Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/29

Материал из LingvoWiki
Версия от 16:03, 25 февраля 2011; Phersu (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''{{ДГ|δεικτέος}}''' ''adj. verb.'' ''к'' {{Gr2|δείκνυμι}}. '''{{ДГ|δεικτηριάς}}, {{Gr2|άδος}}''' {{Gr2|ἡ}} мимическа…»)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигацииПерейти к поиску

δεικτέος adj. verb. к δείκνυμι.

δεικτηριάς, άδος мимическая актриса Polyb.

δεικτικός 3 лог. (воочию) показывающий, т. е. непосредственный, прямой ( δεικτικὴ ἀπόδειξις βελτίων τῆς στερητικῆς Arst.).

δεικτικῶς лог. воочию, т. е. в порядке непосредственного доказательства, прямо (συλλογίζεσθαι Arst.).

δεικτός 3 могущий быть доказанным, доказуемый Arst.

δειλαίνω 1) быть робким Arst., Plut.; 2) med. бояться (ποιεῖν τι Luc.).

δείλαιος, у Theocr. δειλαῖος 3 1) несчастный, жалкий (ἀνήρ, ᾿Ιώ Aesch.; γῆρας Eur.; οἴμοι δ. Arph., Lys., Aeschin.): δ. τοῦ νοῦ τῆς τε συμφορᾶς ἴσον Soph. вдвойне несчастный - и горем своим, и сознанием (этого) горя; 2) тяжелый, ужасный (νόσος, ἀλγηδών Soph.; πρᾶγμα Plut.).

δειλ-ακρίων, ωνος жалкий человек, бедняга Arph.

δείλ-ακρος 3 глубоко несчастный Arph.

δείλαν adv. вечером (Theocr. - v. l. δειλαῖε).

δείλη 1) пополуденная пора, предвечернее время: δ. πρωΐη Hom. полуденные часы; δ. ὀψία, ион. ὀψίη Her., Thuc., Dem. сумерки, вечер; 2) вечер (μέχρι δείλης ἐξ ἑωθινοῦ Xen.): περὶ δείλην Her., Thuc., Arst., ἀμφὶ δείλην Xen., (τῆς) δείλης Xen., Plat., Arst. и πρὸς τὴν δείλην Arst. к вечеру; 3) закат, запад (ἀπ᾽ ἠοῦς μέχρι δείλης Plat.).

δειλία, ион. δειλίη боязливость, робость, малодушие, трусость Soph., Her., Thuc., Lys., Plat., Arst., Plut.

δειλίᾱσις, εως Plut. = δειλίη.

δειλιάω быть робким, трусить Diod.

δειλίη ион. = δειλία.

δειλινόν (τό) adv. вечером Men., Theocr., Luc.

δειλινός 3 (пред)вечерний (διατριβή Plut.; πνεύματα Luc.).

δείλομαι склоняться к закату (δείλετο - v. l. δύσετο - ἠέλιος Hom.).

δειλόν τό 1) Eur. = δειλία; 2) обвинение в трусости (φεύγειν τὸ δ. Eur.).

δειλός 3 1) робкий, боязливый, трусливый (Hom., Hes., Eur., Thuc., Plat., Arst., Plut.; πρός τι Plut. и τινος или ποιεῖν τι Anth.); 2) жалкий, несчастный (βροτοί Hom.; γῆρας Hes.; νέκυες Theocr.); 3) презренный, низкий (δ. τε καὶ οὐτιδανός Hom.; δειλῶν τε καὶ ἐσθλῶν τέκμαρ Hes.; κέρδη Soph.).

δειλῶς робко, с опаской (βαίνειν Theocr.).

δεῖμα, ατος τό 1) боязнь, страх, ужас (δ. φέρειν τινί Hom.; περὶ δείματι φεύγειν τινά Pind.; ἐς δ. πεσεῖν Her.; φόβοι καὶ δείματα Thuc., Plat.; δ. καὶ τάρβος Plut.): δείματός τι μέρος ἔχειν Soph. быть подверженным страху; 2) предмет страха (δ. τοῦ νυκτέρου Soph. и δείματα νυκτερινά Plut.); 3) страшилище: δεινὰ δειμάτων ἄχη Aesch. и δείματα θηρῶν Eur. страшные звери, чудовища.

δειμαίνω 1) бояться, страшиться, пугаться (HH, Her., Plat., Plut.; τι Aesch., Her., ἀμφί τινι Soph., περί τινι и ὑπέρ τινος Her.): δειμαίνοντες μὴ ἐμπόριον γένωνται Her. опасаясь, как бы торговым центром не стали (Энусские острова); δ. τινὰ θανεῖν Eur. бояться за чью-л. жизнь; 2) пугать, приводить в ужас (πάντα Aesch.): πόντος δειμαίνων Anth. грозное море.

δειμᾰλέος 3 1) страшный (ὅπλον Batr.; ὑλακὴ Κερβέρου Anth.); 2) боязливый, пугливый Arst.

δείματο и ἐδείματο эп. 3 л. sing. aor. med. к δέμω.

δειμᾰτόεις, όεσσα, όεν пугливый, робкий (ἔλαφος Anth.).

δειμᾰτο-στᾰγής 2 пронизывающий страхом, ужасающий (ἄχθος Aesch. - v. l. αἱματοσταγής).

δειμᾰτόω 1) наводить страх, приводить в ужас, пугать (τινα Her., Arph.); 2) pass. бояться, страшиться Trag.: δειματούμενος στερήσεσθαι τῆς ψυχῆς Plat. боясь расстаться с жизнью.

δείμομεν эп. 1 л. pl. conjct. к δέμω.

Δεῖμος Ужас (возница Арея) Hom., Hes.

I δεῖν inf. к δέω I и II.

II δεῖν (= δέον) Xen. part. n к δέω II.

δεῖνα , , τό (gen. δεῖνος, dat. δεῖνι, acc. δεῖνα; pl. δεῖνες, gen. δείνων; тж. indecl.) такой-то, некоторый: δ. τοῦ δ. Arph. шутл. «некто нектович», такой-то, сын такого-то; δ. или καὶ δ.! Dem., Arst. такой-то и такой-то; ἀτὰρ (или καίτοι) τὸ δ.! Arph. да, вот что!; οὐ φέρεις; - Τὸ δ. γάρ; Arph. отчего не несешь? - Штуку-то эту?; οὐ τὰ τῶν ᾿Αθηναίων νόμιμα, οὐ τὰ τῶν δείνων Dem. законы ни афинян, ни кого бы то ни было.

δεινά adv. Hom. = δεινόν I.

Δείναρχος Динарх (уроженец Коринфа, последний из 10 крупнейших атт. ораторов; IV-III вв. до н. э.) Dem., Plut.

δεινο-λογέομαι горько жаловаться, возмущаться, негодовать Her., Plut.

δεινο-λογία горькие жалобы Polyb.

I δεινόν adv. страшно, грозно (ἀϋαι, δέρκεσθαι Hom.).

II δεινόν τό 1) Aesch. = δεῖμα 1 и 2; 2) возмущение, негодование Her.

δεινο-πᾰθέω 1) тяжело страдать, быть глубоко потрясенным (ἐπί τινι Plut., Diod.); 2) горько сетовать, возмущаться, негодовать Dem., Polyb.

δεινό-πους 2, gen. ποδος со страшными ногами, т. е. неотступно преследующий, беспощадный (᾿Αρά Soph.).

δεινο-προσωπέω делать страшное лицо, свирепеть (Eur., arg. ad Phoen.).

δεινός 3 1) внушающий благоговейный трепет или священный ужас (θεός Hom.): Στυγὸς ὕδωρ ὅστε ὅρκος δεινότατος θεοῖσιν Hom. вода Стикса, клятва которой наиболее священна для богов; 2) страшный, ужасный, грозный (Χάρυβδις Σκύλλη τε, πέλωρα θεῶν Hom.; πόλεμος Pind., Plat.): δ. ἰδέσθαι Hom. или ὁρᾶν Soph. страшный на вид; δεινὸν или δεινὰ ποιεῖν или ποιεῖσθαι τι Her., Thuc., Luc. считать ужасным что-л., ужасаться чему-л.; тж. выражать отчаяние, возмущаться или негодовать по поводу чего-л. (ср. 4); τοῦτο δεινὸν γίνεται μὴ … Her. существует опасность, что …; οὐδὲν δεινὸν αὐτῷ μήποτε ἀδικηθῇ Plat. нечего опасаться, чтобы ему могла быть когда-либо нанесена обида; δεινὰ παθεῖν Her., Thuc., Plat., Arph. подвергнуться суровому наказанию, претерпеть, выстрадать; 3) перен. страшный, ужасный, в знач. необычайный, огромный (σάκος Hom.; ἵμερος Her.; ἐπιθυμίαι Plat.); 4) странный, неслыханный: δεινὸν φωνεῖς Soph. или δεινὸν πρᾶγμα λέγεις Plat. странную вещь ты говоришь; δεινὰ ποιεῖσθαι Xen. поражаться, изумляться (ср. 2); 5) важный, значительный, тж. великий, замечательный; превосходный (σοφιστής Eur., Plut.; ἀκοντιστής Plat.; ῥήτωρ Dem.; στρατηγός Arst.): δ. τι Arph., Xen., Plat., περί τι Plat., Arst., Plut., περί τινος Plat., εἴς τι Arph., τινι Soph. и ποιεῖν τι Soph., Arph., Arst., Plut. искусный в чем-л.; δεινὸν τὸ τίκτειν ἐστίν Soph., Eur. материнство - великое дело.

δεῖνος gen. к δεῖνα.

δεινότης, ητος 1) грозность, страшная сила, мощь (νεῶν Thuc.); 2) мощь, власть (νόμων Thuc.; εἱργμοῦ Plat.); 3) тж. pl. искусность, мастерство Thuc., Isocr., Plat., Arst., Plut.; 4) (тж. δ. περὶ τοὺς λόγους, ἐν λόγοις и λόγου Plut.) красноречие Thuc., Dem.

δεινόω представлять в страшном виде, сильно преувеличивать (ἐπὶ τὸ μεῖζον πάντα Thuc.; τὰς συμφοράς Plut.).

δειν-ωπός 2 Hes. = δεινώψ.

δεινῶς 1) страшно, ужасно; тяжело: δ. φέρειν τινός Her. прийти в отчаяние от чего-л.; δ. δ᾽ ἔχει μοι ταῦτα τολμῆσαι, δ. δὲ καὶ μή Eur. мне одинаково тяжело и решиться на это, и отказаться от этого; δ. ἔχειν τῇ ἐνδείᾳ Xen. терпеть страшную нужду; δ. διατεθῆναι τυπτόμενος Lys. быть жестоко избитым; 2) чрезвычайно, крайне (συνταραχθῆναι πρός τι Plut.): δ. μέλας Her. совершенно черного цвета; δ. ἄνυδρος Her. совершенно безводный; δ. εἶναι ἐν φυλακῇσι Her. неусыпно нести стражу.

δείνωσις, εως 1) раздувание, преувеличение (ἐλεεινολογία καὶ δ. Plat.; σχετλιασμὸς καὶ δ. Arst.); 2) возбуждение, раздражение, негодование ( οἶκτον δείνωσιν φέρειν Arst.): λόγος περιπαθὴς εἰς δείνωσιν Plut. пламенная или зажигательная речь.

δειν-ώψ, ῶπος adj. страшно глядящий, с ужасным взором (эпитет Эриний) Soph.

δεῖξαι inf. aor. к δείκνυμι.

δεῖξις, εως 1) показ Plut., Diog. L.; 2) доказательство (διὰ τοῦ ἀδυνάτου Arst.); 3) указание (δεῖξιν ποιεῖν ἐπί τι Plut.).

I δεῖος, только gen. δείους τό Hom. = δέος.

II δεῖος дий (один из музыкальных ладов) Plut.

δειπνάριον () τό небольшой обед или ужин Anth.

δειπνέω (поздн. fut. δειπνήσομαι) обедать Hom., Thuc., Theocr.: δ. τὸ ἄριστον Xen. довольствоваться завтраком вместо обеда; ἄρτον δειπνῆσαι τετράτρυφον Hes. пообедать четырьмя ломтями хлеба; πολυτελῆ δ. Luc. есть изысканные обеды; δ. τάλλότρια Xen. питаться на чужой счет.

δείπνηστος или δειπνηστός обеденное время Hom.

δειπνητήριον τό столовая Plut.

δειπνητής, οῦ сотрапезник Polyb.

δειπνητικῶς как полагается для обеда (μαγειρικῶς καὶ δ. διακονεῖσθαι Arph.).

δειπνίζω угощать обедом Hom., Her., Xen.: δεδειπνισμένοι Plut. пообедавшие на чужой счет.

δειπνίον τό Arph. = δειπνάριον.

δειπνο-λόχος 3 жадный до (вкусных) обедов, падкий на лакомства (γυνή Hes.).

