Зороастрийский календарь

Материал из LingvoWiki

Перейти к: навигация, поиск

Зороастрийский календарь - солнечный календарь, используемый последователями зороастризма в религиозной и общественно-культурной жизни.


Названия дней

Авестийский (род.пад.) Согдийский Хорезмийский Среднеперсидский Совр. персидский Значение
1. ahurahe mazdå xwrmztʾ rymzd ohrmazd (h)ormazd / (h)ormoz Ахура Мазда, Бог
2. waŋəuš manaŋō ʾxwmnʾ wahman bahman Благой Помысел
3. ašahe wahištahe ʾrdʾwxwšt ardwahišt ordībehešt Аша Наилучшая
4. xšaθrahe wairyehe ʾxšywr šahrewar šahrīwar Власть Желанная
5. spəntayå ārmatōiš ʾspntʾrmt spandārmad esfand(ārmaδ) Святое Благочестие
6. haurwatātō ʾrtʾt xordād xordād Целостность
7. amərətatātō mrtʾt amordād amordād Бессмертие
8. daθušō δtš / (ʾʾš) δyšcyy day-pad-ādur dey-be-āδar Творец (перед Огнём)
9. āθrō ādur āδar Огонь
10. āpąm ābān ābān Воды
11. hwarəxšaētahe xwar xor/xur (xuršid) Солнце
12. måŋhahe māh māh Луна
13. tištrye tīr tīr Тиштрья, звезда Сириус
14. gəˉuš (urune) gōš(urwān) guš Бык (Душа Быка)
15. daθušō day-pad-mihr dey-be-mehr
16. miθrahe mihr mehr
17. sraošahe srōš soruš
18. rašnaoš rašn rašn
19. frawašinąm frawardīn farwardin
20. wərəθraγnahe wahrām bahrām
21. rāmanō rām rām
22. wātahe wād bāδ
23. daθušō day-pad-dēn dey-be-din
24. daēnayå dēn din
25. ašōiš ard ard
26. arštātō aštād aštāδ
27. ašnō asmān āsmān
28. zəmō zamyād zāmyāδ
29. mąθrahe spəṇtahe māraspand māraspand
30. anaγranąm raocaŋhąm anagrān anīrān
Личные инструменты