Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/46

Материал из LingvoWiki
Версия от 22:18, 25 февраля 2011; Phersu (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''{{ДГ|ἐπᾶλτο}}''' ''ион. 3 л.'' ''sing. aor. 2'' ''к'' {{Gr2|ἐφάλλομαι}}. '''{{ДГ|ἐπ-ᾰλώστης}}, {{Gr2|ου}}''' {{Gr2|ὁ}} …»)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигацииПерейти к поиску

ἐπᾶλτο ион. 3 л. sing. aor. 2 к ἐφάλλομαι.

ἐπ-ᾰλώστης, ου молотильщик (гоняющий волов по разложенным колосьям) Xen.

ἐπ-ᾰμαξεύω ион. (= *ἐφαμαξεύω) бороздить повозками (ἐπημαξευμένη τροχοῖσιν γῆ Soph.).

ἐπ-ᾰμάομαι, редко Diog. L. ἐπᾰμάω 1) сгребать, собирать в кучу: εὐνὴν ἐπαμήσατο Hom. (Одиссей из листьев) устроил себе ложе; 2) наваливать, насыпать (γῆν Her., Xen.; αἰγιαλῖτιν θῖνα Anth.; κόνιν Diog. L.).

ἐπ-αμβᾰτήρ, ῆρος adj. поднимающийся, садящийся (на что-л.): νόσοι σαρκῶν ἐπαμβατῆρες Aesch. кожные болезни (предполож. о проказе).

ἐπ-ᾰμείβω 1) обменивать, меняться: τεύχεα ἀλλήλοις ἐπαμείψομεν Hom. давай, обменяемся оружием друг с другом; 2) med. чередоваться, перемежаться: νίκη ἐπαμείβεται ἄνδρας Hom. победа достается то одним, то другим.

᾿Επᾰμεινώνδας, ου (редко α) Эпаминонд (фиванский полководец и государственный деятель, род. ок. 418 г. до н. э., победитель Спарты в битве при Левктрах в 371 г. до н. э., погиб в битве при Мантинее в 362 г. до н. э.) Xen., Plut.

ἐπάμερος 2 () дор. Pind. = ἐφήμερος.

ἐπαμμένος ион. part. pf. pass. к ἐφάπτω I.

ἐπ-αμμένω Aesch. = ἐπαναμένω.

ἐπ-ᾰμοῐβᾰδίς adv. вперемешку: πυκνοὶ ἀλλήλοισιν ἔφυν . Hom. (оба масличных куста) тесно переплелись друг с другом.

ἐπᾰμοίβιος 2 HH = ἐπημοιβός.

ἐπᾰμοιβός 2 = ἐπημοιβός.

ἐπ-αμπέχω (fut. ἐπαμφέξω, aor. 2 ἐπήμπισχον - inf. ἐπαμπισχεῖν, part. ἐπαμπισχών) 1) класть кругом, насыпать вокруг: . γῆν τινι Eur. засыпать землей, т. е. хоронить кого-л.; 2) перен. окутывать, скрывать (ὕβρει καὶ κόμπῳ τι Plut.).

ἐπαμπισχών part. aor. 2 к ἐπαμπέχω.

ἐπᾰμύντωρ, ορος податель помощи, защитник Hom.

ἐπ-ᾰμύνω () (эп. inf. praes. ἐπαμυνέμεν, aor. conjct. ἐπαμύνω) 1) оказывать помощь, защищать (τινί Hom., Arst., Plut.): . τοῖς πράγμασιν Dem. стараться поправить дела; οἱ ἐπαμύνοντες λόγοι Plat. доводы, доказательства; 2) защищать (от чего-л.), предотвращать (συμφοραῖς Isocr.).

ἐπαμφέρω Solon ap. Diog. L. = ἐπαναφέρω.

ἐπ-αμφιέννῡμι одевать, окутывать: ἐπημφιεσμένος πτίλον κύκνειον Soph. покрытый лебяжьим пухом.

ἐπ-αμφοτερίζω 1) держаться середины, быть посреди: . τῷ ἀνθρώπῳ καὶ τοῖς τετράποσιν Arst. (об обезьянах) занимать среднее место между человеком и четвероногими; 2) (тж. . τῇ γνώμῃ или τοῖς λογισμοῖς Plut.) склоняться то в одну, то в другую сторону, колебаться Plat.: . ἐπὶ τὸ χεῖρον καὶ τὸ βέλτιον Arst. быть то хуже, то лучше; 3) быть двойственным или двуличным, примыкать то к одной, то к другой стороне (Τισσαφέρνης ἐπαμφοτερίζων Thuc.); 4) быть двусмысленным (λόγοι . δυνάμενοι Isocr.): λοξὰ καὶ ἐπαμφοτερίζοντα Luc. уклончивые и двусмысленные слова.

ἐπάν (), эп.-ион. ἐπήν, позднеион. ἐπεάν [ἐπεί + ἄν] conj. когда (бы), если (бы), как только (тж. . τάχιστα или . τὰ πρῶτα как скоро, лишь только) 1) с aor. conjct. для обознач. условности будущего действия: . εἰς Βαβυλῶνα ἥκωσι Xen. как только они придут в Вавилон; . τάχιστα ἀριστήσωμεν Xen. тотчас же, как пообедаем; 2) с opt.; 2.1) для обознач. повторности прошедшего действия: . κρητῆρι μιγείη Hom. всякий раз как в чаше смешивалось (зелье с вином); 2.2) для обознач. желательности будущего действия: . τισαίμεθα λώβην Hom. после того, как отомстим за обиду.

ἐπ-αναβαθμός ступень Plat.

ἐπ-αναβαίνω 1) всходить, подниматься (ἐπὶ τοὺς πύργους Xen.); 2) садиться на коня: ἐπαναβεβηκότες Her. сидящие верхом; 3) возводить, повышать: εἰς τὰς τῶν ταξιάρχων χώρας ἐπαναβήσεσθαι Xen. быть возведенным в звание таксиархов; 4) (о небесных светилах) восходить (τὸ . τοῦ τοῦ ῾Ερμοῦ ἀστέρος Arst.); 5) (о животных) покрывать ( ἄρρην ἐπαναβαίνων ὀχεύει Arst.); 6) филос. (о познании) восходить (ἐπὶ τὰ ἀνωτέρω τῶν ὄντων Arst.): τὸ ἐπαναβεβηκὸς γένος Sext. высший род, т. е. наивысшее понятие; 7) идти, продвигаться в глубь страны (ἀπὸ θαλάσσης Thuc.).

ἐπ-αναβάλλομαι 1) набрасывать на себя, надевать (θαἰμάτια Arph.); 2) откладывать, отсрочивать: τρία ἔτεα ἐπανεβάλετο τὴν Σαρδίων ἅλωσιν Her. (Локсий) на три года отложил завоевание Сард.

ἐπαναβασμός Plat. v. l. = ἐπαναβαθμός.

ἐπ-αναβῐβάζω водить наверх, заставлять взойти (наверх) (ἄνδρας πλείους Thuc.).

ἐπ-αναβληδόν adv. поверх, внакидку: ἐπὶ τούτοισι εἵματα λευκὰ . φορέουσι Her. поверх этих (рубах египтяне) носят белые плащи.

ἐπ-αναβοάω восклицать, кричать (εἶα! Arph.).

ἐπ-αναγιγνώσκω 1) прочитывать, зачитывать (вслух) (τὸ τελευταῖον τοῦ νόμου Lys.; τὰς γνώμας Polyb.); 2) обучать (γραμματικήν τινι Sext.).

ἐπ-ᾰναγκάζω заставлять силой, принуждать (τινὰ ποιεῖν τι Aesch., Her., Arph., Plat., Arst.; ἀροῦν ἐπαναγκασθεὶς καὶ σκάπτειν Arph.).

ἐπ-άναγκες adv. (часто в сочетании . ἐστί) необходимо, по необходимости: . μηδὲν ἔστω или . μηδὲν εἶναι Plat. чтобы не было никакого принуждения; . κομῶντες Her. (лакедемоняне) обязаны носить длинные волосы.

ἐπ-αναγορεύω объявлять, оповещать, pass. быть объявляемым Arph.

I ἐπ-ανάγω [ἀνά - вверх] 1) поднимать, выводить (τι πρὸς τὸ φῶς Plat.); 2) выводить в открытое море (τὸ κέρας ἀπὸ τῆς γῆς Xen.); 3) pass. отплывать, отправляться (ταῖς ναυσί Thuc.; εἰς τὴν Χίον Xen.); 4) возводить (τινὰ εἰς ἡρωϊκὴν τάξιν Dem.); 5) возбуждать, разжигать (τὸν θυμόν Her.); 6) юр. передавать, представлять (ἀδικήματα εἰς τὰ δικαστήρια Plat.; τὸ καταψηφιζόμενον ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας Arst.).

II ἐπ-ανάγω [ἀνά назад] 1) отводить или относить назад (τὸ στρατόπεδον Thuc.; τὰ ὑγρὰ ἐκ μέσων Plut.): οἱ ἐπαναχθέντες Her. (потерпевшие кораблекрушение и) выброшенные на берег; . τὸν λόγον ἐπὶ τὴν ὑπόθεσιν Xen. сводить речь к основному вопросу; . ἑαυτὸν ἀπὸ τῶν κακῶν Plat. выпутаться из бедственного положения; 2) возвращать (τινὰ εἰς τὸν περὶ τοῦ πράγματος λόγον Plat.; τοῖς στρατιώταις τι Plut.); 3) отступать, возвращаться (ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποθέσεως Polyb.).

ἐπ-ανᾰγωγή 1) возвышение, подъем: τοῦ βελτίστου ἐν ψυχῇ πρὸς τὴν τοῦ ἀρίστου ἐν τοῖς οὖσι θέαν Plat. стремление самого благородного начала души к созерцанию лучшего в вещах; 2) боевой выход в море, морская атака (τῶν Κορινθίων Thuc.).

*ἐπ-αναδῐπλάζω Aesch. = ἐπανδιπλάζω.

ἐπ-αναδιπλόω удваивать, повторять Arst.: τὸ ἐπαναδιπλούμενον Arst. удвоение, повторение.

ἐπαναδίπλωμα, ατος τό складка, сгиб (sc. τοῦ ἐντέρου Arst.).

ἐπαναδίπλωσις, εως 1) складывание, сгибание (τῶν ἐντέρων Arst.); 2) удвоение, повторение Arst.

ἐπ-αναθεάομαι еще раз взглядывать (τινα Xen.).

ἐπ-αναίρεσις, εως истребление, уничтожение Polyb.

ἐπ-αναιρέω (aor. 2 ἐπανεῖλον) 1) истреблять, уничтожать, умерщвлять (τὸν ἄνδρα Diod.; med. τινα φαρμάκῳ Polyb.); 2) med. разрушать (τὰς Συρακούσας Polyb.); 3) med. приобретать: ἐπανελέσθαι τὴν φιλίαν Plat. стяжать (чьи-л.) дружеские чувства, внушить (кому-л.) симпатию; 4) med. избирать себе (τέχνην τινά Luc.; ἐπίπονον ἀγωγὴν βίου Sext.); 5) med. принимать на себя (ἀγεννῆ λατρείαν Luc.); 6) med. предпринимать (πόλεμον Polyb., Diod., Plut.); 7) med. брать назад, отменять (νόμον Plut.).

ἐπ-αναίρω 1) поднимать (τὰς κεφαλάς Xen.; med.: δόρυ Soph.; τὴν βακτηρίαν τινί Thuc.); 2) med. подниматься, вставать: ἀλλ᾽ ἐπαναίρου! Arph. вставай же!

ἐπ-ανακάμπτω 1) загибаться назад (φλὲψ ἐπανακάμψασα Arst.); 2) возвращаться (ἐπὶ τὴν ἀρχήν Arst.).

ἐπ-ανάκειμαι предназначаться, быть уготованным (τοῖς κακοῖς ἀβίωτος αἰὼν ἐπανακείσεται Xen.).

ἐπ-ανακλαγγάνω издавать громкий лай, непрерывно лаять (κύνες ἐπανακλαγγάνουσαι Xen.).

ἐπ-ανακοινόω сообщать (τινί τι Plat.).

*ἐπ-ανακρέμαμαι (только в inf. praes. ἐπανακρέμασθαι) зависеть Arst.

ἐπ-ανακρούομαι отходить назад, возвращаться: δεῦρ᾽ ἐπανάκρουσαι πάλιν Arph. вернись сюда.

ἐπ-ανακυκλέομαι вращаться по окружности, описывать круг Plat.

ἐπ-ανακύκλησις, εως круговращение, круговорот Plat.

ἐπ-ανακύπτω 1) быть направленным вверх, подниматься: μικρὸν ἐπανακύπτουσα λόγχη Xen. немного приподнятое (острием) копье; 2) появляться, возникать: ἐπανέκυψε λόγος Plut. появился (новый) довод.

ἐπ-αναλαμβάνω (fut. ἐπαναλήψομαι) 1) снова начинать, повторять: ἐξ ἀρχῆς ἐπανάλαβε Plat. расскажи мне сначала, т. е. повтори еще раз; ἐπαναλαμβάνων ἐκέλευέν οἱ λέγειν Plat. (Федр) заставлял (Лисия) повторять (его) речь; ἔτι σαφέστερον εἴπωμεν ἐπαναλαβόντες Arst. повторим и скажем еще яснее; 2) пересматривать (с целью исправления), исправлять (. καὶ ἐπανορθώσασθαί τι Plat.).

ἐπ-ᾰνᾱλίσκω (сверх нужды) тратить, расточать (χρόνον Dem.).

ἐπ-αναμένω, Aesch. ἐπαμμένω (aor. ἐπανέμεινα) 1) выжидать: ἐπανέμειναν οἱ ᾿Αθηναῖοι διατρίβοντες Her. афиняне выжидали и тянули (с переговорами); 2) ожидать, ждать: ἐπανάμεινόν μ᾽ ὀλίγον εἰσελθὼν χρόνον Arph. войди и подожди меня немного; impers. τι μ᾽ ἐπαμμένει παθεῖν Aesch. то, что мне предстоит (еще) выстрадать.

ἐπ-αναμιμνῄσκω (inf. aor. ἐπαναμνῆσαι) вновь напоминать (τινά τι Plat., Dem.): τὸ . Arst. воспоминание.

ἐπ-ανανεόομαι возобновлять, вновь рассматривать (τὸν λόγον τινός Plat.).

ἐπ-αναπαύομαι 1) почивать, покоиться (ἐπί τινα NT); 2) опираться (τῷ νόμῳ NT).

ἐπ-αναπηδάω вскакивать, подпрыгивать Arph.

ἐπ-αναπλέω, ион. ἐπαναπλώω (fut. ἐπαναπλεύσομαι) 1) отплывать, отправляться в плавание (ἐπ᾽ ἀργυρολογίαν Xen.): . ἐπί τινα Her. отправляться в морской поход против кого-л.; 2) плыть назад, возвращаться морем (εἰς Κνίδον Xen.; δεῦρο Dem.); 3) перен. всплывать, подниматься на поверхность: ἐπαναπλώει ὑμῖν ἔπεα κακά Her. (когда вы, персы, напьетесь), начинаются у вас недостойные речи.

ἐπ-αναποδίζω возвращаться назад (ἐπαναποδιστέον πάλιν Arst.).

ἐπ-αναπολέω снова оборачивать: . τῷ λόγῳ Plat. повторять; δὶς καὶ τρὶς τὸ καλῶς ἔχον . τῷ λόγῳ δεῖν Plat. (пословица о том, что) дважды и трижды следует повторять то, что прекрасно.

ἐπ-αναρρήγνῡμι (part. aor. ἐπαναρρήξας) вновь разрывать, опять вскрывать (τὸ τραῦμα Plut.).

ἐπ-αναρριπτέω подпрыгивать, подскакивать (λαγῷ ἐπαναρριπτοῦντες Xen.).

ἐπ-ανάσεισις, εως потрясание (против кого-л.) (τῶν ὅπλων Thuc.).

*ἐπ-ανασκέπτομαι (только в fut. ἐπανασκέψομαι и inf. aor. ἐπανασκέψασθαι) (тж. πάλιν . Plat.) вновь исследовать, снова разбирать Plat.

ἐπανασκοπέω (только в praes.) Plat. = ἐπανασκέπτομαι.

