ εὐνῆς Arph.); 4) идти, двигаться, направляться: ἕρπεθ᾽ ὡς τάχιστα Soph. уходите поскорее; ἕρπε δεῦρο Eur. прийди сюда; Θησεὺς ὅδ᾽ ἕρπει Eur. вот идет Тесей; ἕ. ὁδόν или κέλευθον Soph. совершать путь; ἕρπει παραλλὰξ ταῦτα Soph. все это меняется, т. е. жизнь полна превратностей; εἰς ποῖον ἕρπεις μῦθον; Eur. куда ты клонишь речь (свою)?; ἕρπει δάκρυον ὀμμάτων ἄπο Soph. слеза струится из глаз; ἕ. πρὸς ᾠδάς Eur. приступить к песням, начать петь; χρόνος ἕρπων Pind. ход времени; 5) подползать, подкрадываться, приближаться, надвигаться (νόσος ἕρπει τινί Plut.): ἕ. εἰδότι οὐδέν Soph. подкрасться к ничего не подозревающему (человеку); ἕ. τοῖς ὀδοῦσι Plut. вгрызаться, въедаться; 6) тянуться, продолжаться (πόλεμος ἕρπει Arph.).

ἐρράγην (ᾰ) aor. 2 pass. к ῥήγνυμι.

ἐρράδᾰται эп. 3 л. pl. pf. к ῥαίνω.

ἐρράδᾰτο эп. 3 л. pl. ppf. к ῥαίνω.

ἐρρέθην Arst. = ἐρρήθην.

ἔρρει 3 л. sing. к ῥέω.

ἔρρεξα aor. к ῥέζω.

ἔρρευσα aor. к ῥέω 1.

ἔρρηγμαι pf. pass. к ῥήγνυμι.

ἐρρήθην aor. pass. к εἴρω II.

ἔρρηξα aor. к ῥήγνυμι.

ἐρρήχθην поздн. = ἐρράγην.

ἔρρῑγα pf. 2 к ῥιγέω.

ἐρρίγησα aor. к ῥιγέω.

ἔρριμαι pf. pass. к ῥίπτω.

ἐρρύηκα pf. к ῥέω.

ἐρρύην aor. 2 pass. к ρέω.

ἔρ-ρυθμος 2 мерный, размеренный, ритмичный (κίνησις Plut.).

ἔρρω (fut. ἐρρήσω, aor. ἥρρησα) 1) медленно идти, тащиться, плестись: ὁ ἔρρων πλησίον ἐπὶ θρόνου ἷζε с трудом продвигаясь поближе, (хромой Гефест) сел в кресло; ἥ μ᾽ οἴῳ ἔρροντι συνήντετο Hom. она встретилась мне, одиноко бродившему; 2) (велением рока) двигаться, отправляться, идти: ἐνθάδε ἔρρων Hom. свершая сюда свой роковой путь; 3) быть вытесненным, изгнанным (ἐκ τῆς αὐτῶν χώρας Plat.): ἐκ ναὸς ἔ. Aesch. быть сброшенным с корабля; 4) лишиться (ὀμμάτων ἔ. Aesch.): ἐξ οἵων καλῶν ἔρρεις! Eur. какой славной судьбы ты лишился бы!; 5) погибнуть, исчезнуть, пропасть (Βακτρίων ἔρρει πανώλης δῆμος Aesch.): πόσον τίνα χρόνον ἄφαντος ἔρρει; Soph. сколько же времени тому назад бесследно исчез (царь Лаий)?; ἔρρει τὰ θεῖα Soph. почитанию богов пришел конец; ἔρρει δέμας φλογιστόν Soph. тело уничтожено огнем; τἀκείνου σωτήρι᾽ ἔρρει Soph. нет больше надежды на его спасение; ἔρρει τὰ ἐμὰ πράγματα! Xen. дело мое пропало!, я погиб! (лат. actum est de me!); ἀχλεῆ ἔ. Plut. бесславно пропасть, быть преданным забвению; 6) (в проклятиях) убираться, проваливать: ἔρρε, κακὴ γλήνη! Hom. сгинь, презренная баба! (лат. abi in malam rem!); ἔρρ᾽ ἐς κόρακας! Arph. проваливай на съедение воронам! (лат. pasce corvos!); ἐρρέτω Ἴλιον! пропади пропадом Илион!; ἔρρ᾽ ἀπ᾽ ἐμεῖο! Theocr. прочь от меня!

ἔρρωγα pf. к ῥήγνυμι.

ἐρρωμένος 3 (part. pf. pass. к ῥώννυμι) 1) крепкий, сильный, мощный (δύναμις Plat.; τράχηλος, φωνή Arst.); 2) решительный, энергичный (ἄνθρωποι Plat.): ἐρρωμενεστέραις ταῖς γνώμαις Xen. с большей решимостью; 3) ожесточенный (τειχομαχίη Xen.).

ἐρρωμένως 1) крепко, сильно (πασσαλεύειν Aesch.); 2) решительно, энергично (ἐπιτιμᾶν Isocr.); 3) мужественно, стойко (χωρεῖν Xen.; τοὺς πόνους ὑπομένειν Arst.; ἀγωνίσασθαι πρὸς τοὺς πολεμίους Plut.); 4) усердно, основательно (μαθεῖν Plat.); 5) пристально, внимательно (σκοπεῖν Isocr.).

ἐρρώμην ppf. к ῥώννυμι.

ἐρρώοντο эп. 3 л. pl. impf. к ῥώομαι.

ἔρρωσα aor. к ῥώννυμι.

ἐρρώσθην aor. pass. к ῥώννυμι.

ἔρρωσο imper. к ῥώννυμι.

ἔρσα дор. = ἕρση.

ἕρση, дор. ἔερσα, v. l. ἐέρσα, эп. тж. ἐέρση 1) тж. pl. роса Hes., Pind., Alcman ap. Plut., Theocr., Anth.: ὡσεὶ περὶ σταχύεσσιν ἐέρση Hom. словно роса на колосьях; 2) тж. pl. влага (πόντιαι ἐέρσαι Pind.): γλυκερὴ ἐέρση Hes. = μέλι; 3) (pl. Soph. ψάκαλοι, Aesch. δρόσοι) новорожденные ягнята или козлята: χωρὶς μὲν πρόγονοι, χωρὶς δὲ μέτασσαι, χωρὶς δ᾽ αὖθ᾽ ἕρσαι Hom. (у Полифема) отдельно (стояли животные) старшие, отдельно те, которые помоложе, отдельно также недавно родившиеся.

ἑρσήεις и ἐερσήεις, ήεσσα, ῆεν, gen. εντος 1) покрытый росой, росистый (λωτός Hom.; κύπειρος HH; λειμών Anth.); 2) словно умытый росой, т. е. свежий, не подвергшийся тлению (ἐ. καὶ πρόσφατος χεῖται Hom. - о теле убитого Гектора).

ἔρσην, ενος ὁ Her. = ἄρσην.

ἐρυγγάνω (= ἐρεύγομαι) отрыгать (οἶνον Eur.; σκοροδάλμην Luc.).

ἐρύγγιον τό Plut. = ἠρύγγιον.

ἐρῠγεῖν inf. aor. 2 к ἐρεύγομαι.

ἐρύγμηλος 2 издающий громкое мычание, мычащий (ταῦρος Hom.).

ἐρυγμός ὁ отрыгивание, отрыжка Arst.

ἐρῠθαίνω окрашивать в красный цвет, обагрять, pass. краснеть, обагряться (ἐρυθαίνετο αἵματι ὕδωρ, sc. ποταμοῖο Hom.).

Ἐρύθεια, ион. Ἐρυθείη ἡ Эрифея (миф. остров на крайнем Западе, за Геракловыми столпами, царство трехтелого Гериона) Hes., Her., Isocr.

ἐρύθημα, ατος (ῠ) τό 1) краснота (Arst.; τῶν ὀφθαλμῶν ἐρυθήματα καὶ φλόγωσις Thuc.); 2) рыжая масть (λαγώ Xen.); 3) румянец (προσώπου Eur., Plut. и ἐπὶ τοῦ προσώπου Luc.): ὑποπλησθεὶς ἐρυθήματος, Plut. зарумянившийся, зардевшийся.

Ἐρῠθῖνοι οἱ Эритины (город на побережье Пафлагонии) Hom.

ἐρυθῖνος ὁ Arst. v. l. = ἐρυθρῖνος.

Ἐρυθρὰ βῶλος ἡ Красная Почва (город в Египте) Her.