δεῖπνον τό 1) тж. pl. трапеза, преимущ. обед Hom., Her., Eur., Xen., Arst., Plut., иногда (= ἄριστον II) завтрак Hom. или (= δόρπον) ужин Hom.; 2) пища, еда, корм (ἵπποισιν Hom.; ὄρνισι Aesch.).

δειπνο-ποιέομαι приготовлять или заказывать себе обед, обедать Thuc., Xen.

δειπνο-ποιΐα приготовление обеда Diod.

δειπνο-ποιός устроитель обеда Arst.

δεῖπνος Aesop., Diod. = δεῖπνον.

δειπνο-σοφισταί οἱ Дипнософисты, «Ведущие ученые беседы за обеденным столом» (сочинение Атенея).

δειπνο-φορία дипнофория (торжеств. преподнесение пищи богам) Isae.

δειπνο-φόροι αἱ дипнофоры (женщины и девушки, подававшие торжественный обед во время афинского праздника ὠσχοφόρια) Plut.

δειπνο-φόρος 2 приносящий пищу (птенцам) (φήνη Arst.).

δειρά дор. = δείρη.

δειρ-αγχής 2 стягивающий шею (ἅμμα ἐΰβροχον Anth. - v. l. δειραχθής).

Δειράδες αἱ Дирады (дем в атт. филе Λεοντίς) Plut.

Δειραδιῶται, ῶν οἱ жители дема Δειράδες Plut.

δειράς, άδος тж. pl. горный хребет, гряда холмов, кряж HH, Pind., Soph.

δειρ-αχθής 2 обременяющий шею (Anth. - v. l. δειραγχής).

δειρή, дор. δειρά 1) шея Hom., Theocr.: τὰ ἀπὸ τῆς δειρῆς Her. ожерелье; 2) горло HH; 3) перен. пасть (sc. Ταρτάρου Hes.); 4) горная гряда (᾿Αρκαδίας δειραί Pind.).

δειρο-κύπελλον τό кубок с длинным горлом Luc.

δειρο-τομέω перерезывать шею, обезглавливать (τινα Hom.).

δείρω Her., Arph., Luc. = δέρω.

δείς, n δέν некто, нечто (τὸ δὲν τὸ μηδέν Democr. ap. Plut.).

δεῖσα поздн. грязь, нечистоты.

δεῖσαι inf. aor. к δείδω.

δεισ-ήνωρ, ορος adj. предполож. возбуждающий страх в людях, т. е. бесчеловечный, жестокий (θυσία Aesch.).

δεισῐ-δαιμονέω питать суеверный страх Polyb., Diod.

δεισῐ-δαιμονία 1) (тж. τῶν θεῶν Diod.) богобоязненность, благочестие Plut., Diod.; 2) суеверный страх, суеверие Polyb., Plut.

δεισῐ-δαιμόνως богобоязненно, благоговейно (πρὸς τοὺς θεούς Luc.).

δεισῐ-δαίμων 2, gen. ονος 1) богобоязненный, благочестивый Xen., Arst.; 2) суеверный Luc., Diod.

δείσ-οζος 2 предполож. зловонный Anth.

δέκα οἱ, αἱ, τά indecl. десять: εἰς τὰ δ. καταριθμεῖν Arst. считать по десятичной системе; οἱ τὰ δ. (sc. ἔτη) ἀφ᾽ ἥβης Xen. на 10 лет переросшие призывной возраст, т. е. тридцатилетние; οἱ δ. Thuc., Lys., Isocr. (= οἱ δεκαδοῦχοι) коллегия десяти (преимущ. правительство в составе десяти человек, захватившее, при содействии Лисандра, власть в Афинах; в Риме - децемвиры Diod.).

δεκά-βοιος 2 стоимостью в 10 «быков», т. е. в десять монет с изображением быка (выпущенных Тесеем) Plut.

δεκᾰ-γονία десятое поколение Luc.

δεκα-δάκτῠλος 2 размером (толщиной или длиной) в десять дактилей Diog. L.

δεκᾰδ-αρχία 1) декадархия, правление десяти Isocr. (см. δέκα); 2) (в Риме) децемвират Plut.

δεκάδ-αρχος декадарх, командир декады (см. δεκάς 2) Xen.

δεκᾰδεύς, έως солдат той же декады, товарищ по декаде (см. δεκάς 2) Xen.

δεκᾰδ-οῦχος декадух, член правительства десяти (Lys., см. δέκα).

δεκά-δραχμος 2 десятидрахмовый (σῖτος Arst.).

δεκα-δύο οἱ, αἱ, τά NT = δώδεκα.

δεκά-δωρος 2 размером в 10 доров (т. е. ок. 7, 7 см.) Hes.

δεκα-εννέα οἱ, αἱ, τά indecl. Diod. = ἐννεακαίδεκα.

δεκα-επτά οἱ, αἱ, τά indecl. Diod. = ἑπτακαίδεκα.

δεκα-έτηρος 2 Plat. = δεκαετής.

δεκα-ετής и δεκαέτης 2 десятилетний (παῖς Her.; πόλεμος Thuc.).

δεκα-ετία десятилетие Plut.

δεκάζω подкупать (πλείστους Isocr.; τὰ δικαστήρια Arst.): δ. τινὰ μαρτυρεῖν Aeschin. подкупить кого-л. в качестве (лже)свидетеля; pass. быть подкупленным, брать взятки Lys., Plut.

δεκάκις adv. 1) десять раз, десятикратно (κατὰ τῆς γῆς καταδῦναι Xen.; ἀποθανεῖν Dem.); 2) вдесятеро больше (δ. τόσα δοῦναι Hom.).

δεκά-κλῑνος 2 1) вмещающий десять застольных лож (στέγη Xen.); 2) протяжением в десять застольных лож (κρήνη Arst.).

δεκα-κῡμία десятая (т. е. самая высокая и мощная) волна (ср. лат. decima unda Ov., decumani fluctus и русск. девятый вал) Luc.

δεκά-λιτρος 2 весом в десять литр (λίτραι) (στατήρ Arst.).

δεκά-μηνα adv. на десятом месяце Arst.

δεκα-μηνιαῖος 2 Plut. = δεκάμηνος.

δεκά-μηνος 2 1) десятимесячный (σκύλακες Xen.; κάπροι Arst.): δ. ἐών Theocr. будучи десяти месяцев от роду; 2) совершающийся на десятом месяце (τόκος Arst.): αἵρεσις δ. ἐγένετο Her. взятие (города) произошло на десятом месяце.

δεκα-μία (sc. ἡμέρα) одиннадцатый день Plut.

δεκα-μναῖος 3 Polyb. = δεκάμνοος.

δεκά-μνοος, стяж. δεκάμνους 2 весом или стоимостью в десять мин Arph.

δεκ-άμφορος 2 емкостью в десять амфореев, т. е. 394 литры (λίτραι) (κρατήρ Eur.).

δεκα-νᾱΐα флотилия из десяти кораблей Polyb., Diod.

δεκά-πᾰλαι adv. шутл. бесконечно давно Arph.

δεκά-πεντε οἱ, αἱ, τά indecl. Polyb., NT = πεντεκαίδεκα.

δεκά-πηχυς 2, gen. εος (длиной или высотой) в десять пехиев (т. е. ок. 4.6 м) (χάλκεος Ζεύς Her., κολοσσός Polyb., κεραυνός Luc.).

δεκα-πλᾰσία десятикратное количество или удесятеренная сумма Dem.

δεκαπλάσιον τό Plat. = δεκαπλασία.

δεκα-πλάσιος 2 () удесятеренный, десятикратный Plat.: δ. τοῦ νῦν ὁπάρχοντος Polyb. вдесятеро больший ныне существующего.

δεκά-πλεθρος 2 протяжением в 10 плетров (т. е. ок. 310 м) (προτείχισμα Thuc.).

δεκά-πλοος, стяж. δεκαπλοῦς 2 Dem. = δεκαπλάσιος.

Δεκάπολις, εως Декаполь, «Десятиградье» (область в Палестине, включившая 10 городов - Скифополь, Филадельфию, Дамаск и др.) NT.

δεκά-πους 2, gen. ποδος размером в десять греч. футов (т. е. ок. 3 м) Arph.

δεκ-άρχης, ου Her. = δεκάδαρχος.

δεκ-αρχία Xen., Dem. = δεκαδαρχία.

δεκάς, άδος 1) десяток (ἐς δεκάδας διακοσμεῖσθαι Hom.; εἷς ἐκ δεκάδος Her.; δ. νεῶν Aesch.): ᾿Αττικὴ δ. Luc. аттическая десятка (ораторов) (т. е. Антифонт, Андокид, Лисий, Исократ, Исей, Эсхин, Демосфен, Гиперид, Ликург, Динарх), ἧς καὶ σὺ φαίνει δεκάδος γεγώς Eur. и ты, кажется, из этого десятка, т. е. такой же, как они; 2) декада, десятка (подразделение из десяти бойцов Xen.); 3) филос., мат. десятка, десятерица (τέλειον δ. Pythagoras ap. Arst.).

δεκά-σημος 2 стих. состоящий из десяти мор (ритмических единиц).

δεκασμός тж. pl. подкуп Plut.

δεκά-σπορος 2 охватывающий десять севов, т. е. десятилетний (χρόνος Eur.).

δεκα-σύλλᾰβος 2 стих. десятисложный.

δεκά-σχημος 2 стих. имеющий 10 видов, т. е. допускающий 10 комбинаций из двух спондеев и трех дактилей Plut.

δεκᾰταῖος 3 1) десятидневный (νεοττός Arst.; βρέφος Luc.); 2) совершающийся на десятый день: ἥκειν δεκαταῖον ἐξ ᾿Αθηνῶν Plut. прийти на десятый день из Афин; ἀναιρεθέντων δεκαταίων τῶν νεκρῶν Plat. когда на 10-й день были убраны трупы.

δεκα-τάλαντον τό сумма в десять талантов (Men. - v. l. δέκα τάλαντα).

δεκα-τάλαντος 2 1) весом в десять талантов (λίθος Arph.); 2) стоимостью в десять талантов (δωρεαί Luc.); 3) касающийся суммы в десять талантов (δίκη Aeschin.).

δεκᾰτεία (у римлян) децимация, т. е. казнь каждого десятого (χρῆσθαι τῇ δεκατείᾳ πρὸς τοὺς ἀποδειλιάσαντας Plut.).

δεκα-τέσσαρες, α Polyb., NT = τεσσαρεσκαίδεκα.

δεκάτευμα, ατος τό десятая часть, десятина Anth.

δεκᾰτευτήριον τό место взимания десятины (10% стоимости товаров), т. е. таможня Xen.

δεκᾰτεύω 1) посвящать десятую долю (τι τῷ θεῷ Her., Xen.); 2) облагать десятиной (τινά Dem.): δεκατεῦσαί τινα τῷ θεῷ Her., Polyb. обложить кого-л. десятиной в пользу божества; 3) собирать десятину Arph.; 4) наказывать или казнить каждого десятого, децимировать (εἴτε δ., εἴτ᾽ ἄλλῳ τρόπῳ κολάζειν Plut.).

δεκάτη () 1) (sc. μερίς или μοῖρα) десятая часть (τῶν χρημάτων Her.); 2) налог или пошлина в 10% стоимости (τὴν δεκάτην ἀποδόσθαι Xen., Dem.; ἐκφόριον δ. Arst.); 3) культ. десятина (τῇ θεῷ τὰς δεκάτας ἐξαιρεῖσθαι Lys.); 4) (sc. ἡμέρα) деката, день наречения имени (10-й день после рождения ребенка, когда ему давалось имя) (τὴν δεκάτην θύειν Arph. и ποιεῖν Dem.): τὴν δεκάτην ἑστιᾶσαι ὑπέρ τινος Dem. справлять день чьих-л. именин.

δεκᾰτη-λόγος сборщик десятины Dem.

δεκᾰτο-μόριον τό десятая часть Plat.

δέκᾰτος 3 десятый: οὐκ ἐς δεκάτους περιτελλομένους ἐνιαυτούς Hom. даже не в десять годовых круговращений, т. е. никогда уже.

δεκᾰτό-σπορος 2 в десятом поколении (υἱός Anth.).

δεκᾰτόω 1) взимать десятину NT; 2) pass. платить десятину NT.

δεκᾰ-τρεῖς, τρία Dem., Plut. = τρισκαίδεκα.

δεκά-φῡλος 2 разделенный на 10 фил ( Κλεισθένης ᾿Αθηναίους δεκαφύλους ἐποίησε Her.).

δεκά-χαλκον τό декахалк (монета в 5 χαλκοῖ, соотв. римск. денарию: τὸ δ. ἐκαλεῖτο δηνάριον Plut.).

δεκά-χῑλοι 3 десять тысяч Hom., Luc.

Δεκελεῆ-θεν adv. из Декелии Her.

Δεκέλεια, ион. Δεκελέη Декелия (дем в атт. филе ῾Υπποθωντίς) Her., Thuc., Xen., Dem.

Δεκελειᾶ-σιν adv. в Декелии Isocr.

