Зороастрийский календарь

Материал из LingvoWiki

Перейти к: навигация, поиск

Зороастрийский календарь - солнечный календарь, используемый последователями зороастризма в религиозной и общественно-культурной жизни.


Названия дней

Авестийский (род.пад.) Согдийский Хорезмийский Среднеперсидский Совр. персидский Значение
1. ahurahe mazdå xwrmztʾ rymzd ohrmazd (h)ormazd / (h)ormoz Ахура Мазда, Бог
2. waŋəuš manaŋō ʾxwmnʾ ʾxmyn wahman bahman Благой Помысел
3. ašahe wahištahe ʾrdʾwxwšt ʾrdwšt ardwahišt ordībehešt Аша Наилучшая
4. xšaθrahe wairyehe ʾxšywr ʾxšwyry šahrewar šahrīwar Власть Желанная
5. spəntayå ārmatōiš ʾspntʾrmt ʾspndrmʒy spandārmad esfand(ārmaδ) Святое Благочестие
6. haurwatātō ʾrtʾt xrwdʾδ xordād xordād Целостность
7. amərətatātō mrtʾt ʾmdʾδ amordād amordād Бессмертие
8. daθušō δtš / (ʾʾš) δyšcyy dδw day-pad-ādur dey-be-āδar Творец (перед Огнём)
9. āθrō ʾʾš ʾrw ādur āδar Огонь
10. āpąm ʾʾpwx yʾbʾn ābān ābān Воды
11. hwarəxšaētahe xwr ʾxyr xwar xor/xur (xuršid) Солнце
12. måŋhahe mʾx mʾx māh māh Луна
13. tištrye tyš cyry tīr tīr Тиштрья, звезда Сириус
14. gəˉuš (urune) γwš γwš gōš(urwān) guš Бык (Душа Быка)
15. daθušō (mzyx) δtš / δyšcyy dδw day-pad-mihr dey-be-mehr
16. miθrahe myš / βγy myγ mihr mehr
17. sraošahe srwš ʾsrwš srōš soruš
18. rašnaoš ršn ršn rašn rašn
19. frawašinąm frwrtn rwʒy frawardīn farwardin
20. wərəθraγnahe wšγnʾ wryγn wahrām bahrām
21. rāmanō rʾm rʾm rām rām
22. wātahe wʾt wʾδ wād bāδ
23. daθušō δtš / δyšcyy dδw day-pad-dēn dey-be-din
24. daēnayå dynʾk dyny dēn din
25. ašōiš waŋhuyå ʾrtxw ʾrʒwxy ard ard
26. arštātō ʾrštʾt ʾštʾδ aštād aštāδ
27. ašnō (ʾ)smʾn ʾsmʾn asmān āsmān
28. zəmō (ʾ)zmwxtwγ zʾδ zamyād zāmyāδ
29. mąθrahe spəṇtahe mnspnd mrspnd māraspand māraspand
30. anaγranąm raocaŋhąm nγrnh ʾnrγ anagrān anīrān
Личные инструменты