ἐπανάστᾰσις, εως 1) вставание (. χαλεπῶς γενομένη Diod.); 2) восстание Her., Plat., Arst., Plut.: . τινι Thuc., Plat. восстание против кого-л.; ἐπαναστάσεις θρόνων Soph. восстания против царской власти; 3) выступ, шишка (на голове) (ὄφεις ἔχοντες ἐπανάστασιν Arst.).

ἐπ-αναστέλλω восстанавливать, возмещать (τὰς φθοράς Arst.).

ἐπ-αναστρέφω 1) делать поворот, поворачиваться кругом Xen., med. Arph.: . καὶ ἐπερείδεσθαι Arph. повернуться (лицом к противнику) и оказать сопротивление; 2) возвращаться назад (πρὸς τῇ πόλει Thuc.; ἐπὶ τὴν ἀρχήν Arst.).

ἐπ-ανάτᾰσις, εως поднятие (τοῦ σκήπτρου Arst.; τῆς μάστιγος Sext.).

ἐπ-ανατείνω 1) вытягивать, протягивать (τὸν τράχηλον Xen.): τὰ ἐπανατεινόμενα κέρατα Xen. выдвинутые вперед фланги; 2) med. (угрожающе) поднимать (βάκτρον τινί Luc.); 3) med. угрожать (πράξειν τι Polyb.); 4) перен. подавать, внушать, сулить (ἐπανετείνοντο μείζονες ἐλπίδες τοῖς ἀξίοις ἐπαίνου Xen.; med. μείζους φόβους καὶ κινούνους τινί Polyb.).

ἐπ-ανατέλλω, ион.-поэт. ἐπαντέλλω 1) (тж. . ποδὸς ἴχνος Eur.) подниматься, вставать (εὐνῆς Aesch.); 2) всходить Anth.: ὡς ἐπανέτελλε ἥλιος Her. когда всходило солнце (с восходом солнца); 3) подниматься, выходить (αἱ ἐπανατέλλουσαι φάλαγγες ἐκ τοῦ χάρακος Plut.); 4) возникать, появляться Aesch.: ἐπαντέλλων χρόνος Pind. надвигающееся время, т. е. будущее.

ἐπ-ανατίθημι 1) налагать, прилагать: ἐπανθέμεναι σανίδας Hom. затворить дверь; 2) придавать, приписывать (ἐπανατίθεσθαι τινι Plat.); 3) добавлять, прибавлять (τινί τι Arph.).

ἐπ-ανατρέχω (aor. ἐπανέδραμον) бежать назад, возвращаться бегом (πρός τι Luc.).

ἐπ-αναφέρω, Solon ap. Diog. L. ἐπαμφέρω (fut. ἐπανοίσω, aor. ἐπανήνεγκον) 1) относить, переносить: ἐπανενεγκεῖν τινι ὑπέρ τινος Polyb. и τι ὥς τινα Plut., τί τινι и τι ἐπί τινα Luc., med. τι εἴς τινα Xen. представить что-л. на чье-л. усмотрение или распоряжение; 2) лог. сводить (τι εἴς τι Plat., πρός и ἐπί τι Arst.); 3) (об обвинении, причине и т. п.) возводить, приписывать, вменять (τι εἴς τινα и εἴς τι Arph., Plat., Dem., Polyb.); 4) относиться, зависеть (ἐπί τι Plat., Lys.); 5) med. относиться обратно, возвращаться (ποθ᾽ ἕω Plat.); 6) med. подниматься, в(о)сходить (ἡλίου ἐπαναφερομένου Plut.); 7) med. испаряться, выдыхаться (τὰ ἴχνη ἐπαναφερόμενα Xen.).

ἐπ-αναφορά, ᾶς 1) отнесение или подведение, сведение (ἐπί τι Arst.); 2) астр. восхождение Sext.; 3) рит. эпанафора (повторение одного и того же слова в начале смежных стихов или предложений).

ἐπ-αναφῡσάω играть на флейте: ἐπαναφύσα Περσικόν Arph. сыграй персидский танец.

ἐπ-αναφωνέω произносить после (φθόγγος ἐπαναφωνούμενος Sext.).

ἐπ-αναχωρέω 1) отступать, возвращаться (ἐς τὰς Θήβας Her.; ἐς τὸ τεῖχος, πρὸς τὰ μετέωρα Thuc.; ἐπὶ τὰ πρῶτα λεχθέντα Plat.); 2) уходить, удаляться Arph.; 3) относить, приписывать (τὸ συμφέρον τινὸς εἰς θεούς Plut.).

ἐπ-αναχώρησις, εως 1) возвращение, отступление (ἐκ Σικελίας Diod.); 2) отлив (κύματος Thuc.).

ἐπανδῐπλάζω [из *ἐπαναδιπλάζω] повторять (вопрос), переспрашивать Aesch.

ἐπανδιπλοΐζω, стяж. ἐπανδιπλοίζω Aesch. = ἐπανδιπλάζω (v. l. ἔπος и ἔπη διπλοίζω).

ἔπ-ανδρος 2 мужской, подобающий мужчине, мужественный (πρᾶξις Diod.; μουσική Sext.).

ἐπ-άνδρως мужественно (ἀγωνίζεσθαι καὶ θνῄσκειν Sext.).

ἐπ-ανεγείρω возбуждать, пробуждать (τὸ κακόηθες Plut.).

ἐπ-άνειμι (употр. тж. как fut. к ἐπανέρχομαι; imper. ἐπανίθι, conjct. ἐπανίω, opt. ἐπανιοίην, inf. ἐπανιέναι) 1) подниматься, вставать: ἡμέρας ὄρθρου . Plat. вставать на рассвете; 2) подниматься, в(о)сходить (κάτωθεν Plat.; ἐκ τῶν βαθέων Arst.): τὸ γένος δι᾽ ἀδελφῶν ἐπανιόν Plat. род, восходящий по линии братьев; 3) отправляться (вверх) (ἐκεῖ Thuc.; οἴκοθεν εἰς τὸ ἱερόν Plat.); 4) возвращаться (ἀπὸ στρατείας Plut.; преимущ. в речи: ἐπί τι Plat. и εἴς τι Dem.); 5) вновь просматривать, повторять (τὰ ὑποτεθέντα Plat.; περί τινος Plat., Arst.).

ἐπ-ανειπεῖν (сверх того) публично обещать (ἀργύριόν τινι Thuc.).

ἐπ-ανείρομαι Her. = ἐπανέρομαι.

ἐπανείς part. aor. 2 к ἐπανίημι.

ἐπ-ανέρομαι, ион. ἐπανείρομαι (атт. только fut. ἐπανερήσομαι, aor. 2 ἐπανηρόμην - дор. ἐπανερόμᾱν) 1) вновь спрашивать, переспрашивать (τινα Arph., Plat., Plut.): . τινά τι Aesch., Plat. снова спрашивать кого-л. о чем-л.; 2) вновь вопрошать (τὸν θεόν εἰ … Thuc.).

ἐπ-ανέρχομαι (fut. ἐπανελεύσομαι, aor. 2 ἐπανῆλθον) 1) в(о)сходить, подниматься, взбираться (εἰς τὰ ὄρη Xen.; εἰς τὸν ἀέρα Arst.); 2) переходить (ἐς τὴν ῾Ελλάδα Her.); 3) возвращаться (ἐκ ποταμοῦ Anacr.; ἐκεῖσε Eur.; εἰς τὴν Κόρινθον Thuc.; οἴκαδε Plat.; μετὰ πολλῶν λαφύρων Plut.; перен., в речи ἐπί τι Xen.): ἐπανελθεῖν, ὁπόθεν εἰς ταῦτ᾽ ἐξέβην, βούλομαι Dem. я хочу вернуться к тому, от чего отклонился в эту сторону; 4) (тж. πάλιν . Plat., Arst.) вновь обозревать, повторять (τι Xen., Plat.).

ἐπ-ανερωτάω вновь спрашивать, переспрашивать (τινα Xen., Plat. и τι Plat.).

ἐπ-ανεστεῶτες οἱ повстанцы, мятежники Her.

ἐπανέστηκα pf. к ἐπανίστημι.

ἐπανέστην aor. 2 к ἐπανίστημι.

ἐπ-ανέχω (impf. ἐπανεῖχον) 1) удерживать, сохранять (χώραν Diod.); 2) выдерживать, выносить: . τὰ οἰκεῖα πάθη τοῖς δημοσίοις Plut. переносить личные невзгоды ради общественных интересов; 3) (sc. ἑαυτόν) полагаться: ἐπὶ ταῖς παρ᾽ ὑμῶν ἐπανέχοντες ἐλπίσιν Dem. возлагающие на вас (все) свои надежды.

ἐπ-ανήκω идти назад, возвращаться (ὥς τινα Dem. или πρός τινα Polyb.): χαίρων ἐπάνηκε Eur. вернись счастливо.

ἐπανθέμεναι эп. inf. aor. 2 к ἐπανατίθημι.

ἐπ-ανθέω 1) расцветать, распускаться, быть в цвету (ὡς ῥόδα Theocr.): ἐπανθοῦσα θρίξ Arph. пышные волосы; 2) выступать на поверхность, показываться, появляться (διὰ κουφότητα ἄνω . Arst.): τοῖς οὔρεσι ἐπανθέουσα ἅλμη Her. покрывающая горы соль; 3) перен. выступать наружу, обнаруживаться во всей силе (παισὶ καὶ θηρίοις Plat.): τοῦτο τοὐπιχώριον ἐπανθεῖ Arph. (в тебе) явственно видна эта национальная черта; τὸ σαφὲς ἐπανθείτω τῇ λέξει Luc. пусть слова блистают ясностью.

ἐπ-ανθίζω 1) расцвечивать, раскрашивать (χρῶμασιν ἐπηνθισμένος Diod.); 2) украшать (ἐλέφαντα τῷ χρυοῷ Luc.): . τινὶ ἐρύθημα Luc. покрыть кого-л. румянами; 3) перен. уснащать (παιᾶνα κωκυτοῖς Aesch.); 4) отягощать (τινὰ πολλοῖς πονοισι Aesch.); 5) med. обагрять себя (αἷμα Aesch.).

ἐπ-ανθοπλοκέω увивать цветами (κόρυμβον Anth.).

ἐπ-ανθρᾰκίδες, ων αἱ мелкая рыбешка (для жарения) Arph.

ἐπανιᾶσι 3 л. pl. praes. ind. к ἐπανίημι.

ἐπ-ανίημι (fut. ἐπανήσω, aor. ἐπανῆκα) 1) оставлять, отбрасывать (τὸν παρόντα φόβον Dem.); 2) переставать, прекращать (οὐκ . πρίν … Plat.); 3) ослаблять, уступать: . τινί τι Plut. сделать кому-л. уступку в чем-л.; . τινὰ τῶν πόνων Xen. давать кому-л. отдых; μὴ ἐπανιείς Xen. не убавляя стремительности, т. е. неуклонно; 4) падать в цене, дешеветь (ἐπανῆκεν σῖτος Dem.).

ἐπ-ανισόω 1) совершенно уравнивать, делать вполне равным (τινα πρός τινα Thuc. и τινι Plat.): . ἑαυτὸν τόλμῃ τῇ Πομπηΐου Plut. сравняться в отваге с Помпеем; 2) уравновешивать (τὴν ψυχρότητα θερμότης ἐπανισοῖ Arst.): . ἐν σκάφει Plut. поддерживать корабль в равновесии; ἐπανισούμενος τῷ ἐναντίῳ Arst. уравновешенный противоположной силой.

ἐπ-ανίστημι (fut. ἐπαναστήσω, aor. 2 ἐπανέστησα; для неперех. знач.: aor. 2 ἐπανέστην, pf. ἐπανέστηκα и ἐπανέσταα, тж. med. praes. и fut.) 1) вздымать, воздвигать (τὰ τείχη Plat.); 2) выпускать, двигать, бросать (ἐκ χαράδρας τρισχιλίους ἄνδρας, sc. τοῖς πολεμίοις Plut.); pass. быть побуждаемым (πρὸς τὰς ἀδικίας Plut.); 3) вздыматься, воздвигаться: κἄπειτ᾽ ἢν τοῦτο (τὸ πόλισμα) ἐπανεστήκῃ Arph. а когда этот город будет построен; 4) подниматься, вставать: ἐπανίστω Arph. вставай; ἐπαναστὰς ἔφη Dem. он встал и сказал; 5) становиться: ἐπαναστὰς ἐπὶ τοῦ καταστρώματος Xen. став на палубу; 6) поднимать восстание, восставать (τινι Thuc., Plut.): οἱ ἐπανεστεῶτες Her. повстанцы; 7) выдаваться вперед или наружу, выступать, торчать (λόφος τῶν πτερῶν ἐπανεστηκώς Arst.): ὦτα ἐπανεστηκότα Arst. торчащие уши.

ἐπανῐτέον adj. verb. к ἐπάνειμι.

ἐπ-άνοδος, ου 1) подъем, вознесение (ἐκ τοῦ καταγείου εἰς τὸν ἥλιον Plat.); 2) возвращение (εἰς τὴν ῾Ελλάδα Plut.); 3) рит. сжатое повторение изложенного, рекапитуляция Plat., Arst.

ἐπ-ανοιδέω 1) вздуваться, набухать ( σάρξ ἐπανοιδεῖ Arst.); 2) распухать (τὰ ἕλκη ἐπανοιδοῦσι Arst.).

ἐπανοιστέον adj. verb. к ἐπαναφέρω.

ἐπ-ανορθόω тж. med. 1) досл. выпрямлять, перен. восстанавливать (ἐπανορθῶσαι καὶ βεβαιῶσαι τὴν δωρεάν Isae.); 2) исправлять, улучшать (νόμον Plat.; πολιτείαν Arst.): εἰ δ᾽ ὅπως τὰ παρόντ᾽ ἐπανορθωθήσεται δεῖ σκοπεῖν Dem. если нужно изыскать средства для улучшения нынешнего положения; 3) исправлять, устранять (τὰ ὑφ᾽ ἑτέρων δυστυχηθέντα Lys.; τὸ ἁμάρτημα Plat.; med. τὸ γεγενημένον Plut.): ἐπανορθοῦσθαι τὰς ἀπορίας τοῦ δήμου Plut. помочь народным нуждам; 4) учить, наставлять (τινα Xen., Isocr., Arph.).

ἐπ-ανόρθωμα, ατος τό 1) исправление, поправка, улучшение Plat., Arst., Plut.; 2) исправление, устранение (ἁμαρτημάτων Dem.; τοῦ πάθους Plut.).

ἐπ-ανόρθωσις, v. l. Polyb. ἀνόρθωσις, εως 1) исправление, улучшение (ψυχᾶς Plat.; νόμων Dem.): ἐπανόρθωσιν ἔχων Arst. исправимый; 2) польза, выгода, помощь ( ἐσομένη . Polyb.).

ἐπ-ανορθωτικός 3 могущий исправить, служащий улучшению (τὸ δίκαιον Arst.).

ἐπ-αντέλλω поэт.-ион. Pind., Aesch., Anth. = ἐπανατέλλω.

ἐπ-άντης 2 круто поднимающийся, крутой (λόφος Thuc.).

ἐπ-αντιάζω (3 л. sing. opt. aor. ἐπαντιάσειε) идти или попадаться навстречу, встречаться HH.

ἐπ-αντλέω 1) черпать, (черпая) наливать: ἐς τὸν τῶν Δαναΐδων πίθον (или εἰς τὸν τετρημένον πίθον) . погов. Luc. наполнять бочку Данаид (ср. «черпать воду решетом»); . καὶ ἄρδειν φυτά Plut. черпать (воду) и орошать растения; 2) орошать (νήσους ἐπαντλουμένας γεωργεῖν Diod.); 3) перен. изливать, обрушивать (λόγους τινί Eur.): φροντίσιν ἐπηντλημένος Plut. удрученный заботами; 4) ирон. растекаться в словах, разглагольствовать (ἐπήκουον ἐπαντλοῦντος αὐτοῦ Luc.).

ἐπάντλησις, εως наливание: πρὸς τὰς ἐπαντλήσεις τῶν ὑδάτων ὄργανα Diod. машины для водоснабжения.

ἐπ-ανύω довершать: οὐδέ ποτέ σφιν νίκη ἐπηνύσθη Hes. неизвестно было, кому из них досталась победа.

I ἐπ-άνω () adv. 1) сверху, выше (κεῖσθαι Plat.): . Plat., Arst. расположенный выше, находящийся вверху; τὰ . Xen. вышесказанное; 2) прежде, ранее: οἱ . Dem., Arst. предки; ἐν τοῖς . χρόνοις Diod. в былые времена; 3) лог. выше, шире (τὸ . γένος καὶ τὸ ὑποκάτω γένος Arst.).