Ἐρυθρὰ θάλασσαи Ἐρυθρος πόντος ὁ Красное море 1) Аравийское море, Красное море и часть Индийского океана Pind.; 2) Аравийское и Красное моря, а тж. Ἀράβιος κόλπος Her.; 3) нынешний Персидский залив Xen., Arst., Diod.

Ἐρυθραί αἱ Эритры 1) город в Беотии, метрополия Эритр малоазийских Hom., Her.; 2) один из 12 ионийских городов М. Азии, против о-ва Хиос Her., Thuc., Arst.

Ἐρυθραῖα ἡ (sc. χώρα) Эритрея (область города Ἐρυθραί Thuc.).

ἐρυθραίνω преимущ. pass. становиться красным, краснеть Xen., Arst.

I Ἐρυθραῖος 3 1) [Ἐρυθρὰ θάλασσα] красноморский, растущий на побережье Красного моря (κάλαμος Luc.); 2) [Ἐρυθραί] эритрейский (Σίβυλλα Arst.).

II Ἐρυθραῖος ὁ эритреец, житель города Ἐρυθραί Her., Thuc.

ἐρυθρίας, ου adj. m с красным цветом лица, краснолицый (οὐχ ὁ ἐρυθριῶν διὰ τὸ αἰσχυνθῆναι ἐ. λέγεται Arst.).

ἐρυθριάω (impf. ἠρυθρίων, aor. ἠρυθρίᾱσα) становиться красным, краснеть, румяниться Arph., Dem., Plut.: ἐρωτηθεὶς ἠρυθρίασε Plat. когда его спросили, он покраснел; τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπιδίδωσι πρὸς τὸ ἐ. Arst. у него краснеют глаза.

ἐρυθρῖνος ὁ барабулька (рыба, предполож. Mullus surmeletus L) Arst.

ἐρυθρό-γραμμος 2 с красными полосами (σάλπη Arst.).

ἐρυθρο-δάκτῠλος 2 красноперстый (ἐ. φαυλότερον λέγεται ἢ ῥοδοδάκτυλος Arst.).

I ἐρυθρό-πους 2, gen. ποδος красноногий, с красными лапами (ἡ πελειάς Arst.).

II ἐρυθρό-πους ἡ красноножка (птица) Arph.

ἐρῠθρός 3 красный (οἶνος, χαλκός Hom.; κῆρυξ Her. - о корабле; sc. αἵματος χρῶμα Plat.; φλόξ Arst.): ἐ. ἐκ μελέων πέλανος Aesch. = αἷμα.

Ἐρυθρὸς πόντος ὁ = Ἐρυθρὰ θάλασσα.

ἐρυθρότης, ητος ἡ краснота Arst.

Ἐρύκα (ῠ) ἡ дор. Theocr. = Ἔρυξ.

ἐρῡκακέειν эп. inf. aor. к ἐρύκω.

ἐρύκᾰκον (ῡ) эп. aor. 2 к ἐρύκω.

ἐρῡκᾰνάω (только 3 л. pl. praes. ἐρυκανόωσι) Hom. = ἐρύκω.

ἐρῡκάνω (только 3 л. sing. impf. ἐρύκανε) Hom. = ἐρύκω.

Ἐρῠκίνη ἡ (sc. χώρα) Эрикина (местность вокруг горы Ἔρυξ) Her., Plut.

ἐρύκω (ῡ) (fut. ἐρύξω, aor. 1 ἤρυξα - эп. ἔρυξα, aor. 2 ἠρύκᾰκον и ἐρύκακον) 1) редко med. сдерживать, удерживать (ἵππους, λαόν, τινὰ μάχης Hom.): ἕτερός με θυμὸς ἔρυκεν Hom. другая мысль удержала меня; 2) подавлять (θυμόν Hom.); 3) обуздывать, смирять (εὐρύοπα Ζῆν Hom.); 4) отвращать, отклонять (ἀπ᾽ ἔργου θυμόν Hes.); 5) препятствовать, служить препятствием: μή μ᾽ ἔρυκε δρᾶν παρεσκευασμένον Eur. не мешай мне, когда я приготовился действовать; οὐδ᾽ ἵκετο χρόα ἐρύκακε γὰρ τρυφάλεια Hom. (копье Диомеда) не достигло кожи (Гектора), ибо помешал шлем; 6) не допускать, держать на расстоянии, отгонять (λιμόν τινι Hom.; τὰ κακὰ ἀπό τινος Xen.; τὰ μὴ καλὰ νοσφίν Theocr.): ἐρυκόμενοι ἀπὸ τοῦ Ἀσωποῦ Her. (так как) они не допускались к (реке) Асопу; 7) отбивать, отражать (ἄκοντα Hom.; τοὺς ἐπιόντας Her.); 8) задерживать, останавливать (τινὰ ἐνὶ νήσῳ Hom.): εἷς ἀνὴρ πάντας ἐρύκοι Hom. один человек мог бы преградить путь всем; pass. задерживаться, отставать: μὴ ἐρύκεσθον Hom. не отставайте; 9) держать взаперти (ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκας Hom.); 10) отделять, разобщать, разъединять: ὀλίγος χῶρος ἐρύκει Hom. небольшое расстояние разделяет (их); ἀνέδην ὅδε χῶρος ἐρύκεται Soph. это место широко открыто, т. е. ничем не защищено.

ἔρῠμα, ατος τό 1) защита, охрана, прикрытие (χροός Hom., Hes.; ναυσίν Thuc.; σωμάτων Xen.; τόπων Plut.; τείχη καὶ ἄλλα ἐρύματα Arst.): τὸ ἔ. τοῦ τείχεος Her. защитная стена; ἔ. τῶν νεῶν Her. защита для судов; Τρώων ἔ. Soph. стены Трои; ἔ. λίθοις καὶ ξύλοις ὀρθοῦν Thuc. возвести укрепления из камней и бревен; ἔ. ἔχειν τι Xen. быть защищенным чем-л.; 2) перен. защита, охрана, оплот (χώρας Aesch. - об ареопаге; δώμασι Eur.): ἔ. πολεμίας, χερός Eur. защита от вражеской руки.

ἔρῡμαι эп. = ἐρύομαι.

Ἐρῠμάνθιος 3 эриманфский: Ἐ. θήρ Soph. эриманфский зверь, т. е. вепрь; Ἐρυμάνθιον ὕδωρ Anth. = Ἐρύμανθος 2.

Ἐρύμανθος (ῠ) ὁ Эриманф 1) гора в Аркадии, на границе с Элидой и Ахайей, ныне Olonos Hom.; 2) река в сев.-зап. Аркадии, текущая с горы Эриманф, правый приток Алфея Anth.

ἐρῠμάτιον τό укрепленьице (ἐ. φρουρεῖν Luc.).

ἐρυμνά τά (sc. χωρία) воен. сильные, хорошо защищенные позиции Xen.

ἐρυμνό-νωτος 2 с крепко защищенной спиной (πάγουρος Anth. - v. l. τερεμνόνωτος).

ἐρυμνός 3 1) хорошо защищенный, укрепленный (δώματα Eur.; χωρίον Thuc.; τόποι Arst., Polyb.; πόλις Plut.); 2) недоступный (λόφος Polyb.).

ἐρυμνοτέρως более защищенно (ἐ. ἔχειν πρὸς τὰ γειτνιῶντα μέρη τῆς πόλεως Arst.).

ἐρυμνότης, ητος1) укрепленность: ὅσα ἐρυμνότητος προσεδεῖτο Xen. незащищенные места (лагеря); 2) крепость, неприступность (τῶν τειχῶν Arst.); 3) непроходимость (τῶν Ἀλπεινῶν ὀρῶν Polyb.).

Ἔρυξ, ῠκος ὁ Эрик(с) 1) гора в сев.-зап. Сицилии, ныне San Giuliano, на вершине которой находился древний храм Афродиты Эрикинской, построенный якобы легендарным царем элимов Эрик(с)ом Polyb.; 2) город на зап. склоне этой горы Her., Thuc., Polyb.

Ἐρυξίας ὁ Эриксий (приписываемый Платону диалог о полезном - χρήσιμον - и о богатстве - χρήματα).