Δεκελεικός 3 декелийский: Δ. πόλεμος Isocr. Декелийская война (последний период Пелопоннесской войны, начиная с занятия спартанцами Декелии в 413 г. до н. э.).

Δεκελειό-θεν adv. Lys. = Δεκελεῆθεν.

Δεκελεύς, έως уроженец или житель Декелии Her.

Δεκέμβριος 3 (лат. December) декабрьский: Δ. (μήν) Plut. декабрь; εἰδοῖς Δεκεμβρίαις Plut. в декабрьские Иды.

δεκ-έτηρος 2 Anth. = δεκαετής.

δεκ-έτης 2 Soph., Eur., Plat. = δεκαετής.

δεκ-έτις, ιδος Arph., Plat. adj. f к δεκέτης.

δέκευ Pind. 2 л. sing. imper. к δέχομαι.

δεκ-ήρης, ους (sc. ναῦς) декера (корабль с 10-ю рядами весел) Polyb., Plut.

δέκομαι эол.-дор.-ион. = δέχομαι.

δεκ-όργυιος, v. l. δεκώρυγος 2 размером в 10 оргий (т. е. ок. 18.5 м) (δίκτυα Xen.).

δεκτέος adj. verb. к δέχομαι.

δέκτης, ου нищий Hom.

δεκτικός 3 1) могущий вместить или принять (в себя), принимающий (в себя) (μόριον δεκτικὸν τροφῆς = κοιλία Arst.); 2) восприимчивый (ἐπιστήμης Plat.; αἰσθητῶν Arst.; δεκτικὸν ποιεῖν τινά τινος Plut.); 3) подверженный (γενέσεως καὶ φθορᾶς Arst.; οὐ δ. ὕπνου θεός Plut.).

δέκτο (и ἔδεκτο) эп. 3 л. sing. aor. 2 к δέχομαι.

δεκτός 3 1) приятный (τινι NT); 2) благоприятный (καιρός NT).

δέκτρια принимающая, дающая приют (шутл. πάντων δ. Γραμματική Anth.).

δέκτωρ, ορος принимающий на себя, т. е. покровитель, защитник (αἵματος νέου Aesch.).

δεκ-ώρῠγος 2 Xen. v. l. = δεκόργυιος.

δελεάζω 1) насаживать в качестве приманки, наживлять (τι περὶ ἄγκιστρον Her. и τινὶ τὸ ἄγκιστρον Luc.; κύρτον δελέατι Arst.); δελεάσαι (sc. τὸ ἄγκιστρον) ἐπ᾽ ἄλλους (ἰχθύας) Luc. насадить на крючок приманку для поимки других рыб; 2) бросать в качестве приманки, т. е. расточать (δ. καὶ λιμαίνεσθαι τὰ πλήθη Polyb.); 3) ловить на приманку ( πορφύρα δελεάζεται τοῖς σαπροῖς Arst.); 4) сманивать, соблазнять, прельщать, преимущ. pass. быть соблазненным, прельститься (γαστρί Xen.; χάριτι καὶ ῥᾳστώνῃ Polyb.; ῥᾳστώνῃ καὶ σχολῇ Dem.; ἁρπαγαῖς καὶ πορθήμασι и διὰ τῶν ὄψων Plut.).

δέλεαρ, ᾰτος, дор. Theocr. ητος τό 1) приманка, наживка (θηρεύειν τοὺς νηρείτας εἰς τὸ δ. Arst.); 2) перен. приманка, соблазн (ἡδονή - μέγιστον κακοῦ δ. Plat.): τοιόνδ᾽ ἔχω σου δ. Eur. есть у меня средство склонить тебя; δ. τινι δέκα σπείρας ὑφεῖναι Plut. подослать к кому-л. десять когорт, чтобы поощрить его (к бою).

δελε-άρπαξ, ᾰγος adj. хватающий приманку (πέρκη Anth.).

δελέασμα, ατος τό Arph., Plut. = δέλεαρ.

δελεασμός pl. ловля на приманку Arst.

δελέᾰτος, дор. δελέητος, v. l. δέλητος gen. к δέλεαρ.

δέλτα τό indecl. 1) дельта (четвертая буква греч. алфавита - Δ, δ); 2) дельта (реки) (sc. τοῦ Νείλου Her., Plat.); 3) дельтовидный полуостров (τὸ Δ. τῆς Θρᾴκης Xen.); 4) Arph. = γυναικεῖον αἰδοῖον.

δελτάριον τό писчая дощечка (ἐν τὸ τῆς συγκλήτου δόγμα κατεγέγραπτο, v. l. κατατέτακτο Polyb.): δελτάρια τῶν ἐρωτικῶν Plut. любовные письма.

δελτίον τό Her. = δελτάριον.

δελτο-γράφος 2 досл. записывающий на дощечку, перен. памятливый (φρήν Aesch.).

δελτόομαι досл. записывать на дощечке, перен. замечать себе, запоминать (τὰ ἔπη τινός Aesch.).

δέλτος 1) писчая (записная) доска (имевшая в далекой древности дельтовидную, т. е. треугольную форму) (χαλκῆ Soph., Plut.; δέλτου πτυχαί Eur.; γράφειν τὰ λεγόμενα ἐς τὴν δέλτον Her.): ἐγγράφειν τι μνήμοσιν δέλτοις φρενῶν Aesch. записать на памятливых дощечках ума, т. е. крепко запомнить что-л.; 2) письмо, послание Plat.; 3) завещание Luc.; 4) записки, сочинение, тж. стихи Anth.

δελφάκιον () τό свинка, поросенок Arph., Plut.

δελφᾰκόομαι (о поросенке) становиться свиньей, подрастать Arph.

δέλφαξ, ᾰκος 1) свинья Her., Arph.; 2) поросенок Arst.

Δελφικός 3 дельфийский (ἑστία Soph.): τὸ Δελφικὸν γράμμα Plat. дельфийская надпись (т. е. γνῶθι σεαυτόν познай самого себя).

δελφῑνίζω погружать(ся) как дельфин: τὸ ψυχροβαφὲς κάρα δ. Luc. нырять, как дельфин, головой в холодную воду.

Δελφίνιον () τό Дельфиний 1) город на вост. побережье Хиоса Thuc.; 2) святилище Аполлона в Афинах: τὸ ἐπὶ Δελφινίῳ δικαστήριον Xen., Dem., Arst., Plut. судилище (эфетов) близ Дельфиния.

Δελφίνιος Дельфиний (эпитет Аполлона) HH, Anth.

δελφῑνίς, ίδος adj. f имеющая вид дельфина или украшенная изображением дельфина (τράπεζα Luc.).

δελφῑνίσκος маленький дельфин Arst.

δελφῑνο-φόρος 2 1) несущий в себе дельфинов, т. е. в котором водятся дельфины (πόντου πεδίον Aesch.); 2) с металлическим (см. δελφίς 2) дельфином (κεραία Thuc.).

δέλφιξ, ῐκος (лат. delphica mensa) дельфика (у римлян - богато отделанный стол в форме треножника) Plut.

δελφίς, ῖνος 1) зоол. дельфин (Delphinus delphis) Hom., Hes., Pind., Her., Arst.; 2) «дельфин» (металлический метательный снаряд для пробивания неприятельских кораблей) Arph.; 3) созвездие Дельфина Arst.

Δελφίς, ίδος adj. f дельфийская (μέλισσα Pind.; πέτρα Soph., Eur.).

Δελφοί αἱ Дельфы (город в Фокиде, у подножия Парнасса, с оракулом Аполлона - у Hom. Πυθώ - HH, Pind., Her., Thuc. etc.).

I Δελφός Дельф (сын Посидона или Аполлона, миф. основатель Дельф) Aesch.

II Δελφός (тж. Δ. ἀνήρ) дельфиец, уроженец или житель Дельф Her., Thuc.: Φοίβου Δελφοὶ θέραπες Eur. дельфийские жрецы Феба.

δελφύς, ύος (= ὑστέρα) анат. матка Arst.

δέμα, ατος τό pl. путы (ἐμπλεκόμενοι τοῖς δέμασι ἵπποι Polyb.).

I δέμας τό только nom. и преимущ. acc. sing. 1) телосложение, осанка, тж. стан, рост или тело: οὐ δ. οὐδὲ φυήν Hom. ни телом, ни внешностью; μικρὸς δ. Hom. малорослый; κύων καλὸς δ. Hom. красивая собака; 2) тело, труп (νεκρὸν δ. Batr.; ἄθαπτον δ. Soph.; πυρὶ καθήγνισται δ. Eur.); 3) в описаниях: οἰκετῶν δ. Soph. = οἰκέται; μητρῷον δ. Aesch. = μητέρα; οὐρανοῦ δ. Eur. = οὀρανός.

II δέμας praep. cum gen. наподобие (πυρὸς δ. Hom.; οἰνάνθης δ. Soph.).

δέμνιον τό преимущ. pl. постель, ложе Hom., Pind., Trag.

δεμνιο-τήρης 2 1) прикованный к постели, тяжело больной (μὴ περιώδυνος μηδὲ δ. Aesch.); 2) стерегущий свое гнездо: δ. πόνος ὀρταλίχων Aesch. неусыпная забота о птенцах.

δέμω тж. med. (эп. impf. δέμον, aor. ἔδειμα; pass.: pf. δέδμημαι, 3 л. sing. ἐδέδμητο - эп. тж. δέδμητο) 1) строить, сооружать, воздвигать (θάλαμον, τεῖχος, πύργους ὑψηλούς Hom.; med. οἴκους Hom., ἄστη Plat., οἰκίαν Plut.); 2) проводить, прокладывать (ὁδόν Her.); 3) устраивать, возделывать (ἀνθοῦσαν ἀλωήν HH).

δέν n к δείς.

δενδίλλω многозначительно взглядывать, подмигивать (ἔς τινα Hom.).

δενδρεό-θρεπτος 2 питающий деревья (ῥεῦμα Emped. ap. Diog. L.).

δένδρεον τό Hom., Hes., Pind., Her., Eur. = δένδρον.

δένδρεσι dat. pl. к δένδρος.

δενδρήεις, ήεσσα, ῆεν 1) покрытый лесами, лесистый (νῆσος Hom.); 2) густой (ἄλσος Hom., HH; ἀλωαί Theocr.).

δενδριᾰκός 3 древесный (θυσίη Anth.).

δενδρίον τό деревцо Theocr.

Δενδρῖται οἱ дендриты, «древесные люди» (баснословное племя) Luc.

δενδρίτης, ου () древесный (эпитет Вакха, как покровителя садов) Plut.

δενδρῖτις, ιδος adj. f древесная (νύμφαι Anth.).

δενδρο-βᾰτέω взбираться на дерево (πρὸς ὕψος Anth.).

δενδρο-κόμης 2 Anth. = δενδρόκομος.

δενδρό-κομος 2 поросший лесом, облесенный (ἐναύλεια Eur.; ὀρέων κορυφαί Arph.).

δενδρο-κοπέω 1) срубать деревья (σῖτον τέμνειν καὶ δ. Xen.); 2) лишать деревьев, опустошать (χώραν Dem.).

δένδρον τό дерево, преимущ. фруктовое Her., Thuc., Xen. etc.: δ. ἐλάας Arph. масличное дерево; δένδρα ἄγρια Arst. дикорастущие деревья.

δενδρο-πήμων 2, gen. ονος губящий деревья (βλάβα Aesch.).

δένδρος, εος τό (dat. pl. δένδρεσι) Her. etc. = δένδρον.

δενδρο-τομέω 1) Thuc., Diod. = δενδροκοπέω 1 и 2; 2) ирон. избивать дубиной (τὸ νῶτον τινι Arph.).

δενδρο-φόρος 2 богатый деревьями (προάστειον Plut.).

δενδρό-φῠτος 2 поросший деревьями (χώρα Plut.).

δενδρ-ώδης 2 1) древовидный (φυτά Arst.); 2) древесный (νόμφαι Anth.).

δενδρῶτις, ιδος adj. f поросшая деревьями, лесистая (πέτρα Eur.).

δεννάζω (тж. δ. κακὰ ῥήματα Soph.) бранить, злословить, поносить, оскорблять (τινά Eur.; ἐπὶ ψόγοισί τινα Soph.).

δέννος злословие, брань, поношение Her.

I δέξαι imper. aor. к δέχομαι.

II δέξαι ион. (= δεῖξαι) inf. aor. к δείκνυμι.

δεξᾰμενή [δέχομαι] 1) водоем, бассейн, цистерна Her., Plat., Arst., Diod.; 2) филос. вместилище (любых форм), т. е. чистая материя Plat., Plut.