II ἐπάνω в знач. praep. cum gen. 1) выше (τῶν ὀδόντων Arst.): γεγονέναι . τινος Plut. стать выше чего-л.; χρημάτων . εἶναι Diog. L. быть выше денег, т. е. презирать деньги; 2) больше, дороже (. δηναρίων τριακοσίων πραθῆναι NT).

I ἐπ-άνωθε(ν) () adv. 1) сверху, наверху: ἄλλα ἔθνη . Thuc. другие племена, жившие выше; κούφα σοι χθὼν . πέσοι! Eur. (при прощании с умершим; ср. лат. sit tibi terra levis) да будет тебе легка земля!; 2) прежде, ранее: οἱ . Theocr. люди старого времени, предки.

II ἐπάνωθε(ν) в знач. praep. cum gen. выше, над (φέρειν τι . τινος Plat.).

ἐπάνωθι Anth. v. l. = ἐπάνωθεν II.

ἔπαξα дор. aor. к πήγνυμι.

ἐπάξα дор. Theocr. 2 л. sing. aor. med. к πήγνυμι.

ἐπ-άξιος 2 и 3 1) достойный, заслуживающий, стоящий (τῆς δίκης Aesch.; θαυμάτων Eur.; σπουδῆς οὐ πολλῆς τινος . Plat.): . κατοικτίσαι Soph. достойный сожаления; 2) подобающий, приличествующий (γάμοι Soph.); 3) заслуживающий упоминания (νόμιμα Her.). οὐκ ἐπάξια Plut. пустяки; 4) доставшийся по заслугам, заслуженный (στέφανος Pind.; ἄλγος Aesch.): κυρεῖν τῶν ἐπαξίων Aesch. получить по заслугам.

ἐπ-αξιόω 1) считать правильным, целесообразным: ἐπαξιώσας φανῆναί μοι Soph. ты счел нужным явиться ко мне; 2) считать, полагать: ἐπαξιῶ σε ἐξειδέναι τὰ ἄλλα πάντα Soph. я полагаю, что ты знаешь все остальное.

ἐπ-αξίως adv. достойным образом, по справедливости Soph.

ἐπ-αξόνιος 2 покоящийся на оси (δίφρος Theocr. - v. l. ἀξόνιος).

I ἐπάξω дор. (= ἐπήξω) 2 л. sing. aor. 1 med. к πήγνυμι.

II ἐπάξω fut. к ἐπάγω.

ἐπ-ᾰοιδή, ῆς эп.-ион. = ἐπῳδή.

ἐπ-αοιδία, ας Luc. = ἐπῳδή.

ἐπ-ᾰπειλέω грозить, угрожать (τινι Hom., Her., Plut.; ποιεῖν τι Soph., Her.): . τινί τι Hom., Soph., Plat. угрожать кому-л. чем-л.; πρὸς σοῦ τὰ δείν᾽ ἐπηπειλημένοι Soph. потрясенные твоими страшными угрозами.

ἐπ-αποδύω (в перех. значении, только praes., impf., fut., aor. 1; в неперех.: aor. 2 ἐπαπέδυν, pf. ἐπαποδέδυκα, а тж. med.: praes. ἐπαποδύομαι, fut. ἐπαποδύσομαι) 1) досл. обнажать для борьбы, перен. подстрекать, подговаривать (τινά τινι Plut.); 2) досл. снаряжаться для боя, перен. вступать в борьбу, нападать (τινί Plut.); 3) деятельно готовиться, ревностно приниматься (τῷ πράγματι Arph.).

ἐπ-αποθνῄσκω (impf. ἐπαπέθνῃσκον, aor. 2 ἐπαπέθανον) (после кого-л. или чего-л.) умирать: Πατρόκλῳ ἐπαποθανεῖν Plat. умереть вслед за Патроклом; μετὰ τρεῖς ἡμέρας θριαμβεύσαντος ἐπαπέθανεν Plut. он умер спустя три дня после триумфа.

ἐπ-απολαύω наслаждаться (τι Aesop. и τινι Diod.).

ἐπ-απόλλῡμι довершать гибель, окончательно губить (τὸν ἄθλιον Luc.).

ἐπ-απολογέομαι представлять новые или окончательные доказательства своей правоты: πρὸς τὰς διαβολὰς ἐπαπολογησόμενος εἰς ῾Ρώμην ἐπανῆλθεν Plut. он отправился в Рим, чтобы опровергнуть клеветнические обвинения.

ἐπ-αποπνίγομαι задыхаться: ἐπαποπνιγείης! Arph. чтоб тебе подавиться!

ἐπ-απορέω возбуждать новое сомнение, поднимать новый вопрос (πρός τινα Polyb.): τὰ ἐπαπορηθέντα Polyb. спорные вопросы, сомнения; ἐπηπόρησεν, εἴτε …, εἴτε … Plut. он задался вопросом, … ли, или ….

ἐπ-απορητικός 3 внушающий сомнение, сомнительный (πρᾶγμα Diog. L.).

ἐπ-αποστέλλω 1) посылать вслед или вдогонку (γράμματά τινι Polyb.); 2) посылать взамен, для замены (ἕτερον στρατηγόν Polyb.); 3) посылать против (кого-л.) (ἐνίους ἐπαποστέλλων ἐδολοφόνησε Polyb.).

ἐπάπτω ион. = ἐφάπτω I.

ἐπάπυσον () дор. Theocr. imper. к *ἐπηπύω (v. l. ἐπαίασον).

ἐπ-ᾱρά, ᾶς проклятие Hom.

ἐπ-ᾱράομαι (aor. ἐπηρασάμην, pf. ἐπήραμαι) 1) призывать (посылать) проклятия, проклинать (τινι Her., Plat.): ἐπηράσαντο, εἴ τι βουληθεῖεν … Isocr. они пригрозили проклятием всякому, кто пожелал бы …; τίνα τόνδ᾽ ἐπηράσω λόγον; Soph. что за проклятие ты произнесла?; 2) в виде проклятия призывать, желать (ἐξώλειάν τινι Dem.; κακὰς ὁδούς, κακὰς δ᾽ ἐπανόδους Plut.); 3) давать клятвенный обет (σπονδὰς καθεῖναι καὶ ἐπαράσασθαι τάδε Eur.).

*ἐπ-αραρίσκω (aor. 1 ἐπῆρσα, pf. ἐπάρηρα, aor. 2 med. sync. ἐπάρμενος; для неперех. знач.: pf. ἐπάρηρα, ppf. ἐπαρήρειν) 1) прилаживать, приделывать, прикреплять (θύρας σταθμοῖσιν Hom.); 2) быть прилаженным, укрепленным (μία κληῒς ἐπαρήρει Hom.): ὅπλα ἐπάρμενα Hes. прочные снасти: ἐπάρμενος βίος Hes. заготовленные съестные припасы.

ἐπ-ᾰράσσω, атт. ἐπαράττω с силой ударять, захлопывать (τὴν θύραν Plat., Plut.).

ἐπ-άρᾱτος 2 (ᾰρ) подвергнутый проклятию, проклятый Plat., Arst.: ἐπάρατον ἦν μὴ οἰκεῖν Thuc. (Пеласгикон), обитать в котором было запрещено под страхом проклятия.

ἐπαράττω атт. = ἐπαράσσω.

ἐπ-άργεμος 2 1) имеющий бельмо на глазу или подслеповатый (sc. ζῷον Arst.); 2) темный, непостижимый, сокровенный (θέσφατα, σήματα Aesch.): ἐπαργέμους λόγους τιθέναι Aesch. говорить неясно или обиняками.

ἐπ-άργῠρος 2 отделанный или выложенный серебром (κλίνη Her.).

ἐπ-άρδευσις, εως орошение, поливание Epicur. ap. Diog. L.

ἐπ-άρδω 1) орошать Plat.; 2) перен. оживлять, оплодотворять (ἀρεταῖς τὴν ψυχήν Luc.).

ἐπ-αρήγω оказывать помощь, помогать (τινί Hom., Eur., Arph., Xen.): οὑπαρήξων (= ἐπαρήξων) Soph. помощник, защитник; ἐπάκουσον ἐπάρηξον Aesch. выслушай и помоги.

ἐπάρην aor. 2 pass. к πείρω.

ἐπάρηρα pf. к *ἐπαραρίσκω.

ἐπ-ᾰρίστερος 2 1) находящийся слева: τὰ ἐπαρίστερα, v. l. τὰ ἐπ᾽ ἀριστερά (sc. μέρη) Her. левая часть; 2) неловкий, неумелый, неуклюжий Arst., Diod., Plut.

ἐπ-ᾰριστερότης, ητος неуклюжесть, неловкость Arst.

ἐπ-ᾰριστέρως досл. слева, перен. неловко, неумело (τὴν τύχην, δεξιὰν παρισταμένην, . μεταλαμβάνειν Plut.).

᾿Επαρῖται и ᾿Επάριτοι οἱ эпариты (вооруженный отряд в 5000 человек, подчиненный руководству Аркадского союза) Xen.

ἐπ-άρκεια, ας тж. pl. помощь, пособие Polyb.

ἐπάρκεσις, εως Soph., Eur. = ἐπάρκεια.

ἐπ-αρκέω 1) приходить на (оказывать) помощь, помогать (τινι Eur., Her., Lys., Arph., Plat., Arst., Plut., редко τινα Eur.): οὐδὲν αὐτῷ ταῦτ᾽ ἐπαρκέσει τὸ μὴ οὐ πεσεῖν Aesch. ничто не спасет его от падения; . τινι πρὸς ἀλυπίαν Plut. утешить чью-л. печаль; 2) уделять, доставлять, давать (τινί τι Plat. и τινί τινος Xen., Arst.): πέπλοις ἐπαρκέσαι Eur. снабдить одеждой; ἄκος . Aesch. давать средство (спасения); 3) (пред)отвращать (τι Hom.): . τινι ὄλεθρον Hom. помешать чьей-л. гибели; 4) быть достаточным: ὅσον ἐπαρκεῖ Plut. сколько нужно; 5) быть в силе: καὶ τὸ μέλλον ἐπαρκέσει (v. l. ἐπικρατεῖ) νόμος ὅδε Soph. этот закон сохранит свою силу и впредь.

ἐπ-αρκής 2 достаточный (οὐσία ταῖς δαπάναις . Plut.).

ἐπάρκιος 2 Anth. = ἐπαρκής.

ἐπ-αρκούντως достаточно (τινί Soph.).

ἐπάρμενος sync. part. aor. med. к *ἐπαραρίσκω.

ἐπ-άρουρος землепашец, пахарь Hom., Luc.

ἔπ-αρσις, εως 1) набухание (τῶν μαστῶν Arst.); 2) возбуждение (ἡδονή ἐστιν ἄλογος . Diog. L.).

ἐπ-αρτάω привешивать, подвешивать (τὸ ἐπηρτημένον, sc. μόριον τοῦ ζυγοῦ Arst.): . φόβον τινί Aeschin. внушить страх кому-л.; ἀπαλλαγὴν τῶν ἐπηρτημένων φόβων δοῦναί τινι Dem. освободить кого-л. от гнетущего страха.

ἐπαρτής 2 готовый, снаряженный (ἑταίροι Hom.).

ἐπαρτύνομαι готовить себе (δεῖπνον HH).

ἐπ-αρτύω 1) прилаживать, приделывать (πῶμα Hom.); 2) устраивать, готовить (πῆμα Hom. - in tmesi).

ἐπ-ᾰρύτομαι черпать (ἔκ τινος Plut.).

ἐπ-αρχία область Diod.; в Риме (лат. provincia) провинция Polyb., Plut., NT.

ἐπ-αρχικός 3 областной, провинциальный Plut.

ἔπ-αρχος, ου 1) эпарх, командующий (Κιλίκων, νεῶν Aesch.); 2) правитель; в Риме (лат. praefectus) префект, наместник (τῆς Σουσιανῆς Polyb.; Τάραντος Plut.); 3) начальник: . τῆς αὐλῆς Plut. (лат. praefectus praetorio или praetorii) начальник преторианцев; . τεκτόνων или τεχνιτῶν Plut. (лат. praefectus fabrum) начальник рабочего или саперного отряда.

ἐπ-άρχω 1) властвовать, управлять (χώρας τινός Xen., Plut.; τῆς Εὐρώπης Isocr.; редко τινί Anth.): ὅσων ἐπῆρχον Plat. (области), на которые распространялась его власть; 2) med. культ. приступать к возлиянию: ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν Hom. наполнив кубки для возлияния; 3) med. культ. подносить, приносить, подавать (νέκταρ τε καὶ ἀμβροσίην HH).

ἐπ-ᾰρωγή, ῆς помощь, средство (νούσοιο λυγρῆς Luc.).

I ἐπ-ᾰρωγός 2 оказывающий помощь, защищающий (δαίμων Eur.; ὅπλον Anth.).

II ἐπαρωγός помощник, защитник Hom., Luc.

ἐπᾷσαι inf. aor. к ἐπᾴδω.

ἐπασάμην aor. к πατέομαι и *πάομαι II.

ἐπ-ασκέω 1) тщательно обрабатывать, отделывать: ἐπήσκηται αὐλὴ τοίχῳ καὶ θριγκοῖσι Hom. обведен был двор зубчатой стеной; 2) возвеличивать, осыпать (ἥρωα τιμαῖς Pind.); 3) увеличивать, приумножать (δύναμίν τινος Aeschin.); 4) культивировать, упражняться, заниматься (τέχνην τινά Her., Aeschin.; σοφίαν Arph.): μνήμην τινος . Her. (свято) хранить память о ком(чем)-л.

ἐπ-ασσύτερος 3 () преимущ. pl. плотно примыкающий, тесно прилегающий: κῦμα ἐπασσύτερον Hom. набегающая (на другую) волна; ἐπασσύτεραι κίνυντο φάλαγγες Hom. сомкнутыми рядами двинулись (данайские) фаланги; οἱ λαοὶ θνῆσκον ἐπασσύτεροι Hom. люди умирали один за другим; πέτρας πέμπειν ἐπασσυτέρας Hes. бросать камень за камнем.

ἐπασσῠτερο-τρῐβής 2 наносящий удар за ударом (ὀρέγματα χερός Aesch.).

ἐπᾴσσω стяж. = ἐπαΐσσω.

ἐπᾳστέον adj. verb. к ἐπάδω.

ἐπ-αστράπτω метать молнии (τρὶς ἐπαστράψας ἐκ Διὸς αἰθήρ Anth.; τινί Plut.).

ἐπᾴττω стяж. атт. = ἐπαΐσσω.

ἐπ-αυγάζομαι 1) блистать, сверкать (Luc. - v. l. ἐπηλυγάζομαι); 2) освещать (τι Anth.); 3) глядеть, смотреть (τινα Anth.).

ἐπ-αυδάομαι звать громким голосом, призывать (τινα Soph.).

ἔπαυλα τά Soph. pl. к ἔπαυλος.

ἐπ-αυλέω сопровождать игрой на свирели (τῇ θυσίᾳ Luc.; τὸ σπονδεῖον μέλος τινί Sext.); pass. петься в сопровождении свирели (δάϊον μέλος ἐπαυλεῖται Eur.).

ἐπαυλία, ας Plut. = ἐπαύλιον.

ἐπ-αυλίζομαι (близ чего-л.) ночевать на открытом воздухе, располагаться на биваке Thuc., Luc.: . τῇ πόλει Plut. расположиться на биваке близ города.

ἐπαύλιον, ου τό небольшое имение Aeschin., Polyb., Plut., Anth.

ἔπ-αυλις, εως 1) загон, стойло Her., Polyb.; 2) имение, поместье Diod., Plut.; 3) лагерь, стоянка, бивак Plat., Polyb.

ἔπ-αυλος, ου (только pl.; Soph. τὰ ἔπαυλα) 1) скотный двор, стойло Hom., Soph., Anth.; 2) местопребывание, жилище (Θρῃκίων Aesch.): τὰ τᾶς χώρας κράτιστ᾽ ἔπαυλα Soph. лучший уголок страны.

ἐπ-αυξάνω (fut. ἐπαυξήσω) 1) увеличивать, приумножать, расширять (τὴν πατρίδα Thuc.); 2) поддерживать, поощрять (ῥᾳθυμίαν τινός Dem.); 3) med. увеличиваться, расти Plat., Arst.; перен. крепнуть, усиливаться (παρὰ τὴν αὑτοῦ ῥώμην Dem.).

ἐπαύξη, ης Plat. = ἐπαύξησις.