ἐρύομαι, ион. εἰρύομαι (ῠ) 1) тащить, вытаскивать; извлекать (φάσγανον, ἐκ κολεοῖο ξίφος, δόρυ ἐξ ὠτειλῆς Hom.); 2) стаскивать, спускать (νῆας εἰς ἅλα Hom.); 3) притягивать, привлекать (τινα ἆσσον Hom.); 4) совлекать, сдирать (βύρσαν θηρός Theocr.); 5) натягивать (sc. τόξον Hom.); 6) выводить (прочь), уводить (τινα μάχης Hom.); 7) уносить, удалять (νέκυν ἐκ βελέων Hom.); 8) уводить от опасности, избавлять, спасать (Ἴλιον, Νέστορος υἱόν Hom.); 9) освобождать от рабства, выкупать (τινα χρυσῷ Hom.); 10) защищать, прикрывать (ἄστυ πύργοι ὑψηλαί τε πύλαι εἰρύσσονται Hom.): εἰρύσατο ζωστήρ Hom. пояс защитил (от раны); 11) отражать, отбивать (ἔγχος Hom.); 12) (пред)отвращать (Κῇρα μέλαιναν Hom.); 13) препятствовать, мешать (νόστον τινός Pind.): κραδίῃ χόλον ἐ. Hom. подавить в сердце гнев; 14) охранять, стеречь (θύρας θαλάμοιο Hom.; αὖλιν Theocr.): φρεσὶν ἐ. Hom. хранить в мыслях, т. е. в тайне; 15) хранить, соблюдать, чтить (θέμιστας πρὸς Διός, βουλὰς Κρονίωνος Hom.): ἐ. ἔπος Hom. соблюдать приказание; 16) подстерегать (τινα οἴκαδ᾽ ἰόντα Hom.); 17) подсматривать, улавливать, угадывать (θεῶν δήνεα Hom.). - см. тж. ἐρύω.

ἐρυσαίατο эп. 3 л. pl. opt. к ἐρύομαι.

ἐρῠσ-άρμᾰτες, acc. ας adj. pl. влекущие колесницу, т. е. упряжные (ἵπποι Hom., Hes.).

ἐρῠσίβη (ῑ) ἡ тж. pl. медвяная роса (на пораженных спорыньей растениях, лат. robigo) Xen., Plat., Arst., Plut.

ἐρῠσῑβ-ώδης 2 пораженный медвяной росой (ὕλη Arst.).

ἐρυσί-θριξ, τρῐχος adj. вычесывающий, т. е. удаляющий лишние волосы (ψήκτρα Anth.).

ἐρῠσῐ-νηΐς, ΐδος adj. f останавливающая или спасающая корабли (ἄγκυρα Anth.).

ἐρῠσί-πτολις, ιος ἡ градохранительница, защитница городов (эпитет Афины) Hom., HH.

Ἐρῠσίχθων, ονος ὁ Эрисихтон, «Бороздящий землю» 1) сын Кекропа и Агравлы, доставивший с о-ва Делос в Афины древнее изображение богини Εἰλειθυία Plat.; 2) фессалиец, сын Триопа; за то, что срубил деревья в роще Деметры, был наказан неутолимым голодом Anth.

ἐρυσμός ὁ спасительное средство: ἐπηλυσίης ἐ. HH средство против чар.

ἐρυσσαμένω Theocr. part. aor. dual. к ἐρύομαι.

ἐρυστός 3 [adj. verb. к ἐρύομαι] извлеченный (κολεῶν ἐρυστὰ ξίφη Soph.).

ἔρυτο эп. = εἴρυτο.

ἐρύω, ион. εἰρύω 1) тащить, волочить, влечь: ἐ. τρὶς περί τι Hom. трижды протащить вокруг чего-л.; 2) (тж. ἐ. εἴσω Hom.) втаскивать, выволакивать (νῆα ἤπειρόνδε Hom. или ἐπ᾽ ἠπείροιο Hom., Hes.); 3) стаскивать, спускать (νῆα ἅλαδε или εἰς ἅλα, τινὰ ἐξ οὐρανόθεν πεδίονδε Hom.); 4) вырывать, выдергивать (ὀϊστὸν ἐξ ὤμοιο, φάρμακον ἐκ γαίης Hom.); 5) извлекать (из ножен), обнажать (ἔγχος Soph.); 6) натягивать, напрягать (νευρὴν ἐπί τινι Hom.; τῶν τόξων τὸ ἕτερον Her.); 7) натягивать, опускать (φᾶρος κὰκ (= χατά) κεφαλῆς Hom.); 8) вздергивать, вешать (ἀν᾽ ὑψηλὴν κίονά τινα Hom.); 9) тянуть, дергать (τινὰ χλαίνης Hom.); 10) срывать, обламывать (κρόσσας πύργων Hom.); 11) утаскивать, уносить (νεκρούς Hom.); 12) удалять, устранять (τι ἐκ ποδός Pind.); 13) разрывать на части, растерзывать (κύνες ἐρύουσί τινα Hom.); 14) (ср. лат. lateres ducere) изготовлять, производить (πλίνθους Her.) - см. тж. ἐρύομαι.

ἔρχᾰται эп. 3 л. pl. pf. к εἴργω.

ἑρχατάω (только 3 л. pl. impf. pass.) запирать (πεντήκοντα σύες ἐρχατόωντο Hom.).

ἔρχᾰτο эп. 3 л. pl. ppf. к εἴργω.

ἑρχθείς part. aor. pass. к εἵργω.

Ἐρχιά ἡ Эрхия (дем в атт. филе Αἰγηΐς) Plat.

Ἐρχιᾶσιν adv. в деме Ἐρχιά Plat.

Ἐρχιεύς, έως ὁ гражданин дема Ἐρχιά Dem.

