Книги/Древнегреческо-русский словарь Дворецкого/1

Материал из LingvoWiki
Версия от 11:56, 28 февраля 2011; PhersuBot (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигацииПерейти к поиску
ἄγοντι дор. Pind. 3 л. pl. praes. к ἄγω.

ἄ-γοος 2 (никем) не оплаканный Aesch.

ἀγορά1) народное собрание (ἀγορήνδε καλέσσασθαι или κηρύσσειν Hom.); 2) собрание, совещание: ἀγορὰν ποιῆσαι τῶν φυλῶν Aeschin. созвать совещание фил; ἀγοραὶ Πυλάτιδες Soph. собрания амфиктионий (происходившие к сев. от Фермопил, при Антеле); 3) речь в народном собрании (ἀγορὰς ἀγορεύειν Hom.): εἰδὼς ἀγορέων Hom. опытный оратор; 4) место собраний, городская площадь: εἰν ἀγορῇ κρίνειν θέμιστας Hom. вершить суд на площади; ἐν ἀγορᾷ πληθούσῃ Plat. или περὶ ἀγορὰν πλήθουσαν Xen. в часы наибольшего оживления на площади; 5) базарная площадь, рынок, торговые ряды: ἐξ ἀγορᾶς ὠνεῖσθαι или πρίασθαι Xen. etc. покупать на рынке; οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς Xen. рыночные торговцы; πονηρὸς κἀξ ἀγοπᾶς Arph. рыночный бродяга, жулик; 6) товар, преимущ. продовольствие: ἀ. οὐδεμία παρῆν Xen. продовольствия не было; ἀγορὰν παρασκευάζειν или παρέχειν Thuc. доставлять продовольствие; σῖτος, οἶνος καὶ ἡ ἄλλη ἀ. Arst. хлеб, вино и прочее продовольствие; ἀγορᾶς ἀφθονία Plut. изобилие съестных припасов.

Ἀγορά ἡ Агора 1) город в Херсонесе Фракийском Dem.; 2) Κεραμῶν Ἀ. «Гончарный рынок», город в Мисии Xen.

ἀγοράασθε (ᾱγ) эп. 2 л. pl. praes. к ἀγοράομαι.

ἀγοράζω, дор. ἀγοράσδω 1) ходить на рынок или по рынку (αἱ γυναῖκες ἀγοράζουσι Her.): εἰσελθόντες ἠγόραζον εἰς τὴν πόλιν Thuc. они вошли на рыночную площадь города; 2) тж. med. покупать на рынке (χιτώνιον Arph.; τὰ ἐπιτήδεια Xen., Dem.): τὰ ἀγοράσματα ἠγορακέναι Arst. закупить товары.

ἀγοραῖα τά рыночные сделки Plat.

ἀγοραῖοι οἱ и αἱ 1) (sc. ἄνθρωποι) завсегдатаи рыночных площадей, рыночные торговцы Her., Xen., Arph., Plat.; 2) (sc. ἡμέραι) дни судебных заседаний NT.

ἀγοραῖος 2 1) покровительствующий народным собраниям (Ζεύς Her., Aesch., Eur.); 2) покровительствующий торговле (Ἑρμῆς Arph.); 3) рыночный, базарный (ὄχλος Xen., Plut.; δῆμος Arst.): ἀγοραῖα τέλη Arst. рыночные пошлины; 4) площадной, грубый, вульгарный (σκώμματα Arph.; φιλία Arst.; ὀνόματα Luc.; λόγοι Plut.); 5) умеющий выступить в народном собрании или на суде: ἀ. καὶ πολιτικός Plut. опытный политический деятель; ἀνὴρ ἀ. Plut. искусный адвокат.

ἀγοραίως в духе судебного красноречия, красноречиво (ἀ. καὶ ῥητορικῶς Plut.).

ἀγορᾱνομέω досл. быть агораномом, (в Риме) быть эдилом Plut.

ἀγορᾱνομία1) агораномия, звание или должность агоранома Arph.; 2) (лат. aedilitas) звание или должность эдила (в Риме) Polyb., Plut.

ἀγορᾱνομικός 3 1) агораномовский (ἄττα Plat.; νόμιμα Arst.); 2) (лат. aedilicius) эдильский (в Риме) (ἀρχαιρέσια Plut.).

ἀγορᾱνόμιον τό агораномий (служебное помещение агоранома) Plat., Anth.

ἀγορᾱ-νόμος1) агораном, смотритель рынка (в Афинах и Парее их было 10; на их обязанности лежало наблюдение за торговлей всеми товарами, кроме хлебных) Arph., Lys., Xen., Plat., Dem.; 2) (лат. aedilis) эдил (в Риме) Polyb., Plut.

ἀγοράομαι 1) участвовать в совещании: καθήμενοι ἠγορόωντο Hom. они сидели и совещались; 2) выступать с речью (ἐν ταῖς ἀγοραῖς Her.): ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν Hom. он выступил с (следующей) речью; 3) говорить, произносить (εὐχωλάς Hom.): ἀ. τινι Soph. беседовать с кем-л.

ἀγοράσδω дор. Theocr. = ἀγοράζω.

ἀγορᾰσία ἡ Diog. L. = ἀγόρασις.

ἀγόρᾰσις, εως ἡ покупка Plat.

ἀγόρασμα, ατος τό только pl. товар(ы) Aeschin., Dem., Arst., Plut.

ἀγοραστής, οῦ1) закупщик (раб, закупавший продовольствие) Xen.; 2) покупатель Men.

ἀγοραστική ἡ (sc. τέχνη) торговля Plat.

ἀγοραστικός 3 торговый Plat.

ἀγορεύω 1) говорить публично, обращаться с речью (в собрании) (τισί Hom.): λόγος ἀγορευόμενος Thuc. публичная речь; τίς ἀ. βούλεται; Arph. etc. кто просит слова?; 2) говорить, произносить (μῦθον, ἔπεα Hom.; τι πρός τινα Hom. и τινί τι Her.); 3) рассказывать, объявлять (θεοπροπίας Ἑκάτοιο Hom.): μὴ ἐλέγχων κακὸς ἀγορευέσθω Plat. тот, кто не изобличит (преступника), пусть (сам) будет объявлен преступным; ὁ νόμος ἀγορεύει Arst. закон гласит; ἀγορεύσασθαι, ὡς … Her. приказать (объявить) что …; 4) уговаривать, советовать, убеждать (μὴ στρατεύεσθαι Her.): μή τι φόβονδ᾽ ἀγόρευε Hom. не склоняй (меня) к бегству.

ἀγορήэп.-ион. = ἀγορά.

ἀγορῆ-θεν adv. из собрания, с площади Hom.

ἀγορήν-δε adv. на собрание, на площадь Hom.

ἀγορητής, οῦ ὁ вития, оратор Hom., Arph., Diog. L.

ἀγορητύς, ύος ἡ дар речи, красноречие Hom.

ἀγορῆ-φι adv. (в) на собрании Hes.

ἄγορος ὁ Eur. = ἀγορά 1.

ἅγος и ἄγος, εος (ᾰ) τό 1) тяжкая вина (навлекающая проклятье) (ἅγη καὶ μιασμοί Plut.): ἐν τῷ ἄγεϊ ἐνέχεσθαι Her. подлежать проклятью; ἄ. σφι ἐγένετο Her. над ними нависло проклятье; ἅ. φυλάσσου Aesch. берегись, как бы проклятье не пало на тебя; ἄ. θεῶν πατρῴων Aesch. преступление против отечественных богов; ἅ. ἐκθύσασθαι Her. или ἀφοσιώσασθαι Plut. очиститься от преступления; 2) (о человеке) скверна, изверг (виновник всеобщего проклятья) Soph.; τὸ ἅ. ἐλαύνειν Thuc., Plut. изгнать преступника из своей среды; 3) искупление вины, очищение: τοσοῦτον, ὅσον ἄ. μόνον (sc. ἐστίν) Soph. столько, сколько требует искупление, т. е. чтобы не навлечь на себя проклятья; 4) благоговейный страх, благоговение (μέγα θεῶν ἄ. HH).

ἀγός (ᾰ) ὁ предводитель, вождь Hom., Pind., Aesch., Eur., Anth.

ἀγοστός (ᾰ) ὁ 1) ладонь, кисть руки: ἑλεῖν γαῖαν ἀγοστῴ Hom. хватать руками землю (о смертельно раненом); 2) рука, руки (βρέφος φορέειν ἀγοστῴ Anth.): περιβάλλεσθαί τινα ἀγοστῴ Theocr. обнимать кого-л.

ἄγρᾱ, эп.-ион. ἄγρη1) тж. pl. охота, ловля Hom., Soph., Eur., Plat.; 2) рыбная ловля Hom., Soph.; 3) способ ловли, охотничий прием (ἄγραι πολλαὶ καὶ παντοῖαι Her.); 4) охотничья добыча, пойманная дичь или улов Hes., Trag., Her.: δορὸς ἄ. Aesch. военная добыча; 5) дикие звери, дичь: δυσαλωτοτέραν τὴν ἄγραν ποιεῖν Plat. делать дичь недоступной, т. е. мешать охоте.

Ἄγρα ἡ Агра (атт. дем со святилищем Артемиды-охотницы - Ἄρτεμις Ἀγραία) Plat., Plut.

Ἄγραι αἱ Plut. = Ἄγρα.

Ἀγραϊκός 3 агрейский (ὄρος Thuc. - v. l. ἀγροῖκος).

Ἀγραῖοι οἱ агреи (народность в Этолии) Thuc.

Ἀγραΐς, ΐδος ἡ Аграида (область агреев) Thuc.

ἀ-γράμμᾰτος 2 1) неграмотный, неученый Xen., Plat., Luc., Plut., Diod., Anth.; 2) не(на)писанный (ἔθη Plat.); 3) бессловесный (ζῷα Arst.); 4) нечленораздельный, бессмысленный (ψόφοι Arst.).

ἄ-γραπτος 2 неписаный (θεῶν νόμιμα Soph.).

ἀγραυλέω жить в поле, жить под открытым небом Arst., Plut.

ἀγραυλία ἡ жизнь в поле, ночевка под открытым небом (ἡ ἐν ταῖς ἀγραυλίαις συνήθεια Diod.).

ἄγρ-αυλος 2 1) живущий в поле, ночующий под открытым небом (βοῦς, ποιμένες Hom.; μηλοβοτῆρες HH; θήρ Soph.; Πάν Anth.); 2) деревенский, сельский: ἄγραυλοι πύλαι Eur. деревенский дом; ἄ. ἀνήρ Anth. поселянин.

ἀγρᾰφίου γραφή или ἀγρᾰφίου δίκη ἡ иск за противозаконное изъятие из списка государственных должников Dem.

ἄ-γρᾰφος 2 1) незаписанный, устный (μνήμη Thuc.; διαθῆκαι Plut.; κληρονόμος Luc.): ἄγραφα λέγειν Dem. говорить наизусть; 2) неписаный (νόμοι Lys., Dem., Arst., Plut.; νόμιμα Plat., Thuc.); 3) не включенный в список союзников, не внесенный в договор (πόλεις Thuc.).

ἄγρει imper. к ἀγρέω.

ἀγρεῖος 3 1) полевой, степной (πλάτανος Anth.); 2) досл. деревенский, перен. мужицкий, грубый (ἀ. καὶ σκαιός Arph.).

ἀγρειοσύνη ἡ дикость, грубость Anth.

ἄγρειφνα или ἀγρεῖφνα ἡ грабли Anth.

ἀγρέμιον τό охотничья добыча: ἀ. ἐξ ἁλός Anth. морской улов.

ἀγρεσίη ἡ охота, ловля Anth.

ἀγρέτης, ου ὁ полководец Aesch. - v. l. к ἀκρώτης.

ἀγρέτης, ου ὁ полководец Aesch. - v. l. к ἀκρώτης.

ἀγρεύς, έως ὁ охотник, ловец Pind., Aesch., Eur., Luc., Anth.

ἀγρευτάν дор. acc. к ἀγρευτής.

I ἀγρευτής, ῆρος ὁ Theocr. = ἀγρεύς.

II ἀγρευτής, οῦ ὁ Soph. = ἀγρεύς.

III ἀγρευτής, οῦ adj. m охотничий, ловецкий (δόναξ, κάλαμοι Anth.).

ἀγρευτικός 3 удобный для поимки: ἀγρευτικόν ἐστιν … Xen. в целях захвата (противника) целесообразно ….

ἀγρεύω 1) охотиться, ловить (τι Xen.): ἀ. ἰχθῦς Her. ловить рыбу; τὴν ἄγραν ἠγρευκότες Eur. поймав добычу; ἀγρευόμενα θηρία Xen. животные, являющиеся предметом охоты, дичь; ἀγρευθεὶς ἤγρευσεν Anth. он попался, но (и сам) поймал; ἀ. αἷμα τραγοκτόνον Eur. устраивать кровавую охоту на козлов; 2) med. схватывать (τι Eur.); выхватывать, вырывать (ξίφος τινὶ ἐκ χερός Eur.): μεσημβρινὸν ὕπνον ἀ. Anth. задремать в полдень.

