Зороастрийский календарь

Материал из LingvoWiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Названия дней)
(Названия дней)
Строка 232: Строка 232:
| 30.
| 30.
| anaγranąm raocaŋhąm
| anaγranąm raocaŋhąm
-
| ʾrtxwšt
+
| nγrnh
|  
|  
| anagrān
| anagrān

Версия 16:26, 2 сентября 2010

Зороастрийский календарь - солнечный календарь, используемый последователями зороастризма в религиозной и общественно-культурной жизни.


Названия дней

Авестийский (род.пад.) Согдийский Хорезмийский Среднеперсидский Совр. персидский Значение
1. ahurahe mazdå xwrmztʾ rymzd ohrmazd (h)ormazd / (h)ormoz Ахура Мазда, Бог
2. waŋəuš manaŋō ʾxwmnʾ wahman bahman Благой Помысел
3. ašahe wahištahe ʾrdʾwxwšt ardwahišt ordībehešt Аша Наилучшая
4. xšaθrahe wairyehe ʾxšywr šahrewar šahrīwar Власть Желанная
5. spəntayå ārmatōiš ʾspntʾrmt spandārmad esfand(ārmaδ) Святое Благочестие
6. haurwatātō ʾrtʾt xordād xordād Целостность
7. amərətatātō mrtʾt amordād amordād Бессмертие
8. daθušō δtš / (ʾʾš) δyšcyy day-pad-ādur dey-be-āδar Творец (перед Огнём)
9. āθrō ʾʾš ādur āδar Огонь
10. āpąm ʾʾpwx ābān ābān Воды
11. hwarəxšaētahe xwr xwar xor/xur (xuršid) Солнце
12. måŋhahe mʾx māh māh Луна
13. tištrye tyš tīr tīr Тиштрья, звезда Сириус
14. gəˉuš (urune) γwš gōš(urwān) guš Бык (Душа Быка)
15. daθušō (mzyx) δtš / δyšcyy day-pad-mihr dey-be-mehr
16. miθrahe myš / βγy mihr mehr
17. sraošahe srwš srōš soruš
18. rašnaoš ršn rašn rašn
19. frawašinąm frwrtn frawardīn farwardin
20. wərəθraγnahe wšγnʾ wahrām bahrām
21. rāmanō rʾm rām rām
22. wātahe wʾt wād bāδ
23. daθušō δtš / δyšcyy day-pad-dēn dey-be-din
24. daēnayå dynʾk dēn din
25. ašōiš waŋhuyå ʾrtxw ard ard
26. arštātō ʾrštʾt aštād aštāδ
27. ašnō (ʾ)smʾn asmān āsmān
28. zəmō (ʾ)zmwxtwγ zamyād zāmyāδ
29. mąθrahe spəṇtahe mnspnd māraspand māraspand
30. anaγranąm raocaŋhąm nγrnh anagrān anīrān
Личные инструменты