ἐπ-αύξησις, εως 1) рост, увеличение, расширение (τῶν δικαίων Plat.; τῶν μέτρων Plut.); 2) выгода, польза, благо (εἰς τὴν ἐπαύξησιν τῶν πολιτῶν Polyb.).

ἐπαύξομαι Xen. (только в praes.) = ἐπαυξάνω 3.

ἐπαυράομαι Arst. = ἐπαυρίσκω.

ἐπαυρεῖν inf. aor. 2 к ἐπαυρίσκω.

ἐπ-αύρερσις, εως, ион. ιος только pl. перен. плод, выгода, польза Her., Thuc.

ἐπαυρέω Hes. (только в praes.) = ἐπαυρίσκω.

ἐπαύρησις Democr. = ἐπαύρεσις.

ἐπ-αύριον, тж. ἐπ᾽ αὔριον adv. на завтрашний день, завтра Polyb.: . (sc. ἡμέρα) NT завтрашний день.

ἐπ-αυρίσκω (act.: aor. 2 ἐπηῦρον, conjct. aor. ἐπαύρω, inf. aor. ἐπαυρεῖν, эп. inf. aor. ἐπαυρέμεν; med.: inf. fut. ἐπαυρήσεσθαι, 2 л. sing. aor. 1 ἐπηύρω или ἐπηύρου, aor. 2 ἐπηυρόμην, 2 л. sing. aor. поэт. ἐπαύρεο, 2 л. sing. conjct. эп. ἐπαύρηαι, 3 л. sing. эп. ἐπαύρωνται, 3 л. sing. opt. ион. ἐπαύροιτο, inf. ἐπαυρέσθαι) 1) касаться, задевать (χρόα Hom.): λίθου ἐπαυρεῖν Hom. зацепиться за камень; 2) преимущ. med. пользоваться, извлекать пользу, наслаждаться (τινός Hom.; med. Hom., Eur., Anth.): πολλὰν κτῆσιν ἀπό τινος ἐπαυρέσθαι Anth. получить большую выгоду от чего-л.; 3) med. испытывать, изведывать (κακόν τι Hom.; γλυκεῖαν μόχθων ἀμοιβάν Pind.; τινος Hom., Eur.): τοιαῦτ᾽ ἐπηύρου τοῦ φιλανθρώπου τρόπου Aesch. вот что принесло тебе твое человеколюбие; 4) преимущ. med. нести ущерб, страдать (γειτόνων Pind.): τίν᾽ αἰτίαν σχὼν ἧς ἐπηυρόμην ἐγώ; Eur. из-за какой вины я пострадал?; τάχα δ᾽ ἄν τι καὶ τοῦ ὀνόματος ἐπαύροιτο Her. возможно, что из-за имени (своего) он и поплатился; 5) быть участником: (Σείριος) πλεῖον νυκτὸς ἐπαυρεῖ Hes. Сириус восходит чаще всего ночью.

ἐπ-αϋτέω () (impf. ἐπαΰτεον) поднимать крик, кричать Theocr.

ἐπ-αυχένιος 2 давящий или сжимающий шею (ζυγόν Pind.; κυνάγχη Anth.).

ἐπ-αυχέω 1) быть воодушевленным или гордым (τινι Soph., Arph.); 2) быть уверенным, твердо рассчитывать (ποιεῖν τι Soph.).

ἐπ-αυχμέω насылать засуху (Ζεὺς ἐπαυχμήσας Soph.).

ἐπ-αΰω () восклицать в ответ, откликаться Aesch.

ἐπ-αφαυαίνομαι засыхать, сохнуть: ἐπαφαυάνθην γελῶν Arph. я (чуть не) умер со смеху.

ἐπ-ᾰφάω прикасаться, притрагиваться (χειρί Aesch.; τὸ ἐφαπτόμενον καὶ ἐπαφῶν Plat.; med. κιθάρης Anth.).

ἐπ-ᾰφή, ῆς 1) прикосновение, касание (ταῖς ἐπαφαῖς ἐκτρίβεσθαι Plut.): ἐξ ἐπαφῆς Aesch. (простым) прикосновением; . γίγνεταί τινι περί τι Plat. происходит соприкосновение чего-л. с чем-л.; 2) осязание (διὰ τῆς ἐπαφῆς αἰσθάνεσθαί τι Plat.); 3) подавление, укрощение (τῆς ἐκμελοῦς φιλοτιμίας Plut.); 4) порицание (. καὶ νουθεσία Plut.).

ἐπ-αφίημι 1) пускать, бросать, метать (τὰ παλτά Xen.; τὸ δόρυ κατά τινος и κεραμίδα τινί Plut.); 2) выпускать, устремлять (τοὺς ἵππους τοῖς ἱππεῦσι Polyb.; τὰ ἅρματα Luc.); 3) испускать, выделять (ὑγρότητα μυξώδη Arst.); 4) испускать, издавать (φωνήν Arst.).

῎Επᾰφος, ου Эпаф 1) сын Зевса и Ио, впоследствии царь Египта, основатель Мемфиса, отец Ливии Pind., Aesch.; 2) греч. название быка Аписа Her.

ἐπ-αφρίζω пениться (κύματα θαλάσσης ἐπαφρίζοντα NT).

ἐπ-αφρόδῑτος 2 1) внушающий любовь, милый, прелестный (῾Ροδῶπις Her.; ἔπη καὶ ἔργα Xen.; ἄνθρωπος Aeschin.); 2) любимый Афродитой, т. е. счастливый (соотв. лат. Felix - прозвище, принятое Суллой) Plut.

᾿Επαφρόδῑτος, ου Эпафродит 1) вольноотпущенник, грамматик в Риме времен Нерона и Нервы, автор не дошедших до нас комментариев к Гомеру, Гесиоду и др.; 2) приближенный Нерона, его рабом был философ Эпиктет.

ἐπ-ᾰφύσσω (только 3 л. sing. aor. ἐπήφῠσε) наливать, доливать (ὕδωρ θερμόν Hom.).

ἐπ-αχθής 2 1) тяжелый, тяжеловесный (ἔπαχθῆ ῥήματα Arph.); 2) тягостный, неприятный (νόμος Arst.; ἔς τινα Thuc. и τινι Plut.): εἰ μὴ ἐπαχθές ἐστιν εἰπεῖν Plat. если эти слова не покажутся дерзкими, т. е. смею сказать; τὸ ἐπαχθές Plat. невыносимость, непривлекательность.

ἐπ-άχθομαι быть удручаемым, огорчаться (κακοῖς Eur.).

ἐπαχθῶς (compar. ἐπαχθέστερον) тяжело, мучительно Plat.

ἐπ-αχνίδιος 3 (ῐδ) покрывающий словно росой или пухом (κόνις Anth.).

ἐπᾴω стяж. Eur. = ἐπαΐω.

ἐπεάν позднеион. = ἐπάν.

ἐπεβήσετο эп. 3 л. sing. aor. med. к ἐπιβαίνω.

ἐπεβίων aor. 2 к ἐπιβιόω.

ἐπ-εγγελάω насмехаться, издеваться (τινι Soph., Xen., Plut. и κατά τινος Soph.; ἐχθροῦ πρόσωπον ἐπεγγελῶντος Aeschin.).

ἐπ-εγγυάω представлять поручительство Lys.

ἐπ-εγείρω (эп. aor. sync. ἐπεγρόμην) 1) будить, пробуждать (τινά Hom., Arph., Plat.); med.-pass. (с pf. ἐπεγρήγορα) пробуждаться, просыпаться Hom., Eur., Plat., Arst., Theocr., Plut.: φύσει ἐπεγρηγορώς Plut. (почти) всегда бодрствующий, мало спящий; 2) перен. пробуждать, возбуждать, воскрешать (τὸ πάλαι κείμενον κακόν Soph.; πόλεμον εὕδοντα Solon ap. Dem.): λόγον οὐ πάνυ σμικρὸν . Plat. затеять немаловажный разговор: μῆνις ἐπηγέρθη Her. гнев (Талтибия) вспыхнул с новой силой; εἰς τὴν νεότητα μνήμῃ . τινά Plat. воскрешать в чьей-л. памяти (его) юность; ἐπεγείρεσθαι τῇ ψυχῇ Diod. воспрянуть душой.

ἐπεγένετο, sync. ἐπέγεντο 3 л. sing. aor. 2 к ἐπιγίγνομαι.

ἐπεγερτικός 3 1) пробуждающий от сна (ἀρχή Arst.); 2) способный возбуждать, возбуждающий (ὁρμῆς Plut.).

ἐπ-εγκᾰλέω обращаться с упреком, выдвигать обвинение (τινι Lys.).

ἐπ-εγκάπτω (еще, также) проглатывать: ἐπέγκαψον λαβὼν ταδί Arph. возьми и проглоти это.

ἐπ-εγκελεύω побуждать, подбодрять Eur.

ἐπ-εγκεράννῡμι 1) примешивать, смешивать, pass. быть примешиваемым (τινί Plut.); 2) med. (в виде смеси) вбирать в себя (τὴν τῶν ἐναντίων κρᾶσιν Plat.).

ἐπέγρετο эп. sync. 3 л. sing. aor. 2 med.-pass. к ἐπεγείρω.

ἐπεγρόμενος эп. sync. part. aor. 2 med. к ἐπεγείρω.

ἐπ-εγχέω 1) подливать, наливать (ἄλλην ἐπ᾽ ἄλλῃ, sc. κύλικα Eur.); 2) проливать слезы, оплакивать (τὸ ἑαυτοῦ πάθος Aesch.).

ἐπέδρᾰμον aor. 2 к ἐπιτρέχω.

ἐπέδρη, ης ион. = ἐφέδρα.

ἐπέην и ἐπῆεν эп. (= ἐπῆν) 3 л. sing. impf. к ἔπειμι I.

ἐπεί conj. 1) (время): 1.1) после того как, когда; часто с усилением: αὐτίκ᾽ ., . τάχιστα, . εὐθέως, . τὰ πρῶτα, . τὸ πρῶτον как только, как скоро: 1.1.1) (с ind., преимущ. aor. при прошлом недлит. действии и impf. при прошлом длит. действии): . ὑπητίαζεν φάλαγξ καὶ σάλπιγξ ἐφθέγξατο Xen. после того, как фаланга стала двигаться и зазвучала труба; 1.1.2) (с conjct. + ἄν, поэт. κε при обозначении предстоящей возможности; иногда . + ἄν переходят в ἐπάν, ἐπήν, у Her. ἐπεάν): ἐπὴν πτολίεθρον ἕλωμεν Hom. как только возьмем город (Трою); 1.1.3) (при указании на ближайшее действие): ἐμὲ δ᾽ ἄξει ἀνὴρ ὅδε, . κε πυρὸς θερέω Hom. меня же проводит этот человек, когда согреюсь у огня; (с оттенком повторности или привычности, иногда без ἄν или κε): . ἁμάρτῃ Soph. всякий раз как (кто-л.) ошибется; 1.1.4) (с opt. без ἄν или κε, с тем же оттенком): οἱ ὄνοι, . τις διώκοι, προδραμόντες ἕστασαν Xen. ослы, когда их кто-л. преследовал, пробежав вперед, останавливались; 1.1.5) (в косв. речи): αὐτὸς δὲ . διαβαίης, ἀπιέναι ἔφησθα Xen. ты сам сказал, что как только совершишь переход, уйдешь; 1.1.6) (с inf. по attractio modi): . οἱ γενομένους τοὺς παῖδας ἀνδρωθῆναι Her. когда родившиеся у нее мальчики возмужали; 1.2) (с aor., impf. или praes.) с тех пор как: . Τροίης πτολίεθρον ἔπερσεν Hom. с тех пор как (Одиссей) разрушил город Трою; 2) (причинность) ибо, так как, потому что: 2.1) (с ind.): . καὶ τοῖς θηρίοις πόθος τις ἐγγίγνεται Xen. так как и у животных зарождается некая привязанность; 2.2) (с ind. + ἄν или с opt. + ἄν или κε при будущем времени в смысле возможности): . οὔποτ᾽ ἂν στόλον ἐπλεύσατ᾽ ἂν τόνδε Soph. ибо вы не предприняли бы этого путешествия; . ἂν μάλα τοι σχεδὸν ἔλθοι Hom. так как (Гектор) совсем вплотную к тебе подойдет; (в обращении, с подразумеваемым - (по)слушай (же);): ξεῖν᾽, . ἂρ δὴ ταῦτά μ᾽ ἀνείρεαι Hom. (послушай же), чужеземец, поскольку ты уж спрашиваешь об этом; (в отриц. предложении иногда): потому что иначе, ибо в противном случае: . ὑμεῖς γε οὐδ᾽ ἂν νέμεσθαι δύναισθε Xen. ибо иначе вы не могли бы пастись; 3) (следствие) поэтому, следовательно; перед imper.: же, а, ну: . δίδαξον Soph. (так) скажи же; . ἔρου τινὰ τουτωνί Plat. а ну спроси кого-л. из этих; 4) (в уступительном знач.) хотя, однако, все же: . καὶ τοῦτό γέ μοι δοκεῖ καλὸν εἶναι, εἴ τις οἷός τ᾽ εἴη παιοεύειν ἀνθρώπους Plat. впрочем, мне кажется, что хорошо, когда кто-л. в состоянии воспитывать людей.

ἐπείγω 1) давить (своей тяжестью), жать (ὀλίγον μιν ἄχθος ἐπείγει Hom.); 2) перен. тяготить, угнетать (χαλεπὸν γῆρας ἐπείγει Hom.); 3) перен. подавлять, поражать: θάμνοι ἐπειγόμενοι πυρὸς ὁρμῇ Hom. кусты, пожираемые бушующим огнем; ἐπείγετο βελέεσσιν Hom. (Эант) был осыпаем стрелами; 4) теснить, преследовать, гнать (λαγωόν Hom.): οὐδεὶς ἡμᾶς ἐπείγων διώκει Plat. никто за нами не гонится; ἀναγκαίη ἐπείγει Hom. (так) необходимость заставляет, т. е. таково веление судьбы; τὰ ἐπείγοντα Plut., Sext. насущные вопросы, неотложные дела; 5) приводить в движение, двигать (ἐρετμὰ χερσίν Hom.): ἔπειγε οὖρος ἀπήμων Hom. дул попутный ветер; κλύδωνι ἐπείγεσθαι Eur. быть подхваченным волнами (течением); med. взбалтывать, взбивать (γάλα λευκόν Hom.); 6) погонять, торопить, ускорять (ὦνον ὁδαίων, med. γάμον Hom.; τὸν οἴκαδε στόλον Soph.; med. παρασκευήν Thuc.): τῆς ὥρας ἐπειγούσης Plut. так как настала пора; 7) преимущ. med. pass. торопиться, устремляться, спешить (ἐπί τινα и τι Her., Plut., εἴς и πρός τινα и τι Eur., Plut.; οἴκαδε Plat.): νοεῖς ἔπειγε Soph. поспеши (туда), куда собираешься; ἐπείγεσθαι ῎Αρηος Hom. рваться в бой; ἐπειγόμενος περὶ νίκης Hom. рвущийся к победе; ψυχὴ ἔσσυτ᾽ ἐπειγομένη Hom. душа стремительно вырвалась (из тела).

ἐπειδ-άν 1) conj. с conjct. aor. в знач. будущего после того как, когда: . διαπράξωμαι δέομαι Xen. когда я закончу то, что должен (сделать); 2) conj. с praes. или aor. conjct., с оттенком повторности всякий раз как, как только: . σὺ βούλῃ διαλέγεσθαι Plat. как только ты пожелаешь говорить (со мной).

ἐπει-δή conj. (intens. к ἐπεί) 1) (с aor. или pf., редко ppf. ind.) после того как, с тех пор как, когда (тж. усил. . τάχιστα, . θάττον, . πρῶτον как скоро, лишь только): . ἐτελεύτησε Δαρεῖος καὶ κατέστη ᾿Αρταξέρξης Xen. после того как умер Дарий и воцарился Артаксеркс; . ἐξηπάτησθε ὑμεῖς ὑπὸ τοῦ Φιλίππου Dem. после того как вы были обмануты Филиппом; (с aor. conjct. с оттенком повторности или обычности): . τόνγε δαμάσσεται (= δαμάσσηται) ὠκὺς ὀϊστός Hom. когда его сразит быстрая стрела; (с opt. без ἄν): . δὲ ἀνοιχθείη, εἰσῇμεν Plat. когда (тюрьма) открывалась, мы входили (к Сократу); . πρὸς τὸ φῶς ἔλθοι Plat. когда он выйдет на (яркий) свет; (с inf. по attractio modi): . δὲ γενέσθαι ἐπὶ τῇ οἰκίᾳ τῇ ᾿Αγάθωνος Plat. когда я подошел к дому Агафона; 2) (с praes. ind.) так как, поскольку: . σὺ βούλει, ἀποκρίνου Plat. раз хочешь, отвечай; (в обращениях, с подразумеваемым «(по)слушай», «знай (же)»): . ταῦτά μ᾽ ἀνέμνησας Hom. если ты (уж) напомнил мне об этом (то знай, что).