ἀγρέω 1) ловить (sc. ἰχθύν Anth.); 2) захватывать, завоевывать (Πριάμου πόλιν Aesch.); 3) imper. при imper. другого глагола = ἄγε давай, ну: ἄγρει, σῶν ὀχέων ἐπιβήσεο Hom. взойди же на свою колесницу; ἀγρεῖτε, δῶμα κορήσατε Hom. подметите-ка дом.

ἄγρηэп.-ион. = ἄγρα.

ἄγρια adv. Hes., Theocr. = ἀγρίως.

ἀγριαίνω 1) быть диким (ζῷα φοβούμενα καὶ ἀγριαίνοντα Arst.); 2) тж. med.-pass. становиться диким, свирепеть, приходить в ярость (ἡ ἀγριαίνουσα βοῦς Plat.; τινί и πρός τινα Plut.): ὁ ἀγριαίνων ποταμός Plut. бушующая река.

Ἀγριᾶνες οἱ агрианы (племя во Фракии) Her., Thuc.

Ἀγριάνης, ου ὁ Агриан (река во Фракии, приток Гебра) Her.

ἀγριάς, άδος adj. f полевая, дикая (ἄμπελος Anth.).

ἀγρίδιον τό небольшое поле, участок земли Diod.

I ἀγρι-έλαιος 2 сделанный из дикой маслины (σκυτάλη Anth.).

II ἀγριέλαιος ἡ дикая маслина Theocr.

I ἄγριον τό дикость (τῆς φύσεως Plat.).

II ἄγριον τό хрен Plin.

ἀγριο-ποιός 2 ирон. изображающий дикие характеры (эпитет Эсхила) Arph.

ἄγριος 3 и 2 1) дикий (αἶξ Hom.; δένδρεα Her.; ἔλαιον Soph.; τόπος Plat.): μητρὸς ἀγρίας ἄπο ποτός Aesch. вино из дикого винограда; 2) жестокий, свирепый, лютый, злой (ἀνήρ, πτόλεμος Hom.; δρακαίνης φύσις Eur.); 3) неукротимый, необузданный, грубый (θυμός Hom.; ἤθεα Her.; ὀργή Soph.; ἔρωτες Plat.); 4) мучительный, тяжелый (νόσος Soph.; τραύματα Eur.); 5) бурный, ужасный (νύξ Her.; χεῖμα Eur.).

Ἄγριος ὁ Агрий (брат Энея - см. Οἰνεύς, - царь Калидона) Hom., Hes.

ἀγριοσύνηv. l. к ἀγρειοσύνη.

ἀγριότης, ητος1) дикость (θηρίου Xen.; τῶν θηρίων Isocr.); 2) перен. тж. pl. дикость, грубость Plat., Arst., Dem.

ἀγριό-φωνος 2 говорящий на грубом языке (Σίντιες Hom.).

ἀγριόω 1) делать диким, приводить в ярость: ἀ. τινά τινι Eur. восстанавливать кого-л. против кого-л.; 2) (преимущ. med.-pass.) приходить в ярость, раздражаться (πρός τινα Plut.): σὺ ἠγρίωσαι Soph. ты раздражен; τὸ πρόσωπον ἠγριωμένον Xen. рассерженное лицо; καίπερ ἠδικημένη, οὐκ ἠγριούμην Eur. хотя я и была обижена, но не озлобилась; πέλαγος ἠγριωμένον Plut., Luc. разбушевавшееся море; γλῶττα ἠγρίωται Arph. речь возбуждена.

Ἀγριώνια τά агрионии (праздник в честь Диониса в Орхомене) Plut.

Ἀγριώνιος, ου ὁ Агрионий (эпитет Диониса) Plut.

ἀγρι-ωπός 2 дико глядящий (ὄμμα Γοργόνος, τέρας Eur.): τὸ ἀγριωπὸν τοῦ προσώπου Plut. суровое выражение лица.

ἀγρίως досл. дико, перен. яростно, жестоко, сурово Aesch., Arph., Plat., Plut.

ἀγριώτης Sappho = ἀγροιώτης I.

ἀγρο-βάτης 2 бродящий в полях (Κύκλωψ Eur. - v. l. к ἀγροβότης).

ἀγρο-βότης, дор. ἀγροβότας, ου adj. m пасущий в полях (ποιμήν Soph.).

ἀγρο-γείτων, ονος ὁ сосед по полю Plut.

ἀγρο-δότης, ου adj. m дающий дичь, т. е. покровительствующий охоте (δαίμονες Anth.).

ἀγρό-θεν adv. с поля, из деревни (ἔρχεσθαι Hom.).

ἀγροικία1) тж. pl. сельская жизнь, перен. деревня Plut., Diod.; 2) деревенская грубость, некультурность Plat., Arst., Plut.

ἀγροικίζομαι вести себя по-деревенски, т. е. грубовато Plat.: ἀ. καὶ χαλεπαίνειν πρός τινα Plut. разразиться грубой бранью против кого-л.

ἀγρ-οῖκος или ἄγροικος 2 1) деревенский, сельский (βίος Arph.; δίαιτα Plut.); 2) (в отличие от γενναῖος) дикорастущий, полевой (ὀπώρα Plat.); 3) невозделанный, дикий (ὄρος Thuc. - v. l. Ἀγραικός); 4) мужицкий, грубый, некультурный (ἄ. καὶ δυσμαθής Arph.; ἀ. καὶ ἀπαίδευτος Plat.; ἀγράμματος καὶ ἀ. Plut.).

ἀγροίκως досл. по-деревенски, перен. грубо, некультурно Arph., Xen., Plat., Plut.

I ἀγροιώτης, дор. ἀγροιώτας, ου adj. m и f деревенский, сельский (ἀνέρες, βουκόλοι Hom.; ποιμένες Hes.; θεαί Theocr.).

II ἀγροιώτης, ου ὁ (с бран. оттенком) мужик Arst.

ἀγροιῶτις, ιδος adj. f сельская (ὕλη Anth.).

ἀγροϊῶτις, ιδος ἡ крестьянка, поселянка Sappho.

ἀγρόμενος эп. part. aor. pass. к ἀγείρω.

ἀγρόν-δε adv. (на вопрос «куда?») в поле Hom.

I ἀγρο-νόμος или ἀγρόνομος 2, редко 3 1) полевой, степной (Νύμφαι Hom.; θῆρες Aesch.; πλάκες Soph.); 2) деревенский, сельский (αὐλαί Soph.; μοῦσα Anth.).

II ἀγρονόμος ὁ агроном (в Афинах - должностное лицо по сельским и земельным делам) Plat., Arst.

ἀγρόςпреимущ. pl. 1) поле, пашня Hom., Pind.; τὰ ἐξ ἀγρῶν Thuc. и τὰ ἐκ τοῦ ἀγρο ὡραῖα или τὰ ἐν ἀγρῷ γιγνόμενα Xen. сельскохозяйственные продукты; 2) сельская местность, деревня: ἐπ᾽ ἀγροῦ Hom., ἐπ᾽ ἀγρῶν и ἀγροῖσι Soph., κατ᾽ ἀγρούς Plat. и ἐπ᾽ ἀγροῖς Plut. в деревне; ἐν οἴκοις ἢ ἐν ἀγροῖς Soph. в городе или в деревне; 3) поместье, именье Hom.

ἀγρότειρα adj. f деревенская, сельская (αὐλή Eur.).

ἀγροτέρα ἡ охотница (эпитет Артемиды) Pind., Xen.

I ἀγρότερος 3 полевой, степной, дикий (ἡμίονοι, αἶγες, σῦς, ἔλαφος Hom.; λέων Pind.; θηρία Theocr.; ἐλαία Anth.).

II ἀγρότερος ὁ поселянин, крестьянин Anth.

ἀγροτήρ, ῆρος adj. m сельский, деревенский: ἀ. κοῦρος Eur. = Ἑρμῆς.

I ἀγρότης, ου ὁ поселянин, крестьянин Hom.

II ἀγρότης, ου adj. m сельский, деревенский (ἀνήρ Eur.; ὄχλος Babr.).

I ἀγρότις, ιδος adj. f полевая, степная (πέρδιξ, ἠχώ Anth.).

II ἀγρότις, ιδος adj. f охотничья (αἰγανέη Anth.): ἀ. κούρα Anth. = Ἄρτεμις.

ἀγρύμενος Anth. part. pass. к ἀγρέω.

ἀ-γρυξία ἡ полное молчание, мертвая тишина Pind.

ἀγρυπνέω 1) не спать, бодрствовать, проводить без сна (τὴν νύκτα Xen., Men., Plut.): θυραυλεῖν καὶ ἀ. Plat. бодрствуя нести стражу; ἀγρυπνῆσαι διά τι Theocr. провести бессонную ночь из-за чего-л.; 2) быть бдительным (τινι Plut., εἴς τι и ὑπέρ τινος NT).

ἀγρυπνητικός 3 1) бодрствующий (νήπτης καὶ ἀ. Diod.); 2) бдительный, чуткий (χῆνες Plut.).

ἀγρυπνία, ион. ἀγρυπνίηтж. pl. бодрствование, бессонница Isocr., Xen.: ἀγρυπνίῃσι ἔχεσθαι Her. и ἐν ἀγρυπνίᾳ εἶναι Plat. страдать бессонницей.

ἄγρυπνον τό Plat., Plut. = ἀγρυπνία.

ἄγρ-υπνος 2 1) бессонный; не спящий, бодрствующий (ὑπὸ φροντίδων Luc.); 2) бдительный, неусыпный, неутомимый (Ζηνὸς βέλος Aesch.; κύνες Plat.; ἥρως Theocr.); 3) не дающий заснуть, прогоняющий сон (νοήσεις Arst.; πόθος Anth.).

Ἀγρών, ῶνος ὁ Агрон (сын Нина, первый царь Лидии из рода Гераклидов) Her.

ἀγρώσσω хватать, ловить (ἰχθῦς Hom.).

ἀγρώστης, ου ὁ поселянин, крестьянин Soph., Eur.

ἀγρῶστις, ιδος ἡ охотница Anth.

ἄγρωστις, εως ἡ кормовая трава Hom., Theocr.

I ἀγρώτης, ου ὁ поселянин (Theocr. - v. l. ἀροτρεύς).

II ἀγρώτης, ου adj. полевой, степной, дикий (θῆρες Eur.).

ἀγυιά, эп. тж. ἄγυιᾰ (ᾰγ) ἡ 1) улица (sc. πόλεως Hom.; Θηβαῖαι ἀγυιαί Soph.; ἡ ἀ. ἡ πρὸς τὸ βασίλειον φέρουσα Xen.); 2) дорога (Ἑλλάδος ἀγυιαί Eur.): σκιόωντο ἀγυιαί Hom. на дорогах стемнело; 3) pl. селение, город Pind.

ἀγυιαῖος 3 предполож. хранимый Аполлоном (γῆ Soph.).

ἀγυιάτης, ου (ᾱτ) ὁ хранитель дорог (эпитет Аполлона) Eur.

I ἀγυιᾶτις, ιδος ἡ соседка (Σεμέλα Ὀλυμπιάδων ἀ. Pind.).

II ἀγυιᾶτις, ιδος adj. f совершаемая в честь Аполлона Дорожного (θεραπεῖαι Eur.).

ἀγυιεύς, έως1) покровитель дорог и улиц, хранитель путей (эпитет Аполлона) Eur., Dem.; 2) алтарь или столб в честь Аполлона Soph., Arph.

Ἄγυλλα ἡ Агилла (город в Этрурии, впосл. Caere).

Ἀγυλλαῖοι οἱ жители Агиллы Her.

ἀγυμνᾰσία ἡ необученность, неопытность, неискушенность Arph., Arst.

ἀ-γύμναστος 2 1) не упражнявшийся, необученный, не приобретший навыков (τινος Eur., Xen., Plat., εἴς и πρός τι Plat. или περί τι Plut.): τοῖς σώμασιν ἀγύμναστοι Plut. физически не закаленные; σώματος ἀ. ἕξις Plut. отсутствие физической закаленности; 2) неизмученный, неизнуренный: οὐκ ἀ. πλάνοις Eur. измученный странствиями; οὐκ ἀγύμναστον ἐᾶν τινα Soph. не оставлять в покое кого-л.

ἀγυμνάστως без привычки: ἀ. ἔχειν πρός τι Xen. не быть приученным к чему-л.

ἀ-γύναιξ, αικος adj. неженатый Soph.

ἄγῠνος, ου adj. m Arph. = ἀγύναιξ.

ἄγῠρις, εως (ᾰ) ἡ собрание, толпа (ἀνδρῶν Hom.): ἐν νηῶν ἀγύρει Hom. у стоянки судов; ἐν νεκύων ἀγύρει Hom. в груде мертвых тел; ἀ. Ἑλλάνων στρατιᾶς Eur. соединенная греческая армия.

ἀγυρμός ὁ Babr. = ἄγυρις.