ἔρχομαι (impf. ἠρχόμην, fut. ἐλεύσομαι, aor. 2 ἦλθον - эп. ἤλῠθον, pf. ἐλήλῠθα - эп. εἰλήλουθα, 3 л. sing. ppf. ἐληλύθει - эп. εἰληλούθει(ν), imper. ἐλθέ, inf. aor. 2 ἐλθεῖν - эп. ἐλθέμεν(αι), эп. part. εἰληλουθώς и ἐληλουθώς, в атт. диалекте только ind., остальные формы praes. и impf. заимствуются у εἶμι: conjct. ἴω, opt. ἴοιμι и ἰοίην, imper. ἴθι, inf. ἰέναι, part. ἰών, impf. ᾔειν) 1) приходить, прибывать (πρὸς δώματα Hom.; πρὸς Ἄργος Aesch.; δόμους Soph.; χθόνα Eur.; ἐς Λακεδαίμονα Arph.; ἐπὶ Ποτιδαίας Thuc.): ἦλθε θέουσα Hom. она поспешно прибыла; ἦλθε φθάμενος Hom. он добежал до цели первым; μαρτυρήσων ἦλθον Aesch. я прибыл как свидетель; γῆς τινος ἐλθεῖν Soph. прибыть из какой-л. страны; πυκνὰς ὁδοὺς εἰς Τροίαν ἐλθεῖν Eur. часто бывать в Трое; πόδεσσι или πεζὸς ἔ. Hom. приходить пешком; ἐλθούσης ἐπιστολῆς Thuc. когда прибыло письмо; ἀγγελίην или ἐξεσίην ἐλθεῖν Hom. прибыть с посольством; κνέφας ἤλυθε ἐπὶ γαῖαν Hom. сумерки спустились на землю; 2) приходить на помощь (τινι ἀποροῦντι Plat.); 3) идти, уходить, отправляться (οἴκαδε Arph.; εἰς ἄπειρον Arst.): τὴν ἐναντίαν ὁδὸν ἔ. Plat. идти в противоположном направлении; δρᾶ νῦν τάδ᾽ ἐλθών Soph. иди теперь (и) сделай это; ἄνους ἔρχει Soph. твой уход неразумен; ἀπὸ πραπίδων ἄχος ἦλθεν Hom. сердечная боль прошла (досл. боль отошла от сердца); αἷμα ἦλθε κατὰ στόμα Hom. кровь хлынула ртом; ποταμὸς ἐλθὼν ἐξαπίνης Hom. внезапно разлившийся поток; (о птицах и насекомых) улетать (ψαρῶν νέφος ἔρχεται Hom.); 4) идти, проходить (ἀνὰ или κατὰ ἄστυ Hom.): ἔρχονται πεδίοιο μαχησόμενοι περὶ ἄστυ Hom. (рати ахейцев) идут по равнине, чтобы сразиться у города (Трои); ὁδὸν или κέλευθον ἔ. Hom., Plat.; идти дорогой; νόστιμον πόδα ἔ. Eur. возвращаться; διὰ πολλῶν κινδύνων ἔ. Plat. пройти через (т. е. испытать) много опасностей; διὰ πάντων τῶν καλῶν ἐληλυθότες Xen. люди испытанной добродетели; νέφος ἐρχόμενον κατὰ πόντον Hom. плывущая над морем туча; Κύκλωπα περὶ φρένας ἤλυθε οἶνος Hom. вино затуманило сознание Киклопа; 5) восходить: ἀστὴρ ἔρχεται ἀγγέλλων φάος Ἠοῦς Hom. восходит звезда, возвещающая сияние Зари; 6) возникать, начинаться (πρὶν ἐληλυθέναι τὸν ἄνεμον Arst.): ἦλθε ἀνέμοιο θύελλα Hom. поднялась сильная буря; ὅτ᾽ ἦλθ᾽ ὁ πρῶτος ἄγγελος πυρός Aesch. когда появился первый огненный сигнал; ὅθεν ὁ νῦν παρὼν ἡμῖν λόγος ἐλήλυθε Plat. то, с чего сегодня у нас началась беседа; 7) приходить, наступать (ἐπὴν ἔλθῃσι θέρος Hom.): ὅ κεν ἔλθῃ νύξ Hom. пока не наступит ночь; εἰς ὅ κε γῆρας ἔλθῃ καὶ θάνατος Hom. доколе не придут старость и смерть; εἰ ἔλθοι τῇ Ἑλλάδι κίνδυνος Xen. если нависнет над Элладой опасность; 8) вступать, попадать, оказываться: εἰς λόγους Her. и διὰ λόγων ἐλθεῖν τινι Soph., Plut.; вступить в разговор с кем-л.; ἐς ὄψιν τινὶ ἔ. Her. предстать перед лицом кого-л., т. е. быть допущенным к кому-л.; εἰς χεῖρας ἐλθεῖν τινι Xen. попасть в чьи-л. руки, Aesch., Thuc., Plut.; вступить с кем-л. в борьбу; ἐς μάχην ἔ. τινι Her., Arst., πρός τινα Eur. или διὰ μάχης τινὶ ἔ. Eur., Thuc.; вступать в сражение с кем-л.; διὰ φόβου ἔ. Eur. быть в страхе; εἰς ὀργάς τινι ἔ. Plat. распалиться гневом на кого-л.; δι᾽ ἀπεχθείας τινὶ ἔ. Aesch. стать предметом чьей-л. ненависти; εἰς ἔχθραν ἐλθεῖν τινι Plut. начать враждовать с кем-л.; ἐπὶ μεῖζον ἔ. Soph. возрастать, усиливаться; δυνατὸς ἐς ἀριθμὸν ἐλθεῖν Thuc. поддающийся исчислению (учету); 9) доходить, достигать (εἰς τοσοῦτον αἰσχύνης Plat.; μέχρι τούτου Arst.): ἐπείπερ ἐνταῦθα ἐληλύθαμεν Plat. поскольку мы добрались до такого (суждения); παρ᾽ ὀλίγον ἦλθε Plut. немного недоставало (чтобы …), т. е. еще немного (и …); παρὰ μικρὸν ἐλθὼν ἀποθανεῖν Luc. чуть было не погибший; περί σφεας ἤλυθε ἰωὴ φόρμιγγος Hom. до них донесся звук форминги; τοῖς Ἀθηναῖοις ἦλθε τὰ περὶ τὴν Εὔβοιαν γεγενημένα Thuc. до (сведения) афинян дошло то, что случилось в области Эвбеи; λειμών, ἔνθ᾽ οὐκ ἦλθέ πω σίδηρος Eur. луг, которого никогда не касалось железо (серпа); ὅσοι ἐνταῦθα ἡλικίας ἦλθον Plat. достигшие такого возраста; 10) переходить, доставаться (γέρας ἔρχεται ἄλλῃ Hom.; εἰς ὀλίγους Arst.); 11) приниматься (за что-л.), предпринимать, начинать: ἐλθεῖν ἐπί τι Hom., Thuc., Plat., Arst.; приступить к чему-л., заняться чем-л.; ἐπὶ πᾶν ἐλθεῖν, ὡς … Xen. принять все меры к тому, чтобы …; 12) посещать, т. е. находиться в интимной связи (τινα Her. и πρός τινα Xen.); 13) (в знач. вспомог. глагола с оттенком начинательности; ср. франц. aller в futur immediat или англ. to go в intentional tense «paulo-post-future») намереваться, собираться, приступать: ἔ. ἐρέων, φράσων или λέξων Her. я собираюсь (теперь) сказать, перехожу к вопросу; ἔρχομαι περὶ Αἰγύπτου μηκυνέων τὸν λόγον Her. (теперь) я приступаю к обстоятельному повествованию об Египте; ἔρχεται κατηγορήσων μου Plat. он начинает меня обвинять; ἔρχομαι ἐπιχειρῶν Plat. попытаюсь сейчас; οὐ τοῦτο λέξων ἔρχομαι, ὡς … Xen. я не намерен утверждать, будто …; 14) (в imper. при imper. другого глагола) ступай!, давай!, ну!: ἔρχεο, θέων Αἴαντα κάλεσσον Hom. беги, позови Эанта.

Ἐρχομενός илиарх. = Ὀρχομενός.

ἕρψις, εως ἡ [ἕρπω] ползание Plat., Arst.

ἔρῳ dat. к ἔρος.

I ἐρῶ fut. к εἴρω II, λέγω III или φημί.

II ἐρῶ стяж. к ἐράω.

ἐρωδιός ὁ цапля (Ardea major L) Hom., Aesch., Arph. etc.

I ἐρωέω [ἐρωή I] стремительно течь, с силой вытекать (αἷμα ἐρωήσει περὶ δουρί Hom.).

II ἐρωέω [ἐρωή II] 1) уходить, отступать: ἐρωῆσαι πολέμοιο или χάρμης Hom. бежать (уклониться) от боя; 2) оставлять, прекращать (ἐ. καμάτοιο HH): τὸ μὲν οὔποτ᾽ ἐρωεῖ Hom. это никогда не прекращается; 3) (тж. ἐ. ὀπίσσω Hom.) оставаться (на месте), отставать: ἴθι νῦν κατὰ λαὸν Ἀχαιῶν μηδ᾽ ἔτ᾽ ἐρώει Hom. отправляйся в стан ахейцев, да не медли; 4) отгонять, отражать (τινα ἀπὸ νηῶν Hom.); 5) оставлять, покидать (τινα Theocr.).

I ἐρωή ἡ [одного корня с ῥέω и ῥώομαι] 1) напор, натиск (οὐχ ὑπομένειν ἐρωήν τινος Hom.); 2) быстрое движение, сила (размаха) (λικμητῆρος Hom.); 3) стремительный полет, стремительность (δούρατος, βελέων Hom.); 4) дальность полета (ὅσον ἐπὶ δουρὸς ἐ., sc. γίγνεται Hom.): λείπετο Μενελάου δουρὸς ἐρωήν Hom. (Мерион) отстал от Менелая на бросок копья; 5) бурная страсть, вожделение (περὶ Κύπριν Anth.).

II ἐρωή ἡ [одного корня с ἐρωέω II] прекращение, затихание (μάχης Theocr.): πολέμου οὐ γίγνετ᾽ ἐ. Hom. сражение не утихало.

ἐρω-μᾰνέω быть безумным от любви (πῶς δύναται ψυχὴ ἐ. ὀρθὰ λογιζομένη; Anth.).

*ἐρω-μανής 2 безумно влюбленный Diod.

ἐρωμᾰνία ἡ безумная (безрассудная) любовь Anth.

ἐρωμένιον τό душечка, милая, любимая Anth.

ἔρων Anth. (= ἔρωτα) acc. к ἔρως.

ἔρως, ωτος тж. pl. 1) любовь, преимущ. страсть (ὁ ἔ. πάθος ἀλόγιστον Arst.): ἔ. τινός Soph., Eur., Xen. и πρός τινα Arst. любовь к кому-л.; ἔ. ἀνίκατος μάχαν Soph. любовь, непобедимая в борьбе; ἔρωτ᾽ ἐρᾶν Eur. страстно любить, пылать любовью; 2) страстное желание, горячее стремление (τινός Aesch., περί τι Plat. и πρός τι Luc.): ἔρωτα σχὼν τῆς Ἑλλάδος τύραννος γενέσθαι Her. (Павсаний), жаждущий стать властелином Эллады; ἔ. ἐνέπεσε τοῖς πᾶσιν ἐκπλεῦσαι Thuc. всеми овладело страстное желание отплыть, т. е. участвовать в морском походе; ἔ. αὐτὸν ἔσχε τῶν σκιερῶν σχηνημάτων Xen. его потянуло к тенистым шатрам; ἔρωτες πόλεως Arph. влечение к городу; 3) предмет любви, любовь (ἀπρόσικτος Pind.); 4) наслаждение, радость: ἔφριξα ἔρωτι Soph. я затрепетал от радости.