ἐπειδή-περ conj. тж. раздельно так как, ведь NT.

ἐπεῖδον aor. 2 к ἐφοράω.

ἐπείη эп. 3 л. sing. praes. opt. к ἔπειμι I.

ἐπει-ή (ει всегда краткое) (= ἐπεὶ ) ибо, ведь, поскольку, так как: . πολὺ φέρτεροί εἰμεν Hom. ибо мы ведь гораздо сильнее.

ἐπ-εικάζω строить предположение, предполагать, догадываться: ὥς γ᾽ ἐπεικάζειν ἐμέ Soph. насколько я могу судить; ὡς ἐπεικάσαι πάρεστι Aesch., ὡς ἐπεικάσαι Her. или ὅσ᾽ ἐπεικάσαι Soph. насколько можно предполагать.

ἐπεικτέον adj. verb. к ἐπείγω.

ἐπεικώς, ион. ἐπεοικώς, υῖα, ός [part. к ἐπέοικα] подобающий, приличествующий (τινι Aesch.).

I ἔπ-ειμι [εἰμί] (impf. ἐπῆν, inf. ἐπεῖναι) 1) (на чем-л., поверх чего-л. или у чего-л.) быть, находиться (τινι Hom., ἐπί τινος Her., Arph. и ἐπί τινι Her., Xen., Dem.): σῆμα δ᾽ οὐκ ἐπῆν κύκλῳ Aesch. (никакого) знака на щите не было; κώπη δ᾽ ἐλέφαντος ἐπῆεν Hom. рукоятка была из слоновой кости; κόνις ἐπῆν Soph. сверху лежал прах; γέφυρα ἐπῆν ἑπτὰ ἐζευγμένη πλοίοις Her. мост был наведен на семи судах; 2) (в чем-л. содержаться, чему-л.) быть свойственным, присущим (τινι Arph., Plat., Plut. и ἐπί τινι Arst.): ἐπῆν στύγος στρατῷ Aesch. скорбь охватила войско; 3) принадлежать (μέγα κράτος ἔπεστί τινι HH); 4) досл. находиться над головой, нависать, перен. угрожать (ἔπεστι κίνδυνος Dem.); 5) быть в наличии, быть известным (τῶν πλοίων οὐκ ἐπῆν ἀριθμός Her.); 6) причитаться, надлежать (τῷ ταῦτα ποιοῦντι χάρις ἔπεστι Plat.): ὄφλουσι τιμωρίαι ἐπέστωσαν Plat. на признанных виновными пусть будут наложены наказания; 7) возглавлять, начальствовать (τίς ποιμάνωρ ἔπεστι; Aesch.): ἔπεστί σφι δεσπότης νόμος Her. у них (лакедемонян) господствует закон; 8) приходить, добавляться: χιλιάδες ἔπεισι ἐπὶ ταύτῃσι ἑπτά Her. к этим (тысячам) следует добавить еще семь (тысяч); 9) следовать (во времени), предстоять (ποινὰ ἐπέσται Aesch.; κέρδος ἐπέσται Arph.; τίς μοι τέρψις ἐπέσται; Soph.): οἱ ἐπεσσόμενοι (ἄνθρωποι) Her., Theocr., Plut.; последующие поколения, потомки; ἀλλ᾽ ἔτι πού τις ἐπέσσεται Hom. ведь кто-нибудь еще да останется.

II ἔπ-ειμι [εἶμι] (impf. ἐπῄειν - эп. 3 л. sing. ἐπήϊεν, fut. ἔπειμι, inf. ἐπιέναι) 1) (к чему-л.) идти, подходить, приближаться (ἕδρης Hom.; τὸ ἄνωθεν ἐπιὸν ὕδωρ Arst.): τῆς θαλάσσης τὰ μὲν ἀπολειπούσης, τὰ δ᾽ ἐπιούσης Arst. во время морского отлива или прилива; κελεύειν τινὰ ἐπιέναι Thuc. предложить кому-л. подойти (к трибуне), т. е. выступить с речью; τοῦτον τὸν τρόπον . Arst. подойти (к вопросу) следующим образом; 2) устремляться, бросаться (τινά Hom., Aesch. и τι Her., τινί Hom., Her., ἐπί τινα Her., Thuc., πρός τινα и πρός τι Thuc.): νάμα ἐπιόν Plat. низвергающийся поток; τὸν ἐπιόντα δέξασθαι δουρί Hom. встретить нападающего копьем; οἱ ἐπιόντες Her., Thuc., Arst.; нападающие, противники, враги; τὸ νόσημα ἂν ἐπίῃ Plat. если постигнет (случится) болезнь; ἐπῄει μοι γελᾶν Luc. меня стал разбирать смех; πρίν μιν γῆρας ἔπεισιν Hom. прежде, чем она не состарится; 3) (о или во времени) приходить, приближаться, наступать, следовать (χειμὼν ἐπιών Hes.: νὺξ ἐπῄει Aesch.): ἐπιὼν χρόνος Xen., Plat., τὸ ἐπιόν Arst. и τοὐπιόν Aesch., Luc.; предстоящее время, будущее; ἐπιοῦσα ἡμέρα Her., Xen.; следующий (завтрашний) день; (ἅμα) τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ Xen. или τῇ ἐπιούσῃ Polyb., τῆς ἐπιούσης ἡμέρας Plat. и κατὰ τὴν ἐπιοῦσαν (ἡμέραν) Polyb. на следующий день, назавтра; ἐπιών Soph. наследник, потомок; τῶν ἐπιόντων ἕνεκα Dem. ввиду предстоящих обстоятельств; 4) попадаться (навстречу), встречаться, случаться: ἐπιών Soph. первый встречный; οὑπιὼν ἀεὶ ξένος Eur. любой из попадавшихся иноземцев; εἰ καὶ ἐπίοι αὐτῷ τοιοῦτον λέγειν Plat. если ему и придет в голову сказать нечто подобное; ἂν ὑμῖν ὀρθῶς ἐπίῃ σκοπεῖν Dem. если бы вам довелось правильно взглянуть (на дело); τι ἂν ἐπίῃ μοι Xen. что ни придет мне в голову; τοὐπιόν Plat. осенившая (вдруг) мысль, наитие; 5) проходить (вдоль, поперек, через), перен. обозревать, осматривать (ἀγροὺς καὶ βοτῆρας Hom.; στράτευμα Thuc.): ἐπιέναι τῇ μνήμῃ τι Luc. пробегать памятью что-л.

I ἐπεῖναι inf. к ἔπειμι I.

II ἐπεῖναι ион. = ἐφεῖναι.

*ἐπ-είνῡμι (только в inf. praes. med.) одеваться, надевать на себя (sc. χλαίνας Her.).

ἔπειξις, εως [ἐπείγω] торопливость Plut., Luc.

᾿Επειοί, ῶν οἱ эпеи (народность в сев. Элиде) Hom.

᾿Επειός, οῦ Эпеи 1) сын Эндимиона или Элея, миф. царь Элиды, родоначальник эпеев Arst.; 2) сын Панопея, строитель «Троянского коня» Hom., Eur.

ἐπεί-περ (тж. раздельно) так как, ведь Hom., Trag., Xen., etc.

ἐπ-εῖπον (aor. 2 к inf. ἐπειπεῖν) 1) сверх того сказать, добавить Her.: ἐπεῖπον τοιάδε Thuc. (коринфяне) добавили следующее; 2) говорить о (ком-л.), возводить на (кого-л.) (ψόγον τινί Aesch.).

ἐπειρ- ион. = ἐπερ-.

ἔπειρα 3 л. sing. impf. к πειράω.

ἔπεισα aor. 1 к πείθω.

ἐπ-εισάγω 1) (сверх, помимо или вновь) вводить (παισὶν αὑτοῦ μητρυιάν Diod.; τὰς ξένας φωνὰς τοῖς ἀκροατηρίοις Plut.; med.: νέους ἑταίρους Plat.; ἔξωθέν τι Aeschin., Plut.); 2) вводить, заводить, (впервые) применять (ἄλλην μηχανήν Polyb.); 3) (впервые) ставить на сцену, инсценировать (sc. δρᾶμα Aeschin., Polyb.); 4) вводить взамен, заменять (τούτῳ τῷ στρατηγήματι ἕτερον Diod.); 5) насаждать, прививать (στάσιν τῇ ῾Ρώμῃ Plut.).

ἐπ-εισαγωγή, староатт. ἐπεσαγωγή 1) введение, т. е. внушение (κρείττονος ἐλπίδος NT); 2) место ввода, лазейка (ἔσοδοι καὶ ἐπεσαγωγαί Thuc.).

ἐπ-εισᾰγώγιμος 3 1) ввозимый, привозной (σῖτος Dem.; ἀγορά Plut.): τὰ ἐπεισαγώγιμα Plat. ввозные товары; 2) поступающий извне (θερμότης Arst.); 3) иноземный, чужой (γένος Eur.; . καὶ βάρβαρος Plut.).

ἐπείσακτος 2 Eur., Plat. etc. = ἐπεισαγώγιμος.

ἐπ-εισβαίνω, староатт. ἐπεσβαίνω (вслед за кем-л.) входить (εἰς τὴν θάλασσαν Thuc., Xen.).

ἐπ-εισβάλλω, староатт. ἐπεσβάλλω 1) подбрасывать, добавлять (σκύφον ποτῷ Eur.); 2) вторгаться, производить нападение (ναυσί τε καὶ πεζῷ Thuc.).

ἐπ-εισβάτης, ου () дополнительный седок, вновь подсевший спутник (на корабле) Eur.

ἐπ-εισδέχομαι (сверх того) принимать в себя, впускать (sc. τὸν ἔξωθεν ἀέρα Plut.).

ἐπ-εισδύω проскальзывать (внутрь), проникать ( ἐπεισδύουσα παρέκβασις Arst.).

ἐπ-είσειμι [εἶμι] 1) (вслед за кем-л.) входить (sc. εἰς τὴν εὐνή Xen.; προσδέχεσθαι τὸν ἐπεισιόντα Plut.); 2) вступать (на чье-л. место), замещать: ἔπιπτον πολλοί, ἄλλοι δ᾽ ἐπεισήϊσαν Her. многие (мидяне) падали, другие же становились на их место; 3) привходить, поступать (ἔξωθεν Plat.); 4) вновь (впервые) появляться на сцене (αἱ τραγῳδίαι ἐπεισιοῦσαι Aeschin.).

ἐπ-εισέρρω врываться, вторгаться (Aesch. - v. l. к ἐπεισφέρω).

ἐπ-εισέρχομαι, ион.-староатт. ἐπεσέρχομαι 1) входить (вслед за кем-л.), вступать, проникать (δόμοις и δῶμα Eur.; εἰς τὸ χωρίον Dem.); ἐπεισελθεῖν τινι Thuc. и κατόπιν τινός Plat. войти вслед за кем-л.; ὅταν ἐν συλλόγῳ τινὶ γένηται σιωπή, τὸν ῾Ερμῆν ἐπεισεληλυθέναι λέγουσιν Plut. если среди какой-л. беседы воцарится молчание, говорят, что вошел Гермес; 2) быть ввозимым, импортироваться (ἐκ πάσης γῆς Thuc.); 3) приходить в голову, вспоминаться (τὸ τοῦ ποιητοῦ ἔπος εἰσῆλθε με Luc.): ἔννοια πολλοῖς ἐπεισῆλθην, ὡς … Plut. многих осенила мысль, что ….

ἐπ-εισηγέομαι (сверх чего-л.) вводить: τὴν τῶν ἱστίων χρείαν τοῖς ναυτικοῖς ἐπεισηγήσασθαι Diod. ввести в мореплавание употребление парусов.

*ἐπ-εισκαλέω (куда-л.) призывать (θεὸν ἀπὸ μηχανῆς Luc. - v. l. ἐπεισκυκλέω).

ἐπ-εισκρίνομαι отделяясь проникать ( οὐσία ἀεὶ ῥεῖ καὶ ἑτέρα ἀνθ᾽ ἑτέρας ἐπεισκρίνεται Sext.).

ἐπ-εισκῠκλέω (вслед за чем-л.) катить, вкатывать (τι и τινα Luc.): ἀσάφειαν . τινι Sext. напускать на кого-л. туман, морочить кого-л.; πόθεν ἡμῖν ἐπεισεκυκλήθησαν οὗτοι; ирон. Luc. откуда они свалились к нам?

ἐπ-εισκύπτω засматривать, заглядывать (ἅπασι δόμοις Soph.).

ἐπ-εισκωμάζω (pf. ἐπεισκεκώμακα) (шумно, подобно толпе гуляк) вторгаться, врываться (ἔξωθεν Plat.; τισὶ ἀπό τινος Luc.; τοῖς συμποσίοις Plut.).

ἐπ-εισόδιον τό 1) эписодий (в староатт. трагедии, диалог между двумя выступлениями хора) (μέρος τραγῳδίας τὸ μεταξὺ ὅλων χορικῶν μελῶν Arst.); 2) вставка, интермедия, эпизод (τὰ ἐπεισοδια γέγονεν ἡδονῆς ἕνεκεν Plut.): ἐπεισόδια τῆς τύχης Polyb. случайности судьбы; 3) прибавка, добавление: γαστρὸς ἐπεισόδια Anth. десерт, попойка после трапезы; 4) (sc. μορφῆς) прикраса, косметическое средство (φύκους ἄνθος . Anth.).

ἐπ-εισόδιος 3 1) привходящий, посторонний (ἔμφυτος, οὐκ . Plut.); 2) вставной, добавочный (ἀγῶνες Plut.).

ἐπ-εισοδιόω 1) вводить в виде эпизода, делать вставки (. ἀνομοίοις ἐπεισοδίοις Arst.); 2) разнообразить, уснащать (τὸν λόγον ἐπαίνοις Arst.).

ἐπεισοδι-ώδης 2 1) эпизодический, несвязный (μῦθος Arst.); 2) изобилующий эпизодическими вставками (ὥσπερ μοχθερὰ τραγῳδία Arst.).

ἐπ-είσοδος 1) приход, появление ( ἐμὴ . Soph.); 2) вхождение, проникновение (τοῦ ἐκτὸς ἀερώδους εἴς τι Plut.).

ἐπ-εισπαίω врываться, вторгаться (εἰς τὴν οἰκίαν Arph.) ἐπεισπαίσας Luc. ворвавшись.

ἐπ-εισπηδάω 1) (вслед за кем-л.) соскакивать, спрыгивать (εἰς τὰς τάφρους Xen.); 2) устремляться, врываться Arph., Dem.

ἐπ-εισπίπτω, ион. ἐπεσπίπτω (fut. ἐπεισπεσοῦμαι) 1) врываться, вторгаться (ναυσταθμοῖς, но πόλιν Eur.); 2) нападать (τινί Xen., Plut.); 3) падать, поражать (βρονταί τε καὶ πρηστῆρες ἐπεσπίπτουσι Her.).

ἐπ-εισπλέω, староатт. ἐπεσπλέω (fut. ἐπεισπλευσοῦμαι) 1) внезапно приплывать, подплывать (Thuc.; δυοῖν ναυσίν Xen.); 2) врываться в (неприятельский) порт Thuc.

ἐπ-εισρέω, староатт. ἐπεσρέω (только praes.) 1) втекать, притекать (εἰς τὸ κενούμενον ἐπεισρέων ἀήρ Plut.); 2) стекаться (πολλῶν ἐπὶ πολλοῖς ἐπεσρεόντων Luc.).