ἀγυρτάζω (о нищем) собирать, выпрашивать (χρήματα Hom.).

ἀγύρτης, ου1) просящий подаяния, нищий Babr.: Μητρὸς ἀ. Anth. = μητραγύρτης; 2) обманщик, шарлатан Soph., Eur., Plat., Plut., Luc.

ἀγυρτικός 3 шарлатанский: ἀ. μάντις Plut. лжепрорицатель; ἀγυρτικοὶ πίνακες Plut. шарлатанские снотолковательные таблицы.

ἀγύρτρια ἡ обманщица, шарлатанка Aesch.

ἀγχάζω поэт. Soph. = ἀναχάζω.

ἀγχέ-μᾰχος 2 1) ведущий ближний бой, сражающийся врукопашную (ἕταροι, θεράποντες Hom.; οἱ Ἄβαντες Plut.); 2) предназначенный для ближнего или рукопашного боя (ὅπλα Xen.).

ἀγχ-ήρης 2 близкий, ближний Soph.

I ἄγχῐ adv. (compar. ἆσσον и ἀσσοτέρω, superl. ἄγχιστον, ἄγχιστα и ἄσσιστα) 1) близко, вплотную: ἄ. σχὼν κεφαλήν Hom. близко склонив голову, т. е. наклонившись к (его) уху; ἄγχιστα ἐοικώς τινι Hom. чрезвычайно похожий на что-л.; οἱ ἄγχιστα Her. ближайшие родственники или соседи; ὁ ἄγχιστα ἀποθανών Her. умерший последним; 2) в скором времени: ἐλεύσεται ἤδη ἄ. μάλα Hom. он уж совсем скоро придет.

II ἄγχι 1) praep. cum gen. вблизи, возле, подле (τινός Hom., Pind., Trag., Anth.): ἄγχιστα γένους εἶναί τινι Luc. быть в ближайшем родстве с кем-л.; 2) praep. cum dat. наподобие, подобно (τινί Pind.).

ἀγχίᾰ-λος 2, редко 3 1) расположенный у самого моря, приморский (Χαλκίς Hom.; ὕδατα τᾶς Ἀρεθοῦσας Eur.); 2) близкий к морскому побережью (Αῆμνος καὶ Ῥόδος Aesch.; Σαλαμίς Soph., Anth.).

Ἀγχίᾰλος ὁ Анхиал (царь тафиев) Her.

ἀγχῐ-βᾰθής 2 глубокий у берегов (θάλασσα Hom.; τῆς θαλάττης ἀγγεῖον Plat.; τόποι φάραγγες Plut.).

ἀγχῐ-γείτων 2, gen. ονος находящийся в близком соседстве, совсем близкий (Ἄνδρος Aesch.).

ἀγχί-θεος 2 близкий к богам, богоподобный (Φαίηκες Hom.; ἱρέες Luc.).

ἀγχί-θῠρος 2 живущий у самых дверей, т. е. рядом (ναίουσα Theocr.; γείτονες Anth.).

ἀγχί-κρημνος 2 расположенный у обрывистых берегов (Αἴγυπτος Pind.).

ἀγχῐμᾰχητής 2 Hom. = ἀγχέμαχος 1.

ἀγχίμολον adv. близко, вплотную: ἀ. οἱ ἦλθε Hom. он приблизился к нему; ἀ. μετ᾽ αύτόν Hom. вслед за ними.

ἀγχί-μολος 2 близкий, ближний: ἐξ ἀγχιμόλοιο Hom. с близкого расстояния, вблизи; οἱ ἕθεν ἀγχίμολοι ναῖον Theocr. те, которые жили рядом с ним.

ἄγχῐμος 2 Eur. = ἀγχίμολος.

ἀγχῐ-νεφής 2 близкий к облакам (σκόπελος Anth.).

ἀγχίνοια ἡ остроумие, тж. сообразительность, находчивость, проницательность (τῆς ψυχῆς Plat.; εὐμάθεια καἱ ἀ. Arst.; τοῦ ἀνδρός Plut.; σύνεσις καὶ ἀ. Luc.).

ἀγχί-νοος, стяж. ἀγχίνους 2 остроумный; сообразительный, находчивый; проницательный Hom., Aesop., Xen., Plat., Arst., Plut., Sext.

ἀγχίνως остроумно, находчиво (χρήσασθαι καὶ λόγῳ καἱ εργῳ Arst.).

ἀγχί-πλοος, стяж. ἀγχίπλους 2 близко плывущий: οὐ γὰρ ἀγχίπλουν πόρον φεύγουσιν Eur. немалое ведь расстояние придется им проплыть.

ἀγχί-πολις и ἀγχίπτολις, εως, ион. ιος adj. обитающий у самого города (Παλλάς Aesch.; Ἄρης Soph.).

ἀγχί-πορος 2 следующий по пятам, неотступный (κόλακες Anth.).

ἀγχίπτολις, εως, ион. ιος adj. = ἀγχίπολις.

Ἀγχίσης, ου (ῑ) ὁ Анхис 1) знатный троянец, отец Энея Hom.; 2) сикионец, отец Эхепола Hom.

Ἀγχῑσιάδης, ου ὁ сын Анхиса, т. е. Αἰνείας или Ἐχέπωλος Hom.

ἀγχί-σπορος 2 находящийся в близком родстве, родственный (θεῶν Aesch., Plat.).

ἄγχιστα superl. к ἄγχι I.

ἀγχιστεία 1) близость, тесное общение (πρὸς τὸ θεῖον Plut.): ἡ τοῦ γένους ἀ. Plat. родственная близость; 2) родственные связи, родство (πρός τινα Arst.); 3) право наследования Arph., Isae., Dem.

ἀγχιστεῖα τά Soph. = ἀγχιστεία 2 и 3.

ἀγχιστεύς, έως ὁ ближайший родственник Her., Luc.

ἀγχιστεύω 1) находиться рядом, примыкать (πόντῳ Eur.); 2) быть в ближайшем родстве (τινί Isae.).

ἀγχιστήρ, ῆρος ὁ ближайший виновник (τοῦδε τοῦ πάθους Soph.).

ἀγχιστῖνος 3 столпившийся, сгрудившийся: τοὶ δ᾽ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον Hom. они валились друг на друга.

ἄγχιστον adv. Hom. = ἄγχιστα.

I ἄγχιστος 3 [superl. к ἄγχι I] ближайший Pind., Aesch.; γένει ἄ. Eur. ближайший родственник.

II ἄγχιστος ὁ ближайший родственник Soph.

ἀγχί-στροφος 2 круто поворачивающий, крутой, внезапный (μεταβολή Thuc.): ἀγχίστροφα βουλεύεσθαι Her. внезапно менять свои решения.

ἀγχῐ-τέρμων 2, gen. ονος пограничный, сопредельный, соседний (πάγοι Soph.; πόλεις Xen.): ἀ. γαῖά μοι Eur. соседствующая со мной страна.

ἀγχί-τοκος 2 1) близкая к родам (sc. γυνή Anth.); 2) родовой, испытываемый при родах (ὠδῖνες Pind.).

ἀγχό-θεν adv. с близкого расстояния, вблизи (ἰδεῖν τι Her.; τῶν εὐχωλῶν ἐπαΐειν Luc.).

I ἀγχό-θι adv. вблизи, рядом Theocr., Anth.

II ἀγχόθι в знач. praep. cum gen. близ, возле (τινός Hom.).

ἀγχόνη1) удушение, повешение: ἀγχόνης τέρματα Aesch. смерть от повешения; ἔργα κρείσσον᾽ ἀγχόνης Soph. дела, за которые повесить мало; ταῦτ᾽ οὐχὶ δεινῆς ἀγχόνης ἐπάξια; Eur. разве это не заслуживает повешения?; 2) веревка для удушения, петля Eur., Arph.; 3) перен. пытка, мука (ἀ. καὶ λύπη Aeschin.): ἀ. γἄρ ἂν τὸ πρᾶγμα γένοιτο αὐτοῖς Luc. ибо это стало бы для них источником терзаний.

ἀγχόνιος 3 служащий для удушения (βρόχος Eur.).

ἀγχορεύω Anacr. = ἀναχορεύω.

ἀγχότατα и ἀγχοτἀτω superl. к ἀγχοῦ I.

ἀγχότερος 2 [compar. к ἀγχοῦ I] более близкий (τινος Her.).

I ἀγχοῦ adv. близко, вплотную, рядом (ἱστάμενος Hom.): οἱ ἀγχοτάτω προσήκοντες Her. ближайшие родственники.

II ἀγχοῦ в знач. praep. cum gen. et acc. близ, вплотную к … (τινος и τινι Hom., Pind., Her.): ἀγχοτάτω τινός Her. в непосредственной близости с чем-л.; ἀγχοτάτω и ἀγχότατά τινος и τινι Her. весьма похоже на что-л.

ἄγχουσα, атт. ἔγχουσα ἡ анхуса (растение, из корня которого добывалась красная краска) Arph., Xen.

ἄγχω 1) стискивать, сдавливать (τινὰ ὑπὸ δείρην Hom.); 2) удавливать, душить, перен. притеснять, мучить (τινά Arph., Dem., Theocr., Luc.).

ἀγχώμᾰλα adv. без перевеса на чьей-л. стороне (ναυμαχεῖν Thuc., Plut.): ἀ. τισι γενέσθαι Luc. (о споре) окончиться у кого-л. вничью.

ἀγχ-ώμαλος 2 приблизительно равный, т. е. без перевеса на чьей-л. стороне, с неопределенным исходом (μάχη Thuc., Plut.): ἐγένοντο ἐν τῇ χειροτονίᾳ ἀγχώμαλοι Thuc. голоса их разделились почти поровну.

ἀγχωμάλως без перевеса на чьей-л. стороне, без определенного исхода (ναυμαχεῖν Luc.).