δεξιά, ион. δεξιή (sc. χείρ) 1) правая рука, десница (δεξιάν τινι διδόναι Arph., Diod., ἀνατείνειν Xen., προτείνειν Plut. или ἐμβάλλειν Emped. ap. Plut., Aeschin.; δεξιῇ ἀσπάζεσθαι Hom.): ἐκ δεξιᾶς Arph., Plat. и ἐν δεξιᾷ Her., Thuc., Plat. с правой стороны, по правую сторону, справа; ἀπὸ τῶν δεξιῶν Arst. с (от) правой стороны; τὴν εἰς δεξιάν Plat. в правую сторону, направо; δεξιὰν λαβεῖν καὶ δοῦναι Xen. обменяться рукопожатиями, т. е. дать друг другу слово, взаимно обязаться; 2) pl. взаимные рукопожатия, т. е. обязательства (σπονδαὶ καὶ δεξιαί Hom.): δεξιὰς φέρειν или πέμπειν Xen. давать обязательства или гарантии.

Δεξιάδης, ου Дексиад, сын Дексия, т. е. ᾿Ιφίνοος Hom.

δεξί-μηλος 2 принимающий овец (для жертвоприношений) (θεῶν ἀγάλματα Eur.).

δεξιο-βόλος v. l. = δεξιολάβος.

δεξιό-γυιος 2 ловкий, проворный (ἀνήρ Pind.).

δεξιο-λάβος, v. l. δεξιοβόλος стрелок-телохранитель NT.

δεξιόν τό чаще pl. правая сторона (τοῦ πλάτους Arst.): ἐπὶ (τὰ) δεξιά Hom., Her., ἐπὶ δεξιόφιν Hom., πρὸς δεξιά Her. и εἰς δεξιά или τὰ ἐπὶ δεξιά Plat. направо, вправо; ἐκ и ἀπὸ τῶν δεξιῶν Plat., Arst., Plut. справа; ἐν τοῖς δεξιοῖς Arst. на правой стороне.

δεξιόομαι 1) (тж. δ. χερσί HH) поднимать правую руку или обмениваться рукопожатием (в знак приветствия, прощания или поздравления), приветствовать (ἅπαντες Arph.; ἀλλήλους Lys.; τινα δώροις Arst.; φιλοφρονεῖσθαι καὶ δ. Plut.; στεφανωθῆναι καὶ δεξιωθῆναι Plat.): δ. τινα ἐπαίνοις Soph. встречать кого-л. похвалами; πυκνὴν ἄμυστιν δ. Eur. непрерывно пить за здоровье; τῷ στόματι δ. καὶ φιλήματι ἀσπάζεσθαι Luc. целоваться при встрече; 2) брать за правую руку (τινα Xen.); 3) молиться с поднятой рукой (θεοῖς Aesch.).

δεξιός 3 1) правый, правосторонний (ὦμος Hom.; χείρ Eur.; κέρας Thuc., Xen.); см. тж. δεξιά и δεξιόν; 2) являющийся с правой стороны, т. е. (по старинной примете) благоприятный, благосклонный (τὸ δεξιὸν ἀγαθὸν ἐκάλουν οἱ Πυθαγόρειοι Arst.), предвещающий успех, сулящий счастье (ὄρνις Hom.; οἰωνοί Aesch.; ἀετός, βροντή Xen.); 3) находящийся в правой руке, (об оружии) наступательный (τὰ ὅπλα τὰ δεξιὰ καὶ τὰ ἀριστερά NT); 4) умный, дельный, ловкий; отличный, искусный (νόῳ Pind.; ἔθνος Her.; ἄνδρες Thuc., Plut.; ποιητής Arph.): λέγειν τι δεξιόν Arph. сказать нечто остроумное; οἱ δεξιοὶ περὶ τὰς δίκας Plat. искусные законоведы; 5) услужливый, благожелательный: δεξιὸν γενέσθαι τινὶ πρὸς ἀργύριον Luc. деятельно помогать кому-л. деньгами.

δεξιό-σειρος (sc. ἵππος) правая пристяжная лошадь (самая сильная в запряжке четверкой); перен. могучий, мощный (эпитет Арея) Soph.

δεξιότης, ητος разумность, ловкость Thuc., Her. etc.

δεξιο-φᾰνής 2 показывающийся с правой стороны (ἐν βάθει τῶν κατόπτρων Plut.).

δεξιόφιν gen. и voc. к δεξιός.

δεξί-πῠρος 2 принимающий пламя, т. е. предназначенный для сжигания жертв (θεῶν θυμέλαι Eur.).

δέξις, εως принятие, прием: δέξασθαί τινα δέξιν Eur. оказать кому-л. прием.

δεξῐτερή (sc. χείρ) правая рука, десница Hom.

δεξῐτερός 3 Hom., Pind., Theocr. = δεξιός 1.

I δεξίωμα, ατος τό [δεξιά] досл. обмен рукопожатиями, перен. единодушие, дружба (τὰ ξύμφωνα δεξιώματα Soph.).

II δεξίωμα, ατος [δέχομαι] τό предмет радости, наслаждение (δ. κάλλιστον βροτοῖς Eur.).

δεξι-ώνῠμος 2 Aesch. = δεξιός 1.

δεξιῶς 1) дельно; искусно, умело, ловко (εἰπεῖν Arph.; τὰ τοῦ βίου πράγματα φέρειν Plut.); 2) удобно (κατακεῖσθαι Plut.).

δεξίωσις, εως 1) радушный прием, приветливое обхождение (δεξιώσεις καὶ ἀνακλήσεις Plut.); 2) искательство, домогательство, тж. интрига (ἔριδες καὶ φιλονεικίαι καὶ δεξιώσεις Plut.).

δέξο imper. aor. или pf. к δέχομαι.

δέξομαι fut. к δέχομαι.

δέξω ион. (= δείξω) fut. к δείκνυμι.

I δέον эп. (= ἔδεον) impf. к δέω I.

II δέον part. n к δέω II.

III δέον, οντος τό [δέω II] тж. pl. нужное, должное, надлежащее, необходимое: ἐς τὸ δ. Her. в случае надобности, но тж. ἐς (τὸ) δ. Soph., Her., εἰς δ. Dem. кстати, во-время; ἐν (τῷ) δέοντι (sc. καιρῷ) Her., Eur., Thuc., Arph. своевременно; πρὸ τοῦ δέοντος Soph. преждевременно; οὐδεν δ. Her., εἰς οὐδὲν δ. Dem. без всякой надобности, ни к чему, зря; παρὰ τὸ δ. Arst. вопреки или без необходимости; θᾶττον τοῦ δέοντος Plat. скорее, чем нужно.

δεόντως надлежащим образом, как следует Plat., Sext.

δέος, ους τό 1) страх, боязнь (δ. ἰσχάνει ἄνδρας Hom.): δέει τινός Thuc. и ὑπὸ τοῦ δέους τινός Arph. из страха перед кем(чем)-л.; δ. τινὸς πρός τινα Arst. чей-л. страх перед кем-л.; ἀδεὲς δ. δεδιέναι ирон. Plat. страшиться нестрашным страхом, т. е. испытывать неосновательный страх; τὸ δ. ἐγίγνετο μὴ … Thuc. возникло опасение, как бы не …; τεθνᾶσι τῷ δέει (= μέγιστα δεδίασι) τοὺς τοιούτους Dem. они до смерти боятся этих (людей); 2) причина страха, повод к боязни (οὔ τοι ἔπι = ἔπεστι δ. Hom.).

δέπᾰς τό (только nom.-acc. dat. δέπαϊ, δέπαι и δέπᾳ; pl.: nom.-acc. δέπᾰ, gen. δεπάων, dat. δεπάεσσι и δέπασσι) кубок, чара, чаша Hom., Aesch., Eur. ap. Plut.

δέρα дор. = δέρη.

δερ-άγχη шейная петля, силок Anth.

δερ-αγχής 2 сдавливающий шею (πάγαι Anth.).

δέραιον τό 1) ошейник Xen.; 2) pl. ожерелье Eur., Men.

δεραιο-πέδη Anth. = δεράγχη.

δεραι-οῦχος 2 охватывающий шею (βρόχοι Anth.).

δεράς, άδος Soph., Eur. = δειράς.

δέρας, ατος τό шкура: δ. πάγχρυσον Eur. золотое руно.

δέργμα, ατος τό взгляд, взор Aesch., Eur.

δέρη, дор. δέρα 1) шея Aesch., Eur.; 2) горло, глотка Aesch., Eur.

Δερκετώ, οῦς Деркето (сирийская богиня) Luc.

δερκιάομαι (только 3 л. pl. praes. δερκιόωνται) Hes. = δέρκομαι.

δέρκομαι (aor. 1 ἐδέρχθην, aor. 2 ἔδρακον - эп. δράκον, pf.-praes. δέδορκα) 1) смотреть, глядеть (τινα Hom. и τι Aesch., Soph., ἔς τινα Hes., Eur., κατά τι Aesch. и ἐπί τινι Anth.): δ. δεινόν Hom., Hes., δεινά Aesch. и σμερδαλέον Hom. глядеть страшным взором; πῦρ ὀφθαλμοῖσι δεδορκώς Hom. грозно сверкая глазами; 2) видеть, замечать (ὀφθαλμοῖσι τι Hom., Aesch.; τινα Eur.): σκότον δεδορκώς Eur. видящий (лишь) тьму, т. е. слепой; ὑπὲρ τὸν Λυγκέα δ. τινι Luc. яснее Линкея видеть кого-л. насквозь; 3) видеть, быть зрячим: τυφλὸς ἐκ δεδορκότος Soph. ставший из зрячего слепым; 4) видеть дневной свет, т. е. жить, быть в живых (ἐπὶ χθονί Hom.): ἀλαοὶ (v. l. ἀμαυροὶ) καὶ δεδορκότες Aesch. мертвые и живые; 5) воспринимать, слышать (κτύπον Aesch.); 6) блистать, сиять (δέδορκεν φέγγος Pind.; δεδορκὼς ἄστρον ὥς Soph.).

Δερκυλ(λ)ίδας, ου и Деркил(л)ид (спартанский полководец в 411-390 гг. до н. э.) Thuc., Xen., Plut.

δέρμα, ατος τό 1) кожа (снятая или выделанная) Hom., Her., Plat., Arst.; 2) шкура, мех, руно (λέοντος Hom.; βοός Hom., Hes.; κριοῦ Pind.; δέρματα λύκων Arst., θηρίων Plut.): περὶ τῷ δέρματι δεδοικέναι Arph. ирон. дрожать за свою шкуру; 3) кожаный мех (ἄλφιτα ἐν δέρμασιν Hom.); 4) кожистый покров, кожица, оболочка, пленка (τῶν ἐντόμων, τῶν ὀφθαλμῶν Arst.); 5) скорлупа (χελώνης Arph., Luc.; ὀστρακῶδες Arst.).

δερμᾰτικός 3 кожистый (κέλυφος, ὁμήν Arst.).

δερμάτινος 3 () 1) кожаный (τροποί Hom.; ἀσπίς Her.); 2) меховой (σισύρα Plat.); 3) кожистый (ὑμήν Arst.).

δερμάτιον () τό 1) кусочек кожи Plat.; 2) кожица (δ. λεπτόν Arst.).

δερμᾰτ-ουργικός 3 кожевенный (θεραπεία Plat.).

δερμᾰτ-ώδης 2 похожий на кожу, кожистый (κάλυμμα Arst.).

δερμ-ηστής, ου [ἔδω] кожеед (насекомое, портящее меха и кожу) Soph., Lys.

δερμό-πτερος 2 перепончатокрылый (νυκτερίδες Arst.).

δέρξις, εως зрение Plut.

δέρον эп. impf. к δέρω.

δέρος, ους τό Soph., Eur., Diod. = δέρμα 2.

δέρριον τό Anacr. = δερμάτιον.

δέρρις, εως 1) Anth. = δέρμα 2; 2) кожа для защиты от метательных снарядов (προκαλύμματα εἶχε δέρρεις Thuc.).

δέρτρον τό жировая оболочка кишечника, сальник Hom.

δέρω, Arph. тж. δαίρω (fut. δερῶ, aor. ἔδειρα; pass.: fut. NT δαρήσομαι, aor. ἐδάρην, pf. δέδαρμαι) 1) сдирать кожу, обдирать (μῆλα, ὕας, βοῦς Hom.): κύνα δ. δεδαρμένην погов. Arph. обдирать ободранную собаку, т. е. переделывать уже сделанное; δ. τινὰ ἀσκόν Solon ap. Plut. или θύλακον погов. Arph. сдирать с кого-л. кожу (живьем); 2) драть, лупить, сечь, колотить (δέρεσθαι καὶ δ. Arph.; μὴ δαρεὶς ἄνθρωπος οὐ παιδεύεται Men.).

δέσις, εως 1) связывание Plat.; 2) лит. завязка (τραγῳδίας Arst.).

δεσμά τά HH, Aesch., Her., Plat., Luc. = δεσματα.

δέσματα τά 1) узы, путы, оковы (σιδήρεα Hom.); 2) головная повязка (ἀπὸ κρατὸς χέε δ. Hom.).

δεσμευτικός 3 годный для связывания (κτῆμα Plat.).