ἐπ-εισφέρω, ион.-староатт. ἐπεσφέρω (fut. ἐπεισοίσω) (вновь, еще или вслед за чем-л.) 1) вносить, приносить (τοὺς ἀμύλους Arph. - v. l. ἐπιφορέω; ἐπεισενεχθεῖσα τροφή Arst.): . κακοῦ κάκιον ἄλλο πῆμα Aesch. приносить вести о бедах (досл. беду) одну хуже другой; πῦρ ἐπὶ πῦρ . погов. Plut. непрерывно разжигать пламя; λόγον . Arph. вносить новое предложение; 2) вводить (τέκνον δόμοις Aesch.): τὸ ἐπεσφερόμενον πρῆγμα Her. привходящее обстоятельство, (непредвиденная) случайность; ἐπεισφερόμενος νόμος Arst. вновь введенный закон; 3) med. приводить со своей стороны или в свою пользу (μαρτύρια Thuc.).

ἐπ-εισφρέω (сверх того, затем или еще) вводить, впускать (τινὰ τῷ λέχει τινός Eur.; med. τὸν βάρβαρον τῇ ῾Ελλάδι Xen. - v. l. ἐπεισφέρω): ὄφεις ἐπεισέφρηκε τοῖς σπαργάνοισι Eur. (Гера) послала змей в колыбель (Геракла).

ἔπ-ειτα adv. 1) затем, потом, после этого, тогда: πρῶτον (или πρῶτον μὲν, πρῶτα) … . δέ Hom., Thuc. etc. сначала … затем: κἄπειτα (= καὶ .) Eur., Arph., Xen., Arst. а затем; 2) впоследствии, в будущем: πέφατ᾽ καὶ . πεφήσεται Hom. (в бою не один) или (уже) пал, или еще падет: . χρόνος Eur., Xen., Plat. будущее; τὸ или τὰ . Soph., Eur., Plat. будущее, будущность; οἱ . (sc. ἐσόμενοι) Aesch., Thuc. потомки, потомство; τὸ τ᾽ . καὶ τὸ μέλλον Soph. будущее ближайшее и отдаленное; 3) (для обозначения связи или следствия) итак, следовательно: πῶς ἂν . ᾿Οδυσῆος λαθοίμην; Hom. как же мне забыть Одиссея?; . οὐκ οἴει φροντίζειν τοὺς θεοὺς τῶν ἀνθρώπων; Xen. стало-быть, ты не думаешь, что боги заботятся о людях?; 4) все же, тем не менее: εἰ πτωχὸς ὤν, . … Arph. если я (и) нищ, то все же …; . δῆτά μ᾽ ἐξενίζετε; Eur. и тем не менее вы оказали мне гостеприимство?

ἐπεί-τε Her. = ἐπεί.

ἔπειτεν ион.-дор. Pind., Her., Arph. = ἔπειτα.

ἐπειχθῆναι inf. aor. pass. к ἐπείγω.

ἐπεῖχον impf. к ἐπέχω.

ἐπ-εκβαίνω (aor. 2 ἐπεξέβην) 1) выходить, высаживаться (ἐς τὴν γῆν Thuc.); 2) (о волнах) заливать, захлестывать (χέρσον и χέρσῳ Anth.).

ἐπ-εκβοηθέω выходить на помощь, спешить на выручку Thuc.

ἐπ-εκδῐδάσκω (еще, дополнительно, вновь) объяснять, растолковывать Plat., Plut.: ἐπεκδιδάσκων λόγος Polyb. пояснение.

ἐπ-εκδιηγέομαι (кроме того) разъяснять (τὴν αἰτίαν Plat.).

ἐπ-εκδρομή вылазка, набег Thuc.

I ἐπ-έκεινα adv. 1) с той стороны, по ту сторону, за пределами: οἱ ἐκ τοῦ . Xen. живущие по другую сторону; τὸ . (τοὐπέκεινα) Eur., Thuc., Plat. или τὰ . (τἀπέκεινα) Aesch., Her., Plut. зарубежная земля; 2) ранее, прежде: οἱ . χρόνοι Isocr. (старо)давние времена; οἱ . γενόμενοι Isocr. старшие поколения.

II ἐπ-έκεινα в знач. praep. cum gen. 1) по ту сторону, с другой стороны, за пределами (τῆς γῆς Plat.; Καρχηδόνος Arst.); 2) за пределы (. τινος ἀναβαίνειν Xen. и ὑπερέχειν Plat.).

ἐπεκέκλετο эп. 3 л. sing. aor. 2 к ἐπικέλομαι.

ἐπεκέκλητο 3 л. sing. ppf. к ἐπικαλέω.

ἐπέκερσα эп. aor. к ἐπικείρω.

ἐπ-εκθέω совершать вылазку, делать набег, нападать Thuc., Xen.

ἐπ-εκπίνω () (сверх или после того) выпивать (γάλακτος ἀμφορέα Eur.).

ἐπ-έκπλοος, стяж. ἐπέκπλους, ου боевой выход флота, морская атака (ἐπέκπλουν ποιεῖσθαι Thuc.).

ἐπ-έκρηξις, εως разлом, разрыв Epicur. ap. Diog. L.

*ἐπ-εκροφέω Arph. v. l. = ἐκροφέω.

ἐπ-έκρῠσις, εως приток (τῶν ἔξωθεν σωμάτων Leucippus ap. Diog. L.).

ἐπ-έκτᾰσις, εως 1) протяжение (κενὸν καὶ . Arst.): ἐπέκτασιν οὐκ ἔχειν Arst. быть непротяженным; 2) растяжение, удлинение (τῶν ὀνομάτων Arst.); 3) грам. долгота (βραχύτης καὶ . Sext.).

ἐπ-εκτείνω 1) растягивать, удлинять (ἐπὶ πολύ Arst.; λόγους Plut.): τὸ ἐπεκτείνεσθαι Arst. растяжимость; 2) расширять, распространять (τι επὶ τοὺς ἀπογόνους Arst.); 3) грам. делать долгим, протяженным (ἐπεκτεταμένον ὄνομα Arst.); 4) расширяться (ἐπὶ πλέον Arst.); 5) med.-pass. устремляться (τοῖς ἔμπροσθεν NT).

ἐπ-εκτρέχω (aor. 2 ἐπεξέδραμον) 1) совершать вылазку, делать набег (τινί Xen.); 2) сбегаться (ἐπεκδραμόντων τῶν γειτόνων Plut.).

ἐπ-εκφέρω досл. выносить вперед, перен. возбуждать (φιλονεικίαν Plut.).

ἐπ-εκχωρέω (3 л. sing. impf. ἐπεξεχώρει) (вслед за кем-л. или против кого-л.) выступать, двигаться ( πᾶς στόλος ἐπεξεχώρει Aesch.).

ἐπελᾰσία Diod. = ἐπέλασις.

ἐπ-έλᾰσις, εως набег, натиск, атака Plut., Luc.

ἐπ-ελαύνω 1) толкать вперед, гнать: . ἁμάξας Her. ездить на повозках; . ἵππον τινί Xen. гнать коня на (против) кого-л.; τὸ ἐπελαυνόμενον τοῦ τομέως Xen. обух режущего орудия; 2) (против кого-л.) вести (τὴν στρατιήν Her.); 3) выступать с войском, идти войной (τινί Xen.; ἐπὶ τὴν Βαβυλῶνα Her.); 4) нападать, атаковать (ἐπήλασαν οἱ ἱππόται Her.; ἱππεῖς ἐπελαύνοντες ἐν τάξει Plut.); 5) мчать, уносить (τινὰ Νείλῳ Eur.); 6) двигаться, идти: . ἐρήμην πολλήν Luc. совершать долгий путь по пустыне; 7) подходить, прибывать (к чему-л.): . περὶ τὸ ἕρμα Her. пристать к скале; 8) покрывать, отделывать (сверху), выкладывать: πολὺς ἐπελήλατο χαλκός Hom. много меди было наложено (на щиты); ἐπὶ δ᾽ ὄγδοον ἤλασε χαλκόν Hom. (мастер) выложил восьмой (слой щита) медью; 9) налагать: ὅρκον . τινί Her. связать кого-л. клятвой.

ἐπ-ελᾰφρύνω () облегчать (τὸν δεσμόν τινι Plut.).

ἐπ-ελέγχω (3 л. sing. aor. ἐπήλεγξεν) опровергать, доказывать через опровержение Diog. L.

ἐπέλευσις, εως случайное обстоятельство, случайность Plut.

ἐπελεύσομαι fut. к ἐπέρχομαι.

ἐπελευστικός 3 привходящий, случайный Plut.

ἐπελήλᾰτο 3 л. sing. ppf. pass. к ἐπελαύνω.

ἐπέλησα aor. к ἐπιλανθάνω.

ἐπελκόμενοι οἱ [ἐπέλκω = ἐφέλκω] отставшие (от своих, от войска) Her.

ἐπέλκω ион. = ἐφέλκω.

ἐπ-ελπίζω 1) обнадеживать, окрылять надеждой (τινά Thuc., Luc.); 2) надеяться Eur., Luc.

ἐπ-έλπομαι, эп. ἐπιέλπομαι иметь (еще) надежду, надеяться Aesch.: μὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιέλπεο μύθους εἰδήσειν Hom. не надейся узнать все мои замыслы.

ἐπ-εμβᾰδόν adv. поднимаясь, возвышаясь (ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλῳ Anth.).

ἐπ-εμβαίνω (fut. ἐπεμβήσομαι) 1) (тж. . πόδα Eur.) ступать, вступать, входить (οὐδοῦ Hom.; χθονός Soph.; εἰς πάτραν Eur.; Νεῖλον Theocr.); 2) подниматься, всходить (πύργοις Aesch.; ἑδραίαν ῥάχιν, ἐλάτην ὑψαύχενα Eur.): . δοίφρου Hes. садиться на колесницу; 3) садиться на корабль Dem.; 4) перен. наступать, попирать (ἐχθροῖσι ποδί Soph. и τῷ ἐχθρῷ Plut.): κατ᾽ ἐμοῦ μᾶλλον ἐπεμβάσει Soph. (этим) ты меня еще больше оскорбишь; 5) наносить ущерб, причинять вред (τῷ καιρῷ τινος Dem.; τῇ τύχῃ τινός Plut.).

ἐπ-εμβάλλω 1) (на что-л.) набрасывать, класть: πῶμα πίθοιο . Hes. накрывать сосуд крышкой; στόμια ἐπεμβαλεῖν τινι Eur. поглотить кого-л.; 2) (еще) подбрасывать, добавлять (ψυχρόν, sc. τῷ λουτρῷ Plut.; χοίνικας τέσσαρας ὑπὲρ τὸ μέτρον Luc.); 3) втыкать, вонзать (sc. τὸ προβόλιον Xen.); 4) вставлять (γράμματα Plat.); 5) (сверх того) обрушивать (δόμους Eur.; τῶν λίθων πολλούς Plut.); 6) бросать с силой: πέτρινον ὄχθον ἐπεμβαλεῖν Eur. разбить о каменную скалу; 7) забрасывать словами: γιγνώσκοντι . Arst. затемнять ясное (точнее забрасывать словами знающего); 8) выставлять, представлять: . (v. l. ἐπαγγέλλειν) ἑαυτὸν τῷ λόγῳ τῆς γῆς σωτῆρα Soph. предлагать себя в спасители страны; 9) вливаться, впадать: ἐπεμβάλλοντες ποταμοί Xen. притоки.

ἐπεμβάτης, ου () взобравшийся (на что-л.), сидящий (на чем-л.): ἵππων ἐπεμβάται Eur. всадники; ἁρμάτων ἐπεμβάται Eur. сидящие на повозках седоки, т. е. воины, сражающиеся с колесниц.

ἐπεμβλητέον adj. verb. к ἐπεμβάλλω.

ἐπ-εμβολάς, άδος adj. f привитая (ἄπιος Arst.).

ἐπέμολε 3 л. sing. aor. 2 к ἐπιβλώσκω.

ἐπέμπεσεν Theocr. 3 л. sing. aor. к ἐπεμπίπτω.

ἐπ-εμπηδάω наступать ногами, попирать (τινι κειμένῳ Arph.).

ἐπ-εμπίπτω 1) (тж. . βάσιν Soph.) нападать, бросаться (τινί Soph.): . ὤμῳ Theocr. поразить в плечо; 2) перен. с жаром набрасываться, наваливаться (. καὶ σπουδάζειν Arph.).

*ἐπ-ενᾰρίζω (imper. aor. ἐπενάριξον) (вслед за чем-л.): убивать (sc. ἐπὶ τῷ πατρί Soph.).

ἐπ-ενδίδωμι давать сверх (чего-л.), прибавлять: . τρίτην τινί Aesch. нанести третий удар кому-л.

ἐπένδῠμα, ατος τό эпендима (род верхнего платья) Plut.

ἐπ-ενδύνω () надевать (κιθῶνα Her.).

ἐπενδύτης, ου () Soph., NT = ἐπένουμα.

ἐπ-ενδύω (= ἐπενδύνω) надевать, pass. одеваться, быть одетым (τὴν λεοντῆν Plut.): ἐσθῆτας γυναικείας ἐπενδεδυμένοι τοῖς θώραξι Plut. одетые в женские платья поверх брони.

ἐπενεῖκαι ион. (= ἐπενέγκαι) inf. aor. 1 к ἐπιφέρω.

ἐπ-ενήνοθε(ν) [эп. арх. 3 л. sing. pf. к *ἐπ-εν-έθω] расти, произрастать (на чем-л., покрывать что-л.): ψεδνὴ . λάχνη Hom. редкая растительность покрывала (голову Терсита); οἷα θεοὺς . Hom., HH (благовония), какими умащены боги.

ἐπένθεσις, εως грам. эпентеза, вставка (преимущ. буквы).

ἐπενθορών part. aor. 2 к ἐπενθρῴσκω.

ἐπ-ενθρῴσκω (part. aor. 2 ἐπενθορών) вскакивать, бросаться (на что-л.) (σέλμασι ναῶν Aesch.; ἄνω Soph.): . ἐπί τινα Soph. устремляться на кого-л.

ἐπ-ενθύμημα, ατος () τό новая (дополнительная) энтимема Arst.

ἐπενθών дор. Theocr. part. aor. 2 к ἐπέρχομαι.

ἐπ-εν-σᾰλεύω качаться, раскачиваться: . τοῖς ὤμοις Arst. покачивать плечами, т. е. ходить переваливаясь, вразвалку.

ἐπ-εντᾰνύω () Hom. = ἐπεντείνω.

ἐπ-εντείνω 1) (крепко) натягивать: ἐπενταθείς (sc. τῷ ξίφει) Soph. вытянув меч (обращенный к собственной груди), т. е. навалившись на свой меч; 2) напрягать силы: ἐπεντείνωμεν ἀνδρικώτερον! Arph. удвоим усилия!

ἐπ-εντέλλω (сверх того) приказывать: τί δῆτ᾽ ἂν ἄλλο τοῦτ᾽ ἐπεντέλλοις ἔτι; Soph. что еще другое ты прикажешь?

ἐπ-εντύνω () готовить, оснащать, вооружать: . (v. l. ἐπευθύνειν) χεῖρα ἐπί τινι Soph. вооружиться против кого-л.; med. готовиться, вооружаться: . ἄεθλα Hom. готовиться к состязаниям.

ἐπ-εντύω () (= ἐπεντύνω) снаряжать: ἐπέντυε νῶϊν ἵππους Hom. запряги нам (обеим) коней.

ἐπ-εξάγω (против кого-л.) 1) выводить или выстраивать войско Thuc., Plut.; 2) (sc. τάξιν) выстраиваться в боевом порядке Thuc.: . τῷ πλῷ πρὸς τὴν γῆν Thuc. выстроить свой флот у берега; 3) растягивать, удлинять (τὴν διήγησιν Plut.).

ἐπεξᾰγωγή воен. растягивание: . τοῦ κέρως (= κέρατος) Thuc. вытягивание фланга.

ἐπ-εξᾰμαρτάνω совершать новую или худшую ошибку: οὐχ ὅτι ἡμάρτηται πρότερον, διὰ τοῦτ᾽ ἐπεξαμαρτητέον ἐστὶ καὶ νῦν Dem. из того, что ошибки совершались в прошлом, не следует, что их нужно повторять теперь.