ἄγω (impf. ἦγον - эп. ἄγον, fut. ἄξω - дор. ἀξῶ, aor. 1 ἦξα, aor. 2 ἤγαγον, pf. ἦχα, ppf. ἀγηόχει; pass.: fut. ἀχθήσομαι и ἄξομαι, aor. 1 ἤχθην - ион. ἄχθην, pf. ἦγμαι; adj. verb. ἀκτέον) 1) вести (βοῦν κεράων Hom.; ἵππον τῆς ἡνίας, τὸ στράτευμα τὴν ἐπὶ Μέγαρα (sc. ὁδόν) Xen.; τινὰ παρά τινα Plat.): ὁδὸς ἡ ἐπὶ τοῦτο ἄγουσα Plat. ведущая к этому дорога; σχιστὴ ὁδὸς ἐς ταὐτὸ ἄγει Soph. разошедшиеся дороги сходятся; ἄγομαι τάνδ᾽ ὁδόν Soph. я вынужден идти по этому пути; 2) гнать, изгонять (τινὰ ἔκ τινος Eur.); 3) предводительствовать, командовать, управлять, руководить (ἄρχειν καὶ ἄ. Plat.): τὰς Φοινίσσας ναῦς ἄξων Thuc. командуя финикийским флотом; τὴν πολιτείαν ἄ. Thuc. управлять государством; θεῶν ἀγόντων Soph. по воле богов; ἡ πεπρωμένη ἄγει θανεῖν τινα Eur. судьба определила кому-л. умереть; τοῖς ἔξωθεν λόγοις ἠγμένος Dem. руководствуясь посторонними соображениями; 4) привозить, приносить, доставлять (οἶνον Hom.; ἀγώγιμα Plat.): πλοῖα τὰ ἡμᾶς ἄξοντα Xen. суда для перевозки нас; 5) проводить, прокладывать (ὄγμον Theocr.; τάφρον Plut.): ἐπὶ τὸν τόπον τινὰ ἄ. ὕδωρ Plat. проводить воду в какое-л. место; γραμμὰς ἄ. μὴ ὡς ἂν ἀχθείησαν Arst. чертить линии не так, как они должны были бы быть начерчены; ἄξειν τὸ τεῖχος Thuc. построить стену; κόλπου ἀγομένου τῆς γῆς ταύτης Her. поскольку эта область образует залив; 6) приводить, подводить, доводить: αὐτὴν ἐς θρόνον εἶσεν ἄγων Hom. он подвел ее и посадил в кресло; ἄγεσθαι γυναῖκα Her. приводить к себе жену, т. е. жениться; ἄγεσθαι κούρην υἱέϊ Hom. или τῷ παιδὶ γυναῖκα Her. женить сына; οὔτε ἐκδοῦναι οὐδ᾽ ἀγαγέσθαι παρά τινων Thuc. не выдавать замуж за кого-л. и не жениться (на их дочерях); τὸν υἱὸν ἧκεν ἄγων Xen. он прибыл с сыном; ἄ. τινὰ εἰς δίκας (εἰς τὴν δίκην) Xen. или εἰς δικαστήριον (εἰς κρίσιν, ἐπὶ τοὺς δικαστάς) Plat. приводить кого-л. на суд; ἐπειδάν σου ἐπιλαβόμενος ἄγῃ Plat. после того, как тебя схватят и приведут на суд; φόνου ἄγεσθαι Plut. быть преданным суду за убийство; ὑφ᾽ ἅρμα или ὑπὸ ζυγὸν ἵππους ἄ. Hom., Aesch. запрягать коней в колесницу; εἰς μέγαν φόβον ἄ. τινά Polyb. приводить кого-л. в ужас; εἰς οἶκτον ἄ. τινά Eur. внушать кому-л. сострадание; εἰς μνήμην ἄ. τι καὶ παράδοσιν τοῖς ἐπιγινομένοις Polyb. увековечивать что-л. в памяти потомства; εἰς φῶς ἄ. τι Plat. выводить на свет, перен. разоблачать что-л.; 7) уводить или уносить, угонять (ἵππους, αἰχμαλώτους καὶ ἄνδρας, λείαν Xen.): ἄ. εἰς δουλείαν Aeschin. уводить в рабство; ἄ. καὶ φέρειν Her., Xen. или φέρειν καὶ ἄ. Isocr., Xen. (τι и τινά) грабить, разорять, но тж. φέρειν καὶ ἄ. Xen., Plat. нести с собой; ἄγεσθαι, φέρεσθαι Eur. подвергаться (полному) разграблению; ἐς δεσμοὺς ἄ. τινά Eur. заключать в оковы (бросать в темницу) кого-л.; 8) вести (дела), делать, заниматься, производить: ἄ. πόλεμον Dem. вести войну; εἰρήνην ἄ. Xen., Plat. жить в мире; σχολὴν ἄ. Plat. пользоваться передышкой; ἀσχολίαν ἄ. Plat. быть занятым, заниматься делом; δεχημέρους σπονδὰς ἄ. πρός τινας Thuc. иметь десятидневное перемирие с кем-л.; γέλωθ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς ἄ. Soph. смеяться от удовольствия; ἀληθὲς ἄ. τὸ πένθος Luc. испытывать неподдельную скорбь; πᾶσαν ἄδειαν ἄ. Dem. быть в полной безопасности; κτύπον ἄ. Eur. производить шум, шуметь; ἐλεύθερον ἄ. τινά Dem. охранять чью-л. свободу; κλέος τινὸς ἄ. Hom. прославлять кого-л.; εἰς τὴν φωνήν τινος ἄ. τι Plat. переводить что-л. на чей-л. язык; ἐς χεῖρας ἄγεσθαί τι Her. принимать что-л. на себя, браться за что-л.; μῦθόν τινα διὰ στόμα ἄγεσθαι Hom. говорить что-л.; ἀλήθειαν ἄ. Hes. говорить правду; ἡ σελήνη διχομηνίαν ἦγε Plut. было полнолуние; 9) считать, ставить, ценить (θεόν τινα Luc.): τὴν σοφίαν ἄ. (τι) Plat. считать что-л. мудростью; πρόσθεν ἄ. τινά τινος Eur. ставить кого-л. выше кого-л.; περὶ πλείστου ἄ. ποιεῖν τι Her. считать какое-л. дело самым важным; τὸ πρᾶγμ᾽ ἄ. οὐχ ὡς παρ᾽ οὐδέν Soph. придавать этому немалое значение; ἠγόμην ἀνὴρ μέγιστος Soph. я считался первым человеком; ἐν τιμῇ ἄγεσθαί τινα Her. почитать кого-л.; εἰς ἐθελοκάκησιν ἄ. τι Polyb. считать что-л. злонамеренным поступком; 10) притягивать, привлекать: ὁ Μαγνήσιος λίθος τοὺς δακτυλίους σιδηροῦς ἄγει Plat. магнит притягивает железные кольца; λόγῳ τινὶ ἄ. τινά Eur. завлекать кого-л. под каким-л. предлогом; ἄγεσθαί τινα σύμμαχον Xen. привлекать кого-л. к военному союзу с собой; 11) доставлять, причинять (πῆμά τινι Hom.): ὕπνον κἀνάπαυλαν ἄ. Soph. давать сон и отдых; ἄ. δάκρυ Eur. исторгать слезы, доводить до слез; 12) тянуть вниз, т. е. весить (τριακοσίους δαρεικούς Dem.): χρυσίδες, ἄγουσ᾽ ἑκάστη μνᾶν Dem. золотые сосуды, весом в мину каждый; 13) проводить (время), жить (ἡμέρας Soph.; βίοτον ἡδέως Eur.): κατὰ σελήνην ἄ. τοῦ βίου τὰς ἡμέρας Arph. вести счет дням по луне, т. е. пользоваться лунным календарем; οὕτως ἦγε τοὺς χρόνους τότε τὸ τῶν Ἀχαιῶν ἔθνος Polyb. таково было тогда летосчисление у ахейского племени; 14) выращивать, воспитывать (παῖδας Luc.; σκύλακας Plut.): καλῶς ἀχθῆναι Plat. быть хорошо воспитанным; φαύλως ἠγμένος Dem. дурно воспитанный; 15) устраивать, справлять (ἑορτήν Hes., Xen., Plat.; θιάσους Eur.): ἀχθῆναι δεῖ τήμερον τὰ Διονύσια Luc. сегодня должны быть отпразднованы Дионисии; 16) (sc. στρατόν, ἑαυτόν и т. п.) идти, двигаться (ταύτῃ, sc. ὁδῷ, ἐπὶ τοὺς πολεμίους Xen.): ἐπὶ τὸ ἄκρον τινὸς ἄ. Plat. доходить до высшей степени чего-л. - см. тж. ἄγε, ἄγετε.

ἀγῶ aor. 2 conjct. pass. к ἄγνυμι.

ἁγώ (ᾱ) in crasi = ἃ ἐγώ.

ἀγωγαῖος 2 служащий для вождения (κυνάγχη Anth.).

ἀγωγεύς, έως1) переносящий тяжести, грузчик, носильщик (ἄνδρες ἀγωγέες Her.); 2) (у лошадей) повод Xen., Polyb.; (у собак) привязь, поводок Soph.

ἀγωγή1) ведение (sc. τοῦ ἵππου Xen.); 2) приведение: привод Aesch.: ἡ ἐς τοὺς ὀλίγους ἀ. Thuc. приведение в комиссию (для допроса); 3) передвигание, движение: ἐναντία ἀ. Plat. обратное движение; αἱ ἀγωγαὶ τοῦ ποδός Plat. (ритмические) движения ноги, т. е. правильное чередование стоп; 4) увод, увоз (sc. τοῦ βασιλέως Her.; sc. τοῦ Οἰδίποδος Soph.); 5) перевозка, доставка: πρὸς τὰς ἀγωνὰς ὑποζυγίοις χρῆσθαι Plat. пользоваться для перевозок вьючными животными; 6) отъезд, поездка: τὴν ἀγωγὴν διὰ τάχους ποιεῖσθαι Thuc., ускорить свой отъезд; 7) поход (αἱ πολεμικαὶ ἀγωγαί Plat.): ἐν ταῖς ἀγωγαῖς Xen. во время (военных) переходов; 8) руководство, управление (τῆς πολιτείας Polyb.): τὴν ἀγωγὴν ποιεῖσθαι τῶν πραγμάτων Polyb. заниматься государственными делами; ἀ. τοῦ νόμου Plat. руководство со стороны закона; 9) воспитание, обучение (παίδων Plat.; Λακωνικὴ ἀ. Polyb.; ἡ τῶν παρθένων ἀ. Plut.); 10) поведение, образ жизни (τὸ ἦθος καὶ ἡ ἀ. Arst.); 11) направление, метод Arst.; 12) филос. направление, школа Sext.; 13) муз. система, лад (ἡ διθυραμβικὴ ἀ. Plut.).

ἀγωγία ἡ увод, совращение Plut.

ἀγώγῐμον τό тж. pl. груз, кладь, товар Xen., Plat., Dem.

ἀγώγῐμος 2 1) могущий быть перевезенным, поддающийся перевозке: τρισσῶν ἁμαξῶν ὡς ἀγώγιμον βάρος Eur. тяжесть, для перевозки которой нужно три подводы; τὸ σιδηροῦν (νόμισμα) ἀγώγιμον οὐκ ἦν πρὸς τοὺς ἄλλους Ἓλληνας Plut. железная монета (Ликурга) не могла вывозиться в другие греческие государства, т. е. не имела там хождения; 2) юр. подлежащий задержанию и выдаче (φυγάδες Xen.; φεύγοντες Plut.); 3) податливый, склонный (πρὸς ἡδονάς Plut.): ἀ. τοῖς δεομένοις Plut. уступчивый по отношению к просителям.

ἀγώγιον τό Xen. v. l. = ἀγώγιμον.

ἀγωγόν τό привлекательность, прелесть (τὸ γλυκὺ τοῦ λόγου καὶ ἀ. Plut.).

I ἀγωγός 2 1) ведущий, приводящий (πρός и ἐπί τι Plat. или εἴς τι Plut.); 2) вызывающий: ἀ. νεκρῶν Eur. вызывающий души усопших; δακρύων ἀ. вызывающий слезы; 3) влекущий (к себе), привлекательный (προσώπου χάρις Plut.): δύναμις ἀνθρώπων ἀ. Plut., влекущая к себе людей сила, обаяние.

II ἀγωγός ὁ провожатый, проводник Her., Thuc.

ἀγών, ῶνος1) собрание: θεῖος ἀ. Hom. собрание богов (ср. 2); 2) место сбора: θεῖος ἀ. Hom. храм (ср. 1); νεῶν ἐν ἀγῶνι Hom. в месте стоянки флота; 3) собрание зрителей (на общественных состязаниях): λῦτο ἀ. Hom. собрание окончилось; 4) место для общественных состязаний, арена, стадион: καλὸν εὔρυναν ἀγῶνα Hom. они устроили прекрасную и широкую арену; ἐν τῷ ἀγῶνι Thuc. на стадионе; 5) публичное состязание, общественные игры (ὁ ἐν Ὀλυμπίῃ ἀ. Her., Ὀλυμπίας ἀ. Pind. и ὁ Ὀλυμπικὸς ἀ. Arph.; ἀ. λόγων Plat.): ἱππικοὶ καὶ γυμνικοὶ καὶ χορηγικοὶ ἀγῶνες Xen. конные, гимнастические и хорегические состязания; ἀ. στεφανηφόρος Her. и στεφανίτης Arst. состязание, победитель которого награждался венком; ἀ. μονομάχων Plut. единоборство; 6) борьба, бой, сражение (τινος Soph. и περί τινος Soph., Eur.; στρατιωτικοὶ ἀγῶνες Plut.); τὸν ἀγῶνα ἐν τῷκόλπῳ ποιεῖσθαι Thuc. завязать сражение в заливе; 7) борьба мнений, спор: προκέεται ἀ. Her. предстоит (решить) вопрос; κἀν τῷδ᾽ ἀ. μέγιστος Eur. в этом весь вопрос; οὐ περὶ τῆς ἀδικίας ἡμῖν ὁ ἀ. Thuc. не об обиде идет у нас спор; ἔξω τοῦ ἀγῶνος Pind., Luc. вне спора (темы); 8) критический момент, опасность: ού λόγων ἐθ᾽ ἁγών (in crasi = ὁ ἀ.) Eur. не время говорить; ἀ. πρόφασιν οὐ δέχεται Arph. теперь не до уверток; 9) судебный процесс, тяжба (ἀ. ἄπορος Lys.): εἰς ἀγῶνα καθιστάναι τινά Plat. привлекать кого-л. к судебной ответственности; 10) усилие, старание: ἐμοὶ τὴν ἀληθηΐην ἀσκέειν ἀ. μέγιστός ἐστι Her. моя величайшая забота - быть правдивым.

ἀγων-άρχης, ου ὁ агонарх (распорядитель или судья на общественных состязаниях) Soph.

ἀγωνία, ион. ἀγωνίη1) бой, битва (ἀ. δοριπετής, πολεμίων Eur.); 2) борьба, состязание Pind., Her., Xen., Isocr., Plat.; 3) спор, тяжба Dem.; 4) душевная борьба, смятение, тревога, тоска (ἐν φόβῳ καὶ ἀγωνίᾳ Dem.; αἱ τῆς ψυχῆς ἀγωνίαι Arst.; ἀ. καὶ σιγή Plut.).

ἀγωνιάτης, ου (ᾱτ) ὁ беспокойный человек Diog. L.

ἀγωνιάω 1) бороться, соревноваться, соперничать (πρὸς ἀλλήλους Isocr.); 2) беспокоиться, тревожиться (περί τινος Polyb., Plut., ὑπέρ τινος, ἐπί τινι и περί τι Plut.): ἐδόκει μοι τετραχύνθαι τε καὶ ἀ. Plat. он, кажется мне, раздражен и взволнован; ἀ. τινα Polyb. опасаться кого-л.

ἀγωνίδαται Her. 3 л. pl. pf. pass. к ἀγωνίζομαι.