Ἔρως, ωτος (иногда pl. Ἔρωτες) ὁ Эрот 1) бог любви; по Гесиоду - сын Хаоса, по орфикам и другим - первый и старейший из богов: πρώτιστος θεῶν Parmenides ap. Arst.; обычно считается сыном Афродиты; соотв. римск. Amor или Cupido; изображался красивым мальчиком с золотыми крылышками, вооруженный луком, он пронзал стрелами любви сердца людей и богов Trag. etc.; 2) название ряда мелких местностей Anth.

ἐρωτάριον τό статуэтка Эрота Anth.

ἐρωτάω, эп. εἰρωτάω, ион. εἰρωτέω 1) спрашивать, расспрашивать (τινά τι Hom., Soph., Eur., Arph., Plat., τινα περί τινος Plat. и τινα αμφί τινος Eur.): εἰρώτα τίς εἴη καὶ πόθεν ἔλθοι Hom. он спросил, кто она и откуда прибыла; ἃ ἠρωτῶμεν περὶ αὐτῶν Plat. то, что мы спрашивали об этих вещах; εἰρωτᾷς μ᾽ ἐλθόντα Hom. ты спрашиваешь меня, зачем я пришел; τὸ ἐρωτώμενον Xen. и τὸ ἐρωτηθέν Thuc. вопрос; τὰ ἔμπροσθεν ἠρωτημένα Plat. ранее поставленные вопросы; ἐ. ἐρώτημα Plat. ставить вопрос, обращаться с вопросом; 2) вопрошать (τὸν θεόν Xen.); 3) лог. ставить вопросы, рассуждать, доказывать: ἐ. λόγον Arst., Sext.; выставлять положение; οἱ ἠρωτημένοι λόγοι и τὰ ἠρωτημένα Arst. подлежащие рассмотрению положения; 4) просить (τινα ποιεῖν τι, περί и ὑπέρ τινος, τι и ἵνα … NT).

ἐρώτη ион. Theocr. 3 л. sing. impf. к ἐρωτάω.

ἐρώτημα, ατος τό 1) вопрос (περί τινος Plat. и εἴ … Thuc.): τοῖς ἐρωτήμασι τοῦ ξυνθήματος πυκνοῖς χρῆσθαι Thuc. то и дело спрашивать о пароле; ἐ. ἐρωτᾶν Plat. задавать вопрос; 2) запрос (ἐ. τι προσπέμπειν τινί Plut.); 3) лог. (наводящий) вопрос (δι᾽ ἐρωτημάτων συλλογίζεσθαι Arst.).

ἐρωτημᾰτίζω лог. задавать (наводящие) вопросы (τάττειν καὶ ἐ. ἴδιον τοῦ διαλεκτικοῦ ἐστιν Arst.).

ἐρωτημᾰτικός 3 грам. вопросительный (ὄνομα).

ἐρώτησις, εως1) постановка вопроса, вопрос: ἐξ ἐρωτήσεως Arst. в порядке вопроса; ψεύδους οὐδεμία ἔ. δεῖται Xen. ни на один вопрос нельзя отвечать неправдой; ἐρωτήσεως ἔτι ἡ ἀπόκρισις δεῖται Plat. (этот) ответ нуждается в (предварительной) постановке вопроса; ἐρωτήσεος ἐπιρρήματα грам. вопросительные наречия; 2) лог. метод вопросов (для приведения собеседника к умозаключению) (ἡ διαλεκτικὴ πρότασις ἐ. ἀντιφάσεώς ἐστιν Arst.).

ἐρωτητική ἡ (sc. τέχνη) лог. эротетика, искусство ставить наводящие вопросы Arst.

ἐρωτητικός 3 умело ставящий вопросы, искусно спрашивающий Plat., Arst.

ἐρωτιάς, άδος adj. f влюбленная (νύμφαι Anth.).

Ἐρωτίδες νῆσοι острова любви Anth.

Ἐρωτιδεύς, εως ὁ маленький Эрот Anacr.

Ἐρωτίδια τά = Ἐρωτικά.

ἐρωτικά τά 1) любовные начала (τοῦ σώματος Plat.); 2) любовные отношения или похождения (περὶ γυναῖκοις Plut.).

Ἐρωτικά τά (sc. ἱερά) праздник в честь Эрота (в Теспиях) Plut.

ἐρωτική ἡ искусство любви Arst.

ἐρωτικός 3 1) любовный, вызванный любовью (λύπη Thuc.; μανία Plat.; ἐπιθυμία Arst.): ἐρωτικὴ ξυντυχία Thuc. любовное приключение; 2) посвященный любви (λόγος Plat.); 3) преисполненный любви, влюбленный, любящий (νέοι Arst.); 4) сведущий в вопросах любви Plat., Xen.; 5) испытывающий влечение, стремящийся, склонный (πρός τι Plut. и περί τι Luc.).

ἐρωτικῶς любовно, влюбленно: ἐ. ἔχειν τινός Plat. и πρός τινα Plut. и ἐ. ἀσπάζεσθαί τινα Plut. быть влюбленным в кого-л.; ἐ. διατίθεσθαι Plat. и διακεῖσθαι Plat., Arst. быть охваченным любовью; ποιῆσαί τινα ἐ. ἔχειν τοῦ ποιεῖν τι Xen. внушить кому-л. желание совершить что-л.

ἐρώτιον τό Luc., Anth. = ἐρωτάριον.

ἐρωτίς, ίδος ἡ милая, любимая Theocr.

ἐρωτο-γράφος 2 воспевающий любовь (μέτρον Anth.).

ἐρωτο-μᾰνής 2 Sext. = *ἐρωμανής.

ἐρωτο-μᾰνία ἡ Plut. = ἐρωμανία.

Ἐρωτο-παίγνιον τό (Erotopaegnia) «Любовная забава» (произведение римского поэта Левия) Gell.

ἐρωτο-πλάνος 2 (ᾰ) заставляющий забыть о любви (φθόγγος Anth.).

ἐρωτο-πλοέω плыть по волнам любви Anth.

ἐρωτύλος 1) любимый, возлюбленный Theocr.; 2) божок любви Anth.

Ἔρωχος ἡ Эрох (город в Фокиде) Her.

ἐς ион.-староатт. = εἰς.

ἐς- ион.-староатт. = εἰσ-.

ἕς 2 л. sing. imper. aor. 2 ἴημι.

ἐσ-αγ- = εἰσαγ-.

ἐσ-αθ- = εἰσαθ-.

ἐσ-ακ- = εἰσακ-.

ἐσᾶλτο и ἐσήλατο эп. 3 л. sing. aor. к εἰσάλλομαι.

ἔσαν эп.-ион. (= ἦσαν) 3 л. pl. impf. к εἰμί.

ἕσαν эп.-ион. 3 л. pl. aor. 2 к ἵημι.

ἔσαξα aor. к σάττω.

ἐσάπην (ᾰ) aor. 2 pass. к σήπω.

ἐσ-απικνέομαι ион. = εἰσαφικνέομαι.

ἐσ-αρ- = εἰσαρ-.

ἕσασθαι эп. inf. med.-pass. к ἕννυμι.

ἕσατο эп. 3 л. sing. aor. med. к ἕννυμι.

ἐσαύριον Polyb. v. l. = ἐπαύριον.

ἐσαῦτις (тж. ἐς или εἰς αὖτις) = εἰσαῦτις.

ἐσάχθην aor. pass. к σάττω.

ἐσάωθεν эп. 3 л. pl. aor. pass. к σαόω.

ἐσ-βα- = εἰσβα-.

ἔσβεσα aor. к σβέννυμι.

ἔσβην aor. 2 pass. к σβέννυμι.

ἐσ-βι- = εἰσβι-.

ἐσ-βο- = εἰσβο-.

ἐσ-γραφ- = εἰσγραφ-.

ἐσ-δ- = εἰσδ-.

ἐσδέκομαι = εἰσδέχομαι.

ἑσδώμεθα эол. Theocr. conjct. 1 л. pl. к ἕζομαι.

ἐσέδρακον эп. aor. 2 к εἰσδέρκομαι.

ἔσει или ἔσῃ 2 л. sing. fut. к εἰμί.

ἔσ-ειμι = εἴσειμι.

ἐσ-ελεύσομαι fut. к εἰσέρχομαι.

ἐσεμάσσατο эп. 3 л. sing. aor. к *εἰσμαίομαι.