ἐπ-έξειμι [εἶμι] (inf. praes. ἐπεξιέναι, fut. ἐπέξειμι, impf. ἐπεξῄειν, part. ἐπεξιών) 1) выходить (наружу) (οὐκ ἐᾶν τὸ ἐνὸν θερμὸν . Arst.); 2) (тж. . ἐς μάχην Thuc.) (против кого-л.) выходить, выступать, отправляться в поход (. τινί Thuc., Plut. или πρός τινα Xen.); 3) продвигаться, проникать (ἐς τὸ εὐρύτερον τοῦ αὐχένος Her.); 4) (тж. . τῇ δίκῃ Plat.) преследовать в судебном порядке, привлекать к судебной ответственности: . τινὰ φόνου Dem. или τινὶ (ὑπέρ) φόνου Plat. обвинять кого-л. в убийстве; . τῇ τοῦ τραύματος γραφῇ Aeschin. подать в суд за нанесение раны; 5) карать, мстить: . τινί Plat. и τι Diod. карать за что-л.; 6) (в речи) (тж. . τῷ λόγῳ Plat.) пробегать, перебирать, обозревать, рассматривать (σμικρὰ καὶ μεγάλα ἄστεα Her.; πάσας τὰς ἀμφισβητήσεις Plat.); 7) проводить (в жизнь): τὰς τιμωρίας ἔτι μείζους . Thuc. установить еще большие наказания.

ἐπ-εξελαύνω воен. высылать, бросать в атаку (τοὺς ἱππεῖς Xen.).

ἐπ-εξέλεγχος, ου новый довод против, дополнительное опровержение, контрвозражение Plat., Arst.

ἐπ-εξεργάζομαι 1) доводить до конца, осуществлять, исполнять (βουλὴ μὲν ἄρχει, χεὶρ δ᾽ επεξεργάζεται Sext.); 2) доводить до высшей степени, довершать (τι Dem.); 3) вторично убивать (ὀλωλότα ἄνδρα Soph.).

ἐπ-εξεργαστικός 3 окончательный, решающий (ἐξεργαστικώτερον τιθέναι τὸν λόγον Sext.).

ἐπ-εξέρχομαι (= ἐπέξειμι) (fut. ἐπεξελεύσομαι, aor. 2 ἐπεξῆλθον, pf. ἐπεξελήλυθα) 1) (тж. . ἐς μάχην Thuc.) (против кого-л.) выходить, идти войной, выступать (τινι Her., Thuc.; перен. τῷ ῥήματί τινος Plat.): ἐπεξελθεῖν μηκέτι προσδεχομένῳ μάχην Plut. напасть на уже не ожидавшего боя (противника), т. е. врасплох; 2) преследовать в судебном порядке (τινι φόνου Plat.): . τινι δίκην Plat. или γραφήν Dem. возбудить против кого-либо судебное дело; 3) карать, наказывать (ἀδίκημα Plut.; τὴν πόλιν Eur.); воздавать, мстить (τῷ δράσαντι Thuc.); 4) доходить, достигать ( δευτέρη σφι ἀγγελίη ἐπεξελθοῦσα Her.): εἴδετε τὴν ὕβριν ἐπ᾽ ὅσον ἐπεξῆλθε Her. вы видите, до чего дошло своеволие (Камбиса); 5) проходить (вдоль и поперек) (πάντα τὰ τῆς χώρης Her.); 6) тщательно разбирать, рассматривать (ἀκριβείᾳ περὶ ἑκάστου Thuc.): τὸ πᾶν ἐπεξελθεῖν διζήμενον Her. тщательно обыскав все, но πᾶν ἐπεξελθεῖν Thuc. испробовать все средства; μακροῦ λόγου δεῖ ταῦτ᾽ ἐπεξελθεῖν Aesch. долго рассказывать об этом; . τι πρὸς τέλος Plat., εἰς τέλος Plat., Luc. и ἐπὶ πέρας Luc. доводить что-л. до конца; ἔργῳ . Thuc. приводить в исполнение.

ἐπ-εξέτᾰσις, εως новый (вторичный) смотр (τοῦ στρατεύματος Thuc.).

ἐπ-εξευρίσκω 1) изобретать, придумывать: τούτων δικαιότερον ἐπεξευρέειν Her. придумывать (что-л.) получше этого; 2) открывать, находить (ἐπεξευρημέναι χρεῖαι Arst.).

ἐπ-εξηγέομαι вновь обстоятельно излагать Plut.

ἐπεξῆς ион. = ἐφεξῆς I.

ἐπ-εξ-ιακχάζω возглашать в честь Иакха (Вакха), петь в вакхическом упоении (παιᾶνα Aesch.).

ἐπεξόδια τά (sc. ἱερά) [к *ἐπεξόδιος 3 от ἐπέξοδος] жертвоприношения перед выступлением в поход Xen.

ἐπ-έξοδος воен. выступление (против неприятеля), поход Thuc.

ἐπ-έοικα (только pf.; part. ἐπεικώς - см.: pl. ἐπεικότα) быть подходящим, подходить: ἄλλον ἑλέσθω, ὅστις οἵ τ᾽ ἐπέοικε Hom. пусть (Агамемнон) другого себе изберет, кто ему подходит; преимущ. impers. пристало, подобает: σφῶϊν μέν τ᾽ ἐπέοικε μετὰ πρώτοισιν ἐόντας ἐστάμεν Hom. вам (обоим) надлежит находиться среди первых; οὐκ ἐπέοικε Hom. не годится.

ἐπεπειρέατο ион. 3 л. pl. ppf. к πειράομαι.

ἐπεπήγειν ppf. к πήγνυμι.

ἐπέπιθμεν эп. 1 л. pl. ppf. к ἐπιπείθω (см. ἐπιπείθομαι).

ἐπέπλως эп. 2 л. sing. aor. к ἐπιπλώω.

ἐπεπόνθεε ион. 3 л. ppf. к πάσχω.

ἐπεπόνθη 1 л. ppf. к πάσχω.

ἐπέπταρον aor. 2 к ἐπιπταίρω.

ἐπέπτᾰτο 3 л. sing. aor. к ἐπιπέτομαι.

ἐπέπτην поздн. aor. к ἐπιπέτομαι.

ἐπεπτώκεε Her. 3 л. sing. ppf. к πίπτω.

ἐπέπυστο 3 л. sing. ppf. к πυνθάνομαι.

ἐπέπω ион. = ἐφέπω.

ἐπ-έραστος 2 Diod., Luc., Anth. = ἐπήρατος.

ἐπ-ἐργάζομαι обрабатывать землю (Luc. - v. l. ἐργάζομαι), преимущ. чужую, захваченную Lys., Plat., Aeschin., Arst.

ἐπεργᾰσία 1) обработка чужой земли (sc. τὰ τῶν γειτόνων Plat., преимущ. принадлежащей храмам: τῆς γῆς τῆς ἱερᾶς Thuc.); 2) право взаимного землепользования (для граждан соседних государств) (ἐπιγαμία καὶ . Xen.).

ἐπ-ερεθίζω возбуждать, горячить (ἵππους ταῖς κραυγαῖς καὶ ταῖς μάστιξιν Plut.): . πηκτίδα χερσίν Anth. бряцать на пектиде.

ἐπ-ερεθισμός возбуждение, раздражение Plut.

ἐπ-ερείδω 1) упирать: . τὴν διάνοιάν τινι Plut. целиком посвятить свои мысли чему-л.; . ἑαυτόν τινι Plut. полностью отдаться чему-л.; 2) med. натягивать, укреплять (λαίφη προτόνοις Eur.); 3) med. упираться, опираться (βακτηρίαις Arph.; δόρασι Plut.); 4) (тж. med. βία . Plat.) оказывать сопротивление, сопротивляться (τοῖς ἀντιτεταγμένοις Plut.; med. τορῶς Arph.); 5) вдавливать, вонзать (νείατον ἐς κενεῶνα, sc. ἔγχος Hom.; δάκτυλος ἐπερεισθείς Sext.); 6) напрягать (ἶνα ἀπέλεθρον Hom.); 7) воен. бросать в бой (ὅλην τὴν φάλαγγα τοῖς ῾Ρωμαίοις Plut.).

ἐπ-έρεισις, εως упор, давление Sext.

ἐπερέσθαι inf. aor. 2 к *ἐπέρομαι.

ἐπ-ερέφω подводить под крышу, т. е. воздвигать (νηόν Hom. - in tmesi).

*ἐπ-έρομαι, ион. ἐπείρομαι (fut. ἐπερήσομαι, aor. 2 ἐπηρόμην) 1) снова спрашивать (τι Xen.); 2) спрашивать (τινά τι Her., Arph. или περί τινος Her.); 3) вопрошать (τὸν θεόν Her., Thuc., Arph.); 4) обращаться с запросом, запрашивать (τὴν γνώμην Plat.; τινα Thuc., Arst.); 5) ставить на голосование (ταῦτ᾽ ἐπήρετο ἐπιστάτης, διεχειροτόνησεν δῆμος Dem.).

*ἐπ-ερύω, ион. ἐπειρύω () притаскивать, притягивать: θύρην ἐπέρυσσε κορώνῃ Hom. (Эвриклея) притворила дверь, потянув за кольцо; ἐπὶ στήλην ἐρύσαι Hom. притащить (т. е. поставить) столб (на могилу); ἐπειρυσάμενος τὴν λεοντῆν … Her. (Геракл), натянув на себя львиную шкуру ….

ἐπ-έρχομαι (атт. impf. ἐπῄειν от ἔπειμι; fut. ἐπελεύσομαι - атт. ἔπειμι; aor. 2 ἐπῆλθον, pf. ἐπελήλῠθα) 1) приходить, подходить, приближаться (τινι Hom., Aesch., Her., Thuc.; τὴν πόλιν Eur., Plat.; ἐς ποταμόν Hom.): τοσάδε ἐπῆλθον πολέμῳ Thuc. к этому они пришли в результате войны; 2) проходить, переходить: κρύσταλλος οὐ βέβαιος ὥστ᾽ ἐπελθεῖν Thuc. лед недостаточно прочный, чтобы можно было пройти (по нему); 3) проходить, обходить, посещать (πολλὴν γαῖαν Hom.; δόμους Soph.; πύλας φύλακάς τε Eur.; χώραν Xen.; τόπους Arst.; τοὺς χειρωνακτικούς Plat.; πόλεις Plut.): κύκλῳ ταῖς ὄψεσιν ἐπελθεῖν τινας Plut. окинуть кого-л. взглядом; 4) приходить, являться, обращаться (с речью, с просьбой, за советом) (τινα Eur., τινι и ἐπὶ τὸ κοινόν Thuc.; ἐπὶ τὸν δῆμον Her.): ἐπελθὼν καὶ πείσας τινά Plat. обратившись с убедительной просьбой к кому-л.; 5) входить, вступать (εἰς λόγου στάσιν Soph.; ἐς πόλεμον Thuc.): τμήδην αὐχένα ἐπελθεῖν Hom. вонзиться в шею; 6) (тж. πολέμῳ . Plut.) идти войной, нападать (τινι Hom., Eur., Thuc.; τὴν γῆν τινος Thuc.; ἐπερχομένους ἀποκλείειν τῆς Σπάρτης Plut.); 7) (о и во времени) приходить, наступать (νὺξ ἐπῆλθε Hom., Her.): ἦρι ἐπερχομένῳ Arph. с наступлением весны; τὸ παρὸν τὸ τ᾽ ἐπερχόμενον Aesch. настоящее и предстоящее; . τῇ οἰκουμένῃ NT надвигаться на вселенную, т. е. угрожать вселенной; 8) наводнять, заливать ( Νεῖλος ἐπέρχεται τὸ Δέλτα Her.; τὸ ὕδωρ ἐπέρχεται λειμῶνα Aesch.): θάλασσα ἐπελθοῦσα Thuc. и ἐπεληλυθυῖα Arst. нахлынувшее море; 9) находить (на кого-л.), охватывать, постигать: νοῦσος ἐπήλυθέ μοι Hom. недуг овладел мною; ἐπήλυθέ μιν ὕπνος Hom., Her.; его объял сон; 10) приходить в голову (ἐπέρχεταί τινι νόημά τι Arst. или τινι ποιεῖν τι Soph., Her., Xen., Plat., Arst., Dem.): ἵμερος ἐπῆλθέ μοι … Her., Plat.; у меня появилось желание …; ἐπέρχεται ἐμοί или με … Her., Plat.; мне хочется; τι ἂν ἐπέλθῃ Isocr., Plut.; (все), что ни заблагорассудится; μηδὲ εἰς τὸν ἔσχατον ἐπέλθοι νοῦν Plat. чтобы (этого) и в мыслях не было; 11) (кому-л.) следовать, подражать (πάτρῳ, v. l. πάτρωι Pind.); 12) (в речи) перебирать, разбирать, рассматривать, обсуждать, излагать (τι Thuc., Arst., Plut. и περί τινος Arst.); 13) обвинять, порицать (ταῦτά τινα Eur.; ἅπαντά τινι Arph.).

ἐπ-ερωτάω, ион. ἐπειρωτάω и ἐπειρωτέω 1) вопрошать (τὰ χρηστήρια Her.; τὸν θεόν Thuc., Arst.; θυσίαις καὶ οἰωνοῖς Xen.); 2) спрашивать (τι Her., Plat., τινά τι Her., Aeschin., Plut. и τινα περί τινος Her., Dem.); 3) обращаться с запросом, запрашивать (τὸν δῆμον Plut.); 4) приступать с просьбой, просить (τινα ποιεῖν τι NT).

ἐπ-ερώτημα, ион. ἐπειρώτημα, ατος τό 1) вопрос Her., Thuc.; 2) торжественное обещание, обет (εἰς θεόν NT).

ἐπ-ερώτησις, ион. ἐπειρώτησις, εως спрашивание, расспросы Thuc., Arst.: . τινός Her. расспросы о чем-л.

ἐπ-εσ- староатт. = ἐπεισ-.

ἔπεσα aor. 1 к πίπτω.

ἐπεσαγωγή = ἐπεισαγωγή.

ἔπεσαν эп. (= ἐπῆσαν) 3 л. pl. impf. к ἔπειμι I.

ἐπ-εσβα- староатт. = ἐπ-εισβα-.

ἐπεσ-βολία 1) дерзкие речи, развязная болтовня Hom.; 2) колкости, язвительные слова Anth.

ἐπεσ-βόλος 2 [ἔπος] 1) невоздержный на язык, сыплющий оскорблениями, изрыгающий хулу (λωβητήρ Hom.); 2) колкий, язвительный (ἦχος ἀοιδῆς Anth.).

ἐπ-εσθίω (fut. ἐπέδομαι, inf. aor. 2 ἐπιφαγεῖν) 1) (с чем-л. или при чем-л.) съедать: μικρῷ σίτῳ πολὺ ὄψον ἐπεσθίων Xen. съедающий с небольшим количеством хлеба много (прочих) яств; 2) поедать, пожирать (ὀρίγανον Arst.; ἅπαντα Arph.; τάριχος Plut.).

ἔπεσον aor. 2 к πίπτω.

ἔπεσπον aor. 2 к ἐφέπω.

ἐπέσσεται эп. (= ἐπέσεται) 3 л. sing. к ἔπειμι I.

ἐπεσσόμενος part. fut. к ἔπειμι I.

ἐπεσσύμενος () part. pass. к ἐπισεύω.

ἐπέσσυτο (= ἐπέσυτο) эп. 3 л. sing. med. ppf. в знач. aor. к ἐπισεύω.

ἐπεστεώς ион. part. pf. к ἐφίστημι.

ἐπεσ-φέρω ион.-староатт. = ἐπεισφέρω.

ἐπ-εσχάριος 2 () находящийся на очаге (δαλός Anth.).

ἐπέσχον aor. 2 к ἐπέχω.

ἑπέτας, α следующий по пятам, т. е. слуга Pind.

ἐπ-έτειος, ион. ἐπέτεος 2 и 3 1) годичный, годовой (φόρος Her.; καρπός Plat., Arst.); 2) ежегодный (θυσίαι Her.); 3) повторяющийся из года в год (νόσοι Plat.); 4) однолетний (φυτά Arst.); 5) изданный на (текущий) год (τῆς βουλῆς ψηφίσματα Dem.); 6) меняющийся из года в год: . τὴν φύσιν Arph. непостоянный по природе.

ἐπ-ετήσιος 2 Hom. = ἐπέτειος 1.

ἔπ-ετος (= ἐπ᾽ ἔτος) adv. в текущем году Babr.

ἐπέτοσσε (= ἐπέτυχε) дор. Pind. 3 л. sing. aor. к ἐπιτυγχάνω.

ἕπευ ион. imper. к ἕπω.

ἐπ-ευθύνω (ῡν) 1) направлять (σῶμα Xen.; δρόμον Plut.); 2) управлять (νομίσματα πύργινα Aesch.; τὰ κοινά Aeschin. - v. l. ἀπευθύνω); 3) наставлять, учить (τὸν νέον Plut.).

ἐπ-ευκλεΐζω прославлять (πατρίδα Anth.).