ἀγωνίζομαι 1) биться, сражаться (περί τινος Thuc., Xen., Isocr.; πρός τινα Thuc.): ἀ. ἀγώνισμα Polyb. и ἀγῶνα или μάχην Plut. вести бой, сражаться; μῶν τι κεδνὸν ἠγωνίζετο; Eur. отличился ли он в сражении?; περὶ τῶν ἁπάντων ἀγωνίσασθαι Thuc. повести борьбу не на жизнь, а на смерть; μέγας κίνδυνος ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ἠγωνίσθη Lys. разгорелась великая борьба за свободу; 2) спорить, соревноваться, состязаться, соперничать Plat., Arst., Dem.: ἀ. στάδιον Her. принимать участие в состязании; ὁτ᾽ Θεόγνις ἠγωνίζετο Arph. когда выступал в (поэтическом) состязании Феогнид; ἐν τῷ πλήθει ἀ. Xen. вести публичный диспут; λαμπρὸν ἐπιτάφιον ἀγωνίσασθαί τινι Plut. устроить торжественные состязания в память кого-л.; 3) оспаривать, обсуждать: τὰ ἠγωνισμένα Eur. оспариваемые мнения, спорные вопросы; ἐπεὶδ᾽ ἀγῶνα καὶ σὺτόνδ᾽ ἠγωνίσω, ἄκουε Eur. поскольку ты начал этот спор, выслушай (и меня); ὁ νῦν ἀγωνιζόμενος νόμος Dem. ныне обсуждаемый закон; 4) подвизаться на сцене, выступать (ἠγωνίζετό τις τῶν ὑποκριτῶν Dem.): ἂ πολλάκις ἠγωνίσω Dem. роли, которые ты часто исполнял; 5) прилагать усилия, добиваться: ἀγωνίσασθαι δόξαν τινὶ καταθέσθαι Thuc. стяжать славу кому-л.; 6) судиться: ἀ. τὸν φόνον Eur. судиться за убийство; ἀ. ψευδομαρτυριῶν (sc. δίκην или γραφήν) Dem. судиться за лжесвидетельство; ἀγωνιεῖσθαι εὖ μετὰ τοῦ δικαίου Lys. будучи правым, выиграть процесс.

ἀγώνιμον τό груз, кладь Dem., pl. Xen.

I ἀγώνιος 2 1) добытый в состязании, победный (ἄεθλος Pind.); 2) покровительствующий состязаниям или решающий исход борьбы (Ἑρμῆς Pind.; θεοί Aesch.; Ζεύς Soph.); 3) полный борьбы, боевой (σχολά Soph.).

II ἀ-γώνιος 2 не имеющий углов (κύκλος Arst.).

ἀγώνισις, εως ἡ Thuc. = ἀγωνισμός.

ἀγώνισμα, ατος τό 1) столкновение, бой, стычка (τὰ ἐν Ἀρτεμισίῳ ἀγωνίσματα Her.); 2) состязание (ἀγωνίσματα ποιεῖν Arst.); 3) доблестное деяние, подвиг (καλὸν ἀ. Thuc.; μέγιστον ἀ. Lys.); 4) слава, успех: ἀ. μέγα ποιέεσθαί τι Her. вменять себе что-л. в большую заслугу; ἀ. ἐς τὸ παραχρῆμα Thuc. минутный успех; προσλαβεῖν ἀ. τινος Thuc. стяжать славу за что-л.; 5) исход, результат: πῶς καὶ πέπρακται ἀρᾶς ἀ. Οἰδίπου; Eur. что вышло из проклятия Эдипа?; 6) предмет спора, вопрос: οὐ μικρὸν τὸ ἀ. προστάττεις Luc. немалую задачу ты ставишь.

ἀγωνισμός ὁ борьба, соперничество, соревнование (πρὸς ἀλλήλους Thuc.).

ἀγωνιστής, οῦ1) участник соревнования, соперник Her., Isocr.: ἵπποι ἀγωνισταί Plut. лошади для состязаний; 2) спорящая сторона, участник спора Thuc., Plat.; 3) борец, защитник, ревнитель (τῆς ἀρετῆς Aeschin.; τῆς ἀληθείας Plut.); 4) мастер, знаток (τῆς γεωμετρίας Dem.); 5) актер Arst.

ἀγωνιστική ἡ (sc. τέχνη) искусство состязания или борьбы Plat.

ἀγωνιστικόν τό Plat. = ἀγωνιατική.

ἀγωνιστικός 3 1) пригодный для состязаний (σώματος ἀρετή, δύναμις Arst.); 2) задорный, полемический (λόγοι Arst., Plut.); 3) склонный к спорам (τῶν σοφῶν τις Plat.).

ἀγωνιστικῶς 1) задорно, полемически: ἀ. ἔχειν Plut. быть воинственно настроенным, входить в задор; 2) мастерски (ᾄδειν Arst.).

ἀγωνοθεσία ἡ звание или обязанности агонотета Plut.

ἀγωνοθετέω 1) устраивать состязания или быть судьей на состязаниях Thuc., Dem., Plut.; 2) награждать участников состязаний (ἀ. μίμοις καὶ ὀρχησταῖς Plut.); 3) возбуждать, подстрекать (Ἀθηναίους Polyb.); 4) разжигать, вызывать (στάσιν Plut.); 5) судить, разбирать, решать (ἀ. καὶ βασανίζειν Plat.).

ἀγωνο-θέτης, ου1) агонотет (устроитель или судья состязаний) Her., Dem.; 2) судья, вершитель, арбитр Xen., Aeschin.

ἀγωνοθήκη ἡ Soph. = ἀγωνοθεσία.

Ἄδα ἡ Ада (дочь Гекатомна и сестра Мавсола, царица Карии с 344 г. по 340 г. до н. э.) Plut.

ἀ-δαγμός ὁ укус: ἀ. ἀντίσπαστος Soph. рвущая боль, боль с судорогами (v. l. ὀδαγμός).

ἀδᾰημονίη ἡ незнание, неумение, неопытность (ποιεῖν τι Hom.).

ἀδᾰημοσύνη ἡ Hom. v. l. = ἀδαημονίη.

ἀ-δᾰήμων 2, gen. ονος несведущий, незнакомый, незнающий, неопытный (μάχης, κακῶν Hom.; τῶν ἱρῶν τῶν ἐν Ἐλευσῖνι Her.).

ἀ-δᾰής 2 незнающий, несведущий Xen.: ἀ. τινος Her., Soph. незнакомый с кем(чем)-л.

ἀ-δάητος 2 неизвестный, неведомый Hes.

ἀδάϊος дор. = ἀδήϊος.

ἄ-δαιτος 2 не могущий быть съеденным, т. е. чудовищный, мерзостный (θυσία Aesch.).

ἄ-δακρυς 2, gen. υος 1) бесслезный, неплачущий (αἰών Pind.; παῖς Theocr.): οὐκ ἂν δυναίμην ἄ. εἶναι Eur. я не смог бы удержаться от слез; πῶς ἄδακρυν μοῖραν σχήσεις; Eur. сможешь ли не заплакать над судьбой (детей)?; ἄ. καὶ ἄτεγκτος Plut. без слез и твердо; 2) обошедшийся без слез, т. е. не стоивший жертв (νίκη, μάχη Plut.): πόλεμος οὗτος Λακεδαιμονίοις ἄ. ἔσται Diod. эта война не будет стоить лакедемонянам слез.

ἀδακρῡτί adv. без слез (ἡμέραν οὐδεμίαν διάγειν Isocr.): οὐκ ἀ. Plut. со слезами.

ἀ-δάκρῡτος 2 1) не проливающий слез, не плачущий (ὄσσε Hom.; βλέφαρα Soph.; ὁ θανών Eur.); 2) проведенный без слез (ἁμέρα Eur.); 3) неоплаканный (πότμος Soph.); 4) обошедшийся без слез, т. е. не стоивший жертв (τρόπαια Plut.).

ἀδᾰμάντῐνος 3 стальной или крепкий (твердый) как сталь (σφήν Aesch.; ἄροτρον Pind.; τείχη Aeschin.; δεσμοί, τυραννίς Plut.; перен. λόγοι Plat.; ούκ ἀδαμαντίνα, sc. παρθένος Theocr.).

ἀδᾰμαντίνως досл. твердо как сталь, перен. с железной необходимостью (δεῖ εἰς Ἄιδου ἰέναι Plat.).

ἀδᾰμαντό-δετος 2 скованный сталью, в стальных оковах (λῦμαι, πόνος Aesch.).

ἀδᾰμαντο-πέδῑλος 2 на стальном или крепком как сталь основании (κίων Pind., Plut.).

I ἀ-δάμᾱς, αντος (δᾰ) adj. непреклонный, неумолимый (Ἃιδης Theocr.).

II ἀδάμας, αντος ὁ адамант, твердый металл или сплав, предполож. сталь Hes., Pind., Her., Plat., Plut.

ἀ-δάμαστος 2 (δᾰ) 1) непреклонный, неумолимый (Ἀΐδης Hom.); 2) неукрощенный, необъезженный (πῶλος Xen.; ἵπποι Plut.).

ἀ-δάμᾰτος 2 1) неодолимый, непобедимый (πόλις Aesch.); 2) неумолимый, неотвратимый (βέλεα Soph.); 3) девственный (θεά, sc. Ἀθήνα Soph.).

ἀ-δάπᾰνος 2 (δᾰ) 1) не сопряженный с расходами, ничего не стоящий, даровой (γλυκέα Arph.): τῶν κόσμων ἀδαπανώτατος Plut. самое дешевое из всех украшений; 2) не расходующий, не расточительный, бережливый: ἀ. τῶν χρημάτων Arst. не любящий тратить деньги.

ἀδᾰπάνως без всяких затрат, т. е. вволю (τέρψαι φρένα Eur.).

ᾅδας и Ἃιδας дор. = ἅδης.

ἄ-δασμος 2 свободный от дани Aesch.

ἄ-δαστος 2 [δαίω I] неразделенный (λείας φρουρήματα Aesch.).

ἀδᾰχέω чесать, расчесывать, соскребывать (ногтями) (τι Arph.).

ἀδδ- v. l. к ἀδ-.

ἄδδιξ, ῐχος ἡ аддих (мера сыпучих тел = 4 χοίνικες) Arph.

ᾆδε 1) 2 л. sing. imper. praes. к ᾄδω; 2) 3 л. sing. impf. к ᾄδω.

I ἅδε 3 л. sing. aor. к ἁνδάνω.

II ἅδε дор. = ἥδε.

ἀδεᾶ acc. sing. тж. nom. и acc. pl. n к ἀδεής.

ἁδέα дор. 1) f sing. к ἡδύς; 2) pl. n к ἡδύς.

ἀδεές τό отсутствие страха, чувство безопасности (πρὸς ἀλλήλους καὶ ἔς τινα Thuc.).

ἀ-δεής, эп. ἀδδεής и ἀδειής 2 1) безбоязненный, бесстрашный, неустрашимый (sc. Ἓκτωρ Hom.; ἀ. τινος Plat., πρός τι и ἔν τινι Arst.); 2) не внушающий страха, не страшный (πρός τινα Thuc.): ἀδεὲς δέος δεδιέναι Plat. испытывать неосновательный страх; οὐκ ἀδεὲς τοῦθ᾽ ὑπολαμβάνω τῇ πόλει Dem. я считаю это небезопасным для города; 3) беззастенчивый, бесстыдный (κύων Hom.).

ἄδεια, ион. ἀδείη1) безопасность, неприкосновенность (εἰρήνη καὶ ἄ. Plut.): μετ᾽ ἀδείας Thuc., Dem. и ἐπ᾽ ἀδείας Plut. в безопасности; ούκ ἐν ἀδείῃ ποιέεσθαι τὸ λέγειν Her. считать небезопасным говорить (о чем-л.); τῶν σωμάτων ἄδειαν ποιεῖν τινι Dem. обеспечить кому-л. личную безопасность; γῆς ἄ. Soph. возможность безопасного пребывания или передвижения в стране; 2) свобода (действий), право: ἄ. τοῦ ποιεῖν τι Lys. право беспрепятственно делать что-л.; 3) освобождение от наказания, ненаказуемость (ἄ. πληγῶν καὶ κολάσεως Plut.): ἀδείας τυχεῖν Dem. получить гарантию неприкосновенности.

ἀδειγάνες οἱ адиганы (название некоторых должностных лиц в Селевкии) Polyb.

ἀδείηион. = ἄδεια.

ἀδειής 2 эп. = ἀδεής.

ἀ-δείμαντος 2 1) безбоязненный, неустрашимый (παῖς Pind.): οὐκ ἀ. ἑαυτοῦ Aesch. боящийся за себя; ὅστις ἦλθ᾽ ἀδειμάντῳ ποδί Eur. который бесстрашно прошел; 2) не внушающий страха, безопасный (οἰκία Luc.).

Ἀδείμαντος ὁ Адимант 1) командующий коринфским флотом в 480 г. до н. э. Her.; 2) афинский военачальник в битве при Эгоспотамосе Xen.; 3) брат философа Платона Plat.

ἀδειμάντως без страха Aesch.