ἐσενείκασθαι inf. aor. med. к ἐσφέρω.

ἐσέπτατο ион. 3 л. sing. aor. med. к εἰσίπταμαι.

ἐσ-εργ- = εἰσεργ-.

ἐσεργνύναι ион. inf. к *εἰσέργνυμι.

ἐσ-ερχ- = εἰσερχ-.

ἐσεσάχατο ион. 3 л. pl. ppf. pass. к σάττω.

ἐσεσήρει 3 л. sing. ppf. к σαίρω.

ἐσεχέοντο ион. impf. med. к εἰσχέω.

ἐσέχυντο ион. aor. med. к εἰσχέω.

ἐσ-έχω = εἰσέχω.

ἔσῃ или ἔσει 2 л. sing. fut. к εἰμί.

ἐσ-ηγ- = εἰσηγ-.

ἐσήλατο эп. 3 л. sing. aor. 1 к εἰσάλλομαι.

ἔσθ᾽ (= ἐστ᾽, т. е. ἐστί, ἐστέ, ἔστε) перед густым придыханием.

I ἕσθαι inf. aor. 2 med. к ἵημι.

II ἕσθαι inf. pf. pass. к ἕννυμι.

ἐσθάς, ᾶτος ἡ Pind. = ἐσθής.

*ἐσθέομαι pass. (только part. pf. ἠσθημένος - ион. ἐσθημένος) одеваться: ἐσθῆτα Μηδικὴν ἐοθημένοι Her. одетые в индийскую одежду; ἠσθημένοι πέπλοισι Eur. одетые в платья.

ἔσθημα, ατος τό преимущ. pl. одежда, платье Trag., Thuc.

ἕσθην эп. 3 л. dual. ppf. pass. к ἕννυμι.

ἐσθής, ῆτος, дор. ἐσθάς, ᾶτος1) одеяние, одежда, платье Arst., Plut.: χρηστηρία ἐ. Aesch. одежды предсказательницы, т. е. Кассандры; μετρία ἐ. Thuc. простое платье; τὰ ἐσθῆτος ἐχόμενα Her. вся одежда, какая была (на них); 2) белье: ἐσθῆτα ἔσφερον εἴσω Hom. (братья Навсикаи) внесли (выстиранное ею) белье в дом; 3) постель: ἐντύνειν εὐνὴν ἐσθῆτος μαλακῆς Hom. приготовить ложе с мягкой постелью.

ἔσθησις, εως ἡ Diod., NT = ἐσθής 1.

ἐσθίω (impf. ἤσθιον, fut. ἔδομαι - поздн. φάγομαι, aor. 2 ἔφᾰγον, pf. ἐδήδοκα, pf. 2 ἔδηδα, ppf. ἐδηδόκειν; pass.: aor. ἠδέσθην, pf. ἐδήδεσμαι) 1) есть (τι Hom., Arst. и τινός Xen., Arst.): τὰ ἐσθίοντα Xen. органы еды, т. е. рот; 2) (о животных) поедать, пожирать (ὥστε λέων Hom.; αἰετὸς ἧπαρ ἤσθιεν, sc. Προμηθέως Hes.): ἐδηδοκώς Arst. наевшийся; 3) перен. пожирать, истреблять, уничтожать (πάντας πῦρ ἐσθίει Hom.); pass. быть разоряемым, гибнуть (ἐσθίεταί μοι οἶκος Hom.); 4) (тж. ἐ. τὴν χαρδίαν Pythagoras ap. Plut.) терзать, мучить: ἀνίστασο μηδ᾽ οὕτως σεαυτὸν ἔσθιε Arph. перестань так терзаться; 5) кусать: ὑπ᾽ ὀργῆς τὴν χελύνην ἐ. Arph. в гневе кусать губы.

ἐσθλά τά ценные вещи, имущество Hom., Pind.

ἐσθλόν τό счастье, преуспеяние: παρὰ καὶ κακῷ ἐ. τιθέναι Hom. вместе с горем даровать и счастье.

ἐσθλός, дор. ἐσλός 3 1) хороший, отличный, славный (ἑταῖρος, ἵπποι Λαομέδοντος Hom.); 2) храбрый, мужественный (ἡγεμών Hom.); 3) славный, благородный, знатный (πατήρ Soph.; δώματα Eur.): ἐσθλῶν κακός Soph. дурной отпрыск славных предков; 4) богатый (βροτός Hes.); 5) дорогой, (драго)ценный (ἀγάλματα, κτήματα, κειμήλια Hom.); 6) благой, добрый, благожелательный (ἔπος Hom.); 7) предвещающий счастье, благоприятный (ὄρνιθες, ὕπαρ Hom.; ὕπνος Soph.); 8) счастливый (τύχη Soph.; γάμοι Eur.); 9) целительный (φάρμακα Hom.): ἐσθλὸν Διὶ χεῖρας ἀνασχέμεν Hom. полезно воздевать руки к Зевсу; 10) преданный, верный (δωμάτων χύων Aesch.; εἴς τινα Soph.); 11) разумный, мудрый (βουλή Hom.); 12) искусный, опытный (ἐν σταδίῃ Hom.).

ἐσθλότης, ητος ἡ благородство, великодушие, доброта Plut.

ἐσθορεῖν Aesch. inf. к εἰσθρῴσκω.

ἔσθος, εος τό Hom., HH, Arph. = ἔσθημα.

ἔσθ᾽ ὅτε (= ἐστὶν ὅτε) бывает когда, т. е. иногда, порой: ἐσθ᾽ ὅτε … ὅτε Soph. то … то, порой … порой.

ἔσθω (только praes. и impf. ἦσθον; эп. inf. ἐσθέμεναι) Hom., Aesch., Plut. = ἐσθίω.

ἐσία или ἐσσία дор. Plat. = οὐσία.

ἐσ-ιδεῖν inf. aor. к εἰσοράω Aesch.

ἐσ-ιδρύω = εἰσιδρύω.

ἐσῑέμεναι Hom. part. praes. med. f pl. к εἰσίημι.

ἐσιέναι inf. к ἔσειμι.

ἐσ-ίζομαι = εἰσίζομαι.

ἐσ-ίημι = εἰσίημι.

ἐσ-ίπταμαι = εἰσίπταμαι.

ἕσις, εως ἡ [ἵημι] (у)стремление, побуждение Plat.

ἐσ-καθοράω = εἰσκαθοράω.

ἐσ-καλέω = εἰσκαλέω.

ἔσκαμμαι pf. к σχάπτω.

ἐσ-καταβαίνω = εἰσκαταβαίνω.

ἔσκε эп.-ион. (= ἦν) 3 л. sing. impf. к εἰμί.

ἔσ-κειμαι = εἴσχειμαι.

ἔσκεμμαι pf. к σκέπτομαι.

ἐσκεμμένος part. pf. к σκέπτομαι.

ἔσκηλα aor. к σκέλλω.

ἐσ-κηρύττω = εἰσκηρύττω.

ἔσκληκα pf. к σκέλλω.

ἔσκλην aor. 2 к σκέλλω.

ἐσκομ- = εἰοκομ-.

ἔσκον эп.-ион. (= ἦν) 1 л. sing. impf. к εἰμί.

ἐσ-κυλίω = εἰσκυλίω.

ἐσ-λεύσσω = εἰσλεύσσω.

ἐσλός Pind. = ἐσθλός.

ἕσμα, ατος τό [ἕζομαι] черешок плода Arst.

ἕσμαι Hom. pf. pass. к ἕννυμι.

ἐσ-μαίομαι = εἰσμαίομαι.

ἐσ-μάσσομαι = εἰσμάσσομαι.

ἑσμός и ἐσμός 1) рой (μελισσέων Her. и μελιττῶ Xen., Arst., Plut.; σκωλήκων Plut.): σφῆκες ξυλλεγέντες καθ ἑσμούς Arph. осы, собирающиеся роями; 2) стая (πελειάδων Aesch.); 3) толпа (γυναικῶν Arph.); 4) изобилие, множество: ἑσμοὶ γάλακτος Eur. (целые) потоки молока; ἑ. νούσων Aesch. туча (всяческих) болезней; ἐ. λόγων Plat. словесный поток.

ἑσμο-τόκος 2 рождающий (пчелиные) рои (χορός Anth.).

ἐσ-νέω = εἰσνέω.

ἔσ-οδος = εἴσοδος.

ἔσομαι fut. к εἰμί.

ἐσ-οπτ- = εἰσοπτ-.

ἐσ-ορ- = εἰσορ-.

ἐσοῦμαι дор. = ἔσομαι.