δεσμεύω 1) вязать, связывать (τινά HH, Eur.; λαμπάδας Polyb.); 2) связывать в снопы Hes.; 3) спутывать (τὰ ἐμπρόσθια σκέλη τῶν ἐλεφάντων Arst.); 4) досл. взнуздывать, перен. обуздывать (παῖδας χαλινοῖς τισι Plat.; τὰς ὁρμάς τινος Plut.); 5) привязывать (τὰς κύνας Arst.).

δεσμέω 1) связывать (ἁλύσεσιν καὶ πέδαις NT); 2) привязывать, прикреплять (τὸ φυτὸν δεσμεῖται ὑπὸ τῆς γῆς Arst.).

δέσμη, поздн. тж. δεσμή 1) связка, пучок Dem., Arst., Plut.; 2) сноп NT.

δέσμια τά Anth. = δέσματα 1.

I δέσμιος 2 и 3 1) связанный, скованный (δἐσμιόν τινα ἄγειν Soph. и ἀποστέλλειν Diod.; χεῖρες Eur.); 2) связывающий, сковывающий (βρόχοι Eur.); 3) перен. приводящий в оцепенение (ὕμνος δ. φρενῶν Aesch.).

II δέσμιος узник NT.

δεσμός (pl. тж. δεσμά) 1) привязь (δεσμὸν ἀπορρῆξαι Hom.); 2) причальный канат (ἄνευ δεσμοῖο νῆες Hom.); 3) дверной ремень (θύρας ἐπὶ δεσμὸν ἰῆλαι Hom.); 4) упряжной ремень, постромка (τοῖς δεσμοῖς χρῆσθαι περὶ τὰ ὑποζύγια Xen.); 5) скрепа, гвоздь (κόπτειν δεσμούς Hom.); 6) анат. связка (οἱ δεσμοὶ καὶ αἱ φλέβες Arst.); 7) преимущ. pl. узы, оковы (ἐν δεσμοῖς δεῖν Hom., Plat.; ἐκ δεσμῶν λυθῆναι Aesch., Arst.): δεσμοῖς Thuc. в оковах, связанный; 8) перен. узы, связи (δεσμοὶ φιλίας Plat.): δεσμοὶ πάσης πολιτείας Plat. = οἱ νόμοι; 9) тж. pl. темница, тюрьма (δημόσιος δ. Plat.; δεσμοῦ τιμᾶσθαι Lys.): ἐπὶ τῶν δεσμῶν Luc. тюремщик; 10) пленение, плен (δ. καὶ δουλεία Xen.); 11) связанность, скованность ( ὕπνος οἷον δ. καὶ ἀκινησία Arst.).

δεσμο-φύλαξ, ᾰκος () тюремный страж, тюремщик Luc., NT.

δεσμόω заключать в оковы (δουλεύεσθαι καὶ δεσμοῦσθαι Luc.).

δεσμώματα τά узы, оковы Aesch., Soph.

δεσμωτήριον τό темница, тюрьма Her., Thuc., Plat., Arst., Dem., Plut.

I δεσμώτης, ου adj. m связанный, скованный, пленный Aesch., Soph.

II δεσμώτης, ου узник, пленник Her., Thuc., Plut.

δεσμῶτις, ιδος adj. f связанная, скованная, пленная Soph., Eur.

δεσπόζω 1) (неограниченно) господствовать, властвовать, повелевать (πρὸς βίαν Aesch.; ἄρχειν καὶ δ. Plat.): δ. τινός HH, Trag., Her., Arst., Plut. и δ. τι Eur. господствовать над кем(чем)-л.; владеть кем(чем)-л.; 2) pass. находиться под неограниченной властью, быть в полном подчинении, быть порабощенным (ὑπό τινος Diod.; πόλεις δεσποζόμεναι καὶ δουλεύουσαι Plat.); 3) досл. овладевать перен. постигать: διδαχθεὶς τοῦδε δεσπόσω λόγου Aesch. будучи вразумлен, я пойму эту речь, т. е. объяснись точнее.

δέσποινα 1) госпожа, хозяйка (ἄλοχος или γυνὴ δ. Hom.; δ. ἐν οἰκίᾳ Plat.); 2) госпожа, владычица, повелительница (δ. ῾Εκάτη Aesch.; δ. ῎Αρτεμις Soph.; δ. ᾿Αθηναίη Arph.); 3) повелительница, царица (Κόλχων Pind.).

δεσπόσιος 2 повелительный, властный (ὕβρις Aesch.).

δεσποστός 3 которым можно повелевать, безгранично покорный (δεσπόζειν οὐ πάντων, ἀλλὰ τῶν δεσποστῶν Arst.).

δεσποσύνη неограниченное господство, деспотическая власть, деспотия Her., Plut.

δεσπόσῠνος 2, Pind. 3 1) господский, хозяйский (λέχος HH; μέλαθρα Arph.): τὰ δεσπόσυνα (χρήματα) Xen. хозяйское добро; 2) царский, царственный (δόμος Aesch.): δεσπόσυναι ἀνάγκαι Aesch. властные веления.

δεσπότας дор. = δεοπότης.

δεσπότεα ион. acc. к δεσπότης.

δεσποτεία Isocr., Plat., Arst. = δεσποσύνη.

δεσπότειρα Soph. = δέσποινα.

δεσποτέω Aesch., Eur., Plat. = δεσπόζω.

δεσπότης, дор. δεσπότας, ου (ион. acc. δεσποτέα) 1) (тж. δ. ἄναξ Arph.) господин, (домо)хозяин Aesch., Plat., Arst., Men., Plut., Luc.; 2) хозяин, обладатель, владелец (῾Ηρακλείων ὅπλων Soph.; τῆς δυνάμεως Arph.; τῆς οἰός Xen.): δ. μαντευμάτων Aesch. = μάντις; 3) неограниченный монарх, повелитель, властелин (᾿Ολύμπου Pind.; ῝Ηλιος Soph.; ἀνθρωπων Xen.; δ. καὶ κύριος ἁπάντων Dem.); 4) начальник, предводитель: ἑπτὰ δεσπόται Aesch. семь предводителей, т. е. «семеро против Фив».

δεσποτική (sc. ἀρχή) неограниченная власть Arst.

δεσποτικόν τό Plat., Arst., Plut. = δεσποτική.

δεσποτικός 3 1) господский, хозяйский (συμφοραί Xen.): δεσποτικὸν δίκαιον Arst. власть господина (над рабами); 2) обладающий неограниченной властью, деспотический (ἀδικία Plat.; τρόπος τῆς πολιτείας Arst.); 3) стремящийся к неограниченной власти (ὀλιγαρχία Arst.).

δεσποτικῶς самовластно, деспотически (συμμαχικῶς ἀλλ᾽ οὐ δ. βουλεύεσθαι Isocr.; διακεῖσθαι Dem.; ἄρχειν Arst., Polyb.; βιάζεσθαι Plut.).

δεσπότις, ιδος Soph., Eur., Plat., Plut., Anth. = δέσποινα.

δεσποτίσκος ласк. (в обращении) милый хозяин, повелитель мой Eur.

δετή pl. связка лучин, факел(ы) Hom., Arph.

δεύεσκον эп. impf. iter. к δεύω I.

δευήσεσθαι эп. inf. fut. med. к δεύω II.

Δευκᾰλίδης, ου () Девкалид, сын Девкалия или Девкалиона, т. е. ᾿Ιδομενεύς Hom.

Δευκᾰλίων, ωνος Девкалион 1) сын Прометея и Климены, царь Фтии, муж Пирры, миф. возобновитель человеческого рода Thuc., Plat., Theocr., Luc.; 2) сын Миноса и Пасифаи, аргонавт, отец Идоменея Hom.

δεύμα, ατος τό [δεύω I] только в выраж. δεύματα κρεῶν Pind. тушеное мясо.

δευοίατο эп. 3 л. pl. opt. med. к δεύω II.

δευρί Arph., Plut. усил. к δεύρο.

δεῦρο, эп. тж. δεύρω adv. 1) (тж. δ. τόδε) сюда (δ. κἀκεῖσε Arst.): δ. τόδ᾽ ἵκω или ἱκάνω Hom. вот я пришел сюда; δ. ἴτε πάντες λεῴ! Arst., Plut. все идите сюда! (установленное Тесеем вступительное обращение глашатая); πάρεστι δ. Soph. вот он явился сюда: τῆς δ. ὁδοῦ Soph. дойдя до этого места дороги, т. е. отсюда; δ. παρὰ Σωκράτη Plat. (подойди) сюда к Сократу; δ. ἐλθων Plat. придя сюда; μέχρι (τοῦ) δ. Thuc., Plat., Plut. и δ. ἀεί Aesch., Eur., Arph., Plat. до сих пор, доселе; 2) здесь: τὸ τῇδε καὶ τὸ κεῖσε καὶ τὸ δ. Arph. все, находящееся и там и сям и здесь; τὰ δ. Arst. здешнее, т. е. мир чувственных вещей; 3) ну-ка, послушай: ἄγε δ.! Hom. или δ. σύ! Arph. эй, послушай!; δ. νῦν τρίποδος περιδώμεθον Hom. давай, поставим в заклад треножник; καί μοι δ. εἰπέ Plat. скажи-ка мне теперь.

δεύρω эп. = δεῦρο.

Δεύς эол. Arph. = Ζεύς.

δευσο-ποιός 2 [δεύω I] 1) прочно окрашенный, невыцветающий, нелиняющий (τὸ βαφέν Plat.); 2) хорошо красящий, нелиняющий (φάρμακον Plut., Luc.); 3) прочный, устойчивый, долговечный (δόξα Plat.); 4) неизгладимый, несмываемый (κηλίς Plut.); 5) непреодолимый (δέος Plut.).

δεύτατος 3 [superl. к δεύτερος] последний (δ. ἦλθεν, δεύτατον εἶπεν ἔπος Hom.).

δεῦτε (употр. с pl.) Hom., Eur., Plut., NT = δεῦρο 3.

I δεύτερα τά второе место, второстепенная роль (φέρεσθαι τὰ δ. παρὰ βασιλέϊ Her.; τινι ἀποδοῦναι Xen.).

II δεύτερα (τά) adv. Hom., Thuc. = δεύτερον.

δευτερ-ᾰγωνιστής, οῦ досл. второразрядный актер, перен. подсобное лицо, помощник Dem., Luc.

δευτεραία (sc. ἡμέρα) следующий день: τῇ δευτεραίῃ Her. на следующий день.

δευτεραῖος 3 приходящий, являющийся на другой день: δ. ἦλθον Xen., Polyb. он пришел на следующий день; δ. ἦν ἐν Σπάρτῃ Her. на другой день он был в Спарте.

δευτερεῖον τό преимущ. pl. второе место, второстепенная роль Plat., Arst.: τὰ δευτερεῖά τινός τινι νέμειν Her. и τὸ δ. τινι ἔν τινι ἀποδιδόναι Diog. L. отводить кому-л. второе место в чем-л.; συσταλῆναι ἄχρι τῶν δευτερείων Plut. начать играть второстепенную роль (досл. быть оттесненным к второстепенной роли).

δευτερεύω быть на втором месте, играть вторую роль: δευτερεῦσαι τινι Plut. оказаться на втором месте после кого-л.

δευτεριάζω Arph. = δευτερεύω.

δευτερο-λογία юр. вторая речь (на суде) (ἔστι λόγος οὗτος δ. arg. ad Dem.).

δεύτερον (τό) adv. (тж. δ. πάλιν Plat. и ἐκ δευτέρου NT) во второй раз, вторично, снова, опять Hom., Her., etc.

δευτερό-πρωτος 2 первый после второго: τὸ δευτερόπρωτον σάββατον NT предполож. первая суббота после второго дня Пасхи.

δεύτερος 3 1) второй, другой, (по)следующий (πρῶτοςδ. … τρίτος Hom., Soph., Polyb.; αἱ δεύτεραι φροντίδες σοφώτεραι Eur.): δ. αὐτός Her. сам-второй, сам-друг, т. е. вдвоем; δευτέρῳ ἔτεϊ τούτων Her. на следующий год после этого; 2) второстепенный, худший: οὐδενὸς δ. Her., Polyb. никому не уступающий; τινι δ. μετά τι Thuc. уступающий чему-л. в чем-л.; τί (τινος) δεύτερον ἡγεῖσθαι Soph., ποιεῖσθαι Plut., Luc. и ἐν δευτέρῳ τίθεσθαι или ἐν δευτέρᾳ τάξει ποιεῖσθαί τί τινος Plut. ставить что-л. ниже чего-л.; 3) филос. вторичный, т. е. эмпирический ( φυσικὴ καὶ δευτέρα φιλοσοφία Arst.).

δευτερο-τόκος 2 рожающая вторично (ὗς Arst.).

δευτερ-ουργός 2 вторичный, второстепенный, вспомогательный (κινήσεις Plat.).

δευτέρως 1) Plat., Arst. = δεύτερον; 2) во-вторых Arst.; 3) на втором месте (πρώτως τὸ κατ᾽ ἀξίαν, τὸ δε κατὰ ποσὸν δ. Arst.).