ἁδεῖν inf. aor. 2 к ἁνδάνω.

ἄ-δειπνος 2 непообедавший: ηὐλίσθησαν ἄνευ πυρὸς καὶ ἄδειπνοι Xen. они расположились лагерем, не зажигая огней и не поевши.

ἀ-δεισιδαιμόνως без суеверий, без суеверного страха Diod.

ἀ-δέκαστος 2 досл. неподкупленный, неподкупный, перен. беспристрастный Arst., Plut., Luc.

ἀδεκάστως беспристрастно (ἐξηγεῖσθαι προσέχοντα Luc.).

ἀ-δεκάτευτος 2 свободный от обложения десятиной (ἵεραὶ κοιλίαι Arph.).

ἄ-δεκτος 2 не принимающий в себя, невосприимчивый (κακοῦ Plut.): οὐκ ἄ. μεταβολῆς Plut. доступный изменениям, могущий изменяться.

ἀδελφά τά парные органы (χεῖρέ τε καὶ πόδε καὶ ὀφθαλμὼ καὶ τἄλλα γε ὅσα ἀ. Xen.).

ἀδελφεά дор., ἀδελφεή и ἀδελφειήион. = ἀδελφή.

ἀδελφειόςэп.-ион. = ἀδελφός I.

ἀδελφεοκτόνοςион. = ἀδελφοκτόνος.

ἀδελφεόςэп.-ион. = ἀδελφός I.

ἀδελφήатт. сестра Trag. etc.

ἀδελφιδεός, стяж. атт. ἀδελφιδοῦς ὁ племянник (сын брата или сестры) Her., Thuc.

ἀδελφιδῆ ἡ племянница (дочь брата или сестры) Arph., Lys.

ἀδελφίδιον τό братик, братец Arph.

ἀδελφιδοῦς стяж. к ἀδελφιδεός.

ἀδελφίζω называть братом (τινά Isocr.).

ἀδελφικός 3 братский (φιλία Arst.; συγγενὴς καὶ ἀ. Plut.).

ἀδελφο-κτόνος ὁ братоубийца Plut.

I ἀδελφός, эп.-ион. ἀδελφε(ι)ός ὁ (voc. ἄδελφε) брат: οἱ ἀδελφοί Eur. etc. братья, реже Eur. брат и сестра; ἀδελφεοὶ ἀπ᾽ ἀμφοτέρων Her. брат и по отцу и по матери.

II ἀδελφός 3 1) братский, братнин (χεῖρες Aesch., Soph.; πολιτεία Plut.); 2) перен. братский, родственный, близкий: ἀδελφὰ τῶνδε и τούτοιν Soph. нечто вроде этого; τούτων ἀδελφά τε καὶ ἀδελφῶν ψυχῶν ἔργα Plat. дела, близкие к этим и совершаемые родственными между собой душами; τῆς ἐν Μαραθῶνι μάχης ἀδελφή Plut. (сражение), напоминающее Марафонское.

ἀδελφότης, ητος ἡ братство NT.

ἄ-δενδρος 2 лишенный деревьев, безлесный (πεδίον, ὁδός Plut.): τὰ ἄδενδρα Polyb. безлесные местности.

ἀδεν-ώδης 2 похожий на железу, железистый (φύματα Plut.).

ἀ-δέξιος 2 неловкий, неуклюжий Luc.

ἀ-δερκής 2 невидимый, незримый (αὔρα Anth.).

ἄ-δερκτος 2 невидящий, незрячий (ὄμματα Soph.).

ἀδέρκτως не глядя Soph.

ἄ-δεσμος 2 1) не связанный, нескованный: ἐν φυλακῇ ἀδέσμῳ ἔχειν τινά Thuc. держать кого-л. под арестом, но без оков; βαλάντιον ἄδεσμον Plut. незавязанный кошель, перен. неумеренная щедрость; 2) сковывающий: δεσμὸς ἄ. Eur. не сковывающие, т. е. добровольно наложенные на себя оковы.

ἀ-δέσποτος 2 1) не имеющий хозяина (οἰκήσεις Arst.); 2) никому не подвластный, свободный (ἀρετή Plat.; θεοί Plut.); 3) неизвестно чей, анонимный (παράδοσις, λόγος Plut.).

ἄ-δετος 2 несвязанный, нескованный Dem., Plut.

ἀδευκής 2 неприятный, тяжелый, ужасный (ὄλεθρος, πότμος, φῆμις Hom.).

ἀ-δέψητος 2 невыделанный, недубленый (βοέη Hom.; αἰγὸς στέρφος Anth.).

*ἀδέω, v. l. *ἀδδέω (ᾱ) испытывать неприятное чувство: μή, ἀνιηθεὶς ὀρυμαγδῷ, δείπνῳ ἀδήσειεν Hom. чтобы он, обеспокоенный шумом, не почувствовал отвращения к обеду; καμάτῳ ἀδηκότες καὶ ὕπνῳ Hom. истомленные усталостью и желанием спать.

ἀδεῶς без страха, безбоязненно, спокойно Her., Thuc., Lys., Arst., Plut.

ἀ-δήϊος, стяж. ἀδῇος 2 не подвергающийся опасности разрушения: ἀ. πόλις ἀπό τινος Soph. город, которому не угрожает опасность с чьей-л. стороны.

ἀδηκότες part. pf. pl. к *ἀδέω.

ἄ-δηκτος 2 1) неизъеденный, неисточенный: ὕλη ἀδηκτοτάτη Hes. лес, совершенно не тронутый червями; 2) перен. неуязвленный, не потерпевший ущерба, не пострадавший Plut.

ἀδήκτως 1) не укусив (ἀπελθεῖν Plut.); 2) без ущерба, не пострадав (ἀθορύβως καὶ ἀ. Plut.).

ἀδηλέω быть в неизвестности (относительно чего-л.), не иметь ясного представления: ὦν ἀδηλοῦμεν Soph. то, что мы плохо знаем; τὸ ἀδηλούμενον ἡμῖν Sext. то, что неясно для нас.

ἀδηλία ἡ Anth. = ἀδηλότης.

ἄ-δηλος 2 1) неизвестный, неведомый (ἀνήρ Soph.; αἰτίαι Plut.): ἄ. παντί Plat. или πᾶσι Plut. никому не известный; ἐν ἀδηλοτέρῳ ἦν ὅ τι πράττοιτο Xen. было совершенно неизвестно, что он предпримет; ἄδηλοι ὁποτέρων Lys. неизвестно чьи: οὐκ ἄδηλον ἦν Isocr. было совершенно очевидно; ἔπεισιν ἑκάστῳ ποικίλον ἐξ ἀδήλου τὸ μέλλον Plut. для каждого будущее таит разнообразные и непредвиденные обстоятельства; 2) таинственный, тайный (ἔχθρα Thuc.): ἄδηλοι θάνατοι Soph. таинственное убийство; 3) невидимый, незаметный: ἑαυτὸν ἀδηλον ποιεῖν Arst. становиться незаметным; ἄδηλον γενέσθαι Plut. исчезнуть; 4) недостоверный, неясный, смутный: γνώμῃ ἀδήλῳ Soph. на основании смутных подозрений; τὰ ἄδηλα, ὅπως, ἀποβήσοιτο Xen. обстоятельства, последствия которых предвидеть невозможно; ἄ. πόλεμος Plut. война, исход которой неясен; ἄ. τῶν δεδραμένων πέρι Eur. по которому невозможно определить, что именно произошло.

ἀδηλότης, ητος ἡ неизвестность, неясность, недостоверность Polyb., Plut.

ἀδηλό-φλεβος 2 со скрытыми (глубоко расположенными) жилами (τὰ ἐν τῷ σώματι μόρια Arst.).

ἀδήλως тайно, незаметно (ἄχθεσθαι Thuc.; ὀργίζεσθαι Plut.).

ἀ-δημιούργητος 2 неприспособленный (πρός τι Diod.).

ἀδημονέω беспокоиться, волноваться, мучиться, терзаться, быть расстроенным Dem., Plut.: ἀδημονῆσαι τὰς ψυχάς Xen. быть душевно подавленным; ἀ. τινι и ὑπό τινος Plat. терзаться чем-л. (или от чего-л.).

ἀδημονία ἡ беспокойство, волнение, тревога Plut., Anth.

ἄ-δημος 2 находящийся за границей, отсутствующий Soph.

ἀδημοσύνη ἡ Democr. = ἀδημονία.

ἅδην, тж. ἄδ(δ)ην adv. вдоволь, вволю, досыта (ἔδμεναι Hom.; ἐμπιμπλάμενοι σίτων Plat.): ἅ. ἐλάσαι πολέμοιό τινα Hom. измучить кого-л. битвой; ὡς ἅ. εἶχον κτείνοντες Her. когда они вволю натешились резней; ἐπειδὴ τῶν τοιούτων ἅ. Plat. когда мы вдоволь наговорились об этом; ἅ. ἔχουσιν ἡμῖν οἱ λόγοι Plat. довольно с нас слов; ἐπεὶ τούτων ἅ. εἶχε Plut. когда ему это надоело.

ἀδήν или ἁδήν, ένοςианат. железа.

ἀδῇος стяж. к ἀδήϊος.

ἄ-δηρις 2, gen. ιος далекий от споров, мирный (λαλίη Anth.).

ἀ-δήρῑτος 2 1) не ставший предметом спора: οὐκ ἔτι ἀ. ἔσται Hom. теперь-то решится вопрос; ἔτη δώδεκα κατεῖχον ἀδήριτον (τὴν τῶν Ἑλλήνων ἡγεμονίαν) Polyb. двадцать лет никто у них не оспаривал гегемонии над Грецией; 2) неодолимый, непобедимый (ἀνάγκης σθένος Aesch.).

ἀδηρίτως 1) без спора, без препятствий (τὴν λείαν περισύρειν Polyb.); 2) бесспорно (ὁ κρείττων ἀ. δύναμις Plut.).

ᾅδης или Ἃιδης, ου, эп. Ἀΐδης, αο или εω (gen. тж. Ἄϊδος) и Ἀϊδωνεύς, ῆος, дор. Ἀΐδας, α (ᾰῐ и ᾱῐ) ὁ 1) Гадес, Аид (сын Кроноса и Реи, брат Зевса и Посидона, властитель подземного царства); его эпитеты у Hom.: καταχθόνιος «подземный», ἀναξ ἐνέρων и ἐνέροισιν ἀνάσσων «властелин обитателей подземного царства», πελώριος «чудовищный», στυγερός «страшный», πυλάρτης «хранитель (подземных) врат», κρατερὁς и ἴφθιμος «могущественный», κλυτόπωλος «обладатель замечательных коней», κυανοχαίτης «темногривый»; εἰν Ἀΐδαο и εἰν Ἄϊδος Hom. или ἐν Ἃιδου (sc. δόμοις) Soph. в царстве Аида; 2) царство Аида, подземное царство Hom., Pind., Luc.; 3) ад NT; 4) кончина, смерть Pind.: ᾅδης πόντιος Aesch. смерть в море; ταχὺς ᾅδης Eur. скорая смерть; 5) могила Pind.: τειχίζειν ᾅδην Anth. устраивать могилу.

ἁδήσω fut. к ἁνδάνω.

ἀδηφᾰγέω жадно есть, быть прожорливым: ζεύγη ἵππων ἀδηφαγούντων τρέφειν Isocr. содержать разорительные конные выезды.

ἀδηφᾰγία ἡ прожорливость, обжорство Arst., Plut.

ἀδη-φάγος 2 (φᾰ) 1) много съедающий, прожорливый (ἀνήρ Thuc.; ζῷα Plut.); 2) пожирающий, гложущий (νόσος Soph.); 3) поглощающий множество средств, разорительный (τριήρης Lys.).

ἀ-δῄωτος 2 неопустошенный, неразоренный (χώρα Xen., Plut.).

ἀ-διάβᾰτος 2 1) непереходимый (ποταμοί Xen.); 2) непроходимый (νάπος Xen.).

Ἀδιαβηνή ἡ Адиабена (область в Ассирии на левом берегу Тигра) Plut.

Ἀδιαβηνός 3 адиабенский Plut.

ἀ-διάβλητος 2 1) недоступный клевете, безукоризненный, безупречный (ἕξις Plat.; φιλία Arst.): οἱ τοῖς βίοις ἀδιάβλητοι Plut. люди безупречной жизни; 2) не внемлющий клевете: τὸ οὖς καθαρὸν φυλάττεσθαι καὶ ἀδιάβλητον Plut. не слушать клеветы (досл. сохранять ухо чистым и недоступным клевете).

ἀ-διάγνωστος 2 неразличимый, незаметный (ὁ τῆς λίμνης τύπος Diod.).

ἀ-διάθετος 2 не оставивший завещания Plut.

ἀ-διαίρετος 2 1) неразделенный Arst., Diod.; 2) неделимый Arst., Plut.

ἀ-διάκρῐτος 2 1) неразделимый, смешанный (αἷμα Arst.); 2) неразличимый, неясный (φωνή Polyb.); 3) неразрешенный, неопровергнутый (λόγος Luc.).