ἐπ-ευνακταί, ῶν, по друг. ἐπεύνακτοι οἱ [εὐνάζω] эпевнакты (илоты, ставшие мужьями спартанок, овдовевших во время 2-й Мессенской войны VII в. до н. э. и получившие в силу этого свободу) Diod.

ἐπ-ευρίσκω ион. = ἐφευρίσκω.

ἐπ-ευφημέω 1) изъявлять согласие приветственными криками, радостно приветствовать Plut.: ἐπευφήμησαν ᾿Αχαιοὶ αἰδεῖσθαι ἱερῆα Hom. ахейцы шумно изъявили согласие уважить (просьбу) жреца (Хриса); 2) культ. (при совершении обрядов) петь, возглашать: . παιᾶνα ῎Αρτεμιν Eur. петь пэан во славу Артемиды; . χοαῖσι ὕμνους Aesch. сопровождать песнопения (погребальными) возлияниями; . εὐχαῖσιν παιᾶνα Eur. сопровождать молитвы пением пэана.

᾿Επ-ευφρᾱτίδιος (τῐ) житель берегов Евфрата Luc.

ἐπ-ευχή молитва, моление Plat.

ἐπ-εύχομαι 1) (тж. . λιτάς Soph.) молить(ся), обращаться с мольбой (θεῷ Hom., Pind. и θεῷ ποιεῖν τι Hom., Aesch., Soph., Arph., Plat., Dem., Plut.): . θανάτου μοῖραν Aesch. и κατθανεῖν . Soph. молиться о (чьей-л.) смерти; . τι θεοῖς Aesch. молиться о чем-л. богам; 2) обращаться с благодарственной молитвой (θεοῖς Soph.); 3) давать обет, клятвенно обещать (θήσειν τρόπαια Aesch.); 4) (во враждебном смысле) желать, призывать (на чью-л. голову) (μόρον τινί Aesch.): . ἀράς τινι Plat. посылать проклятия кому-л.; . παθεῖν ἅπερ τοῖσδε ἀρτίως ἠρασάμην Soph. пусть обрушатся на меня (досл. я желаю испытать) все те бедствия, которые я на этих (убийц) недавно призвал; 5) (редко в благожелат. смысле) желать (εὐτυχίαν τινί Plut.); 6) проклинать: μὴ ᾽πεύξῃ (= ἐπεύξῃ) πέρα Soph. не проклинай больше; 7) хвастаться, хвалиться (τι Eur. и ποιεῖν τι HH, Aesch., Plat.): . τινι Hom. торжествовать над кем-л.

ἐπ-ευωνίζω сбавлять цену: ἐπευωνίσαι τὴν ἀγοράν Plut. снизить цены на продовольствие; πωλοῦσιν ἐπευωνίζοντες Dem. они продают по низким ценам.

ἐπέφαντο 3 л. sing. ppf. pass. к φαίνω.

ἔπεφνον эп. aor. 2 ind. к inf. *πεφνεῖν.

ἐπεφόρβειν ppf. к φέρβω.

ἐπέφρᾰδον эп. aor. 2 к φράζω.

ἐπέφῡκον эп. (= ἐπεφύκεσαν) 3 л. pl. ppf. к φύω.

ἐπέχθην aor. pass. к πέκω.

ἐπέχρησα aor. к ἐπικίχρημι.

ἐπέχυντο эп. 3 л. pl. aor. 2 pass. к ἐπιχέω.

ἐπ-έχω (fut. ἐφέξω и ἐπισχήσω; aor. 2 ἐπέσχον и поэт. ἐπέσχεθον) реже med. 1) иметь, держать, покоить (πόδας, sc. θρήνυϊ Hom.); 2) протягивать, (по)давать (οἶνον, μαζὸν παιοί Hom.; λουτρὰ χειροῖν Eur.; πιεῖν Arph.); 3) приставлять, приближать, подносить (κρωσσὸν ποτῷ Theocr.): ἐπισχόμενος ἐξέπιεν Plat. поднеся (к устам чашу с ядом, Сократ) выпил; 4) направлять, устремлять (τόξον σκοπῷ Pind.; τόξα ἄλλῳ Eur.; ὀφθαλμόν τινι Luc.): . τὴν διάνοιαν ἐπί τινι Plat. (ср. 8) и τὴν γνώμην τινί Plut. обращать (свои) мысли к чему-л., думать (помышлять) о чем-л.; τὸν ἐπισχόμενος βάλεν ἰῷ Hom. прицелившись, он поразил его стрелой; 5) устремляться, нападать, преследовать (ἐπί и κατά τινα Her., ἐπί τινι Thuc. и τινί Plut.): τί μοι ὧδ᾽ ἐπέχεις; Hom. что ты ко мне так пристал(а)?; ὄχλος πᾶς ἐπεῖχε Eur. вся толпа набросилась (на Пентея); 6) намереваться, рассчитывать (ποιεῖν τι Her.); 7) стремиться, добиваться (ἀρχαῖς Arph.): . τῇ διαβάσει Polyb. готовиться к переправе; 8) сдерживать, удерживать, задерживать (τινά τινος Eur., Xen., Plat., Dem. и τινὰ μὴ (οὐ) πράσσειν τι Soph.): ἐπέχων καὶ οὐκ ἀνιείς Plat. держа и не отпуская, т. е. не давая передышки; . τὴν διάνοιαν Arst. переставать думать (ср. 4); . χεῖρα φόνου Soph. удерживаться от убийства; ῥέεθρα ὄζοισιν . Hom. запрудить течение (реки) ветвями; . ἡνίαν Soph. натянуть поводья; . ὀργάς Eur. сдерживать (свой) гнев; . στόμα Eur. зажимать рот, мешать говорить (кому-л.); ἐπισχόμενος τὰ ὦτα Plat., Plut.; заткнув(ший) себе уши; τὴν φωνὴν ἐπέσχητο Plut. она не могла говорить; ἐπέμφθη ῾Ηρώδην τῆς μεταβολῆς ἐφέξων Plut. он был послан, чтобы удержать Ирода от отпадения; ἐπισχειν τινος Thuc., Arph., Xen., περί τινος Thuc. и τι Dem., Plut.; прекратить (приостановить) что-л.; τὴν ζημίαν . Thuc. отменить наказание; . τὰ πρὸς ᾿Αργείους Thuc. приостановить переговоры с аргосцами; χρησμοὺς ἐπισχεῖν Eur. воздержаться от предсказаний; Εὐβοίας πέρι ἐπισχεῖν Thuc. отказаться от своих планов на Эвбею; ἡμέρας ἐπισχεθείσης Plut. когда дневной свет померк; Μῆδοι ἐπέσχον Κορινθίους Her. мидяне сдерживали коринфян, т. е. мидийские войска были выстроены против коринфских; . τῷ ξύλῳ τινά Arph. обуздывать кого-л. палкой; ἢν μὴ ἄνεμος ἐπέχῃ Her. разве если дует ветер; 9) воздерживаться, выжидать: ᾿Αντίνοος δ᾽ ἔτ᾽ ἐπεῖχε Hom. Антиной же все еще медлил; ἐπίσχες Aesch. погоди; ἐπίσχετον, μάθωμεν Soph. подождите, давайте разберемся (в чем дело); οὐ πολὺν χρόνον ἐπισχὼν ἧκε Plat. немного спустя он пришел: οὐκ ἔπεσχον τὸ στρατόπεδον καταλαβεῖν Thuc. у них не хватило терпения выбрать место для лагеря; ἐπισχεῖν περὶ συμμαχίας Thuc. подождать с заключением союза; ἐπέσχοντο τοῖς ᾿Αθηναίοις ἐπιχειρεῖν Thuc. они не решились атаковать афинян; ἐπέσχε εἰς τὴν ᾿Ασίαν NT он задержался в Азии; 10) останавливаться (ἡμεῖς ἐπέσχομεν Plut.): ἀναλῶν οὐκ ἐφέξεις Arph. твоим расходам не будет конца; ὡς πρῶτον ἐπέσχε Plut. когда он умолк; 11) воздерживаться от суждения (περί τινος Luc., Sext.; ἐν τοῖς ἀδήλοις Plut.): ἐπισχεῖν μηδὲ καλέειν ὄλβιον Her. воздержаться назвать (кого-л.) блаженным; 12) держать в своей власти, обладать, владеть (τὴν ᾿Ασίην πᾶσαν Her.; πάντα Xen.; θεὸς τὸν κόσμον ἐπέχων Arst.); 13) занимать, простираться, охватывать (ἑπτὰ πέλεθρα Hom.; med. ἀμφὶ γαίῃ Hes.; τόπον τινά Arst., Plut.): ἐπὶ πλεῖστον μέρος τῆς γῆς ἐπισχεῖν Thuc. распространиться на большую часть страны; ὁπόσσον ἐπέσχη πῦρ Hom. насколько раскинулось пламя; εὐχαὶ καὶ θυσίαι ἐπεῖχον τὴν πόλιν Polyb. молебствия и жертвоприношения совершались по всему городу; ἐπ᾽ ὀκτὼ μῆνας Κυρηναίους ὀπώρη ἐπέχει Her. уборка урожая длится у киренцев восемь месяцев; κραυγῆς ἐπεχούσης τῆς ἐκκλησίας Diod. когда в собрании поднялся крик; τὴν θύραν ἐπεῖχε κρούων Arph. он не переставал стучать в дверь; 14) происходить, совершаться, быть: νὺξ ἐπέσχεν Plut. наступила ночь; 15) внимательно смотреть, пристально следить, вникать (τινί NT).

ἐπ-ηβάω Her. = ἐφηβάω.

ἐπήβολος 2 1) достигший, обретший, владеющий (чем-л.), располагающий (οὐ νηὸς οὐδ᾽ ἐρετάων Hom.; ἐπιστὴμης Plat.; δυοῖν μεγίστοιν ἀγαθοῖν Plut.): ἐπῆβολον γενέσθαι τινός Hom., Arst.; получить что-л., обладать чем-л.; 2) преисполненный, одержимый (τερπνῆς νόσου Aesch.): . φρενῶν Aesch., Soph.; находящийся в здравом уме; νῆσος θεῶν . Her. хранимый богами остров; 3) обладающий способностью, весьма искусный (κλέψαι τι ἐπηβολώτατος Plut.); 4) подобающий, свойственный (γυναιξί Theocr.).

ἐπ-ηγκενίδες, ων () αἱ [ἐνεγκεῖν] эпенкениды, бортовые доски (наружной обшивка судна) Hom.

ἐπ-ηγορεύω, v. l. ἐπηγορέω обвинять, укорять, бросать упреки (τινί τι Her.).

ἐπῄειν impf. к ἔπειμι II.

ἐπῆεν эп. 3 л. sing. impf. к ἔπειμι I.

ἐπηετᾰνόν adv. 1) в течение круглого года, т. е. постоянно, всегда (πρασιαὶ . γανόωσαι Hom.); 2) в изобилии (ἔχειν τι Hom.; εἶναί τινι Hes.).

ἐπ-ηετᾰνός 2 и 3 [ἀεί или ἔτος] 1) постоянный, непрерывный (κομιδὴ κατὰ νῆα Hom.); 2) обильный (γάλα, σῖτος Hom.; βίος Hes., Pind.); 3) густой (τρίχες Hes.); 4) (всегда) полный (πλυνοί Hom.); 5) густолиственный (πλατάνιστοι Theocr.).

ἐπήϊεν и ἐπήϊσαν эп. 3 л. sing. и pl. impf. к ἔπειμι II.

ἐπῆκαν ион. 3 л. pl. aor. к ἐφίημι.

ἐπήκοον τό слышимость: εἰς . и ἐξ ἐπηκόου Xen. на расстояние или на расстоянии голоса, в пределах слышимости; ἀναγνῶναι ἐς . πᾶσι Luc. читать так, чтобы слышно было всем.

ἐπ-ήκοος, дор. ἐπάκοος 2 () 1) слушающий (λόγων Eur.); 2) выслушивающий, внемлющий (εὐχαῖς Plat.; βουλευμάτων Plut.); 3) пристально следящий, наблюдающий (ἔργων, κακῶν Aesch.): δίκης γενέσθαι . μένω Aesch. я жду приговора; 4) благосклонно выслушиваемый (παρὰ τῶν θεῶν Plat.); 5) слушающийся, послушный (γονεῦσι Plat.). - см. тж. ἐπήκοον.

ἐπῆλθον aor. к ἐπέρχομαι.

ἔπηλις, ιδος крышка Soph.

ἐπ-ηλῠγάζομαι, v. l. Arst. ἐπηλυγίζομαι 1) покрывать тенью, защищать (sc. νεοττούς Plut.); 2) перен. прикрывать, скрывать (τῷ κοινῷ φόβῳ τὸν σφέτερον . Thuc.): . πρὸ τῶν ὀμμάτων Arst. закрывать (рукой) глаза; 3) использовать в качестве защиты или прикрытия (τινα Plat., τι Arst.): . τὴν χεῖρα Arst. заслонять рукой (глаза).

ἐπήλῠθον эп. aor. к ἐπέρχομαι.

ἐπ-ῆλυξ, ῠγος adj. f [ἠλύγη] покрывающий своей тенью, закрывающий (πέτρα Eur.).

I ἔπηλῠς, υ, gen. ῠδος adj. [ἐπελεύσομαι] 1) приходящий: ἔλθετε ἐπήλυδες αὖθις Soph. придите вновь, вернитесь; 2) пришлый, иноземный (ἔθνεα Her.; γένεσις Plat.; ἐπιθυμίαι Plut.).

II ἔπηλῠς, ῠδος (тж. ἀνὴρ . Aesch., Plut.) пришелец, иноземец Thuc., Isocr., Plut.

ἐπηλῠσίη колдовство, чары HH.

ἐπήλῠσις, εως нападение, набег (πτερύγων, sc. ῎Ερωτος Anth.).

ἐπηλύτης, ου () Thuc. = ἔπηλυς II.

ἐπήλῠτος 2 Xen. = ἔπηλυς I, 2.

ἐπημοιβός 2 (= ἐπαμοιβός) чередующийся, попеременный, перемежающийся: ὀχῆες ἐπημοιβοί Hom. заходящие друг за друга засовы; χιτῶνες ἐπημοιβοί Hom. сменные (запасные) одежды.

ἐπήν эп.-ион. = ἐπάν.

ἐπῆν impf. к ἔπειμι I.

ἐπῄνεον эп.-поэт. impf. к ἐπαινέω.

ἐπῄνεσα Soph. aor. к ἐπαινέω.

ἐπηνύσθη Hes. 3 л. sing. aor. pass. к ἐπανύω.

ἔπηξα aor. 1 к πήγνυμι.

ἐπῇξα aor. к ἐπᾴττω (= ἐπαΐσσω).

ἐπ-ῃόνιος 2 досл. прибрежный или береговой, перен. находящийся на берегу (κύκνος Anth.).

*ἐπ-ηπύω (только impf., 3 л. pl. ἐπήπῠον) криками ободрять, кричать в знак одобрения (τινί Hom.).

ἐπῆρα aor. к ἐπαίρω.

ἐπήραμαι pf. к ἐπαράομαι.

ἐπ-ήρᾰτος 2 приятный, прекрасный, восхитительный, замечательный (δαίς, ἄντρον, εἵματα Hom.; κλέος Pind.); прелестный, очаровательный (εἶδος, ὄσσα Hes.; νεάνιδες Aesch.).

ἐπηρεάζω 1) грозить, угрожать: τάδε σφι λέγετε ἐπηρεάζοντες … Her. пригрозите им, что …; 2) наносить вред, причинять ущерб (ἑαυτῷ Plut.); 3) оскорблять, поносить, злословить (τινί Xen., Isae., Dem., τινά Arst., NT и τινός Luc.): πῶς ἂν μᾶλλον ἐπηρεάζετο; Lys. мог ли он подвергнуться большим оскорблениям?; 4) вызывающе вести себя ( ὑψηλὴ ῥὶς ὥσπερ ἐπηρεάζουσα Xen.).

ἐπηρεασμός Arst., Diod. = ἐπήρεια.

ἐπ-ήρεια [ἀραρίσκω] 1) причинение зла, вред: πρὸς ἐπήρειαν Arst. и κατ᾽ ἐπήρειαν Amipsias ap. Diog. L. из желания вредить, в ущерб; ἐξ ἐπηρείας τύχης Plut. по злобе судьбы; 2) клевета, поношение, оскорбительное отношение: κατ᾽ ἐπήρειαν Thuc. и ἐν ἐπηρείας τάξει Dem. нагло, в оскорбительной форме.