ἐσόψομαι эп. fut. к εἰσοράω.

ἔσπαρμαι pf. к σπείρω.

ἐσ-πέμπω = εἰσπέμπω.

ἕσπεο эп. 2 л. sing. aor. 2 к ἕπω.

ἕσπερα τά Hom. = ἑσπέρα 1.

ἑσπέρα, ион. ἑσπέρη1) вечер: ἑσπέρας Pind., Arph. вечером; πρὸς ἑσπέρᾳ Arph., εἰς (τὴν) ἑσπέραν Xen., Plat. или πρὸς ἑσπέραν Xen. под вечер, к вечеру; ἄκρᾳ σὺν ἑσπέρᾳ Pind. или περὶ ἑσπέραν βαθεῖαν Plut. поздним вечером; ἀπὸ ἑσπέρας εὐθύς Thuc. или εὐθὺς ἀφ᾽ ἑσπέρας Xen. с наступлением вечера; ἐπειδὴ ἑ. ἦν Plat., ἐπεὶ πρὸς ἑσπέραν ἦν или ἑσπέρας (ἐπι)γενομένης Xen. когда наступил вечер; 2) перен. закат (βίου Arst.); 3) запад Arst.: τὰ πρὸς ἑσπέραν Thuc., ἡ πρὸς ἑσπέρην χώρη или τὸ πρὸς ἑσπέρης Her. страны Запада, Запад; πρὸς ἑσπέραν Eur. к западу, с западной стороны; ὁ ἀφ᾽ ἑσπέρας Arst. западный.

ἑσπέρια τά 1) страны Запада Thuc., Plut.; 2) запад Luc.

Ἑσπερία ἡ Гесперия, т. е. Италия (как лежащая к западу от Эллады) Anth.

Ἑσπερίδες αἱ 1) Геспериды (дочери Эреба, т. е. Мрака, Форка, Атланта, Геспера, или Зевса: Эгла, Аретуса и Гесперия; по друг. их было 4 или 7; жили на крайнем западе, где с помощью дракона Ладона - Λάδων - охраняли золотые яблоки) Hes., Eur.; 2) Ἑ. νῆσοι острова Гесперид (отожд. то с αἱ Μακάρων νῆσοι, то с αἱ Κασσιτερίδες) Eur.

ἑσπερῐνός 3 Xen., Anth. = ἑσπέριος.

ἑσπέριος 3 и 2 1) вечерний (ἀοιδαί Pind.): ἑ. εἰς ἄστυ κάτειμι Hom. вечером я вернусь в город; ἄχρι ἑσπερίου (sc. χρόνου) Arst. до вечера; 2) западный: ἑσπέριοι ἄνθρωποι Hom. западные народы.

Ἑσπερῖται, ῶν οἱ геспериты (народ в древней Армении) Xen.

Ἑσπερῖτις, ιδος ἡ (acc. Ἑσπερῖτιν) (sc. χώρα) Гесперитида (область сестер Гесперид) Diod.

I ἕσπερος 2 1) вечерний (ἀστήρ Hom.; φάος Pind.); 2) западный (τόποι Aesch.; ἀγκῶνες Soph.): ἕ. θεός Soph. = Ἃιδης.

II ἕσπερος 1) (sc. ἀστήρ) вечерняя звезда Hom., Arst.; преимущ. планета Венера Plat., Anth., Cic.; 2) вечер Hom.: ποτὶ ἕσπερον Hes. к вечеру, под вечер; 3) вечер жизни, т. е. старость (ἕ. γυναικῶν Anth.).

ἔσπετε эп. 2 л. pl. imper. aor. 2 к ἔπω.

ἐσπευσμένως ревностно, усердно (ποιεῖν τι Sext.).

ἐσ-πίπτω = εἰσπίπτω.

ἐσπιφράναι Arst. предполож. = εἰσφέρειν.

ἐσ-πλ- = εἰσπλ-.

ἐσ-ποι- = εἰσποι-.

ἑσποίμην эп. opt. med. к ἕπω.

ἑσπόμην aor. 2 med. к ἕπω.

ἐσπουδασμένως серьезно, по-настоящему Plat.

ἐσ-πρα- = εἰσπρα-.

ἐσ-ρέω = εἰσρέω.

ἔσρος ὁ [ἐσρέω] слово, выдуманное для этимологического объяснения слова ἔρως Plat. Cratyl. 420.

ἕσσα эп. aor. 1 к ἕννυμι.

I ἕσσαι эп. inf. aor. к ἕννυμι.

II ἕσσαι Pind. (= ἕσαι) inf. aor. к ἵζω.

ἔσσεαι эп. 2 л. sing. fut. 1 к εἰμί.

ἐσσεῖται эп.-дор. 3 л. sing. fut. к εἰμί.

ἔσσεται эп. = ἐσσεῖται.

ἔσσευα эп. aor. к σεύω.

ἐσσί дор. 2 л. sing. praes. к ἐμμί (= εἰμί).

ἐσσία = ἐσία.

ἔσσο эп. 2 л. sing. imper. praes. med. к εἰμί.

ἕσσο эп. 2 л. sing. ppf. pass. к ἕννυμι.

ἔσσομαι эп. fut. med. к εἰμί.

ἕσσον эп. imper. aor. к ἕννυμι.

ἑσσόομαι ион. Her. (impf. ἑσσούμην, aor. ἑσσώθην, pf. ἕσσωμαι) = ἡσσάομαι.

ἐσσύθην Soph. aor. pass. к σεύω.

ἔσσῠμαι pf. pass. к σεύω.

ἐσσύμενος 3 (ῠ) [part. pf. pass. к σεύω] стремительный, торопливый (τινὰ ἐσσύμενον κατερύκειν Hom.): ἐ. πολέμου или ἐ. πολεμίζειν Hom. рвущийся в бой; ἐ. ὁδοῖο Hom. стремящийся в путь; ἐ. ἀλύξαι Hom. пытающийся ускользнуть.

ἐσσυμένως (ῠ) 1) стремительно, поспешно (ἀποβῆναι Hom.); 2) горячо, с жаром, ожесточенно (μάχεσθαι Hom.).

ἐσσύμην, ἔσσυο, ἔσσυτο эп. ppf. med.-pass. в знач. impf. к σεύω.

ἕσσων 2 ион. Her. = ἥσσων.

ἐστάθην (ᾰ) aor. 1 pass. к ἵστημι.

ἕσταθι imper. pf. к ἵστημι.

ἔσται 3 л. sing. fut. к εἰμί.

ἐστάλατο ион. 3 л. pl. ppf. pass. к στέλλω.

ἕστᾰμεν 1 л. pl. pf. к ἵστημι.

ἑστάμεν(αι) (ᾰ) эп. inf. pf. к ἵστημι.

ἔσταν эп. (= ἔστησαν) 3 л. pl. aor. 2 к ἵστημι.

ἑστάναι inf. pf. к ἵστημι.

ἕστᾰσαν эп. 3 л. pl. ppf. к ἵστημι.

ἔστᾰσαν эп. 3 л. pl. aor. 1 к ἵστημι.

ἑστᾶσι 3 л. pl. pf. к ἵστημι.

I ἔσ-τε, дор. ἕστε praep. (с ἐπί или πρός) (вплоть) до: ἔστ᾽ ἐπὶ τὸ δάπεδον Xen. до самой земли; ἔ. πρὸς τὸ ἐφηβικόν Luc. (вплоть) до отрочества.

II ἔσ-τε, дор. ἕστε conj. до тех пор пока (не), покуда: 1) для обознач. прошлого действия с aor. ind.: ἔστ᾽ ἐν αἰθέρι μέσῳ κατέστη λαμπρὸς ἡλίου κύκλος Soph. пока лучезарный круг солнца находился в середине неба; 2) для обознач. будущего действия с aor. conjct. (с ἄν, поэт. κε, или без него) после главных времен, с aor. opt., иногда conjct. после исторических: ἔστ᾽ ἂν διαπολεμήσωμεν Her. пока мы не кончим воевать; περιμένετε ἔστ᾽ ἂν ἐγὼ ἔλθω Xen. подождите, пока я вернусь; ἔστ᾽ ἂν ἐν ἄλλῳ ἔθνει γένωνται Xen. пока они не достигнут (территории) другого народа; 3) (в косв. речи с inf.): ἔ. τρίτους αὐτὴν νέμεσθαι Κρῆτας (= νέμοιντο Κρῆτες) Her. пока его (остров Крит) не заселило третье (по счету) население критян; (для законч. действия с impf.) ἔ. Σωκράτει συνήστην Xen. до тех пор, пока они находились в обществе Сократа; 4) (с praes. conjct. + ἄν для будущего действия после главных времен и opt. после историч.): ἔστ᾽ ἂν λεύσσω ἄστρων ῥιπάς Soph. пока не увижу сияния звезд; ἔστ᾽ ἂν ὁ πόλεμος ὅδε συνεστήκῃ (pf. conjct. = praes.) Her. пока будет продолжаться эта война; ἔστ᾽ ἂν τῇ πολεμίᾳ εἶεν Xen. пока они будут находиться во вражеской стране.