ἀ-διάλειπτος 2 непрерывный, беспрестанный Plat., Plut.

ἀδιαλείπτως непрерывно, беспрестанно Polyb., Plut.

ἀ-διάλλακτος 2 непримиримый (ἐχθρός Dem.; ἡγεμών, πόλεμος Plut.).

ἀδιαλλάκτως непримиримо (ἀ. ἔχειν πρός τινα Plut.).

ἀ-διάλῠτος 2 1) неразложимый, неразрушимый (τὸ θεῖν Plat.); 2) нерасторжимый, неразрывно сплоченный (στῖφος Plut.).

ἀδιαλύτως сплоченными рядами, т. е. неослабно, ожесточенно, непримиримо (πολεμεῖν πρὸς τὸν Φίλιππον Polyb.).

ἀ-διανόητος 2 1) непостижимый, непонятный (ἀ. καὶ ἄρρητος Plat.; παράδειγμα Plut.); 2) непонятливый, неразумный (sc. ἄνθρωπος Arst.).

ἀδιανοήτως неразумно (ἀλογίστως καὶ ἀ. Plat.).

ἀδίαντον τό бот. адиант (вечнозеленое растение) Theocr., Plut.

ἀ-δίαντος 2 неорошенный (потом), т. е. свежий (αὐχὴν καὶ σθένος Pind.).

ἀ-διάπαυστος 2 непрерывный, непрекращающийся, постоянный (κίνδυνος Polyb.).

ἀδιαπαύστως непрерывно, без передышки (διαμάχεσθαι Polyb.).

ἀ-διάπλαστος 2 неоформившийся, неразвитый (ζῷα Plat.).

ἀ-διάπτωτος 2 1) безошибочный (κατάληψις Sext.); 2) безусловный, неукоснительный (κομιδὴ κατὰ τοὺς νόμους Polyb.).

ἀδιαπτώτως 1) безошибочно (τὰ γινόμενα προλέγειν Plut.); 2) безусловно, неукоснительно (παραγενέσθαι Polyb.).

ἀ-διάρθρωτος 2 1) нерасчлененный, несформировавшийся (δάκτυλοι Arst.); 2) нечленораздельный, неясный (λόγος Plut.).

ἀ-διάσπαστος 2 непрерывный, сплошной (τὸ τῆς τάξεως σύστημα Polyb.): διαγεγενημένος ἀ. Xen. длившийся непрерывно.

ἀ-διάστᾰτος 2 непротяженный (ἀσώματος καὶ ἀ. Plut.).

ἀ-διάστροφος 2 1) невращающийся (ὀμμάτων σφαῖραι Arst.); 2) неискривленный, не имеющий кривизны (κανών Plut.).

ἀδιαστρόφως без выкрутасов (τοὺς λόγους ποιεῖσθαι Sext.).

ἀ-διάσχιστος 2 нерасщепленный (συμφυὴς καὶ ἀ. Arst.).

ἀ-διατρεψία ἡ упорство Suet.

ἀ-διατύπωτος 2 несформировавшийся, неразвитой (σῶμα Diod.).

ἀ-δίαυλος 2 не имеющий выхода, откуда нет возврата (ἕδρα ζοφερά Eur.).

ἀ-διάφθαρτος 2 неиспорченный, неразвращенный Plat.

ἀδιαφθορία ἡ неиспорченность NT.

ἀ-διάφθορος 2 1) неиспорченный (ὕδωρ Plat.); 2) чистый, беспримесный (χρυσός Plut.); 3) неиспорченный, неразвращенный, непорочный (ψυχή Dem.; παρθένος Plut.; γυνή Diod.); 4) неподкупный, честный (δικασταί Plat.; μάρτυρες Arst.); 5) непреходящий, нетленный (ἀθάνατος καὶ ἀ. Plat.).

ἀδιάφορα τά 1) лог. неразличимые (друг от друга) вещи: ἀ., ὦν ἀδιαίρετον τὸ εἶδος κατὰ τὴν αἴσθησιν Arst. неразличимы те вещи, вид которых неделим с точки зрения чувственного восприятия; 2) филос. (у стоиков) безразличные вещи (лат. res mediae) (т. е. реально не являющиеся ни благом, ни злом) Sext., Cic.

ἀδιαφορία ἡ безразличие Plut., Sext.

ἀ-διάφορος 2 1) не отличающийся (ἀ. καὶ ὅμοιος Arst.); 2) безразличный Arst., Sext.; 3) неразличимый, недифференцированный (ὕλη ἄποιος καὶ ἀ. Plut.); 4) стих. (о гласном; лат. anceps) обоюдный, т. е. могущий быть то долгим, то коротким.

ἀ-διάψευστος 2 не обманывающий, неложный (κριτήρια Sext.): αἱ ἀδιάψευστοι τοῦ κέρδους προσδοκίαι Diod. надежные виды на прибыль.

ἀδιαψεύστως без обмана (λέγειν ἀ. καὶ ἀληθῶς Sext.).

ἀ-δίδακτος 2 1) необученный, несведущий, неопытный (χορός Dem.; τινος Anth.); 2) не являющийся плодом обучения, т. е. врожденный (πάθη Plut.; τῆς φύσεως δῶρον Luc.).

ἀδιδάκτως без (предварительного) обучения, по врожденному (природному) чувству, от природы Plut., Sext.

ἀ-διεξέργαστος 2 неразработанный: τόπος παντάπασιν ἀ. Isocr. совершенно неразработанная тема.

ἀ-διεξίτητος 2 (ξῐ) не могущий быть пройденныи до конца, т. е. необозримый, бесконечный (τὸ ἄπειρον Arst.; ὑπόθεσις Sext.).

ἀ-διέξοδος 2 1) Arst. = ἀδιεξίτητος; 2) не имеющий выхода, закрытый (χοιλότης Plut.).

ἀ-διέργαστος 2 недоработанный (λόγος ἡμιτελὴς καὶ ἀ. Isocr.).

ἀ-διερεύνητος 2 1) необысканный: ἀ. πλησιάζειν τινί Plut. входить к кому-л., не будучи подвергнутым (предварительному) обыску; 2) неисследованный Plut.; 3) недоступный для исследования (πέλαγος Plat.).

ἀ-διήγητος 2 неописуемый (ἡ τῶν ὅλων τάξις Xen.; τῆς πόλεως ἔκλυσις Dem.; ταραχὴ καὶ πτοία Plut.).

ἀ-δικαίαρχοςирон. неправедный сановник (Dicaearchum recte amas …; melior est, quam isti nostri ἀδικαίαρχοι Cic.).

ἀ-δικαιοδότητος 2 не имеющий правового порядка, лишенный законности (Σικελία Diod.).

ἀ-δίκαστος 2 оставленный без решения, нерешенный (ἄκριτος καὶ ἀ. Plat.; δίκη Luc.).

ἀδικάστως неразумно, безрассудно Aesop.

ἀδίκειμι беот. совершать проступок: τί ἀδικείμενος; Arph. в чем я провинился?

ἀδῐκέω (praes. часто в знач. pf.) 1) совершать беззаконие, проступок или преступление HH, Plat.: ἀ. ἀδικίαν или ἀ. ἀδίκημα Plat. совершать несправедливый поступок, нарушать закон; τἀδικεῖν Soph. неправильный образ действий или преступление; τὸ μἀδικεῖν (v. l. τὸ μὴ ᾽δικεῖν) Aesch. безупречное поведение, соблюдение законов; ἀ. οὐδὲν ἄξιον δεσμοῦ Her. не совершить ничего такого, что заслуживало бы тюрьмы; ἀδικεῖ Σωκράτης θεοὺς οὐ νομίζων Xen. (согласно обвинению), Сократ преступно не признает богов; 2) причинять вред, чинить насилие, обижать (τινα Her. и περί τινα Plat.): ἀδικήματα ἀ. οὐκ εἰς κακουργίαν Arst. обижать не из желания причинить зло, но ἠδικημένος ἔς τι Eur. обиженный (оскорбленный) в чем-л.; ὁ οἰόμενος ἀδικήσεσθαι Thuc. тот, кто боится стать жертвой обид; περὶ τρία μέγιστα ἠδίκησθε Aeschin. вам нанесены три страшных обиды,; 3) быть нечестивым, грешить (περὶ τοὺς θεούς Plat.; περἱ τὰ μυστήρια Dem.); 4) ошибаться, заблуждаться: εἰ μὴ ἀδικῶ Plat. если не ошибаюсь; 5) разорять, опустошать (γῆν Thuc.).

ἀδίκημα, ατος τό 1) несправедливость, неправильный поступок, насилие, обида Her., Plat., Arst.; ἀ. τῶν νόμων Dem. правонарушение; 2) проступок, преступление: ἐν ἀδικήματι θέσθαι (θεῖναί) τι Thuc., Dem. вменить что-л. в преступление; 3) незаконно нажитое, нечестный доход Lys., Plat.

ἀδικητικός ὁ насильник, обидчик Plut.

ἀδικία1) несправедливость, обида, насилие Her., Plat.: ἀδικίαν τινὸς κατηγορεῖν Eur. винить кого-л. в несправедливости; περὶ θεοὺς ἀσέβεια, περὶ ἀνθρώπους ἀ. Xen. нечестивость по отношению к богам, несправедливость по отношению к людям; ἄρξας ἀδικίης Her. причинивший насилие первым, зачинщик, обидчик; 2) вред, ущерб, урон: ἐπ᾽ ἀδικίᾳ τῆς πόλεως Dem. во вред государству.

ἀδικίον τό (только в gen.) насилие, обида: ἀπὸ τοῦ Αἰγινητέων ἀδικίου Her. со времени нашествия эгинцев.

ἀδῐκο-δοξέω добиваться славы нечестными средствами Diod.

ἀδῐκο-δοξία ἡ тщеславие, по друг. нечестный замысел Polyb.

ἀδῐκο-μᾰχία ἡ борьба нечестными средствами Arst.

ἀδῐκο-μήχᾰνος 2 замышляющий нечестные дела Arst.

ἄδῐκον τό тж. pl. беззаконие, насилие Pind., Xen., Plat.: τἄδικα λέγειν Arph. прибегать к нечестным доводам.

ἀδῐκο-πρᾱγέω поступать несправедливо Plut.

ἄ-δῐκος 2 1) несправедливый, неправильно поступающий (ἔς τινα Her., тж. πρός и περί τινα Xen., Plat.): περιπίπτειν ἀδίκοισι γνώμῃσι Her. быть жертвой несправедливых приговоров; ἄδικα ἐργα Her. и χεῖρες ἄδικοι Xen. обиды, насилия; ἄρχειν χειρῶν ἀδίκων Xen., Dem. прибегать к насилию первым, быть обидчиком; 2) неправедный, неправый, нечестный (φρόνημα Aesch.; φρένες Soph.): πλοῦτος ἄ. Isocr. нечестно нажитое богатство; 3) незаконный (ξυναγωγὴ ἀνδρὸς καὶ γυναικός Plat.); 4) плохой, негодный (οἰκέτης, ἵππος Xen.); 5) свободный от судебных заседаний, неприсутственный (лат. nefastus) (ἡμέρα Luc.).

ἀδίκως несправедливо, беззаконно Aesch., Her., Lys., Plat.: οἱ ἀ. θνήσκοντες Soph. умирающие от рук преступников; οὐκ ἀ. HH, Plat. по праву, не без основания.

ἀδῐνἀ и ἀδῐνόν (тж. ἁδ-) adv. сильно, громко (κλαίειν, στοναχῆσαι, γοᾶν, μυκᾶσθαι Hom.).

ἀδῐνός или ἀδῐνός 3 (ᾰ) 1) крепкий, могучий (κῆρ Hom.); 2) сбившийся в кучу, сгрудившийся: ἔθνεα μελισσάων ἀδινάων Hom. густые рои пчел; μῆλ᾽ ἀδινὰ σφάζειν Hom. резать овец целыми стадами; 3) частый, обильный (δάκρυα Soph.); 4) сильный, громкий (γόος Hom.; ὄψ HH); 5) громогласный (Σειρῆνες Hom.); 6) сильный, мучительный (δάκος κακαγοριᾶν Pind.).

ἀδῐνῶς или ἁδῐνῶς сильно, громко Hom.

ἀ-διοίκητος 2 неупорядоченный, неустроенный Dem.

ἀ-δίοπος 2 оставленный без присмотра, лишившийся начальника Aesch.

ἀ-διόρθωτος 2 1) не приведенный в порядок, неупорядоченный Dem.; 2) неисправимый Diog. L.; 3) непроверенный, неотредактированный Cic.

ἀδιορθώτως непоправимо Diod.

ἀ-διόριστος 2 неопределенный (ἄδηλος καὶ ἀ. Arst.).

ἀδιορίστως неопределенным образом (σημαίνειν Arst.).

ἀ-διστάκτως несомненно Anth.