I δεύω 1) смачивать, орошать, увлажнять (αἷμα δεῦε γαῖαν, δάκρυ ἔδευε παρειάς Hom.; τί τινος Hom., Eur. и τί τινι Xen., Plut.): πτερὰ δεύεσθαι ἅλμῃ Hom. окунать свои крылья в морскую воду; 2) литься, наполнять (γλάγος ἄγγεα δεύει Hom.); 3) лить, проливать (αἷμα Soph.); 4) обмазывать (μέλιτι καρποὶ δεδευμένοι Plat.); 5) med. осыпать себе (πλόκαμον σποδιῇ Anth.).

II δεύω преимущ. med. 1) не достигать, упускать: ἐδεύησεν ἱκέσθαι Hom. чуть было не задел; 2) med. не иметь, быть лишенным (τινος Hom.): θυμοῦ δευόμενος Hom. бездыханный; 3) med. терпеть нужду, нуждаться (δευόμενος πάϊς Hom.); 4) med. быть ниже или слабее: πάντα δεύεαι ᾿Αργείων Hom. далеко тебе до аргивян; μάχης δ. Hom. быть непригодным для боя.

δέφω мять, разминать, med. masturbari Arph.

δεχ- в сложн. словах перед придых. = δέκα.

δεχ-άμμᾰτος 2 с десятью петлями или очками (ἄρκυς Xen.).

δέχαται эп. 3 л. pl. pf. к δέχομαι.

δεχ-ήμερος 2 десятидневный (θυσία Plat.; ἐκεχειρία Thuc.; ἀνοχαί Polyb.).

δέχθαι inf. aor. 2 к δέχομαι.

δέχνυμαι Anth. = δέχομαι.

δέχομαι, ион. δέκομαι (fut. δέξομαι, pf. δέδεγμαι) 1) принимать, получать (τί τινος Hom., τι ἔκ τινος Soph. и τι παρά τινος Hom., Her., редко τί τινι Hom.): δέξασθαι χρυσόν τινος Hom. получить золото от кого-л., тж. предать кого-л. за золото; δ. παρακαταθήκην τινός Plat. и ἐν παρακαταθήκῃ τι Polyb. принимать что-л. в заклад; 2) принимать внутрь, поглощать (τροφήν Arst.); 3) впитывать ( γῆ δέχεται ὕδωρ Arst.); 4) (вос)принимать, усваивать (γλυκύτητα Arst.): μὴ δ. τὴν πρὸς τὸ εἰκὸς μίξιν Plut. быть совершенно неправдоподобным; 5) оказывать (радушный) прием, давать приют, принимать как гостя (τινα ἐν δόμοισιν Hom. и δόμοις Soph., εἰς στέγος Soph. и στέγαις Eur., εἰς τὴν πόλιν и τῇ πόλει Thuc.): παῖδ᾽ ἑὸν δέξατο κόλπῳ Hom. (Андромаха) прижала своего ребенка к груди; ξυμμάχους τινὰς δ. Thuc. принимать кого-л. в число союзников; 6) (о богах) благосклонно принимать (ἱερά Hom.; σφάγια Arph.) или выслушивать (λιτάς Soph.); 7) воспринимать, слышать: ὠσὶν ἠχὴν οὐ σαφῶς δεδεγμένος Eur. неясно расслышав голос; 8) воспринимать, (сочувственно или покорно) выслушивать (μύθων ὀμφάν Eur.; τὰς ἀκοὰς παρ᾽ ἀλλήλων Thuc.): δέξασθαι τοὺς λόγους Her., Thuc. принять предложения; δέχει δὴ τοῦτον τὸν λόγον; Plat. а ты-то согласен с этим учением?; μνήμῃ παρὰ τῶν πρότερον δεδέχθαι Thuc. знать по устному преданию от предков; κῆρα δέξομαι Hom. я готов принять смерть; 9) принимать к руководству (τὸ χρησθέν Her.; τὸ ῥηθέν Soph.): τὰ παραγγελλόμενα ὀξέως δ. Thuc. быстро выполнять приказания; 10) принимать, понимать (ἀναγνοὺς αὐτὰ ὅπῃ βούλει δέξασθαι, ταύτῃ δέχου Plat.): μὴ ξυμφορὰν δέχου τὸν ἄνδρα Soph. не думай, что этот человек принесет тебе несчастье; 11) предпочитать (τι πρό τινος и μᾶλλον τι ἀντί τινος Plat.): μᾶλλον δεξαίμην Plat. я предпочел бы; ἐπὶ πόσῳ ἄν τις δέξαιτ᾽ ἂν ὑμῶν; Plat. чего только не отдал бы любой из вас (за это)?; 12) поджидать, выжидать: ἐλεύσασθαί τινα δ. Hom. ожидать чьего-л. прихода; δεδεγμένος ὁππόθ᾽ ἵκοιτο Theocr. ожидая его прихода; δ. πόδα τινός Eur. ожидать кого-л.; 13) встречать в боевой готовности, давать отпор, отражать (τινα ἐπιόντα δουρί Hom.; τοὺς πολεμίους Her., Thuc.): οἱ, sc. πολέμιοι, οὐκ ἐδέξαντο Xen. неприятель не выдержал натиска; εἰς χεῖρας δ. Xen. принять рукопашный бой; 14) непосредственно следовать, примыкать (ἄλλος δ᾽ ἐξ ἄλλου δέχεται χαλεπώτερος ἆθλος Hes.): δέχεται κακὸν ἐκ κακοῦ Hom. беда следует за бедой (ср. «пришла беда - отворяй ворота»); ἐκ τοῦ στεινοῦ τὸ ᾿Αρτεμίσιον δέκεται Her. тут же за проливом находится Артемисий.

δέψω мять, разминать, размягчать (κῆρον δεψήσας Hom.; τὸ δέρμα χερσί Her.).

I δέω (fut. δήσω, aor. ἔδησα, pf. δέδεκα - v. l. у Aeschin. δέδηκα) 1) связывать (δεσμῷ τινα, χεῖρας ἱμᾶσιν, τινα χεῖρας τε πόδας τε Hom.); 2) привязывать (τινα πρός τινι Aesch., τινά τινι и πρός τι Soph.; ὑπὸ ποσσὶ δήσασθαι πέδιλα Hom.): δησάμενοι ὅπλα ἀνὰ νῆα Hom. оснастив корабль; 3) заключать в оковы, заковывать (τινα ἐν πέδαις и ἐς πέδας Her.; δεδεμένοι πρὸς ἀλλήλους Thuc.; δεθῆναι ἐν τῷ κύφωνι Arst.): ἐν δημοσίῳ δεσμῷ δεθείς Plat. заключенный в государственную тюрьму; 4) перен. сковывать (νόσῳ δεδεμένος Arst.; στόμα μου δέδεται Anth.): λύπᾳ εὐναία δέδεται ψυχάν Eur. душевной скорбью она прикована к постели; δ. τινα κελεύθου Hom. закрыть кому-л. путь.

II δέω (fut. δεήσω, aor. ἐδέησα, pf. δεδέηκα) 1) тж. med. ощущать нужду, испытывать недостаток, не иметь (τινος Hom., Plat., Plut.): οὐδὲν δεῖσθαί τινος Thuc., Plat. ни в чем или нисколько не нуждаться; τοῦ παντὸς δέω Aesch. этого у меня совершенно нет (в мыслях); πάντως δεῖ τοιοῦτος εἶναι Plat. он совсем не таков; πολλοῦ δέω Plat. далеко мне (до этого); πολλοῦ δεῖς ἀγνοεῖν Plat. ты отлично знаешь; οἱ μάλιστα βίου δεόμενοι Isocr. наиболее нуждающиеся в средствах к жизни; ὑπὸ τοῦ δεῖσθαι ἄλλῃ τινὶ ἀνάγκῃ Xen. вследствие нужды или в силу какой-л. другой необходимости; μικροῦ ἔδεον ἤδη ἐν χερσὶ εἶναι Xen. дело уже почти дошло до рукопашного боя; πεσεῖν ὀλίγου δεήσας Plut. чуть было не упавший; τοσοῦτον ἐδέησάν με τῆς παλαιᾶς ἀγνοίας ἀπαλλάξαι, ὥστε καὶ … Luc. они не только не освободили меня от прежнего неведения, но даже … (досл. они настолько не …, что даже …); ἑνὸς δέοντα πεντήκοντα ἔτεα Her. пятьдесят без одного, т. е. сорок девять лет; μικροῦ δέοντα τέτταρα τάλαντα Dem. почти четыре таланта; 2) недоставать, нехватать: ἑξήκοντα ἑνὸς δέοντος ἔτη Plut. 59 лет; преимущ. impers.: πολλοῦ δεῖ οὕτως ἔχειν Plat. дело обстоит далеко не так; ἐλαχίστου ἐδέησε διαφθεῖραι (αὐτούς) Thuc. (огонь) чуть было не уничтожил их; ἔδοξάν μοι ὀλίγου δ. τοῦ πλείστου ἐνδεεῖς εἶναι Plat. мне показалось, что убожество их достигает, пожалуй, крайних пределов; 3) impers. δεῖ нужно, необходимо (δεῖ τινός τινι Her., Aesch., Thuc., Plat. etc., реже δεῖ τινός τινα Aesch., Eur., Xen.): μακροῦ λόγου δεῖ ταῦτ᾽ ἐπεξελθεῖν Aesch. долго нужно говорить, чтобы рассказать это; ἔδεε καταπαῦσαι Δημάρητον τῆς βασιληΐης Her. Демарату пришлось лишиться царской власти: εἴ τι δέοι или ἐάν τι δέῃ Xen. если бы понадобилось; 4) med. просить (τινός τινος Her., Soph. и τινος ποιεῖν τι Her., Xen., Plat., редко τινα ποιεῖν τι Thuc.): τοῦτο ὑμῶν δέομαι καὶ παρίεμαι Plat. вот о чем я вас убедительно прошу; ὅπερ ἐδεόμεθά σου Plat. то, о чем мы тебя просили; δ. τινος δέησιν Aeschin. или δέημα Arph. обращаться к кому-л. с просьбой; 5) med. желать, хотеть (τινος Her.): τοῦτο δέομαι παθεῖν Plat. я хотел бы подвергнуть это испытанию.

δή частица со знач.: 1) (усиления или подчеркивания) именно, как раз, же, -то: νῦν δή Arph., Xen., Plat. именно теперь, теперь-то; αὐτίκα δὴ μάλα Plat. тотчас же; ἐννέα δὴ ἐνιαυτοί Hom. вот уж (целых) девять лет; τί οὖν δή ἐστιν; Plat., Xen.; да что же это такое?; οὔκουν ἐρεῖς ποτε; - Καὶ δὴ λέγω σοι Soph. да укажешь ли, наконец? - Вот я и говорю тебе; κἀγὼ δὴ ἐνταῦθα ἀποκρίνομαι (praes. hist.) Xen. тогда-то я и ответил; τοῦ δὴ ἕνεκα; Plat. чего же ради?; ἄγε δὴ ἐρείομεν Hom. давай-ка спросим; οὗτος δὴ Σωκράτης Plat. вот этот самый Сократ; ὅτου δὴ παρεγγυήσαντος Xen. когда решительно каждый отдавал приказы; 2) (вывода) так вот, итак: τοιαῦτα μὲν δὴ ταῦτα Aesch. так вот какие были дела; μηδενὶ δὴ εἶναι ταύτην τὴν ἀλήθειαν Plat. в таком случае ни для кого это не будет истиной; τὸ ἔμψυχον δὴ τοῦ ἀψύχου δυοῖν διαφέρει Arst. итак, одушевленное отличается от неодушевленного двумя признаками; ἀνάγκη δή … Arst. необходимо, следовательно, …; 3) (при прилагательных - усиления) безусловно, вполне: μοῦνος δὴ πάντων ἀνθρώπων Her. один единственный из людей; πλήθει μέγιστος δή Thuc. безусловно наиболее многочисленный; 4) (усиливающего добавления) сверх того, и даже: ἐς Αἴγυπτον καὶ δὴ καὶ ἐς Σάρδις Her. в Египет, а также и в Сарды; ὑγίεια καὶ ἰσχὸς καὶ κάλλος καὶ πλοῦτος δή Plat. здоровье, сила, красота, а также богатство; 5) (логического перехода) и вот, тогда, стало-быть, итак: ἔνθα δὴ ἔθεον ἅπαντες Xen. тогда все сбежались; 6) (уверенности) конечно, несомненно: τινὰ δὴ μῆτιν ἐρέσσων Soph. обдумывая, несомненно, какой-то план; 7) (допущения, уступления, согласия) ладно, ну что же: ἐρώτα. - ᾿Ερωτῶ δή Plat. спрашивай. - Хорошо, спрошу; δέχου δὲ σύ. - Καὶ δὴ δέδεγμαι Aesch. согласись. - Ладно, я согласен; ἔστω δὴ τὸ А τὸ κινοῦν, τὸ δὲ κινούμενον В Arst. допустим, что А есть движущее, а В движимое.

δῆ Arph. conjct. к δεῖ (impers. к δέω II).