III ἔστε 2 л. pl. imper. к εἰμί.

ἐστέ 2 л. pl. praes. к εἰμί.

ἔστειλα aor. к στέλλω.

ἑστεώς эп.-ион. part. pf. к ἵστημι.

ἕστηκα pf. к ἵστημι.

ἑστήκειν ppf. к ἵστημι.

ἑστήκω Anth. praes. от pf. ἕστηκα к ἵστημι.

ἔστην aor. 2 к ἵστημι.

ἑστήξομαι Xen. и ἑστήξω Hom., Xen. fut. к ἵστημι.

ἐστί 3 л. sing. praes. к εἰμί.

ἔστι = ἐστί (в начале предложения, в знач. «существует» и «(воз)можно», а тж. после οὐκ, εἰ, ὡς, καί и после τοῦτο и ἀλλά in elisione).

ἑστία, ион. ἱστίη, дор. ἑστίη1) домашний очаг (где находились домашний жертвенник и изображения семейных богов): ἡ δορύξενος ἑ. Soph. гостеприимный очаг; ἐπὶ τὴν ἑστίαν καθίζεσθαι Thuc. сесть у домашнего очага; ἱστίας (ион. = ἑστίας) ἐπιορκεῖν Her. ложно клясться домашними богами; μὰ τὴν πατρῴαν ἐστίαν! Soph. клянусь очагом отчего дома!; 2) семейный очаг, родной дом: γυναῖκας ἔχων δύο, διξὰς ἱοτίας οἴκεε Her. (Александрия), имея двух жен, жил на два дома; 3) перен. обиталище (παντοδαπῶν ζῴων Arst.): χθόνιος ἑ. πατρός Soph. подземное жилище, т. е. могила отца; 4) семья, семейство (αἱ ὀγδώκοντα ἱστίαι Her.; ἑστίας ἄμοιρος Xen.); 5) род, потомство (Γλαύκου Her.); 6) жертвенник, алтарь, святилище (βούθυτος Soph.): ἑ. βουλαία Aeschin. алтарь в βουλή; γᾶς μεσόμφαλος ἑ. Eur. срединное святилище земли, т. е. алтарь Аполлона в Дельфах; ἡ κοιντὴ ἑ. Arst., Polyb., Plut.; общий алтарь (служивший местом собраний пританеев, убежищем для искавших защиты и пр.); 7) центр, средоточие (ἑ. καὶ μητρόπολις Diod.; перен. ἑ. ἤθους Plut.): ἀφ᾽ ἑστίας ἄρχεσθαι погов. Arph., Plat.; начинать с середины, т. е. с главного.

Ἑστία, эп.-ион. Ἱστίη, Ἑστίη (тж. ῑ) ἡ Гестия (дочь Кроноса и Реи, иногда отожд. с Реей; богиня-хранительница домашнего очага, позднее тж. города, всей Эллады, и, наконец, всей земли, как средоточия мира; впосл. отожд. с римск. Vesta) HH, Hes., Pind.

Ἑστίαια, ион. Ἱστιαίη, эп. Ἱστίαια ἡ Гестиея или Гистиея 1) город на сев. побережье Эвбеи, впосл. Ὠρεός Hom., Her.; 2) область в Фессалии Hom.; 3) дем в атт. филе Αἰγηΐς Dem.

Ἑστιαιεύς, ион. Ἱστιαιεύς, έως adj. к Ἑστίαια Her., Thuc., Xen., Arst., Plut.

Ἑστιαιόθεν, ион. Ἱστιαιόθεν adv. из дема Ἑστίαια Dem.

Ἑστιαιῶτις, ион. Ἱστιαιῶτις, ιδος ἡ Гестиеотида (область Гестиеи) Her., Diod.

ἑστίᾱμα, ατος τό 1) пир, пиршество (τὰ Ταντάλου θεοῖσιν ἑστιάματα Eur.); 2) перен. пища: ἐμπίπλασθαι ὀργὴν κακῶν ἑστιαμάτων Plat. питать злобу дурной пищей, т. е. отдаваться чувству гнева.

ἑστι-αρχέω быть гестиархом, давать званый обед Luc.

ἑστι-άρχης, ου ὁ гестиарх, хозяин дома (дающий званый обед) Plut.

Ἑστιάς, άδος ἡ гестиада (римск. жрица Гестии-Весты): αἱ Ἑστιάδες παρθένοι Plut. девственницы-весталки.

ἑστίᾱσις, εως1) угощение, пиршество Thuc., etc.: ἑ. συμφορητός Arst. (= ἔρανος) обед вскладчину; ἑστίασιν ἑστιᾶν Luc. давать званый пир, угощать; ἡ τῶν λόγων ἑ. Plat. приятная беседа; 2) пир, устраиваемый для членов своей филы (вид λειτουργία в Афинах) Arst.

ἑστιᾱτόριον τό помещение для пиршества, обеденный зал Plut.

ἑστιάτωρ, ορος (ᾱ) ὁ 1) устроитель званого обеда, хозяин Plat.; 2) устроитель обеда для членов своей филы (см. ἑστίασις 2) Dem.

ἑστιάω, ион. ἱστιάω 1) оказывать гостеприимство, принимать у себя (ξένους Lys. и τινα ὡς ξένον Plut.); 2) угощать (τινα ἰχθύσιν Plat.): ἑ. τὴν φυλήν Arst. устраивать обед на всю филу (см. ἑστίασις 2); οἱ ἑστιῶντες Plat. угощающие; ἑ. γάμον Eur. или γάμους Arph., Arst. давать свадебный пир; ἑ. νικητήρια Xen. дать пир в честь победы; ἐπινίκια ἑ. τινα Dem. угощать кого-л. в ознаменование победы; ἑ. τινα καλῶν λόγων Plat. угощать кого-л. прекрасными речами; ἑ. τοῖς κόραξιν Arph. кормить собой воронов (о казнимом); med.-pass. быть угощаемым, пировать, наслаждаться: πανδαισίῃ τελέῃ ἱστιῆσθαι Her. быть отлично накормленным, попировать на славу; ἑστιᾶσθαί τι Plat., τινι Xen. и τινος Luc. наслаждаться кем(чем)-л.

ἑστίη и Ἑστίη дор. = ἑστία и Ἑστία.

ἑστι-οῦχος 2 1) охраняющий домашний очаг, хранитель(ница) (Δημήτηρ ἑ. Ἐλευοῖνος χθονός Eur.; ἑ. καὶ θεραπευτὴς ὁσίων τε καὶ ἱερῶν Plat.); 2) имеющий свой алтарь, обладающий святилищем, священный (γαῖα Aesch.; πόλις Soph.); 3) имеющий очаг (αὐλή Eur.); 4) горящий на очаге или алтаре (πῦρ Plut.); 5) дающий пир, т. е. хозяин дома Arph.

ἑστιόω устраивать домашний очаг: δῶμα ἑστιοῦται Eur. дом снабжен очагом (имеет прочные основания).

ἔστῐχον aor. 2 к στείχω.

ἐστιχόωντο эп. 3 л. pl. impf. med. к στιχάω.

ἑστιῶτις, ιδος adj. f (поднявшаяся) от домашнего очага (αὔρα Soph.).

ἕστο эп. 3 л. sing. ppf. к ἕννυμι.

ἐστόν dual. к εἰμί.

ἐσ-τοξεύω ион. = εἰστοξεύω.

ἐστραμμένος эп. part. pf. pass. к στρέφω.

ἐσ-τρέχω староатт. = εἰστρέχω.

ἐσ-τρίς adv. трижды Pind.

ἔστρωκα pf. к στρώννυμι.

ἔστρωμαι pf. pass. к στρώννυμι.

ἑστῶ conjct. к ἵστημι.

ἔστω 3 л. sing. imper. к εἰμί.

ἕστωρ, ορος ὁ болт, чека (для скрепления ярма с дышлом) Hom., Plut.

ἑστώς, ἑστῶσα, ἑστός (или ἑστώς) part. pf. к ἵστημι.