ἄ-διψος 2 1) не чувствующий жажды (ἄδιψα καὶ ὀλιγόποτα, sc. ζῷα Arst.): τέγξας ἄδιψον νηδύν Eur. напоив нежаждущее чрево, т. е. напившись, (даже) не чувствуя жажды; 2) утоляющий (умеряющий) жажду или не вызывающий жажды (φάρμακα Plut.).

Ἄδμᾱτος дор. Pind. = Ἄδμητος.

ἀ-δμής, ῆτος adj. 1) неукрощенный, т. е. не приученный к ярму (ἡμίονοι Hom.); 2) девственная, незамужняя (παρθένος Hom.; ἀδελφαί Soph.).

Ἀδμήτειος 2 адметов (δώματα Eur.).

Ἀδμήτη ἡ Адмета 1) дочь Океана, подруга Персефоны HH; 2) дочь Эграсфея, для которой Геракл добыл пояс Гипполиты Apollodorus.

ἄ-δμητος 3 (только f) 1) неприрученный, неукрощенный (βοῦς, ἵππος, ἡμίος Hom.); 2) девственная, незамужняя (παρθένος HH, Aesch.; Ἄρτεμις Soph.).

Ἄδμητος ὁ Адмет 1) царь Фер Фессалийских, участник Калидонской охоты, муж Алкестиды Hom., Eur., Plat.; 2) царь молоссов, у которого нашел убежище Фемистокл Thuc.

ᾁδο-βάτης 2 сошедший в Гадес (πολλοὶ φῶτες Aesch.).

ἀ-δοιάστως без сомнения Anacr.

ἀδόκητα adv. неожиданно Plut.; ἄελπτα κἀδόκητα Eur. вопреки всем надеждам и ожиданиям.

ἀδόκητον τό неожиданность, внезапность Eur.: τῷ ἀδοκήτῳ ἐκπλήττειν Thuc. испугать внезапностью; ἀπὸ τοῦ ἀδοκήτου Thuc. неожиданно.

ἀ-δόκητος 2 1) неожиданный, непредвиденный (χάρις Soph., Eur.; ξυμφορά Thuc.); 2) не ожидающий, не ожидавший Pind.

ἀδοκήτως неожиданно (εὐτυχῆσαι Thuc.).

ἀ-δοκίμαστος 2 не подвергшийся докимасии, т. е. не прошедший цензовой проверки Lys., Aeschin.

ἀ-δόκῐμος 2 1) неполноценный, фальшивый, негодный (νόμισμα Plat., Arst.); 2) незнатный, презираемый Xen., Plat.; 3) презренный, жалкий, дрянной (λακίσματα Eur.; Μοῦσα Plat.).

ἀδολεσχέω (ᾱ) болтать, пустословить Xen., Plat., Dem., Luc.

ἀδο-λέσχης, ου ὁ болтун или краснобай, говорун Plat.

ἀδολεσχία1) болтовня, пустословие Arph., Isocr., Plat., Plut.; 2) словоохотливость, болтливость Arst.; 3) тщательное исследование, тонкий разбор (ἀδολεσχίαι καὶ μετεωρολογίαι φύσεως πέρι Plat.).

ἀδολεσχικόν τό Plat. = ἀδολεσχία 1.

ἀδόλεσχος Men., Plut., Anth. = ἀδολέσχης.

ἄδολον τό правдивость, искренность, простота Plut.

ἄ-δολος 2 свободный от обмана, правдивый, истинный, искренний (σοφία Pind.; σπονδαί Thuc.; παρηγοριαι Aesch.; λόγοι Eur.; εἰράνη Arph.; ἔντευξις Plut.): ἀγῶνες ἄδολοι καὶ ἄτεχνοι Plut. честная и открытая борьба; αὔραις ἀδόλοις ψυχᾶς Eur. с чистой душой, чистосердечно.

ἀδόλως без обмана, правдиво, искренно, честно (εἶναι Thuc.; πράττειν τι Xen.; φιλοσοφεῖν Plat.).

ἅδον (ᾰ) эп. aor. 2 к ἁνδάνω.

ἁδονά (ᾱδ) ἡ дор. = ἡδονή.

ἀ-δόνητος 2 непоколебимый, неподвижный Anth.

ἀ-δόξαστος 2 1) не являющийся предметом (простого) мнения, не мнимый, т. е. достоверный, непреложный Plat.; 2) основывающийся не на мнениях, т. е. достоверно знающий Plut., Diog. L.; 3) неожиданный Soph.

ἀδοξάστως без предвзятого мнения (ἀπαγγέλλειν τι, ἕπεσθαι τῇ βιωτικῇ τηρήσει Sext.).

ἀδοξέω 1) быть незнатным Eur., Plut.; 2) иметь дурную славу (παρά τινι Plut.): ἀ. καὶ καταφρονούμενος ζῆν Xen. быть окруженным бесславием и презрением; 3) не уважать, презирать (τινα Plut.): ἀδοξεῖσθαι πρός τινος Xen. быть в презрении у кого-л.

ἀδόξημα, ατος τό оскорбление, бесчестие Plut.

ἀδοξία1) незнатность, неизвестность Plut.; 2) бесславие, бесчестие, позор Xen., Plat.: τὴν ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις ἀδοξίαν ἀποτρῖψαι Dem. смыть позор содеянного.

ἀ-δοξοποιητός 2 не руководящийся (разумными) мнениями, неразумный (ζῷα Polyb.).

ἄ-δοξος 2 1) неизвестный, незнатный Isocr.: ἐξ ἀδόξων ἔνιοι ἔνοδοξοι γίγνονται Dem. некоторые из неизвестных становятся знаменитыми; 2) бесславный, позорный (πόλεμος Dem.): πρόφασις οὐκ ἄ. Plut. благовидный предлог; 3) презираемый (εὐνοῦχοι, τέχνη Xen.); 4) невероятный, неправдоподобный (τὸ ἐρωτώμενον Arst.); 5) нежданный Soph.

ἀδόξως бесславно, позорно Plut.

ἀ-δορῠφόρητος 2 не имеющий личной охраны, без телохранителей (δημαγωγός Arst.; βασιλεύς, μοναρχία Plut.).

ἄδος или ἅδος, εος τό пресыщение, усталость: ἄ. μιν ἵκετο θυμόν Hom. усталость охватила его.

ἄ-δοτος 2 ничем не одаренный HH.

ἀ-δούλευτος 2 никогда не бывший или не считающийся рабом (οἰκέτης Isae.).

ἀδουλία ἡ отсутствие (неимение) рабов Arst.

ἄ-δουλος 2 1) не охраняемый или не обслуживаемый рабами (δώματα Eur.); 2) не владеющий рабами (ἄ. καὶ ἀνέστιοιος καὶ ἄοικος Plut.).

ἀ-δούλωτος 2 непорабощенный (ἔθνος Diod.; φρονήματα Plut.): ἀ. ὑπὸ τῶν παρόντων Plut. не склоняющийся перед обстоятельствами.

ἀ-δούπητος 2 бесшумный, не производящий шума (χεῖρες Anth.).

Ἄδουρος ὁ Адур (прежнее название р. Κάϊκος в Мисии) Plut.

ᾁδο-φοίτης, ου adj. verb. спускающийся в Гадес Arph.

Ἀδραμύττειον τό Адрамиттий (город на побережье Масии, против о-ва Лесбос) Her.

Ἀδραμύττιον τό Diod. = Ἀδραμύττειον.

ἀδρᾰνέης или ἀ-δρᾰνής 2, v. l. ἀδράνεος 3 Anth. 1) бессильный, слабый, вялый, немощный (ὄμβρος Plut.; γῆρας Anth.); 2) хрупкий, ломкий (σίδηρος Plut.); 3) ослабляющий (δίαιτα Plut.).

Ἀδρανόν τό Адран (город в Сицилаа, у подножья Этны) Plut.

Ἀδρανός ὁ Адран (божество, чтившееся в г. Ἀδρανόν) Plut.

Ἀδράστεια, ион. Ἀδρήστεια ἡ Адрастия 1) «Неотвратимая», эпитет и синоним Немесиды Aesch., Plat., Men.; 2) город на Пропонтиде Hom.

Ἀδράστειος 2 адрастов (νόμος Pind.).

Ἀδραστίδης, ου ὁ потомок Адраста Pind.

ἄ-δραστος, ион. ἄδρηστος 2 не склонный к бегству (ἀνδράποδα Her., Plut.).

Ἄδραστος, ион. Ἄδρηστος ὁ Адраст 1) царь Сикиона, участник похода «Семерых против Фив» Hom., Pind., Her.; 2) сын фригийского царя Гордия Her.

ἄ-δρεπτος 2 несрываемый: ἥβας ἄνθος ἄδρεπτον ἔστω Aesch. пусть цвет юности останется нетронутым (войной).

Ἀδρήστεια ион. = Ἀδράστεια.

Ἀδρήστη ἡ Адреста (служанка Елены) Hom.

Ἀδρηστίνη ἡ дочь Адраста, т. е. Αἰγιάλεια Hom.

ἄδρηστος 2 ион. = ἄδραστος.

Ἄδρηστος ион. = Ἄδραστος.

Ἀδριᾰκός 3 Anth. = Ἀδριανός.

Ἀδριανικός 3 Arst. = Ἀδριανός.

Ἀδριᾱνός, ион. Ἀδριηνός 3 адриатический (ἀκταί Eur.; πόντος Anth.).

Ἀδρίᾱς, ион. Ἀδρίης, ου ὁ Адриатическое море Her. Lys., Anth.

Ἀδριᾱτικός 3 адриатический (θάλαττα Plut.).

Ἀδριη- ион. = Ἀδρια-.

ἄ-δριμυς 2, gen. εος не острый, не резкий (ἄλγημα Luc.).

ἁδρο-μερής 2 состоящий из густо расположенных частей, т. е. густой (τῶν ψηφίδων κονιορτός Diod.; ἁ. καὶ πολυσώματος Plut.).

ἁδρόομαι созревать, крепнуть (βλαστάνειν καὶ ἁ. Plat.).

ἁδρός 3 1) крупный, большой, массивный (κίονες, λέμβος Diod.); 2) большой, рослый, крепкий (παιδίον Her.; παῖδες Plat.; ἄνδρες Isocr.; χοῖρος Xen.); 3) спелый, созревший (καρπός Her.; σῖτος ὁ μήπω ἁ. Arst.); 4) обильный, густой (χιών Her.; ψακάδες Arst.; δωρεαί τε καὶ τιμαί Diod.); 5) многоводный, вздувшийся (ῥεύματα Arst.); 6) мощный, сильный: τὰ δήγματα ποιεῖν ἁδρά Diod. наносить глубокие укусы; πῦρ ἁδρόν Plut. яркий огонь; ἁ. πόλεμος Arph. ожесточенная война.

ἁδροσύνη ἡ спелость Hes.

ἁδροτής, ῆτος ἡ зрелость, сила, крепость (ἁ. καὶ ἥβη Hom., Plat.).

ἁδρότης, ητος ἡ обилие NT.

Ἀδρούμητος ἡ Plut. = Ἀδρύμης.

Ἀδρυάς, άδος ἡ Anth. = Ἁμαδρυάς.

Ἀδρύμης, ητος ὁ Адрумет или Гадрумет (город в сев. Африке) Polyb.

ἅδρυνσις, εως ἡ рост, созревание Arst.

ἁδρύνω способствовать росту, созреванию (τὸν πυρὸν τῇ θερμὀτητι Plut.): ὁ ἥλιος τὰ μεν ἁδρύνων, τὰ δὲ ξηραίνων Xen. солнце, которое одни (растения) приводит к созреванию, а другие иссушает; pass. расти, созревать (τὸ λήϊον ἁδρύνεται Her.; οἱ σῖτοι ταχὺ ἁδρυνόμενοι Arst.).

ἄδρῡς, υος adj. предполож. безлесный (sc. γᾶ Pind.).

ἁδυ- дор. = ἡδυ-.

ἀδῠνᾰμία, ион. ἀδῠναμίη 1) бессилие, слабость, немощь Her., Plat., Arst.: ἡ τοῦ σώματος ἀ. Xen. физическая слабость; 2) неспособность, неумение (ἀ. τινός Plat., Arst. и ἀ. ποιεῖν τι Plat.); 3) бедность Dem.: δι᾽ ἀδυναμίαν Xen. по недостатку средств; 4) невозможность: εἰ προείλετο μιμήσασθαι ἀδυναμίαν Arst. если бы (поэт) задумал воспроизвести невозможное.

ἀδῠνᾰσία, ион. ἀδῠνᾰσίη 1) бессилие, слабость Her.; 2) неспособность, неумение (τινός Thuc.); 3) невозможность: οὐδαμὰ ἀδυνασίης ἀνάγκη κρέσσων ἔφυ погов. Her. нет силы сильнее невозможности.

ἀδῠνᾰτέω 1) ослабевать, слабеть, терять силы (ἀ. καὶ παυεσθαι Arst.); 2) не мочь, не быть в состоянии (ποιεῖν τι Xen., Plat., Arst.); 3) impers. быть невозможным NT.