δῃ-άλωτος Aesch. стяж. к δηϊάλωτος.

Δῃάνειρα Soph. стяж. к Δηϊάνειρα.

δῆγμα, ατος τό [δάκνω] укус (τῶν φαλαγγίων Xen.; δήγματα θανάσιμα Arst.; ἀκολάστων γυναικῶν Plut.; перен. λύπης Aesch.; ἔρωτος Soph.).

δηγμός Plut. = δῆγμα.

δηθά, in elisione δήθ᾽ adv. долго, давно, с давних пор Hom.

δῆθε Eur. = δῆθεν.

δῆ-θεν частица 1) именно, в самом деле, же: τί δὴ ἀνδρωθέντες δ. ποιήσουσι; Her. что же они в таком случае станут делать, когда возмужают?; ἄρτι δ. Plat. только что; 2) якобы, говорят, дескать: οἵ μιν ἠθέλησαν ἀπολέσαι δ. Her. те, которые, якобы, хотели его погубить; 3) (тж. ὡς δ. Her., Eur.) словно, будто бы: καθεύδων δ. Luc. словно спящий; 4) конечно, то-есть, а именно: θέλοντες ἐκβαλεῖν ἕδρας Κρόνον, ὡς Ζεὺς ἀνάσσοι δ. Aesch. желая свергнуть с престола Крона, для того именно, чтобы царствовал Зевс.

δηθύνω медлить, тянуть: δηθύνων οὐδ᾽ ἦλθον ἐναίσιμον Hom. задержавшись, я не пришел во-время; ἔρχεο δηθύνων Anth. приди попозднее.

δηϊ-άλωτος, стяж. δῃάλωτος 2 () взятый с бою (πόλις Aesch.; ῾Ελένη Eur.).

Δηϊάνειρα, стяж. Δῃάνειρα Деианира или Деянира (жена Геракла) Soph., Plut., Luc.

Δηϊόκης, ου, ион. εω Деиок (сын Фраорта, первый царь Мидии с 709 г. по 656 г. до н. э.) Her., Plut.

I δήϊος, стяж. δηίος 3 (= δάϊος I) 1) губительный, убийственный (πῦρ, πόλεμος Hom.); 2) вражеский, враждебный (ἀνήρ Hom.).

II δήϊος, стяж. δηίος неприятель, враг Hom.

δηϊοτής, ῆτος 1) война, бой, битва (ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι Hom., Hes.): δηϊοτῆτα φέρειν Hom. идти войной; 2) смертельная опасность Hom.

δηϊόω, стяж. δῃόω 1) убивать (τινα χαλκῷ Hom.); 2) разрывать, растерзывать (χαλκὸς δῃώσας, λύκοι ἔλαφον δῃώσαντες Hom.); 3) сражаться (ἔγχεϊ περὶ Πατρόκλοιο θανόντος Hom.); 4) разорять, опустошать (ἄστυ πυρί Soph.; τὰ παραθαλάσσια Her.; τὴν Χαλκιδικήν Thuc.; χώραν Arph., Xen.): δεδῃωμένος τὸν πώγωνα шутл. Luc. лишившийся своей бороды.

Δηΐφοβος Деифоб (сын Приама и Гекубы) Hom., Eur.

δή-κοτε ион. = δήποτε.

δηκτήριος 2 кусающий, грызущий, гложущий: καρδίας δηκτήρια ἐξιστορῆσαι Eur. мучить печальными рассказами.

δήκτης, ου adj. m Plut. = δηκτήριος.

δηκτικός 3 1) кусающий (ἰχθύες Arst.); 2) жалящий (τὰ φαλάγγια Arst.); 3) едкий, острый (φάρμακον Luc.): δηκτικόν τι ἔχειν Plut. иметь острый вкус; 4) едкий, язвительный (τὸ εἰρημένον Luc.).

δηλα-δή (тж. δῆλα δή) совершенно ясно, очевидно, разумеется, конечно, безусловно Soph., Eur., Her., Arph., Plat., Men.

δηλέομαι, дор. δᾱλέομαι 1) ранить, калечить (ἵππους Hom.); 2) портить, иссушать (δέμας τινός Eur.); 3) поражать, убивать (τινα χαλκῷ Hom.); 4) истреблять, уничтожать (καρπόν Hom.); 5) разорять, опустошать (γῆν Hom.); 6) нарушать (ὅρκια Hom.); 7) обкрадывать, грабить: μή τις τοι καθ᾽ ὁδὸν δηλήσεται Hom. чтобы в пути тебя кто-л. не обокрал; 8) быть гибельным, вредить (σὴ βουλὴ δηλήσεται Hom.): πλεῖστόν σφεας ἐδηλέετο ἐσθης ἐρῆμος ἐοῦσα ὅπλων Her. наиболее гибельным оказалось для них отсутствие тяжелого вооружения; 9) околдовывать (τινα ποτῷ Theocr.).

δήλημα, ατος τό гибель, пагуба (ἄνεμοι, δηλήματα νηῶν Hom.; κακὸν δ. βροτοῖσιν HH; ὁδοιπόρων δ., sc. δράκων Aesch.; τινι и τινος Soph.).

δηλήμων 2, gen. ονος вредный, губительный (βροτῶν πάντων Hom.; ἀνθρώπων Her.).

δήλησις, εως вред, ущерб: ἐπὶ δηλήσι (= δηλήσει) τινί Her. во вред кому-л.; ἐπ᾽ οὐδεμιῇ δηλήσι Her. без всякого злого умысла.

δηλητήρ, ῆρος разрушитель, губитель Hom.

δηλητήριον τό (sc. φάρμακον) яд Arst., Plut., Sext.

δηλητήριος 2 вредоносный, ядовитый (ἑρπετόν Plut.).

δηλητηρι-ώδης 2 содержащий яд (βελένιον Arst.).

Δήλια τά (sc. ἱερά) Делии (праздник в честь Аполлона, справлявшийся на Делосе раз в пятилетие) Thuc., Xen.

Δηλιακός 3 Thuc., Plut. = Δήλιος I.

Δηλιάς, άδος adj. f делосская (κοῦραι HH; λίμναι Eur.); тж. n (γύαλα Eur.).

Δήλιον τό Делии 1) город на вост. побережье Беотии, близ границы с Аттикой, здесь в 424 г. до н. э. беотийские войска нанесли поражение афинским Her., Thuc., Xen., Plat.; 2) область на Наксосе Arst.

I Δήλιος, дор. Δάλιος 3 и 2 () делосский (λίμνη Aesch.).

II Δήλιος, дор. Δάλιος () 1) делосец, уроженец или житель Делоса Her., Thuc.; 2) делосский бог, т. е. Аполлон Soph., Thuc.: οἱ Δήλιοι καὶ αἱ Δήλιαι Arph. делосские боги и богини.

*Δηλο-γενής, дор. Δᾱλογενής 2 рожденный на Делосе Arst.

δήλομαι дор. Plat., Theocr., Plut. = βούλομαι.

δῆλον adv. (тж. δ. δέ) ясно, очевидно, действительно Soph., Thuc., Arst., Theocr.

δηλον-ότι adv. (тж. раздельно) (= δῆλόν ἐστι ὅτι) ясно, очевидно, конечно Thuc., Xen., Arst.: ἔχει δὴ οὁτωσὶ δ. τούτων πέρι νυνί Plat. вот в каком положении, очевидно, сейчас этот вопрос.

δηλο-ποιέω делать явным, объявлять, излагать (τι Plut.).

δῆλος, эп. δέελος 3, редко 2 1) видимый, заметный (σῆμα Hom.; ἴχνη Xen.); 2) ясный, явный, очевидный: δῆλον ποιεῖν Thuc., Arst. делать очевидным, доказывать; δ. ἐστιν ἀλγεινῶς φέρων Soph. ясно, что ему больно; δ. ὁρᾶσθαι τῶν Τανταλιδῶν ἐξ αἵματος ὤν Eur. ясно видно, что он из рода Танталидов; δ. ἦν πᾶσιν ὅτι … Xen. для всех было очевидно, что он ….

I Δῆλος Делос (самый маленький из Кикладских островов, считался местом рождения близнецов Аполлона и Артемиды) Hom., HH, Her., Thuc. etc.

II Δῆλος Делос (гора в Беотии) Plut.

δηλόω 1) показывать, являть (τινά τινι Soph.): οὐδὲν δηλώσας Her. не показав никакого виду, т. е. как ни в чем не бывало; δηλῶσαι ὁρᾶν τινα ἀνθρώποισι Soph. досл. показать людям, перен. произвести на свет кого-л.; 2) обнаруживать, выказывать, проявлять (προθυμίαν Thuc.); 3) выражать (τὰ δόξαντα Soph.): δηλῶσαι λόγῳ Soph. назвать; τὸ καταφάσει δηλούμενον Arst. то, что выражено утвердительным суждением; 4) указывать, разъяснять, сообщать (τί τινι, τι πρός τινα и τι εἴς τινα Soph., Thuc., Xen., Plat.; τινι περί τινος Lys., περί τι Isocr. и ὁπέρ τινος Polyb.); 5) доказывать: δηλώσω μὴ ἄσπλαγχνος γεγώς Soph. я докажу, что родился не трусом; δηλοῖ μοι καὶ τόδε οὐχ ἥκιστα Thuc. немаловажным доказательством является, с моей точки зрения, и следующее обстоятельство; δ. δι᾽ ἀποδείξεως Arst. = ἀποδεικνύναι; 6) представляться, казаться: δηλοῖς δ᾽ ὥς τι σημανῶν νέον Soph. ты, кажется, хочешь сообщить мне какую-то весть; 7) обнаруживаться, оказываться, становиться явным: δηλοῖ ὅτι οὐκ ῾Ομήρου τὰ Κύπρια ἔπεά ἐστιν Her. ясно, что «Кипрские песни» принадлежат не Гомеру; δηλοῖ δὲ ταῦτα ὅτι οὕτως ἔχει Plat. ясно, что это так; αὐτὸ δηλώσει Dem. это выяснится само собой.

δήλωμα, ατος τό (при)знак, показатель, свидетельство (τοῖς παιδίοις τὸ δ. κλαυμοναὶ καὶ βοαί Plat.; ἀληθινῆς φιλίας δηλώματα Plut.).

δήλωσις, εως 1) свидетельство, сообщение (μαρτύριον καὶ δ. Thuc.): δήλωσιν ποιεῖσθαι Thuc., Arst. = δηλοῦν; παρ᾽ ἀλλήλων δ. Arst. взаимное общение; 2) показывание, обнаруживание, раскрытие (τῶν ὄντων Plat.); 3) доказательство (ἄλλος τις τρόπος τῆς δηλώσεως Arst.); 4) объявление, извещение, указ (τῶν ἀρχόντων Plat.); 5) память: δηλώσει Μάρκου ῎Οθωνος Plut. памяти Марка Отона (надгробие).

δηλωτικός 3 обнаруживающий, показывающий, объясняющий (τινος Arst., Plut.).

δηλωτός 3 могущий быть показанным, доказуемый (γνωστός, ἀλλ᾽ οὐ δ. ἄλλοις Arst.).

δημ-ᾰγωγέω 1) руководить или управлять народом (καλῶς, ταῖς εὐεργεσίαις Isocr.; ταῖς ἐπιμελείαις Arst.); 2) заискивать у народа: δημαγωγών Plut. чтобы снискать благоволение масс; 3) привлекать на свою сторону (ἄνδρας Xen.; ὄχλον Arst.); 4) неодобр. быть демагогом Arph., Sext.: δημαγωγοῦντες μεταβάλλουσι τὴν πολιτείαν Arst. (олигархи) с помощью демагогических приемов изменяют государственный (демократический) строй.

δημ-ᾰγωγία досл. руководство народом, управление страной, преимущ. в неодобр. знач. заискивание у народа, демагогия (δ. οὐ πρὸς χρηστοῦ ἐστιν ἀνδρός Arph.; δ. ὅταν τὸν ὄχλον δημαγωγῶσιν οἱ ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ ὄντες Arst.; κολακεία ὄχλου καὶ δ. Plut.).

δημ-ᾰγωγικός 3 демагогический (πράγματα Arph.): ἀνὴρ δ. καὶ πλεονέκτης Polyb. честолюбивый демагог.

δημ-ᾰγωγός 1) народный вождь, государственный деятель, правитель (δημαγωγοὶ ἀγαθοί Lys.; Περικλῆς δ. Isocr.); 2) своекорыстный искатель народной популярности, демагог (Κλέων ἀνὴρ δ. Thuc.; οἱ πλεῖστοι τῶν τυράννων ἐκ δημαγωγῶν γεγόνασιν Arst.; ὀχλοκόπος καὶ δ. Polyb.).

Δημάδης, ου () Демад (афинский оратор, сторонник македонской партии, враг Демосфена, казнен Антапатром в 318 г. до н. э.) Dem., Arst., Plut.

δημᾱκίδιον τό Arph. ласк. к δῆμος.

Δημάρατος, ион. Δημάρητος, дор. Δαμάρατος Демарат 1) царь Спарты ок. 510-491 гг. до н. э., бежавший к Дарию и участвовавший в его походе на Грецию Her., Xen.; 2) коринфский купец из рода Бакхиадов, бежавший в середине VII в. до н. э. в Этрурию; отец римск. царя Тарквиния Приска Polyb.

δημ-αρχέω 1) быть демархом Isae., Dem.; 2) (в Риме) быть народным трибуном (лат. tribunus plebis) Plut.

δημ-αρχία 1) демархия, звание или должность демарха Dem.; 2) (в Риме) народный трибунат (лат. tribunatus plebis) Plut.

δημ-αρχικός 3 принадлежащий народному трибуну Plut., Diod.

δήμ-αρχος 1) (в Аттике) демарх, глава дема Lys., Arst., Dem.; 2) (в Египте) начальник или глава округа Her.; 3) (в Риме) народный трибун (лат. tribunus plebis) Polyb., Plut., Diod.

δημ-εραστής, οῦ народолюб, друг народа Plat.

δήμευσις, εως обращение в доход государства, конфискация (χρημάτων Plat.; φυγὴ καὶ δ. Arst.; δημεύσεις οὐσιῶν Plut.): ἀειφυγίᾳ καὶ δημεύσει τῶν ὑπαρχόντων ζημιοῦν Dem. приговорить к пожизненному изгнанию с конфискацией имущества.

δημεύω 1) делать общенародным достоянием: κράτος δεδήμευται Eur. власть принадлежит народу; τὰ δεδημευμένα καὶ τὰ συγκεχωρημένα Plat. общеизвестные и общепризнанные вещи; 2) делать общественной собственностью, конфисковать (κελεύειν τὰ χρήματα δημευθῆναι Xen.; τὰς οὐσίας τῶν τελευτώντων Arst.; τὰ ὄντα δεδήμευται Dem.; τὴν φερνήν Plut.): τ᾽ δημευόμενα и τὰ δεδημευμένα Arst. конфискованное имущество.

δημ-ηγορέω 1) выступать с речью перед народом, говорить публично (περί τινος Lys., Arst.): καὶ ἰδίᾳ συμβουλεύειν καὶ κοινῇ δ. Arst. и беседовать по частным вопросам, и выступать публично по общественным; δ. πρός τινας Plat. и δ. λόγον παρά τινος Dem. произносить речь перед кем-л.; τὰ δεδημηγορημένα Dem. публичные речи; 2) неодобр. ораторствовать, разглагольствовать Plat.: δ. πρὸς ἡδονήν или πρὸς χάριν Dem. подлаживаться в своих речах (к слушателям), произносить демагогические речи.

δημ-ηγορία 1) публичное выступление, речь перед народом Xen., Aeschin., Plat., Arst.; 2) льстивая или демагогическая речь (κολακεία καὶ δ. Plat.).

δημηγορικά τά публичные речи Arst.

δημηγορική (sc. τέχνη) искусство произносить публичные речи, ораторское мастерство Plat.

δημ-ηγορικός 3 1) относящийся к публичным выступлениям, ораторский (τέχνη Plat.; γένος λόγων Arst.); 2) владеющий ораторским искусством, умеющий публично выступать (sc. ἄνδρες Xen.).

I δημ-ηγόρος 2 ораторский: δημηγόρους ζηλοῦν τιμάς Eur. стремиться к ораторской славе; δημηγόρους ἀκοῦσαι στροφάς Aesch. поддаться ораторским ухищрениям.

II δημηγόρος оратор Xen., преимущ. оратор-демагог (δημηγόροι τε καὶ σοφισταί Plat.).

δημ-ηλᾰσία изгнание по постановлению народа Aesch.

δημ-ήλᾰτος 2 изгнанный по народному решению: φυγὴ δ. Aesch. = δημηλασία.

Δημήτηρ, дор. Δᾱμάτηρ, Δήμητρος (μᾱ) и Δημήτερος (voc. Δήμητερ и Δημῆτερ) Деметра (отожд. с италийск. Ceres, дочь Кроноса и Реи, сестра Зевса, мать Персефоны, богиня земледелия, ее эпитеты: ἄνασσα «владычица», ἐϋπλόκαμος «прекраснокудрая», ξανθή «златовласая» Hom.): Δημήτερος ἀκτή Hom. и Δήμητρος καρπός Her., Xen., перен. тж. Δημήτηρ Her. = σῖτος; Δάματρος ἄλσος Pind. = ᾿Ελευσίς.

Δήμητρα Plat., Arst., Plut., Diod. = Δημήτηρ.

Δημήτρειος 2 1) относящийся к Деметре, деметрин (ἄρτος Plut.); 2) усопший (τοὺς νεκροὺς ᾿Αθηναῖοι Δημητρείους ὠνόμαζον Plut.).

Δημήτρια τά деметрии (афинские празднества, переименованные из τὰ Διονύσια в честь Деметрия Полиоркета) Plut.

Δημητριάς, άδος Деметриада названные в честь Деметрия Полиоркета: 1) город в Магнесии - в Фессалии Polyb., Diod.; 2) атт. фила Plut., Diod.; 3) (sc. ἡμέρα) последний день месяца мунихиона Plut.

Δημητριεύς, έως уроженец или житель Деметриады (в Фессалии) Polyb.

Δημήτριον τό Деметрий, святилище Деметры Her., Plat., Plut.

I Δημήτριος 3 относящийся к Деметре, деметрин, т. е. сельский (βίος Aesch.).

II Δημήτριος, дор. Δᾱμάτριος (μᾱ) Деметрий 1) Φαληρεύς, афинский государственный деятель и писатель, 345-283 гг. до н. э. Plut.; 2) Πολιορκητής, сын Антигона, полководец и царь Македонии с 294 г. по 287 г. до н. э., ум. в 283 г. до н. э. Plut., Diod.; 3) Σωτήρ, царь Сирии с 162 г. по 150 г. до н. э. Polyb.

Δημητριών, ῶνος деметрион (позднейшее название месяца мунихиона в честь Деметрия Полиоркета) Plut.

δημίδιον τό Arph. = δημακίδιον.

δημίζω подлаживаться или льстить народу Arph.

δημιο-εργός эп. = δημιουργός.

*δήμιον, дор. δάμιον () τό народ Aesch.

δημιο-πληθής 2 имеющийся в изобилии у народа: κτήνη τὰ δημιοπληθέα Aesch. народное имущество.

δημιό-πρᾱτα τά конфискованное и продаваемое с торгов имущество Arph., Plut.

I δήμιος, дор. δάμιος 2 и 3 () 1) (обще)народный, общественный (πρῆξις ἰδίη, οὐ δ. Hom.): δήμια πίνειν Hom. пить на общественный счет; δάμιος μαστίκτωρ Aesch. = δήμιος II; 2) избранный народом, выборный (αἱσυμνῆται Hom.).

II δήμιος (sc. δοῦλος) (тж. κοινὸς δ. Plat.) палач Lys., Arph., Plat., Aeschin.

δημι-ουργέω 1) заниматься ручным трудом, быть ремесленником, работать (οἰκέται ἀνδρὶ ἐπιχωρίῳ δημιουργοῦντες Plat.): τὰ δημιουργούμενα Arst. ремесленные изделия; 2) создавать, строить (χώματα καὶ μνήματα Plut.): τέχναι δημιουργοῦσαι Plat. производственные искусства; 3) создавать, творить ( φύσις οὐδὲν μάτην δημιουργεῖ Arst.): δύναμις δημιουργοῦσα Arst. творческая сила; τὰ δημιουργοῦντα καὶ ὕλη Arst. созидающие или образовательные силы и материя; 4) воспитывать (τὸν υἱὸν εἰς ἀρετήν Plat.); 5) быть демиургом (Plat. - см. δημιουργός 5).

δημι-ούργημα, ατος τό произведение, изделие (χαλκεῖα καὶ λίθινα δημιουργήματα Plut.).

δημι-ουργία 1) ремесло, мастерство (τέχναι τε καὶ δημιουργίαι Plat.); 2) работа, выполнение: τῶν τεχνῶν δ. Plat. занятие искусствами; 3) биол. деятельность, функция Arst.; 4) изготовление, производство (τῶν εἰδώλων Plat.): ἐκ τῶν λίνων δ. Plat. производство льняных изделий; 5) создавание, творение (τῶν ζῴων Plat.); 6) образование (τοῦ θερμοῦ Arst.); 7) общественная работа или должность (δημιουργίαι καὶ θεωρίαι Arst.).

δημιουργικόν τό должностные лица, чиновничество (τὸ δ. καὶ τὸ περὶ τὰς ἀρχὰς λειτουργοῦν Arst.).

δημι-ουργικός 3 ремесленный (τέχνη Plat.): δημιουργικὸν ἔθνος Plat. или πλῆθος Polyb. ремесленники, мастеровые.

δημι-ουργικῶς как (хороший) мастер Arph.

δημι-ουργός, эп.-ион. δημιο-εργός 1) мастер, знаток, специалист (οἱ δημιοεργοὶ - μάντις ἰητὴρ κακῶν τέκτων δούρων καὶ θέσπις ἀοιδός Hom.; σοφίας Plat.; ἀρετῆς Arst.); 2) ремесленник, мастеровой (ἄνδρες δημιοεργοὶ μέλι ἐκ πυροῦ ποιεῦσι Her.; δημιουργοὶ οἷον ὑφάντης καὶ ναυπηγός Arst.; ὀψοποιοὶ καὶ δημιουργοί Plut.): πρῶτος ἀποκρίνας χωρὶς εὀπατρίδας καὶ γεωμόρους καὶ δημιουργούς Arst. ap. Plut. (Тесей), впервые обособивший (сословия) родовой знати, земледельцев и ремесленников; ὄρθρος δ. Hes. восход, зовущий к труду; 3) создатель, творец (λόγων Aeschin.; νυκτός τε καὶ ἡμέρας Plat.; νόμων Arst.; ποιημάτων Plut.; πόλις, ἧς τεχνίτης καὶ δ. θεός NT); 4) виновник, зачинщик (κακῶν Eur.); 5) (в дор. государствах - высшее должностное лицо) демиург (οἱ ἐν ῎Ηλιδι δημιουργοί Thuc.; οἱ δημιουργοὶ τῶν ᾿Αχαιῶν Polyb.).

δημο-βόρος 2 пожирающий народное достояние (βασιλεύς Hom.).

δημο-γέρων, дор. δᾱμογέρων, οντος старейший в народе, старейшина Hom., Eur.

Δημόδοκος, Демодок (поэт и певец при дворе Алкиноя, царя феаков) Hom., Luc.

δημό-θεν adv. 1) из общественных средств (δοῦναί τι Hom.); 2) (преимущ. о происхождении) из дема (δ. Εὐπυρίδης Anth.).

δημο-θοινία общественное пиршество Arst., Luc.

δημό-θροος, стяж. δημόθρους 2 1) провозглашаемый всем народом, единодушный (ἀραί, φήμη Aesch.); 2) всенародный (ἀναρχία Aesch.).

δημο-κηδής, οῦ народный печальник, друг народа (σημαίνει τοὔνομα - sc. Poplicola - δημοκηδῆ Plut.).

Δημοκήδης, ους Демокед (родом из Кротона, знаменитый врач VII в. до н. э.) Her.

δημό-κοινος Soph., Isocr., Plut. = δήμιος II.

δημο-κόλαξ, ᾰκος льстящий народу Luc.

δημο-κοπέω заискивать у народа Plut.

δημο-κοπία заискивание у народа Plut.

δημο-κοπικός 3 заискивающий у народа Plat.

δημο-κόπος 2 Diod. = δημοκοπικός.

δημό-κραντος 2 всенародно принятый, общенародный (ἀρά Aesch.).

δημο-κρᾰτέομαι иметь демократический образ правления, управляться народом (Her., Lys., Arph.; πόλις δημοκρατουμένη Thuc., Arst.).

δημο-κρᾰτέω управлять народом Diod.

δημο-κρᾰτία, ион. δημοκρᾰτίη 1) народное правление, народовластие, демократия (Her.; τὸ μὴ ἐς ὀλίγους, ἀλλ᾽ ἐς πλείονας οἰκεῖν δ. κέκληται Thuc.); 2) демократическое государство (ἐν ταῖς δημοκρατίαις μετέχουσι πάντες πάντων Arst.).

δημο-κρᾰτικός 3 1) демократический (νόμος Plat., Arst.; πολιτεῖαι Arst.; ἐκκλησία Plut.); 2) сочувствующий демократическому строю Lys., Plat., Arst.

δημο-κρᾰτικῶς по-демократически Plut., Diod.

Δημοκρίτειος 3 демокритовский Plut., Sext.

Δημό-κρῐτος Демокрит (уроженец Абдер - ᾿Αβδηρίτης - важнейший представитель античного материализма, 460-370 гг. до н. э.) Arst., Plut.

δημό-λευστος 2 всенародно побитый камнями: φόνος δ. Soph. смерть от побиения камнями.